ปัญหาในการจัดทำบัญชีและภาษีอากรของสินค้าคงเหลือ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ.  (Text) (Text)

สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
Call no.: COMM HF 2009 620996Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2552 [2009]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, (ปรับปรุงใหม่)Description: 344 หน้า : ภาพประกอบNotes: แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: เทคนิคการจัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือและการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ. พิมพ์ครั้งที่ 7, ปรับปรุงใหม่ 2549.ISBN: 9789747532906Subject(s): สินค้าคงคลัง -- การบัญชี
Contents:Section 1 ระบบบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ -- ประเภทของสินค้าคงเหลือ -- ระบบบัญชีของสินค้าคงเหลือ -- การบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง -- การบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด -- สมุดบัญชีเกี่ยวกับสินค้า -- ปัญหากรรมสิทธิ์ของสินค้าคงเหลือ -- ผลกระทบต่อการคำนวณมูลค่าของสินค้าคงเหลือผิดพลาด -- เอกสารในระบบสินค้าคงเหลือ -- ปัญหาระหว่างการขายสินค้ากับการให้บริการ -- ธุรกิจขายสินค้า -- การขายสินค้าผ่านตัวแทน -- สัญญาการตั้งตัวแทนเพื่อขาย -- การจัดทำรายงานของตัวแทน -- การคำนวณรายได้และรายจ่ายของกิจการฝากขายสินค้า -- Section 2 ราคาของสินค้าคงเหลือ -- ราคาต้นทุน -- มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ -- ราคาสินค้าคงเหลือตามประมวลรัษฎากร -- ต้นทุนการผลิตสินค้า -- ต้นทุนผลิตภัณฑ์ -- วงจรการบันทึกบัญชี -- ขบวนการบันทึกบัญชี -- ระบบบัญชีอุตสาหกรรม -- งบต้นทุนผลิต -- งบกำไรขาดทุน -- งบดุล -- สินค้าคงเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- ต้นทุนของอาคารชุด -- Section 3 การตีราคาสินค้าคงเหลือ -- การตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุน -- วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน -- วิธีเข้าหลัง-ออกก่อน -- วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก -- วิธีเฉพาะเจาะจง -- วิธีสินค้าจำนวนฐาน -- วิธีราคาซื้อครั้งหลังสุด -- วิธีถัวเฉลี่ยอย่างง่าย -- วิธีถัวเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ -- วิธีเข้าหลัง-ออกก่อนรวมสินค้าเป็นกลุ่ม -- วิธี Dollar-Value LIFO -- วิธี Retail Inventory -- เปรียบเทียบการคำนวนการตีราคาสินค้าคงเหลือวิธี FIFO, LIFO และ Weighted-AverageSection 4 การตีราคาสินค้าด้วยราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต่ำกว่า -- ราคาตลาด -- การเปรียบระหว่างราคาทุนกับราคาตลาดของสินค้าแต่ละรายการ -- การเปรียบเทียบระหว่างราคาทุนกับราคาตลาดของสินค้าแต่ละพวก --- การเปรียบเทียบระหว่างราคาทุนกับราคาตลาดของสินค้าด้วยยอดรวม -- มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ -- การเปรียบเทียบการตีราคาสินค้าคงเหลือระหว่างราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ -- ปัญหาในการตีราคาสินค้าคงเหลือ -- การตีราคาสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ -- ปัญหาการใช้อัตราแลกเปลี่ยน -- Section 5 การจัดทำรายงาน การตรวจนับ และการทำลายสินค้าและวัตถุดิบ -- การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ -- จัดทำรายงานเป็นรายสถานประกอบการ -- รายการและข้อความอย่างน้อยตามกฎหมายกำหนด -- รายงานการจ่ายอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า -- การแยกรายงานสินค้าและวัตถุดิบ -- การจัดทำรายงานของหน่วยขายหรือร้านค้าย่อย -- รายการในรายงานสินค้าและวัตถุดิบ -- การลงรายการในรายงานสินค้าและวัตถุดิบ -- ความหมายของมาตรฐานซอฟต์แวร์ชนิด ก. ชนิด ข. ชนิด ค. หรือชนิด ง. -- ตัวอย่างการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ -- ตัวอย่างการจัดทำรายงานการจ่ายอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า -- การเก็บรักษารายงานสินค้าและวัตถุดิบ -- การจัดทำรายงานแตกต่างไปจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ -- หลักเกณฑ์การขายทอดตลาดและการค้าของเก่า -- การอนุญาตให้ขายทอดตลาดและค้าของเก่า -- การตรวจการขายทอดตลาดและค้าของเก่าการสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตและการอุทธรณ์ -- เขตปลดอากร -- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย -- เขตอุตสาหรรมส่งออกพิเศษ -- สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ -- การบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร -- บัญชีรับและจำหน่ายไม้แปรรูป -- การประกอบกิจการขายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานบริการ -- การจัดทำรายงานและใบกำกับภาษีของกิจการขายน้ำมันเชื้อเพลิง -- ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งขายสินค้าให้แก่หน่วยงาน -- บัญชีพิเศษผู้ผลิตหรือผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี -- บัญชีการขายเพชร พลอย -- การจัดทำบัญชีสินค้าตามพระราชชัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 -- การทำลายสินค้าและวัตถุดิบ -- แนวปฏิบัติทางบัญชีเมื่อมีการทำลายสินค้า -- แนวปฏิบัติกรณีสินค้าเสียหายและสูญหาย -- ปัญหาของสินค้าขาดหรือเกินจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ -- Section 6 การนำสินค้าไปส่งเสริมการขาย -- การให้ส่วนลดและการออกใบลดหนี้ -- ปัญหาในการให้ส่วนลด -- แนวปฏิบัติการให้ส่วนลด -- ของแถม -- ของแจกหรือของตัวอย่าง -- ชิงโชคหรือจับฉลาก -- ส่งสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้ก่อนซื้อ -- กรณีไม่ได้ขายสินค้า แต่กฎหมายถือเป็นการขาย -- การบริการขนส่ง -- กรณีที่ไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย -- ปัญหาของค่าขนส่งและการบันทึกบัญชีSection 7 การบริหารสินค้าคงเหลือ -- การจัดซื้อสินค้า -- วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อ -- เป้าหมายและนโยบายในการบริหารจัดซื้อ -- หน้าที่ของการจัดซื้อ -- กระบวนการซื้อ -- การบริหารสินค้าคงเหลือ -- การวิเคราะห์สินค้าคงเหลือระบบ ABC -- ตัวอย่างการจัดกลุ่มสินค้าในระบบ ABC -- การตรวจและการควบคุมสินค้าคงเหลือด้านบัญชี -- การบริหารคลังสินค้า -- ภาคผนวก -- ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89) เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน การลงรายการในรายงาน การเก็บใบกำกับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ประกอบการลงรายงานภาษีซื้อตามมาตรา 87 และ มาตรา 87/3 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร -- ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษามูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 104 ) เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทำรายงานแตกต่างไปจากรายงานตามมาตรา 87 แห่งประมวลรัษฎากร -- คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.79/2541 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ กรณีการทำลายของเสีย สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิ สินค้าที่หมดสมัยนิยม สินค้าที่หมดอายุและเศษซาก -- ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ (161) เรื่องกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจัดทำบัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่าย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks COMM HF 2009 620996 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014151006
รายการจองทั้งหมด: 0

