ถาม-ตอบทรัพย์สิน / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.  (Text) (Text)

สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
Call no.: KPT640 .ส44 2556Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2556 [2013]Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 440 หน้าNotes: ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน.ISBN: 9786163354761Subject(s): ทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทย -- คำถามและคำตอบทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อLOC classification: KPT640 | .ส44 2556
Contents:ทรัพยสิทธิและบุคคลสิทธิ -- อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ -- ส่วนควบ -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 144 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 146 -- การคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทน -- การได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (มาตรา 1299 วรรคหนึ่ง) -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1299 วรรคหนึ่ง -- การได้อสังหาริมทรัพย์มาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม (มาตรา 1299 วรรคสอง) -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1299 วรรคสอง -- ประเภทของสิทธิที่ได้รับความคุ้มครอง -- บุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครอง -- บุคคลภายนอกไม่สุจริต -- บุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อนตามมาตรา 1300 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1300 -- การคุ้มครองบุคคลภายนอกตามมาตรา 1303 -- การคุ้มครองบุคคลภายนอกตามมาตรา 1329 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1329 -- การคุ้มครองบุคคลภายนอกตามมาตรา 1330 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1330 -- การคุ้มครองบุคคลภายนอกตามมาตรา 1331 -- การคุ้มครองบุคคลภายนอกตามมาตรา 1332 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1332 -- สาธารณสมบัติของแผ่นดิน -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1304 -- การโอนที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ไม่ต้องทำตามแบบ -- การยกที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์โดยปริยายคำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1305 -- กรรมสิทธิ์ -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1308 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1310 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1313 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1336 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1337 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1339 -- การปลูกสร้างโรงเรือนรุกล้่ำ -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1312 -- ทางจำเป็น -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1349 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1350 -- การวางท่อน้ำ สายไฟฟ้า -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1352 -- กรรมสิทธิ์รวม -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1356 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1357 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1358 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1359 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1360 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1361 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1363 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1364 -- สิทธิครอบครอง -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1367 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1368 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1373 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1374 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1375 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1377 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1378คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1380 -- ครอบครองปรปักษ์ -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1381 --คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1382 -- ต้องครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น -- การครอบครองโดยความสงบ -- ครอบครองด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1385 -- ภาระจำยอม -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1387-- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1388-- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1390-- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1392 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1399 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1401 -- การใช้โดยสงบ -- การใช้โดยเปิดเผย -- การใช้โดยปรปักษ์ -- การใช้โดยได้รับอนุญาตหรือวิสาสะ -- ไม่ได้ภาระจำยอมโดยอายุความ -- อาศัย -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1402 -- สิทธิเหนือพื้นดิน -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1412 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1413 -- สิทธิเก็บกิน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT640 .ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 12/07/2022 31379014203559
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT640 .ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014203567
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books KPT640 .ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Pridi Banomyong Library ตั้งแต่วันที่ 13/06/2022 31379014318993
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books KPT640 .ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Pridi Banomyong Library ตั้งแต่วันที่ 02/06/2022 31379014318985
รายการจองทั้งหมด: 0

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน.

ทรัพยสิทธิและบุคคลสิทธิ -- อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ -- ส่วนควบ -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 144 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 146 -- การคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทน -- การได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (มาตรา 1299 วรรคหนึ่ง) -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1299 วรรคหนึ่ง -- การได้อสังหาริมทรัพย์มาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม (มาตรา 1299 วรรคสอง) -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1299 วรรคสอง -- ประเภทของสิทธิที่ได้รับความคุ้มครอง -- บุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครอง -- บุคคลภายนอกไม่สุจริต -- บุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อนตามมาตรา 1300 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1300 -- การคุ้มครองบุคคลภายนอกตามมาตรา 1303 -- การคุ้มครองบุคคลภายนอกตามมาตรา 1329 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1329 -- การคุ้มครองบุคคลภายนอกตามมาตรา 1330 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1330 -- การคุ้มครองบุคคลภายนอกตามมาตรา 1331 -- การคุ้มครองบุคคลภายนอกตามมาตรา 1332 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1332 -- สาธารณสมบัติของแผ่นดิน -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1304 -- การโอนที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ไม่ต้องทำตามแบบ -- การยกที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์โดยปริยาย

คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1305 -- กรรมสิทธิ์ -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1308 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1310 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1313 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1336 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1337 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1339 -- การปลูกสร้างโรงเรือนรุกล้่ำ -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1312 -- ทางจำเป็น -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1349 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1350 -- การวางท่อน้ำ สายไฟฟ้า -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1352 -- กรรมสิทธิ์รวม -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1356 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1357 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1358 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1359 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1360 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1361 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1363 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1364 -- สิทธิครอบครอง -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1367 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1368 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1373 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1374 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1375 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1377 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1378

คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1380 -- ครอบครองปรปักษ์ -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1381 --คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1382 -- ต้องครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น -- การครอบครองโดยความสงบ -- ครอบครองด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1385 -- ภาระจำยอม -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1387-- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1388-- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1390-- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1392 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1399 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1401 -- การใช้โดยสงบ -- การใช้โดยเปิดเผย -- การใช้โดยปรปักษ์ -- การใช้โดยได้รับอนุญาตหรือวิสาสะ -- ไม่ได้ภาระจำยอมโดยอายุความ -- อาศัย -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1402 -- สิทธิเหนือพื้นดิน -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1412 -- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1413 -- สิทธิเก็บกิน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544