คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / โดย อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.  (Text) (Text)

อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
Call no.: K1150 .อ443 2556Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 424 หน้าISBN: 9786167425634; 6167425639Subject(s): สัญญาทางการค้าระหว่างประเทศการรับขนสินค้า (กฎหมาย)ประกันภัยทางทะเลLOC classification: K1150 | .อ443 2556
Contents:ข้อความเบื้องต้น -- ภาค 1 การรับขนของทางทะเล -- บทที่ 1 ความหมายของการรับขนของทางทะเล -- บทที่ 2 ลักษณะของการรับขนของทางทะเล -- บทที่ 3 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 -- บทที่ 4 หน้าที่และสิทธิของผู้ขนส่ง -- บทที่ 5 ข้อตกลงปลดเปลื้องหน้าที่หรือความรับผิดหรือภาระการพิสูจน์ของผู้ขนส่ง -- บทที่ 6 ใบตราส่ง -- บทที่ 7 สิทธิและหน้าที่ของผู้ส่งของ -- บทที่ 8 ความรับผิดของผู้ขนส่ง -- บทที่ 9 การส่งมอบของในการรับขน -- บทที่ 10 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง -- บทที่ 11 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่งตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล -- บทที่ 12 ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งและการคิดค่าเสียหาย -- บทที่ 13 การบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล -- ภาค 2 การประกันภัยทางทะเล -- บทที่ 1 ความเป็นมาของการประกันภัย -- บทที่ 2 ความหมายของสัญญาประกันภัย -- บทที่ 3 ประเภทของสัญญาประกันภัย -- บทที่ 4 ความเป็นมาของการประกันภัยทางทะเล -- บทที่ 5 กฎหมายที่ใช้บังคับแก่การประกันภัยทางทะเล -- บทที่ 6 ความหมายและลักษณะของสัญญาประกันภัยทางทะเล -- บทที่ 7 วัตถุที่เอาประกันภัย -- บทที่ 8 ส่วนได้เสีย -- บทที่ 9 สัญญาประกันภัยทางทะเลเป็นสัญญาที่อาศัยความสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง -- บทที่ 10 กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล -- บทที่ 11 ชนิดของกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล -- บทที่ 12 ภัยที่รับเสี่ยง -- บทที่ 13 คำรับรอง -- บทที่ 14 ความเสียหายในการเสี่ยงภัยทางทะเล -- บทที่ 15 ความรับผิดของผู้รับประกันภัย -- บทที่ 16 ความเสียหายบางส่วนบทที่ 17 ค่าสินไหมทดแทน -- บทที่ 18 การประกันภัยซ้ำซ้อนและการประกันภัยต่ำกว่ามูลค่า -- บทที่ 19 การรับช่วงสิทธิ -- บทที่ 20 ข้อคุ้มครองมาตรฐานที่สำคัญของกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล -- พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 -- Hague Rules 1924 -- Hague - Visby Rules 1968, 1979 -- Hamburg Rules 1978 -- พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 -- คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books K1150 .อ443 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379014202569
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K1150 .อ443 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379014202551
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1150 .อ443 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379014202502
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1150 .อ443 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379014202510
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1150 .อ443 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014202494
รายการจองทั้งหมด: 0

ข้อความเบื้องต้น -- ภาค 1 การรับขนของทางทะเล -- บทที่ 1 ความหมายของการรับขนของทางทะเล -- บทที่ 2 ลักษณะของการรับขนของทางทะเล -- บทที่ 3 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 -- บทที่ 4 หน้าที่และสิทธิของผู้ขนส่ง -- บทที่ 5 ข้อตกลงปลดเปลื้องหน้าที่หรือความรับผิดหรือภาระการพิสูจน์ของผู้ขนส่ง -- บทที่ 6 ใบตราส่ง -- บทที่ 7 สิทธิและหน้าที่ของผู้ส่งของ -- บทที่ 8 ความรับผิดของผู้ขนส่ง -- บทที่ 9 การส่งมอบของในการรับขน -- บทที่ 10 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง -- บทที่ 11 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่งตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล -- บทที่ 12 ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งและการคิดค่าเสียหาย -- บทที่ 13 การบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล -- ภาค 2 การประกันภัยทางทะเล -- บทที่ 1 ความเป็นมาของการประกันภัย -- บทที่ 2 ความหมายของสัญญาประกันภัย -- บทที่ 3 ประเภทของสัญญาประกันภัย -- บทที่ 4 ความเป็นมาของการประกันภัยทางทะเล -- บทที่ 5 กฎหมายที่ใช้บังคับแก่การประกันภัยทางทะเล -- บทที่ 6 ความหมายและลักษณะของสัญญาประกันภัยทางทะเล -- บทที่ 7 วัตถุที่เอาประกันภัย -- บทที่ 8 ส่วนได้เสีย -- บทที่ 9 สัญญาประกันภัยทางทะเลเป็นสัญญาที่อาศัยความสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง -- บทที่ 10 กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล -- บทที่ 11 ชนิดของกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล -- บทที่ 12 ภัยที่รับเสี่ยง -- บทที่ 13 คำรับรอง -- บทที่ 14 ความเสียหายในการเสี่ยงภัยทางทะเล -- บทที่ 15 ความรับผิดของผู้รับประกันภัย -- บทที่ 16 ความเสียหายบางส่วน

บทที่ 17 ค่าสินไหมทดแทน -- บทที่ 18 การประกันภัยซ้ำซ้อนและการประกันภัยต่ำกว่ามูลค่า -- บทที่ 19 การรับช่วงสิทธิ -- บทที่ 20 ข้อคุ้มครองมาตรฐานที่สำคัญของกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล -- พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 -- Hague Rules 1924 -- Hague - Visby Rules 1968, 1979 -- Hamburg Rules 1978 -- พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 -- คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544