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: เทคนิคการจัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือและการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ. พิมพ์ครั้งที่ 7, ปรับปรุงใหม่ 2549.

Section 1 ระบบบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ -- ประเภทของสินค้าคงเหลือ -- ระบบบัญชีของสินค้าคงเหลือ -- การบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง -- การบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด -- สมุดบัญชีเกี่ยวกับสินค้า -- ปัญหากรรมสิทธิ์ของสินค้าคงเหลือ -- ผลกระทบต่อการคำนวณมูลค่าของสินค้าคงเหลือผิดพลาด -- เอกสารในระบบสินค้าคงเหลือ -- ปัญหาระหว่างการขายสินค้ากับการให้บริการ -- ธุรกิจขายสินค้า -- การขายสินค้าผ่านตัวแทน -- สัญญาการตั้งตัวแทนเพื่อขาย -- การจัดทำรายงานของตัวแทน -- การคำนวณรายได้และรายจ่ายของกิจการฝากขายสินค้า -- Section 2 ราคาของสินค้าคงเหลือ -- ราคาต้นทุน -- มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ -- ราคาสินค้าคงเหลือตามประมวลรัษฎากร -- ต้นทุนการผลิตสินค้า -- ต้นทุนผลิตภัณฑ์ -- วงจรการบันทึกบัญชี -- ขบวนการบันทึกบัญชี -- ระบบบัญชีอุตสาหกรรม -- งบต้นทุนผลิต -- งบกำไรขาดทุน -- งบดุล -- สินค้าคงเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- ต้นทุนของอาคารชุด -- Section 3 การตีราคาสินค้าคงเหลือ -- การตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุน -- วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน -- วิธีเข้าหลัง-ออกก่อน -- วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก -- วิธีเฉพาะเจาะจง -- วิธีสินค้าจำนวนฐาน -- วิธีราคาซื้อครั้งหลังสุด -- วิธีถัวเฉลี่ยอย่างง่าย -- วิธีถัวเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ -- วิธีเข้าหลัง-ออกก่อนรวมสินค้าเป็นกลุ่ม -- วิธี Dollar-Value LIFO -- วิธี Retail Inventory -- เปรียบเทียบการคำนวนการตีราคาสินค้าคงเหลือวิธี FIFO, LIFO และ Weighted-Average

