หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. เล่ม 1 / วรรณชัย บุญบำรุง, ธนกฤต วรธนัชชากุล, สิริพันธ์ พลรบ.  (Text) (Text)

วรรณชัย บุญบำรุง
ธนกฤต วรธนัชชากุล | สิริพันธ์ พลรบ
Call no.: K2205 .ว443 2556 ล. 1Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 348 หน้าISBN: 9786162692000Subject(s): วิธีพิจารณาความแพ่งLOC classification: K2205 | .ว443 2556 ล. 1
Contents:ส่วนที่ 1 บททั่วไป -- บทที่ 1 วิวัฒนาการกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- 1. รูปแบบของวิธีพิจารณาและการสืบพยาน -- 2. จากวิธีพิจารณาแบบเอกชนนิยมสู่แนวคิดแบบสวัสดิการสังคม -- 3. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งยุคโลกาภิวัฒน์ -- บทที่ 2 แนวความคิดกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- 1. จุดประสงค์ หน้าที่ และความสำคัญของกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง -- 2. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกับหลักนิติธรรม-หลักนิติรัฐ -- 3. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นกฎหมายสาขาใด -- 4. ความหมายหรือคำจำกัดความของกฎหมายวิธีพิจารณาความ -- 5. ลักษณะของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- 6. นิติสัมพันธ์ของกระบวนพิจารณา -- 7. ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในแง่เวลา -- 8. การเปรียบเทียบระหว่างคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง -- บทที่ 3 หลักทั่วไปกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- 1. หลักความประสงค์ของคู่ความ -- 2. กระบวนวิธีพิจารณาแบบกล่าวหาและแบบไต่สวน -- 3. หลักการได้รับฟังหรือหลักฟังความสองฝ่าย -- 4. หลักการพิจารณาโดยเปิดเผย -- 5. หลักความเป็นกลางของผู้พิพากษา -- 6. หลักความไม่เปลี่ยนแปลงของรูปคดีส่วนที่ 2 องค์กรหรือตัวกลไกในกระบวนการยุติธรรม -- บทที่ 1 บททั่วไป -- 1. ศาล -- 2. ผู้พิพากษา -- 3. บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม -- บทที่ 2 เขตอำนาจศาล -- 1. กลไกของหลักเกณฑ์เรื่องอำนาจศาล -- 2. หลักเกณฑ์เรื่องอำนาจศาลตามประเภทของคดี -- 3. หลักเกณฑ์เรื่องเขตอำนาจศาล -- 4. ผลของกรณีที่ศาลไม่มีอำนาจ -- บทที่ 3 การจัดองค์กรของศาลคดีแพ่ง -- 1. ข้อพิจารณาทั่วไป -- 2. การจัดองค์กรศาลของประเทศต่าง ๆ -- 3. ศาลคดีแพ่ง -- ส่วนที่ 3 คู่ความ -- บทที่ 1 บททั่วไป -- 1. คู่ความหลัก -- 2. ความสามารถในการเป็นคู่ความและในการดำเนินกระบวนพิจารณา -- 3. คู่ความและผู้ร้องสอด -- 4. วิวัฒนาการ -- บทที่ 2 สิทธิของคู่ความตามหลักการได้รับฟัง -- 1. ความสำคัญของหลัก -- 2. ข้อจำกัดและข้อยกเว้น -- 3. สิทธิตามหลักฟังความสองฝ่ายหรือหลักโต้แย้งคัดค้านต่อสู้คดีของฝรั่งเศส -- 4. สิทธิการได้รับฟังตามกฎหมายสวิส -- บทที่ 3 หน้าที่ของคู่ความตามหลักการดำเนินกระบวนพิจารณาโดยสุจริต -- 1. หลักการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต -- 2. หลักการใช้สิทธิทางกระบวนพิจารณาโดยไม่สุจริต -- 3. ลักษณะของกระบวนวิธีพิจารณาแบบกล่าวหาและแบบไต่สวนกับเรื่องการใช้สิทธิทางกระบวนพิจารณาคดีแพ่งโดยไม่สุจริต -- 4. ข้อเสนอแนะของสภาแห่งยุโรปเกี่ยวกับเรื่องการใช้สิทธิทางกระบวนพิจารณาคดีแพ่งโดยไม่สุจริต -- 5. หลักการใช้สิทธิทางกระบวนพิจารณาคดีแพ่งโดยไม่สุจริตของไทย -- 6. บทสรุปข้อเสนอแนะ -- บทที่ 4 หน้าที่ของคู่ความในการร่วมมือกับศาลส่วนที่ 4 การใช้สิทธิทางศาลหรือการฟ้องในคดีแพ่ง -- บทที่ 