กฎหมายอาญาภาคทั่วไป / คณิต ณ นคร.  (Text) (Text)

คณิต ณ นคร, 2480-
Call no.: K5018 .ค298 2556Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, ปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมDescription: 557 หน้าNotes: มีซีดีรอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.ISBN: 9786162691850Subject(s): กฎหมายอาญาLOC classification: K5018 | .ค298 2556
Contents:การเทียบภาษา -- ภาค 1 บทนำ -- บทที่ 1 ความหมายและภารกิจของกฎหมายอาญา -- บทที่ 2 ที่มาของกฎหมายอาญาและการตีความกฎหมายอาญา -- บทที่ 3 หลักประกันในกฎหมายอาญา -- บทที่ 4 การใช้กฎหมายอาญาบังคับ -- บทที่ 5 โครงสร้างของความผิดอาญา -- บทที่ 6 เหตุยกเว้นโทษเฉพาะตัวและเหตุเพิ่มโทษเฉพาะตัว -- บทที่ 7 เงื่อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัย -- บทที่ 8 คุณธรรมทางกฎหมาย -- บทที่ 9 ประเภทของความผิดอาญา -- ภาค 2 ว่าด้วยความผิดที่กระทำโดยเจตนา -- ลักษณะ 1 การกระทำที่ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ -- บทที่ 10 บททั่วไปว่าด้วย "องค์ประกอบของความผิด" -- บทที่ 11 ว่าด้วย "องค์ประกอบภายนอก" โดยทั่วไป -- บทที่ 12 ประเภทของผู้กระทำความผิด -- บทที่ 13 การกระทำ กรรมของการกระทำ องค์ประกอบภายนอกอื่นและคุณธรรมทางกฎหมาย -- บทที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล -- บทที่ 15 ว่าด้วย "องค์ประกอบภายใน" โดยทั่วไป -- บทที่ 16 กระทำโดยเจตนา -- บทที่ 17 ความสำคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดลักษณะ 2 ความผิดกฎหมาย -- บทที่ 18 บททั่วไปว่าด้วย "ความผิดกฎหมาย" -- บทที่ 19 การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย -- บทที่ 20 ความจำเป็นที่ชอบด้วยกฎหมาย -- บทที่ 21 เหตุที่ผู้กระทำมีอำนาจกระทำได้ตามกฎหมายแพ่ง -- บทที่ 22 ความยินยอมของผู้เสียหาย -- บทที่ 23 ความยินยอมที่พึงสันนิษฐานได้ -- บทที่ 24 การใช้อำนาจรัฐ -- ลักษณะ 3 ความชั่ว -- บทที่ 25 บททั่วไปว่าด้วยว "ความชั่ว" -- บทที่ 26 ความสามารถในการทำชั่ว -- บทที่ 27 ความสำคัญผิดใน "ความผิดกฎหมาย" -- บทที่ 28 เหตุที่กฎหมายให้อภัย -- บทที่ 29 ความจำเป็นที่กฎหมายให้อภัย -- บทที่ 30 การทำตามคำสั่งอันมิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงาน -- บทที่ 31 การป้องกันเกินเหตุ -- บทที่ 32 ความสำคัญผิดในเหตุที่กฎหมายให้อภัย -- ภาค 3 ว่าด้วยความผิดที่กระทำโดยประมาท -- บทที่ 33 บททั่วไปว่าด้วย "ความผิดที่กระทำโดยประมาท" -- บทที่ 34 ความหมายและประเภทของการ "กระทำโดยประมาท" -- บทที่ 35 โครงสร้างของความผิดที่กระทำโดยประมาท -- ภาค 4 ว่าด้วยความผิดที่กระทำโดยไม่กระทำ -- บทที่ 36 บททั่วไปว่าด้วย "ความผิดที่กระทำโดยไม่กระทำ" -- บทที่ 37 ความผิดที่กระทำโดยละเว้น -- บทที่ 38 ความผิดที่กระทำโดยงดเว้น -- บทที่ 39 ความสำคัญผิดในข้อที่บังคับให้กระทำในความผิดที่กระทำโดยงดเว้น -- บทที่ 40 การพยายามกระทำความผิดและการร่วมกระทำความผิดในความผิดที่กระทำโดยงดเว้นภาค 5 ว่าด้วยการพยายามกระทำความผิด -- บทที่ 41 การพยายามกระทำความผิด -- บทที่ 42 การพยายามกระทำความผิดที่เป็นไปไม่ได้โดยบังเอิญและการพยายามกระทำความผิดที่เป็นไปไม่ได้โดยแน่แท้ -- บทที่ 43 การถอนตัวจากจากการพยายามกระทำความผิด -- ภาค 6 ว่าด้วยการร่วมกระทำความผิด -- บทที่ 44 บททั่วไปว่าด้วย "การร่วมกระทำความผิด" -- บทที่ 45 การก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดและการสนับสนุนการกระทำความผิดของผู้อื่น -- บทที่ 46 การพยายามก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิด -- ภาค 7 ว่าด้วยกรรมเดียวหลายบทและต่างกรรมต่างวาระ -- บทที่ 47 การกระทำอันเป็นกรรมเดียวและการกระทำอันเป็นความผิดหลายกรรม -- บทที่ 48 ความผิดต่อกฎหมายหลายบท -- บทที่ 49 ความผิดหลายกรรมต่างกัน -- ภาค 8 ว่าด้วยมาตรการบังคับทางอาญา -- ลักษณะ 1 โทษ -- บทที่ 50 บททั่วไปว่าด้วยโทษ -- บทที่ 51 โทษประหารชีวิต -- บทที่ 52 โทษจำคุกตลอดชีวิต -- บทที่ 53 โทษจำคุก -- บทที่ 54 โทษกักขัง -- บทที่ 55 โทษปรับ -- บทที่ 56 โทษริบทรัพย์สิน -- บทที่ 57 มาตรการบังคับทางอาญาอื่น -- ลักษณะ 2 วิธีการเพื่อความปลอดภัย -- บทที่ 58 บททั่วไปว่าด้วย "วิธีการเพื่อความปลอดภัย" -- บทที่ 59 กักกัน -- บทที่ 60 ห้ามเข้าเขตกำหนด -- บทที่ 61 เรียกประกันทัณฑ์บน -- บทที่ 62 คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล -- บทที่ 63 ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่างภาค 9 ว่าด้วยดุลพินิจในการกำหนดโทษ การรอการกำหนดโทษและการรอการลงโทษ -- บทที่ 64 ดุลพินิจในการกำหนดโทษ -- บทที่ 65 การรอการกำหนดโทษและการรอการลงโทษ -- ภาค 10 ว่าด้วยการร้องทุกข์และอายุความในคดีอาญา -- บทที่ 66 การร้องทุกข์ในคดีอาญา -- บทที่ 67 อายุความในคดีอาญา.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5018 .ค298 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012349891
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Accompanying Materials Circulation Counter K5018 .ค298 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012349909
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5018 .ค298 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013920518
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Accompanying Materials Circulation Counter K5018 .ค298 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013920526
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Accompanying Materials Circulation Counter K5018 .ค298 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014163522
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Accompanying Materials Circulation Counter K5018 .ค298 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014163548
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Accompanying Materials Circulation Counter K5018 .ค298 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014163563
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5018 .ค298 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014163514
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5018 .ค298 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014163530
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5018 .ค298 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014163555
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW K 2013 620959 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014163456
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Sanya Dharmasakti Library
Accompanying Materials Circulation Counter LAW K 2013 620959 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014163407
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Sanya Dharmasakti Library
Accompanying Materials Circulation Counter LAW K 2013 620959 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014163324
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Sanya Dharmasakti Library
Accompanying Materials Circulation Counter LAW K 2013 620959 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 13/03/2022 31379014163340
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Sanya Dharmasakti Library
Accompanying Materials Circulation Counter LAW K 2013 620959 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014163365
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5018 .ค298 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014163357
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5018 .ค298 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014163373
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5018 .ค298 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014163332
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5018 .ค298 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014163316
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books K5018 .ค298 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 26/06/2022 31379014163399
รายการจองทั้งหมด: 0

มีซีดีรอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

การเทียบภาษา -- ภาค 1 บทนำ -- บทที่ 1 ความหมายและภารกิจของกฎหมายอาญา -- บทที่ 2 ที่มาของกฎหมายอาญาและการตีความกฎหมายอาญา -- บทที่ 3 หลักประกันในกฎหมายอาญา -- บทที่ 4 การใช้กฎหมายอาญาบังคับ -- บทที่ 5 โครงสร้างของความผิดอาญา -- บทที่ 6 เหตุยกเว้นโทษเฉพาะตัวและเหตุเพิ่มโทษเฉพาะตัว -- บทที่ 7 เงื่อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัย -- บทที่ 8 คุณธรรมทางกฎหมาย -- บทที่ 9 ประเภทของความผิดอาญา -- ภาค 2 ว่าด้วยความผิดที่กระทำโดยเจตนา -- ลักษณะ 1 การกระทำที่ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ -- บทที่ 10 บททั่วไปว่าด้วย "องค์ประกอบของความผิด" -- บทที่ 11 ว่าด้วย "องค์ประกอบภายนอก" โดยทั่วไป -- บทที่ 12 ประเภทของผู้กระทำความผิด -- บทที่ 13 การกระทำ กรรมของการกระทำ องค์ประกอบภายนอกอื่นและคุณธรรมทางกฎหมาย -- บทที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล -- บทที่ 15 ว่าด้วย "องค์ประกอบภายใน" โดยทั่วไป -- บทที่ 16 กระทำโดยเจตนา -- บทที่ 17 ความสำคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด

ลักษณะ 2 ความผิดกฎหมาย -- บทที่ 18 บททั่วไปว่าด้วย "ความผิดกฎหมาย" -- บทที่ 19 การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย -- บทที่ 20 ความจำเป็นที่ชอบด้วยกฎหมาย -- บทที่ 21 เหตุที่ผู้กระทำมีอำนาจกระทำได้ตามกฎหมายแพ่ง -- บทที่ 22 ความยินยอมของผู้เสียหาย -- บทที่ 23 ความยินยอมที่พึงสันนิษฐานได้ -- บทที่ 24 การใช้อำนาจรัฐ -- ลักษณะ 3 ความชั่ว -- บทที่ 25 บททั่วไปว่าด้วยว "ความชั่ว" -- บทที่ 26 ความสามารถในการทำชั่ว -- บทที่ 27 ความสำคัญผิดใน "ความผิดกฎหมาย" -- บทที่ 28 เหตุที่กฎหมายให้อภัย -- บทที่ 29 ความจำเป็นที่กฎหมายให้อภัย -- บทที่ 30 การทำตามคำสั่งอันมิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงาน -- บทที่ 31 การป้องกันเกินเหตุ -- บทที่ 32 ความสำคัญผิดในเหตุที่กฎหมายให้อภัย -- ภาค 3 ว่าด้วยความผิดที่กระทำโดยประมาท -- บทที่ 33 บททั่วไปว่าด้วย "ความผิดที่กระทำโดยประมาท" -- บทที่ 34 ความหมายและประเภทของการ "กระทำโดยประมาท" -- บทที่ 35 โครงสร้างของความผิดที่กระทำโดยประมาท -- ภาค 4 ว่าด้วยความผิดที่กระทำโดยไม่กระทำ -- บทที่ 36 บททั่วไปว่าด้วย "ความผิดที่กระทำโดยไม่กระทำ" -- บทที่ 37 ความผิดที่กระทำโดยละเว้น -- บทที่ 38 ความผิดที่กระทำโดยงดเว้น -- บทที่ 39 ความสำคัญผิดในข้อที่บังคับให้กระทำในความผิดที่กระทำโดยงดเว้น -- บทที่ 40 การพยายามกระทำความผิดและการร่วมกระทำความผิดในความผิดที่กระทำโดยงดเว้น

ภาค 5 ว่าด้วยการพยายามกระทำความผิด -- บทที่ 41 การพยายามกระทำความผิด -- บทที่ 42 การพยายามกระทำความผิดที่เป็นไปไม่ได้โดยบังเอิญและการพยายามกระทำความผิดที่เป็นไปไม่ได้โดยแน่แท้ -- บทที่ 43 การถอนตัวจากจากการพยายามกระทำความผิด -- ภาค 6 ว่าด้วยการร่วมกระทำความผิด -- บทที่ 44 บททั่วไปว่าด้วย "การร่วมกระทำความผิด" -- บทที่ 45 การก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดและการสนับสนุนการกระทำความผิดของผู้อื่น -- บทที่ 46 การพยายามก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิด -- ภาค 7 ว่าด้วยกรรมเดียวหลายบทและต่างกรรมต่างวาระ -- บทที่ 47 การกระทำอันเป็นกรรมเดียวและการกระทำอันเป็นความผิดหลายกรรม -- บทที่ 48 ความผิดต่อกฎหมายหลายบท -- บทที่ 49 ความผิดหลายกรรมต่างกัน -- ภาค 8 ว่าด้วยมาตรการบังคับทางอาญา -- ลักษณะ 1 โทษ -- บทที่ 50 บททั่วไปว่าด้วยโทษ -- บทที่ 51 โทษประหารชีวิต -- บทที่ 52 โทษจำคุกตลอดชีวิต -- บทที่ 53 โทษจำคุก -- บทที่ 54 โทษกักขัง -- บทที่ 55 โทษปรับ -- บทที่ 56 โทษริบทรัพย์สิน -- บทที่ 57 มาตรการบังคับทางอาญาอื่น -- ลักษณะ 2 วิธีการเพื่อความปลอดภัย -- บทที่ 58 บททั่วไปว่าด้วย "วิธีการเพื่อความปลอดภัย" -- บทที่ 59 กักกัน -- บทที่ 60 ห้ามเข้าเขตกำหนด -- บทที่ 61 เรียกประกันทัณฑ์บน -- บทที่ 62 คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล -- บทที่ 63 ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง

ภาค 9 ว่าด้วยดุลพินิจในการกำหนดโทษ การรอการกำหนดโทษและการรอการลงโทษ -- บทที่ 64 ดุลพินิจในการกำหนดโทษ -- บทที่ 65 การรอการกำหนดโทษและการรอการลงโทษ -- ภาค 10 ว่าด้วยการร้องทุกข์และอายุความในคดีอาญา -- บทที่ 66 การร้องทุกข์ในคดีอาญา -- บทที่ 67 อายุความในคดีอาญา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544