คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / โดย อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.  (Text) (Text)

อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
Call no.: K1150 .อ443 2556Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 424 หน้าISBN: 9786167425634; 6167425639Subject(s): สัญญาทางการค้าระหว่างประเทศการรับขนสินค้า (กฎหมาย)ประกันภัยทางทะเลLOC classification: K1150 | .อ443 2556
Contents:ข้อความเบื้องต้น -- ภาค 1 การรับขนของทางทะเล -- บทที่ 1 ความหมายของการรับขนของทางทะเล -- บทที่ 2 ลักษณะของการรับขนของทางทะเล -- บทที่ 3 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 -- บทที่ 4 หน้าที่และสิทธิของผู้ขนส่ง -- บทที่ 5 ข้อตกลงปลดเปลื้องหน้าที่หรือความรับผิดหรือภาระการพิสูจน์ของผู้ขนส่ง -- บทที่ 6 ใบตราส่ง -- บทที่ 7 สิทธิและหน้าที่ของผู้ส่งของ -- บทที่ 8 ความรับผิดของผู้ขนส่ง -- บทที่ 9 การส่งมอบของในการรับขน -- บทที่ 10 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง -- บทที่ 11 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่งตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล -- บทที่ 12 ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งและการคิดค่าเสียหาย -- บทที่ 13 การบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล -- ภาค 2 การประกันภัยทางทะเล -- บทที่ 1 ความเป็นมาของการประกันภัย -- บทที่ 2 ความหมายของสัญญาประกันภัย -- บทที่ 3 ประเภทของสัญญาประกันภัย -- บทที่ 4 ความเป็นมาของการประกันภัยทางทะเล -- บทที่ 5 กฎหมายที่ใช้บังคับแก่การประกันภัยทางทะเล -- บทที่ 6 ความหมายและลักษณะของสัญญาประกันภัยทางทะเล -- บทที่ 7 วัตถุที่เอาประกันภัย -- บทที่ 8 ส่วนได้เสีย -- บทที่ 9 สัญญาประกันภัยทางทะเลเป็นสัญญาที่อาศัยความสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง -- บทที่ 10 กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล -- บทที่ 11 ชนิดของกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล -- บทที่ 12 ภัยที่รับเสี่ยง -- บทที่ 13 คำรับรอง -- บทที่ 14 ความเสียหายในการเสี่ยงภัยทางทะเล -- บทที่ 15 ความรับผิดของผู้รับประกันภัย -- บทที่ 16 ความเสียหายบางส่วนบทที่ 17 ค่าสินไหมทดแทน -- บทที่ 18 การประกันภัยซ้ำซ้อนและการประกันภัยต่ำกว่ามูลค่า -- บทที่ 19 การรับช่วงสิทธิ -- บทที่ 20 ข้อคุ้มครองมาตรฐานที่สำคัญของกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล -- พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 -- Hague Rules 1924 -- Hague - Visby Rules 1968, 1979 -- Hamburg Rules 1978 -- พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 -- คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K1150 .อ443 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014202569
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K1150 .อ443 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014202551
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1150 .อ443 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379014202502
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1150 .อ443 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379014202510
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1150 .อ443 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379014202494
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
K1150 .อ443 2551 คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / K1150 .อ443 2553 คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / K1150 .อ443 2553 คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / K1150 .อ443 2556 คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / K1150 .อ443 2556 คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / K1150 .อ443 2556 คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / K1150 .อ443 2559 คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล /

ข้อความเบื้องต้น -- ภาค 1 การรับขนของทางทะเล -- บทที่ 1 ความหมายของการรับขนของทางทะเล -- บทที่ 2 ลักษณะของการรับขนของทางทะเล -- บทที่ 3 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 -- บทที่ 4 หน้าที่และสิทธิของผู้ขนส่ง -- บทที่ 5 ข้อตกลงปลดเปลื้องหน้าที่หรือความรับผิดหรือภาระการพิสูจน์ของผู้ขนส่ง -- บทที่ 6 ใบตราส่ง -- บทที่ 7 สิทธิและหน้าที่ของผู้ส่งของ -- บทที่ 8 ความรับผิดของผู้ขนส่ง -- บทที่ 9 การส่งมอบของในการรับขน -- บทที่ 10 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง -- บทที่ 11 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่งตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล -- บทที่ 12 ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งและการคิดค่าเสียหาย -- บทที่ 13 การบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล -- ภาค 2 การประกันภัยทางทะเล -- บทที่ 1 ความเป็นมาของการประกันภัย -- บทที่ 2 ความหมายของสัญญาประกันภัย -- บทที่ 3 ประเภทของสัญญาประกันภัย -- บทที่ 4 ความเป็นมาของการประกันภัยทางทะเล -- บทที่ 5 กฎหมายที่ใช้บังคับแก่การประกันภัยทางทะเล -- บทที่ 6 ความหมายและลักษณะของสัญญาประกันภัยทางทะเล -- บทที่ 7 วัตถุที่เอาประกันภัย -- บทที่ 8 ส่วนได้เสีย -- บทที่ 9 สัญญาประกันภัยทางทะเลเป็นสัญญาที่อาศัยความสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง -- บทที่ 10 กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล -- บทที่ 11 ชนิดของกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล -- บทที่ 12 ภัยที่รับเสี่ยง -- บทที่ 13 คำรับรอง -- บทที่ 14 ความเสียหายในการเสี่ยงภัยทางทะเล -- บทที่ 15 ความรับผิดของผู้รับประกันภัย -- บทที่ 16 ความเสียหายบางส่วน

บทที่ 17 ค่าสินไหมทดแทน -- บทที่ 18 การประกันภัยซ้ำซ้อนและการประกันภัยต่ำกว่ามูลค่า -- บทที่ 19 การรับช่วงสิทธิ -- บทที่ 20 ข้อคุ้มครองมาตรฐานที่สำคัญของกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล -- พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 -- Hague Rules 1924 -- Hague - Visby Rules 1968, 1979 -- Hamburg Rules 1978 -- พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 -- คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544