1 แนวความคิดเรื่องการใช้สิทธิทางศาล -- 1. ทฤษฎีการใช้สิทธิทางศาล -- 2. ข้อแตกต่างระหว่างสิทธิตามกฎหมายสารบัญญัติกับการใช้สิทธิทางศาล -- 3. ข้อแตกต่างระหว่างสิทธิในการใช้สิทธิทางศาลกับการฟ้องคดี -- 4. ลักษณะของสิทธิในการใช้สิทธิทางศาล -- บทที่ 2 เงื่อนไขของการที่จะมีสิทธิในการใช้สิทธิทางศาล -- 1. เงื่อนไขภาวะวิสัย -- 2. เงื่อนไขอัตตวิสัย -- บทที่ 3 การใช้สิทธิทางศาลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของส่วนรวม -- การใช้สิทธิทางศาลของสมาคมเกี่ยวกับส่วนได้เสียของส่วนรวมในฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 5 รูปแบบและขั้นตอนของกระบวนพิจารณา -- บทที่ 1 การพิจารณาโดยเปิดเผย -- บทที่ 2 รูปแบบกระบวนพิจารณาด้วยวาจาและด้วยเอกสาร.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K2205 .ว443 2556 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379014163308
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K2205 .ว443 2556 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014163290
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K2205 .ว443 2556 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/07/2021 31379014163282
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K2205 .ว443 2556 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/07/2021 31379014163266
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW K 2013 620970 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/08/2021 31379014163241
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books LAW K 2013 620970 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/07/2021 31379014163274
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K2205 .ว443 2556 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379014163258
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K2205 .ว443 2556 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379014163233
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
LAW K 2013 620959 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป / LAW K 2013 620959 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป / LAW K 2013 620965 Le controle des decisions administratives par les cours et les tribunaux administratifs : recueil de decisions des hautes juridictions administratives = The review of the administrative decisions by administrative courts and tribunals : selection of supreme administrative juridictions / LAW K 2013 620970 หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. เล่ม 1 / LAW K 2013 621250 คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / LAW K 2013 621250 คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / LAW K 2013 621250 คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล /

