Normal view MARC view ISBD view

The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ (ฉบับเร่งรัดก่อนสอบ). ภาค 2, วิธีพิจารณาความแพ่ง ล้มละลายและการพื้นฟูกิจการลูกหนี้ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม / The Justice Group.

Contributor(s): จัสทิส กรุ๊ป.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: LAW KPT 2012 621706Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2555?] [2012]Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Description: 415 หน้า.ISBN: 9786162600210.Other title: วิธีพิจารณาความแพ่ง ล้มละลายและการพื้นฟูกิจการลูกหนี้ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม [Portion of title].Subject(s): วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย | ล้มละลาย -- ไทย | การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย | ศาล -- ไทย
Contents:
กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 -- ศาลที่จะเสนอคำฟ้องหรือคำร้องขอ มาตรา 4 (1) -- การเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ มาตรา 27 -- คู่ความมรณะ มาตรา 42 -- การดำเนินคดีของผู้ไร้ความสามารถ มาตรา 56 -- ร้องสอด มาตรา 57 -- การพิพากษาตามยอม มาตรา 138 -- คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลคดีชี้ขาดตัดสินคดี มาตรา 142 -- การแก้ไขคำพิพากษา มาตรา 143 -- การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ มาตรา 144 -- ฟ้องซ้ำ มาตรา 148 -- คำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันคู่ความ มาตรา 145 -- วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 -- ฟ้องซ้อน มาตรา 173 -- ทิ้งฟ้อง มาตรา 174, 175, 176 -- ฟ้องแย้ง มาตรา 177 วรรคสาม -- การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องและคำให้การ มาตรา 179, 180 -- หน้าที่โจทก์ กรณีจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ มาตรา 198 -- คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้ชนะคดีโดยขาดนัด มาตรา 198 ทวิ -- ทางแก้ของจำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การ มาตรา 199 -- หลักเกณฑ์ในการขอให้พิจารณาคดีมาตรา 199 จัตวา -- ผลของการอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ มาตรา 199 เบญจ -- หลักเกณฑ์การขาดนัดพิจารณา มาตรา 200 -- โจทก์ขาดนัดพิจารณา มาตรา 202 -- จำเลยขาดนัดพิจารณา มาตรา 204 -- การขอพิจารณาใหม่ในระหว่างพิจารณา มาตรา 206 -- การขอพิจารณาคดีใหม่ภายหลังศาลพิจารณาให้แพ้คดี มาตรา 207 -- วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์ฎีกา -- การอุทธรณ์ข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา มาตรา 223 ทวิ -- คดีต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง มาตรา 224 -- คำฟ้องอุทธรณ์คำฟ้องฎีกา มาตรา 225, 249
คำสั่งระหว่างพิจารณา มาตรา 226, 227, 228 -- หลักเกณฑ์ในการยื่นคำฟ้องอุทธรณ์ มาตรา 229 -- การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ มาตรา 234 -- การพิจารณาชี้ขาดคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ มาตรา 236 -- วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 -- จำเลยขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา มาตรา 253 -- โจทก์ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา มาตรา 254 -- คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวก่อนพิพากษา มาตรา 264 -- การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง มาตรา 271 -- การขอกันส่วน มาตรา 287 -- การขอรับชำระหนี้จำนองหรือบุริมสิทธิ มาตรา 289 -- การร้องขัดทรัพย์ มาตรา 288 -- การขอเฉลี่ยทรัพย์ มาตรา 290 -- การเพิกถอนการบังคับคดี มาตรา 296 -- การคัดค้านการขายทอดตลาด มาตรา 309 ทวิ -- กฎหมายล้มละลาย -- การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ มาตรา 22 -- ลูกหนี้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ห้ามกระทำการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน มาตรา 24 -- การเข้าว่าคดีแทนลูกหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ มาตรา 25 -- ผลของคำสั่งปลดจากล้มละลาย มาตรา 77 -- การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไม่มีประกัน มาตรา 94 -- การขอรับชำระหนี้ของลูกหนี้ร่วม มาตรา 101 -- การทวงหนี้ของลูกหนี้ มาตรา 119 -- เหตุแห่งการยกเลิกการล้มละลาย มาตรา 135 -- กฎหมายพื้นฟูกิจการลูกหนี้ -- ผลของคำสั่งรับคำร้องขอพื้นฟูกิจการไว้พิจารณาของศาล มาตรา 90/12 -- การขอรับชำระหนี้ในการพื้นฟูกิจการ มาตรา 90/26, 90/27 -- การดำเนินการภายหลังศาลมีคำสั่งเห็นชอบแผนพื้นฟูกิจการ มาตรา 90/60
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม -- เขตอำนาจศาลชั้นต้น มาตรา 16 -- เขตอำนาจศาลแขวง มาตรา 17 -- อำนาจทั่วไปของผู้พิพากษาคนเดียว มาตรา 24 -- อำนาจผู้พิพากษาคนเดียวในศาลชั้นต้น มาตรา 25 -- องค์คณะผู้พิพากษาในศาลชั้นต้น มาตรา 26 -- เหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วง มาตรา 30 -- เหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้เกิดขึ้นเนื่องจากการพิจารณา มาตรา 31.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)

กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 -- ศาลที่จะเสนอคำฟ้องหรือคำร้องขอ มาตรา 4 (1) -- การเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ มาตรา 27 -- คู่ความมรณะ มาตรา 42 -- การดำเนินคดีของผู้ไร้ความสามารถ มาตรา 56 -- ร้องสอด มาตรา 57 -- การพิพากษาตามยอม มาตรา 138 -- คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลคดีชี้ขาดตัดสินคดี มาตรา 142 -- การแก้ไขคำพิพากษา มาตรา 143 -- การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ มาตรา 144 -- ฟ้องซ้ำ มาตรา 148 -- คำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันคู่ความ มาตรา 145 -- วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 -- ฟ้องซ้อน มาตรา 173 -- ทิ้งฟ้อง มาตรา 174, 175, 176 -- ฟ้องแย้ง มาตรา 177 วรรคสาม -- การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องและคำให้การ มาตรา 179, 180 -- หน้าที่โจทก์ กรณีจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ มาตรา 198 -- คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้ชนะคดีโดยขาดนัด มาตรา 198 ทวิ -- ทางแก้ของจำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การ มาตรา 199 -- หลักเกณฑ์ในการขอให้พิจารณาคดีมาตรา 199 จัตวา -- ผลของการอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ มาตรา 199 เบญจ -- หลักเกณฑ์การขาดนัดพิจารณา มาตรา 200 -- โจทก์ขาดนัดพิจารณา มาตรา 202 -- จำเลยขาดนัดพิจารณา มาตรา 204 -- การขอพิจารณาใหม่ในระหว่างพิจารณา มาตรา 206 -- การขอพิจารณาคดีใหม่ภายหลังศาลพิจารณาให้แพ้คดี มาตรา 207 -- วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์ฎีกา -- การอุทธรณ์ข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา มาตรา 223 ทวิ -- คดีต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง มาตรา 224 -- คำฟ้องอุทธรณ์คำฟ้องฎีกา มาตรา 225, 249

คำสั่งระหว่างพิจารณา มาตรา 226, 227, 228 -- หลักเกณฑ์ในการยื่นคำฟ้องอุทธรณ์ มาตรา 229 -- การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ มาตรา 234 -- การพิจารณาชี้ขาดคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ มาตรา 236 -- วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 -- จำเลยขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา มาตรา 253 -- โจทก์ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา มาตรา 254 -- คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวก่อนพิพากษา มาตรา 264 -- การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง มาตรา 271 -- การขอกันส่วน มาตรา 287 -- การขอรับชำระหนี้จำนองหรือบุริมสิทธิ มาตรา 289 -- การร้องขัดทรัพย์ มาตรา 288 -- การขอเฉลี่ยทรัพย์ มาตรา 290 -- การเพิกถอนการบังคับคดี มาตรา 296 -- การคัดค้านการขายทอดตลาด มาตรา 309 ทวิ -- กฎหมายล้มละลาย -- การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ มาตรา 22 -- ลูกหนี้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ห้ามกระทำการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน มาตรา 24 -- การเข้าว่าคดีแทนลูกหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ มาตรา 25 -- ผลของคำสั่งปลดจากล้มละลาย มาตรา 77 -- การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไม่มีประกัน มาตรา 94 -- การขอรับชำระหนี้ของลูกหนี้ร่วม มาตรา 101 -- การทวงหนี้ของลูกหนี้ มาตรา 119 -- เหตุแห่งการยกเลิกการล้มละลาย มาตรา 135 -- กฎหมายพื้นฟูกิจการลูกหนี้ -- ผลของคำสั่งรับคำร้องขอพื้นฟูกิจการไว้พิจารณาของศาล มาตรา 90/12 -- การขอรับชำระหนี้ในการพื้นฟูกิจการ มาตรา 90/26, 90/27 -- การดำเนินการภายหลังศาลมีคำสั่งเห็นชอบแผนพื้นฟูกิจการ มาตรา 90/60

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม -- เขตอำนาจศาลชั้นต้น มาตรา 16 -- เขตอำนาจศาลแขวง มาตรา 17 -- อำนาจทั่วไปของผู้พิพากษาคนเดียว มาตรา 24 -- อำนาจผู้พิพากษาคนเดียวในศาลชั้นต้น มาตรา 25 -- องค์คณะผู้พิพากษาในศาลชั้นต้น มาตรา 26 -- เหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วง มาตรา 30 -- เหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้เกิดขึ้นเนื่องจากการพิจารณา มาตรา 31.

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)