อ่านเอาเรื่อง-- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 / The Justice Group.  (Text) (Text)

จัสทิส กรุ๊ป
Call no.: KPT1572 .อ665 2556Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2556 [2013]Description: 312 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162600715Other title: พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 [Portion of title] | อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบ. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ [Cover title]Subject(s): การบริหารงานยุติธรรม -- ไทยศาล -- ไทยศาลแขวง -- ไทยLOC classification: KPT1572 | .อ665 2556
Contents:พระธรรมนูญศาลยุติธรรม -- ลำดับชั้นศาลในศาลยุติธรรม มาตรา 1 -- ประเภทของศาลชั้นต้น มาตรา 2 -- ศาลอุทธรณ์ มาตรา 3 -- การแบ่งแผนกในศาล มาตรา 4 -- อำนาจและหน้าที่พิเศษของประธานศาลฎีกา มาตรา 5 -- การตั้ง การยุบเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจของศาลยุติธรรม มาตรา 6 -- การกำหนดจำนวนผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม มาตรา 7 -- ผู้ทำการแทน มาตรา 8 -- ผู้รับผิดชอบราชการศาลในศาลจังหวัดหรือศาลแขวง มาตรา 9 -- การแบ่งส่วนราชการในศาล มาตรา 10 -- ผู้รับผิดชอบในราชการของศาล มาตรา 11 -- หัวหน้าแผนกหรือผู้พิพากษาหัวหน้าหน่วยงาน มาตรา 12 -- อธิบดีผู้พิพากษาภาค มาตรา 13 -- อำนาจหน้าที่ของอธิบดีผู้พิพากษาภาค มาตรา 14 -- ห้ามมิให้ศาลยุติธรรมใดรับคดีที่ศาลยุติธรรมอื่นรับฟ้อง มาตรา 15 -- เขตอำนาจศาลชั้นต้น มาตรา 16 -- อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีศาลแขวง มาตรา 17 -- อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีศาลจังหวัด มาตรา 18 -- อำนาจของศาลส่วนแพ่งและส่วนอาญาในกรุงเทพมหานคร มาตรา 19 -- อำนาจของศาลยุติธรรมอื่น มาตรา 20 -- เขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ มาตรา 21 -- อำนาจของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค มาตรา 22 -- อำนาจของศาลฎีกา มาตรา 23 -- อำนาจทั่วไปของผู้พิพากษา มาตรา 24 -- อำนาจผู้พิพากษาคนเดียวในศาลชั้นตั้น มาตรา 25 -- องค์คณะผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์ มาตรา 27 -- เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้เกิดขึ้นในระหว่างพิจารณาในศาล มาตรา 28 -- เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้เกิดขึ้นในระหว่างการทำคำพิพากษา มาตรา 29 -- เหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ มาตรา 30 -- เหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้รวมถึง มาตรา 31 -- การจ่ายสำนวน มาตรา 32 -- การเรียกคืนสำนวนคดี มาตรา 33พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง -- การนำวิธีพิจารณาความอาญามาอนุโลมใช้ในศาลแขวง มาตรา 4 -- ระยะเวลาในการยื่นฟ้องผู้ต้องหาในคดีที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง มาตรา 7 -- การนับระยะเวลายื่นฟ้องกรณีผู้ต้องหาหลบหนีจากการควบคุมหรือการขัง มาตรา 7 ทวิ -- ระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนในคดีที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง มาตรา 8 -- ห้ามมิให้พนักงานอัยการฟ้องคดี เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 9 -- การฟ้องคดีในศาลแขวง มาตรา 19 -- การฟ้องคดีในศาลแขวงกรณีผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ มาตรา 20 -- ห้ามอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลแขวงในปัญหาข้อเท็จจริง มาตรา 22 -- สิทธิในการอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริง มาตรา 22 ทวิ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1572 .อ665 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014202684
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1572 .อ665 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014202692
รายการจองทั้งหมด: 0

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม -- ลำดับชั้นศาลในศาลยุติธรรม มาตรา 1 -- ประเภทของศาลชั้นต้น มาตรา 2 -- ศาลอุทธรณ์ มาตรา 3 -- การแบ่งแผนกในศาล มาตรา 4 -- อำนาจและหน้าที่พิเศษของประธานศาลฎีกา มาตรา 5 -- การตั้ง การยุบเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจของศาลยุติธรรม มาตรา 6 -- การกำหนดจำนวนผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม มาตรา 7 -- ผู้ทำการแทน มาตรา 8 -- ผู้รับผิดชอบราชการศาลในศาลจังหวัดหรือศาลแขวง มาตรา 9 -- การแบ่งส่วนราชการในศาล มาตรา 10 -- ผู้รับผิดชอบในราชการของศาล มาตรา 11 -- หัวหน้าแผนกหรือผู้พิพากษาหัวหน้าหน่วยงาน มาตรา 12 -- อธิบดีผู้พิพากษาภาค มาตรา 13 -- อำนาจหน้าที่ของอธิบดีผู้พิพากษาภาค มาตรา 14 -- ห้ามมิให้ศาลยุติธรรมใดรับคดีที่ศาลยุติธรรมอื่นรับฟ้อง มาตรา 15 -- เขตอำนาจศาลชั้นต้น มาตรา 16 -- อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีศาลแขวง มาตรา 17 -- อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีศาลจังหวัด มาตรา 18 -- อำนาจของศาลส่วนแพ่งและส่วนอาญาในกรุงเทพมหานคร มาตรา 19 -- อำนาจของศาลยุติธรรมอื่น มาตรา 20 -- เขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ มาตรา 21 -- อำนาจของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค มาตรา 22 -- อำนาจของศาลฎีกา มาตรา 23 -- อำนาจทั่วไปของผู้พิพากษา มาตรา 24 -- อำนาจผู้พิพากษาคนเดียวในศาลชั้นตั้น มาตรา 25 -- องค์คณะผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์ มาตรา 27 -- เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้เกิดขึ้นในระหว่างพิจารณาในศาล มาตรา 28 -- เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้เกิดขึ้นในระหว่างการทำคำพิพากษา มาตรา 29 -- เหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ มาตรา 30 -- เหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้รวมถึง มาตรา 31 -- การจ่ายสำนวน มาตรา 32 -- การเรียกคืนสำนวนคดี มาตรา 33

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง -- การนำวิธีพิจารณาความอาญามาอนุโลมใช้ในศาลแขวง มาตรา 4 -- ระยะเวลาในการยื่นฟ้องผู้ต้องหาในคดีที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง มาตรา 7 -- การนับระยะเวลายื่นฟ้องกรณีผู้ต้องหาหลบหนีจากการควบคุมหรือการขัง มาตรา 7 ทวิ -- ระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนในคดีที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง มาตรา 8 -- ห้ามมิให้พนักงานอัยการฟ้องคดี เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 9 -- การฟ้องคดีในศาลแขวง มาตรา 19 -- การฟ้องคดีในศาลแขวงกรณีผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ มาตรา 20 -- ห้ามอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลแขวงในปัญหาข้อเท็จจริง มาตรา 22 -- สิทธิในการอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริง มาตรา 22 ทวิ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544