คำอธิบายหลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะตัวแทน-นายหน้า / นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.  (Text) (Text)

นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน
Call no.: KPT920 .น33 2556Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 197 หน้าISBN: 9789744667069; 9744667060Other title: หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะตัวแทน-นายหน้า [Running title]Subject(s): เอกเทศสัญญา -- ไทยตัวแทน (กฎหมาย) -- ไทยนายหน้า -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทยLOC classification: KPT920 | .น33 2556
Contents:(๑) ลักษณะพื้นฐานของเอกเทศสัญญา (ความเป็นเอกเทศสัญญา) -- (๒) ลักษณะของกฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา -- (๓) แนวทางการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา -- ส่วนที่หนึ่ง: ตัวแทน -- ๑. ตัวแทนทั่วไป (Agent) -- ความนำ: ความหมาย หรือลักษณะของสัญญาตัวแทน -- บทที่ ๑ การเกิดขึ้นของตัวแทน และประเภทของตัวแทน -- ๑.๑ การเกิดขึ้นของตัวแทน -- ๑.๒ ประเภทหรือชนิดของตัวแทน -- ๑.๓ หลักเกณฑ์การตั้งตัวแทนโดยทำเป็นหนังสือ หรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ -- บทที่ ๒ ผลทางกฎหมายของสัญญาตัวแทน หรือการเกิดขึ้นของตัวแทน -- ๒.๑ ความเกี่ยวพันในระหว่างตัวการและตัวแทน -- ๒.๒ ความเกี่ยวพันระหว่างตัวการ ตัวแทน และบุคคลภายนอก -- บทที่ ๓ การสิ้นสุดลงของสัญญาตัวแทน -- ๓.๑ เหตุแห่งการสิ้นสุดลงของสัญญาตัวแทน -- ๓.๒ ผลแห่งการสิ้นสุดลงของสัญญาตัวแทน -- ๒. ตัวแทนค้าต่าง (Commission Agent) -- ความนำ: ความหมาย หรือลักษณะของตัวแทนค้าต่าง -- บทที่ ๑ การเกิดขึ้นของตัวแทนค้าต่าง -- ๑.๑ การเกิดขึ้นของตัวแทนค้าต่าง -- ๑.๒ การตั้งตัวแทนค้าต่างกับหลักเกณฑ์การตั้งตัวแทนโดยทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ -- บทที่ ๒ ผลทางกฎหมายของสัญญาตัวแทนค้าต่าง -- ๒.๑ ความเกี่ยวพันระหว่างตัวการและตัวแทนค้าต่าง -- ๒.๒ ความเกี่ยวพันระหว่างตัวการ ตัวแทนค้าต่าง กับบุคคลภายนอก -- บทที่ ๓ การสิ้นสุดลงของสัญญาตัวแทนค้าต่างส่วนที่สอง: นายหน้า -- ความนำ: ความหมาย หรือลักษณะของนายหน้า -- บทที่ ๑ การเกิดขึ้นของนายหน้า -- ๑.๑ การเกิดขึ้นของนายหน้า -- ๑.๒ สัญญานายหน้ากับค่าบำเหน็จนายหน้า -- บทที่ ๒ ผลทางกฎหมายของสัญญานายหน้า -- ๒.๑ หน้าที่ สิทธิ และความรับผิดของนายหน้าต่อผู้ตั้งนายหน้า -- ๒.๒ สิทธิ และหน้าที่ของผู้ตั้งนายหน้าต่อนายหน้า -- บทที่ ๓ การสิ้นสุดลงของสัญญานายหน้า -- บทสรุป -- (๑) ลักษณะเฉพาะร่วมกันของความเป็นเอกเทศสัญญาประเภทตัวแทนและนายหน้า -- (๒) ปัญหาความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญาประเภทตัวแทนและนายหน้า.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT920 .น33 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014135942
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT920 .น33 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014135934
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT920 .น33 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014135900
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT920 .น33 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014135926
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT920 .น33 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014135850
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT920 .น33 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014135884
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT920 .น33 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014135751
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT920 .น33 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014135785
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT920 .น33 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014135793
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT920 .น33 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014135819
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT920 .น33 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014135835
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT920 .น33 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014135843
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT920 .น33 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014135827
รายการจองทั้งหมด: 0

(๑) ลักษณะพื้นฐานของเอกเทศสัญญา (ความเป็นเอกเทศสัญญา) -- (๒) ลักษณะของกฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา -- (๓) แนวทางการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา -- ส่วนที่หนึ่ง: ตัวแทน -- ๑. ตัวแทนทั่วไป (Agent) -- ความนำ: ความหมาย หรือลักษณะของสัญญาตัวแทน -- บทที่ ๑ การเกิดขึ้นของตัวแทน และประเภทของตัวแทน -- ๑.๑ การเกิดขึ้นของตัวแทน -- ๑.๒ ประเภทหรือชนิดของตัวแทน -- ๑.๓ หลักเกณฑ์การตั้งตัวแทนโดยทำเป็นหนังสือ หรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ -- บทที่ ๒ ผลทางกฎหมายของสัญญาตัวแทน หรือการเกิดขึ้นของตัวแทน -- ๒.๑ ความเกี่ยวพันในระหว่างตัวการและตัวแทน -- ๒.๒ ความเกี่ยวพันระหว่างตัวการ ตัวแทน และบุคคลภายนอก -- บทที่ ๓ การสิ้นสุดลงของสัญญาตัวแทน -- ๓.๑ เหตุแห่งการสิ้นสุดลงของสัญญาตัวแทน -- ๓.๒ ผลแห่งการสิ้นสุดลงของสัญญาตัวแทน -- ๒. ตัวแทนค้าต่าง (Commission Agent) -- ความนำ: ความหมาย หรือลักษณะของตัวแทนค้าต่าง -- บทที่ ๑ การเกิดขึ้นของตัวแทนค้าต่าง -- ๑.๑ การเกิดขึ้นของตัวแทนค้าต่าง -- ๑.๒ การตั้งตัวแทนค้าต่างกับหลักเกณฑ์การตั้งตัวแทนโดยทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ -- บทที่ ๒ ผลทางกฎหมายของสัญญาตัวแทนค้าต่าง -- ๒.๑ ความเกี่ยวพันระหว่างตัวการและตัวแทนค้าต่าง -- ๒.๒ ความเกี่ยวพันระหว่างตัวการ ตัวแทนค้าต่าง กับบุคคลภายนอก -- บทที่ ๓ การสิ้นสุดลงของสัญญาตัวแทนค้าต่าง

ส่วนที่สอง: นายหน้า -- ความนำ: ความหมาย หรือลักษณะของนายหน้า -- บทที่ ๑ การเกิดขึ้นของนายหน้า -- ๑.๑ การเกิดขึ้นของนายหน้า -- ๑.๒ สัญญานายหน้ากับค่าบำเหน็จนายหน้า -- บทที่ ๒ ผลทางกฎหมายของสัญญานายหน้า -- ๒.๑ หน้าที่ สิทธิ และความรับผิดของนายหน้าต่อผู้ตั้งนายหน้า -- ๒.๒ สิทธิ และหน้าที่ของผู้ตั้งนายหน้าต่อนายหน้า -- บทที่ ๓ การสิ้นสุดลงของสัญญานายหน้า -- บทสรุป -- (๑) ลักษณะเฉพาะร่วมกันของความเป็นเอกเทศสัญญาประเภทตัวแทนและนายหน้า -- (๒) ปัญหาความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญาประเภทตัวแทนและนายหน้า.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544