คำอธิบายโดยย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดและความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / โดย ศักดิ์ สนองชาติ.  (Text) (Text)

ศักดิ์ สนองชาติ
Call no.: KPT834 .ศ62 2556Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2556 [2013]Edition: (แก้ไขเพิ่มเติม พิมพ์ครั้งที่ 9)Description: ก-ฏ, 326 หน้าISBN: 9789744474117; 9744474114Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด [Spine title]Subject(s): ละเมิด -- ไทยความรับผิดของราชการ -- ไทยLOC classification: KPT834 | .ศ62 2556
Contents:หมวด 1 ความรับผิดเพื่อละเมิด -- ส่วนที่ 1 ข้อความทั่วไป -- ส่วนที่ 2 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของตนเอง -- บทที่ 1 ละเมิดทั่วไป -- ตอนที่ 1 ผู้ใดกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ -- ตอนที่ 2 กระทำต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย -- ตอนที่ 3 บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย -- ตอนที่ 4 มีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลของการกระทำ -- บทที่ 2 ละเมิดโดยการหมิ่นประมาท -- ตอนที่ 1 การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย -- ตอนที่ 2 ข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง -- ตอนที่ 3 เป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงเกียรติคุณหรือทางทำมาหาได้ ทางเจริญของบุคคลอื่น -- ตอนที่ 4 ควรรู้ได้ว่าไม่จริง -- ตอนที่ 5 ข้อยกเว้นความรับผิด -- ส่วนที่ 3 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของบุคคลอื่น -- บทที่ 1 นายจ้างรับผิดในการกระทำละเมิดของลูกจ้าง -- บทที่ 2 ตัวการรับผิดในการกระทำละเมิดของตัวแทน -- บทที่ 3 ผู้ว่าจ้างรับผิดในการกระทำละเมิดของผู้รับจ้าง -- บทที่ 4 บิดามารดาหรือผู้อนุบาลรับผิดในการกระทำละเมิดของผู้ไร้ความสามารถ -- ตอนที่ 1 ผู้เยาว์กระทำละเมิด -- ตอนที่ 2 บุคคลวิกลจริตกระทำละเมิด -- บทที่ 5 ครูบาอาจารย์ นายจ้าง หรือบุคคลผู้รับดูแลรับผิดในการกระทำละเมิดของผู้ไร้ความสามารถ -- บทที่ 6 ผู้ร่วมกันทำละเมิดรับผิดร่วมกัน -- บทที่ 7 นิติบุคคลรับผิดในการกระทำละเมิดของผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล -- บทที่ 8 หน่วยงานของรัฐรับผิดในการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- ส่วนที่ 4 ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ -- บทที่ 1 ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์บทที่ 2 ความเสียหายอันเกิดจากโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ -- บทที่ 3 ความเสียหายอันเกิดจากของตกหล่นหรือทิ้งขว้างจากโรงเรือน -- บทที่ 4 ความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะที่เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลและทรัพย์อันตราย -- หมวด 2 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด -- ส่วนที่ 1 ข้อความทั่วไป -- ส่วนที่ 2 ค่าสินไหมทดแทนอันจะพึงบังคับให้ใช้ -- บทที่ 1 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ทรัพย์สิน -- บทที่ 2 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ชีวิต -- บทที่ 3 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ร่างกายและอนามัย -- บทที่ 4 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่เสรีภาพ -- บทที่ 5 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ชื่อเสียง -- บทที่ 6 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่สิทธิอื่น ๆ -- ส่วนที่ 3 ผู้เสียหายมีส่วนผิด -- ส่วนที่ 4 อายุความละเมิด -- บทที่ 1 การคืนทรัพย์สินหรือใช้ราคาทรัพย์สิน -- บทที่ 2 สิทธิเรียกร้องอื่นอันมิใช่ค่าเสียหายในมูลละเมิด -- บทที่ 3 สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในมูลละเมิด -- ส่วนที่ 5 การพิพากษาคดีละเมิด -- หมวด 3 นิรโทษกรรม -- ส่วนที่ 1 ข้อความทั่วไป -- ส่วนที่ 2 การกระทำอันเป็นนิรโทษกรรม -- บทที่ 1 การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย -- บทที่ 2 การกระทำตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย -- บทที่ 3 การทำบุบสลายหรือทำลายทรัพย์เพื่อจะบำบัดปัดป้องภัยสาธารณะ -- บทที่ 4 การทำบุบสลายหรือทำลายทรัพย์เพื่อจะบำบัดปัดป้องภัยแก่เอกชน -- บทที่ 5 การทำบุบสลายหรือทำลายทรัพย์เพื่อจะป้องกันสิทธิจากภัยที่ทรัพย์นั้นเป็นเหตุ -- บทที่ 6 การป้องกันเพื่อให้สมดังสิทธิบทที่ 7 การจับและยึดไว้หรือฆ่าสัตว์ที่เข้ามาทำความเสียหายในอสังหาริมทรัพย์ -- ภาคผนวก ความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- ส่วนที่ 1 ข้อความทั่วไป -- ส่วนที่ 2 หน่วยงานของรัฐรับผิดในการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- ส่วนที่ 3 เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ -- ส่วนที่ 4 ผู้เสียหายมีสิทธิยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐและมีสิทธิร้องทุกข์ -- ส่วนที่ 5 อำนาจของหน่วยงานของรัฐในการเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินและให้เจ้าหน้าที่ผ่อนชำระเงิน -- คำถามและแนวคำตอบข้อสอบของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2013 621271 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379012348588
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT834 .ศ62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/01/2022 31379012348604
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2013 621271 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379012348596
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT834 .ศ62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/01/2022 31379014202478
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT834 .ศ62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014202486
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT834 .ศ62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014202460
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT834 .ศ62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/01/2022 31379014202452
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT834 .ศ62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379014520556
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT834 .ศ62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379014202437
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT834 .ศ62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379014202445
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2013 621271 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014353503
รายการจองทั้งหมด: 0

