คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท / โดย โสภณ รัตนากร.  (Text) (Text)

โสภณ รัตนากร, 2474-
Call no.: KPT1045 .ส94 2556Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: ก-บ, 573 หน้าISBN: 9789744474087Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หุ้นส่วน บริษัท [Cover title] | หุ้นส่วน บริษัท [Spine title]Subject(s): หุ้นส่วน -- ไทยกฎหมายบริษัท -- ไทยLOC classification: KPT1045 | .ส94 2556
Contents:หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไปเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัท -- บทที่ 1 ความทั่วไป -- หมวดที่ 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ -- บทที่ 2 ลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญ -- บทที่ 3 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน -- บทที่ 4 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก -- บทที่ 5 การเลิกห้างหุ้นส่วน -- บทที่ 6 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ -- บทที่ 7 การฟ้องคดีระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน -- หมวดที่ 3 ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน -- บทที่ 8 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ -- บทที่ 9 ผลของการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ -- บทที่ 10 การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน -- หมวดที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด -- บทที่ 11 ลักษณะของห้างหุ้นส่วนจำกัด -- บทที่ 12 สิทธิและความรับผิดของหุ้นส่วน -- หมวดที่ 5 บริษัทจำกัด -- บทที่ 13 ความทั่วไป -- บทที่ 14 การจัดตั้งบริษัท -- บทที่ 15 ผลของการจดทะเบียน -- บทที่ 16 หุ้น -- บทที่ 17 ผู้ถือหุ้น -- บทที่ 18 การควบคุมและจัดการงานของบริษัท -- บทที่ 19 กรรมการบริษัท -- บทที่ 20 ที่ประชุมใหญ่ -- บทที่ 21 การจ่ายเงินปันผล -- บทที่ 22 ทุนของบริษัท -- บทที่ 23 บัญชีของบริษัทและการสอบบัญชี -- บทที่ 24 การตรวจการงานของบริษัท -- บทที่ 25 การควบบริษัท -- บทที่ 26 การเลิกบริษัท -- บทที่ 27 การชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด -- บทที่ 28 การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นบริษัทจำกัด -- บทที่ 29 การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทร้าง.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1045 .ส94 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014203609
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1045 .ส94 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014203625
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1045 .ส94 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014203617
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1045 .ส94 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014202106
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1045 .ส94 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 25/06/2022 31379014202098
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1045 .ส94 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014202114
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2013 621207 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/08/2022 31379014202080
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT1045 .ส94 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014202072
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1045 .ส94 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014202049
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT1045 .ส94 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ตั้งแต่วันที่ 09/06/2022 31379014202064
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT1045 .ส94 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014202056
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT1045 .ส94 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 09/06/2022 31379015103501
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1045 .ส94 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 06/07/2022 31379014876214
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1045 .ส94 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014202015
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1045 .ส94 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014202023
รายการจองทั้งหมด: 0

หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไปเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัท -- บทที่ 1 ความทั่วไป -- หมวดที่ 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ -- บทที่ 2 ลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญ -- บทที่ 3 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน -- บทที่ 4 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก -- บทที่ 5 การเลิกห้างหุ้นส่วน -- บทที่ 6 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ -- บทที่ 7 การฟ้องคดีระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน -- หมวดที่ 3 ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน -- บทที่ 8 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ -- บทที่ 9 ผลของการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ -- บทที่ 10 การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน -- หมวดที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด -- บทที่ 11 ลักษณะของห้างหุ้นส่วนจำกัด -- บทที่ 12 สิทธิและความรับผิดของหุ้นส่วน -- หมวดที่ 5 บริษัทจำกัด -- บทที่ 13 ความทั่วไป -- บทที่ 14 การจัดตั้งบริษัท -- บทที่ 15 ผลของการจดทะเบียน -- บทที่ 16 หุ้น -- บทที่ 17 ผู้ถือหุ้น -- บทที่ 18 การควบคุมและจัดการงานของบริษัท -- บทที่ 19 กรรมการบริษัท -- บทที่ 20 ที่ประชุมใหญ่ -- บทที่ 21 การจ่ายเงินปันผล -- บทที่ 22 ทุนของบริษัท -- บทที่ 23 บัญชีของบริษัทและการสอบบัญชี -- บทที่ 24 การตรวจการงานของบริษัท -- บทที่ 25 การควบบริษัท -- บทที่ 26 การเลิกบริษัท -- บทที่ 27 การชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด -- บทที่ 28 การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นบริษัทจำกัด -- บทที่ 29 การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทร้าง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544