ส่วนที่ 1 บททั่วไป -- บทที่ 1 วิวัฒนาการกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- 1. รูปแบบของวิธีพิจารณาและการสืบพยาน -- 2. จากวิธีพิจารณาแบบเอกชนนิยมสู่แนวคิดแบบสวัสดิการสังคม -- 3. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งยุคโลกาภิวัฒน์ -- บทที่ 2 แนวความคิดกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- 1. จุดประสงค์ หน้าที่ และความสำคัญของกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง -- 2. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกับหลักนิติธรรม-หลักนิติรัฐ -- 3. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นกฎหมายสาขาใด -- 4. ความหมายหรือคำจำกัดความของกฎหมายวิธีพิจารณาความ -- 5. ลักษณะของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- 6. นิติสัมพันธ์ของกระบวนพิจารณา -- 7. ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในแง่เวลา -- 8. การเปรียบเทียบระหว่างคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง -- บทที่ 3 หลักทั่วไปกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- 1. หลักความประสงค์ของคู่ความ -- 2. กระบวนวิธีพิจารณาแบบกล่าวหาและแบบไต่สวน -- 3. หลักการได้รับฟังหรือหลักฟังความสองฝ่าย -- 4. หลักการพิจารณาโดยเปิดเผย -- 5. หลักความเป็นกลางของผู้พิพากษา -- 6. หลักความไม่เปลี่ยนแปลงของรูปคดี

ส่วนที่ 2 องค์กรหรือตัวกลไกในกระบวนการยุติธรรม -- บทที่ 1 บททั่วไป -- 1. ศาล -- 2. ผู้พิพากษา -- 3. บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม -- บทที่ 2 เขตอำนาจศาล -- 1. กลไกของหลักเกณฑ์เรื่องอำนาจศาล -- 2. หลักเกณฑ์เรื่องอำนาจศาลตามประเภทของคดี -- 3. หลักเกณฑ์เรื่องเขตอำนาจศาล -- 4. ผลของกรณีที่ศาลไม่มีอำนาจ -- บทที่ 3 การจัดองค์กรของศาลคดีแพ่ง -- 1. ข้อพิจารณาทั่วไป -- 2. การจัดองค์กรศาลของประเทศต่าง ๆ -- 3. ศาลคดีแพ่ง -- ส่วนที่ 3 คู่ความ -- บทที่ 1 บททั่วไป -- 1. คู่ความหลัก -- 2. ความสามารถในการเป็นคู่ความและในการดำเนินกระบวนพิจารณา -- 3. คู่ความและผู้ร้องสอด -- 4. วิวัฒนาการ -- บทที่ 2 สิทธิของคู่ความตามหลักการได้รับฟัง -- 1. ความสำคัญของหลัก -- 2. ข้อจำกัดและข้อยกเว้น -- 3. สิทธิตามหลักฟังความสองฝ่ายหรือหลักโต้แย้งคัดค้านต่อสู้คดีของฝรั่งเศส -- 4. สิทธิการได้รับฟังตามกฎหมายสวิส -- บทที่ 3 หน้าที่ของคู่ความตามหลักการดำเนินกระบวนพิจารณาโดยสุจริต -- 1. หลักการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต -- 2. หลักการใช้สิทธิทางกระบวนพิจารณาโดยไม่สุจริต -- 3. ลักษณะของกระบวนวิธีพิจารณาแบบกล่าวหาและแบบไต่สวนกับเรื่องการใช้สิทธิทางกระบวนพิจารณาคดีแพ่งโดยไม่สุจริต -- 4. ข้อเสนอแนะของสภาแห่งยุโรปเกี่ยวกับเรื่องการใช้สิทธิทางกระบวนพิจารณาคดีแพ่งโดยไม่สุจริต -- 5. หลักการใช้สิทธิทางกระบวนพิจารณาคดีแพ่งโดยไม่สุจริตของไทย -- 6. บทสรุปข้อเสนอแนะ -- บทที่ 4 หน้าที่ของคู่ความในการร่วมมือกับศาล

ส่วนที่ 4 การใช้สิทธิทางศาลหรือการฟ้องในคดีแพ่ง -- บทที่ 1 แนวความคิดเรื่องการใช้สิทธิทางศาล -- 1. ทฤษฎีการใช้สิทธิทางศาล -- 2. ข้อแตกต่างระหว่างสิทธิตามกฎหมายสารบัญญัติกับการใช้สิทธิทางศาล -- 3. ข้อแตกต่างระหว่างสิทธิในการใช้สิทธิทางศาลกับการฟ้องคดี -- 4. ลักษณะของสิทธิในการใช้สิทธิทางศาล -- บทที่ 2 เงื่อนไขของการที่จะมีสิทธิในการใช้สิทธิทางศาล -- 1. เงื่อนไขภาวะวิสัย -- 2. เงื่อนไขอัตตวิสัย -- บทที่ 3 การใช้สิทธิทางศาลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของส่วนรวม -- การใช้สิทธิทางศาลของสมาคมเกี่ยวกับส่วนได้เสียของส่วนรวมในฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 5 รูปแบบและขั้นตอนของกระบวนพิจารณา -- บทที่ 1 การพิจารณาโดยเปิดเผย -- บทที่ 2 รูปแบบกระบวนพิจารณาด้วยวาจาและด้วยเอกสาร.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544