หมวด 1 ความรับผิดเพื่อละเมิด -- ส่วนที่ 1 ข้อความทั่วไป -- ส่วนที่ 2 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของตนเอง -- บทที่ 1 ละเมิดทั่วไป -- ตอนที่ 1 ผู้ใดกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ -- ตอนที่ 2 กระทำต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย -- ตอนที่ 3 บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย -- ตอนที่ 4 มีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลของการกระทำ -- บทที่ 2 ละเมิดโดยการหมิ่นประมาท -- ตอนที่ 1 การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย -- ตอนที่ 2 ข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง -- ตอนที่ 3 เป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงเกียรติคุณหรือทางทำมาหาได้ ทางเจริญของบุคคลอื่น -- ตอนที่ 4 ควรรู้ได้ว่าไม่จริง -- ตอนที่ 5 ข้อยกเว้นความรับผิด -- ส่วนที่ 3 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของบุคคลอื่น -- บทที่ 1 นายจ้างรับผิดในการกระทำละเมิดของลูกจ้าง -- บทที่ 2 ตัวการรับผิดในการกระทำละเมิดของตัวแทน -- บทที่ 3 ผู้ว่าจ้างรับผิดในการกระทำละเมิดของผู้รับจ้าง -- บทที่ 4 บิดามารดาหรือผู้อนุบาลรับผิดในการกระทำละเมิดของผู้ไร้ความสามารถ -- ตอนที่ 1 ผู้เยาว์กระทำละเมิด -- ตอนที่ 2 บุคคลวิกลจริตกระทำละเมิด -- บทที่ 5 ครูบาอาจารย์ นายจ้าง หรือบุคคลผู้รับดูแลรับผิดในการกระทำละเมิดของผู้ไร้ความสามารถ -- บทที่ 6 ผู้ร่วมกันทำละเมิดรับผิดร่วมกัน -- บทที่ 7 นิติบุคคลรับผิดในการกระทำละเมิดของผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล -- บทที่ 8 หน่วยงานของรัฐรับผิดในการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- ส่วนที่ 4 ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ -- บทที่ 1 ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์

บทที่ 2 ความเสียหายอันเกิดจากโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ -- บทที่ 3 ความเสียหายอันเกิดจากของตกหล่นหรือทิ้งขว้างจากโรงเรือน -- บทที่ 4 ความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะที่เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลและทรัพย์อันตราย -- หมวด 2 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด -- ส่วนที่ 1 ข้อความทั่วไป -- ส่วนที่ 2 ค่าสินไหมทดแทนอันจะพึงบังคับให้ใช้ -- บทที่ 1 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ทรัพย์สิน -- บทที่ 2 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ชีวิต -- บทที่ 3 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ร่างกายและอนามัย -- บทที่ 4 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่เสรีภาพ -- บทที่ 5 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ชื่อเสียง -- บทที่ 6 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่สิทธิอื่น ๆ -- ส่วนที่ 3 ผู้เสียหายมีส่วนผิด -- ส่วนที่ 4 อายุความละเมิด -- บทที่ 1 การคืนทรัพย์สินหรือใช้ราคาทรัพย์สิน -- บทที่ 2 สิทธิเรียกร้องอื่นอันมิใช่ค่าเสียหายในมูลละเมิด -- บทที่ 3 สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในมูลละเมิด -- ส่วนที่ 5 การพิพากษาคดีละเมิด -- หมวด 3 นิรโทษกรรม -- ส่วนที่ 1 ข้อความทั่วไป -- ส่วนที่ 2 การกระทำอันเป็นนิรโทษกรรม -- บทที่ 1 การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย -- บทที่ 2 การกระทำตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย -- บทที่ 3 การทำบุบสลายหรือทำลายทรัพย์เพื่อจะบำบัดปัดป้องภัยสาธารณะ -- บทที่ 4 การทำบุบสลายหรือทำลายทรัพย์เพื่อจะบำบัดปัดป้องภัยแก่เอกชน -- บทที่ 5 การทำบุบสลายหรือทำลายทรัพย์เพื่อจะป้องกันสิทธิจากภัยที่ทรัพย์นั้นเป็นเหตุ -- บทที่ 6 การป้องกันเพื่อให้สมดังสิทธิ

บทที่ 7 การจับและยึดไว้หรือฆ่าสัตว์ที่เข้ามาทำความเสียหายในอสังหาริมทรัพย์ -- ภาคผนวก ความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- ส่วนที่ 1 ข้อความทั่วไป -- ส่วนที่ 2 หน่วยงานของรัฐรับผิดในการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- ส่วนที่ 3 เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ -- ส่วนที่ 4 ผู้เสียหายมีสิทธิยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐและมีสิทธิร้องทุกข์ -- ส่วนที่ 5 อำนาจของหน่วยงานของรัฐในการเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินและให้เจ้าหน้าที่ผ่อนชำระเงิน -- คำถามและแนวคำตอบข้อสอบของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544