Section 4 การตีราคาสินค้าด้วยราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต่ำกว่า -- ราคาตลาด -- การเปรียบระหว่างราคาทุนกับราคาตลาดของสินค้าแต่ละรายการ -- การเปรียบเทียบระหว่างราคาทุนกับราคาตลาดของสินค้าแต่ละพวก --- การเปรียบเทียบระหว่างราคาทุนกับราคาตลาดของสินค้าด้วยยอดรวม -- มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ -- การเปรียบเทียบการตีราคาสินค้าคงเหลือระหว่างราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ -- ปัญหาในการตีราคาสินค้าคงเหลือ -- การตีราคาสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ -- ปัญหาการใช้อัตราแลกเปลี่ยน -- Section 5 การจัดทำรายงาน การตรวจนับ และการทำลายสินค้าและวัตถุดิบ -- การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ -- จัดทำรายงานเป็นรายสถานประกอบการ -- รายการและข้อความอย่างน้อยตามกฎหมายกำหนด -- รายงานการจ่ายอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า -- การแยกรายงานสินค้าและวัตถุดิบ -- การจัดทำรายงานของหน่วยขายหรือร้านค้าย่อย -- รายการในรายงานสินค้าและวัตถุดิบ -- การลงรายการในรายงานสินค้าและวัตถุดิบ -- ความหมายของมาตรฐานซอฟต์แวร์ชนิด ก. ชนิด ข. ชนิด ค. หรือชนิด ง. -- ตัวอย่างการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ -- ตัวอย่างการจัดทำรายงานการจ่ายอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า -- การเก็บรักษารายงานสินค้าและวัตถุดิบ -- การจัดทำรายงานแตกต่างไปจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ -- หลักเกณฑ์การขายทอดตลาดและการค้าของเก่า -- การอนุญาตให้ขายทอดตลาดและค้าของเก่า -- การตรวจการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

การสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตและการอุทธรณ์ -- เขตปลดอากร -- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย -- เขตอุตสาหรรมส่งออกพิเศษ -- สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ -- การบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร -- บัญชีรับและจำหน่ายไม้แปรรูป -- การประกอบกิจการขายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานบริการ -- การจัดทำรายงานและใบกำกับภาษีของกิจการขายน้ำมันเชื้อเพลิง -- ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งขายสินค้าให้แก่หน่วยงาน -- บัญชีพิเศษผู้ผลิตหรือผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี -- บัญชีการขายเพชร พลอย -- การจัดทำบัญชีสินค้าตามพระราชชัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 -- การทำลายสินค้าและวัตถุดิบ -- แนวปฏิบัติทางบัญชีเมื่อมีการทำลายสินค้า -- แนวปฏิบัติกรณีสินค้าเสียหายและสูญหาย -- ปัญหาของสินค้าขาดหรือเกินจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ -- Section 6 การนำสินค้าไปส่งเสริมการขาย -- การให้ส่วนลดและการออกใบลดหนี้ -- ปัญหาในการให้ส่วนลด -- แนวปฏิบัติการให้ส่วนลด -- ของแถม -- ของแจกหรือของตัวอย่าง -- ชิงโชคหรือจับฉลาก -- ส่งสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้ก่อนซื้อ -- กรณีไม่ได้ขายสินค้า แต่กฎหมายถือเป็นการขาย -- การบริการขนส่ง -- กรณีที่ไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย -- ปัญหาของค่าขนส่งและการบันทึกบัญชี

Section 7 การบริหารสินค้าคงเหลือ -- การจัดซื้อสินค้า -- วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อ -- เป้าหมายและนโยบายในการบริหารจัดซื้อ -- หน้าที่ของการจัดซื้อ -- กระบวนการซื้อ -- การบริหารสินค้าคงเหลือ -- การวิเคราะห์สินค้าคงเหลือระบบ ABC -- ตัวอย่างการจัดกลุ่มสินค้าในระบบ ABC -- การตรวจและการควบคุมสินค้าคงเหลือด้านบัญชี -- การบริหารคลังสินค้า -- ภาคผนวก -- ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89) เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน การลงรายการในรายงาน การเก็บใบกำกับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ประกอบการลงรายงานภาษีซื้อตามมาตรา 87 และ มาตรา 87/3 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร -- ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษามูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 104 ) เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทำรายงานแตกต่างไปจากรายงานตามมาตรา 87 แห่งประมวลรัษฎากร -- คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.79/2541 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ กรณีการทำลายของเสีย สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิ สินค้าที่หมดสมัยนิยม สินค้าที่หมดอายุและเศษซาก -- ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ (161) เรื่องกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจัดทำบัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่าย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544