เพิ่มพลังพลเมืองเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย / ถวิลวดี บุรีกุล, พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ และสติธร ธนานิธิโชติ.  (Text) (Text)

ถวิลวดี บุรีกุล
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ | สติธร ธนานิธิโชติ | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา
Call no.: JQ1749.ก15 ถ5642 2555Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 158 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789744496942Subject(s): การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ไทยประชาธิปไตย -- ไทยLOC classification: JQ1749.ก15 | ถ5642 2555
Contents:บทนำ -- ส่วนที่ 1: ประชาธิปไตยไทย ทำไมต้องปฏิรูป -- บทที่ 1 การปฏิรูปการเมืองผ่านการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 2 ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม -- ส่วนที่ 2: สถานการณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและปัญหาสำคัญของการมีส่วนร่วม -- บทที่ 3 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของคนไทย -- บทที่ 4 การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่บัญญัติไว้ในกฎหมายไทย -- บทที่ 5 ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วม -- ส่วนที่ 3: ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย -- บทที่ 6 ทางเลือกที่ 1 การเปิดกลไกภาครัฐเพื่อให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง -- บทที่ 7 ทางเลือกที่ 2 การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม -- บทที่ 8 ทางเลือกที่ 3 การปฏิรูปกฎหมายเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งและเป็นสุขในสังคม -- ส่วนที่ 4: เปลี่ยนทางเลือกเป็นแนวทางสู่การปฏิรูป -- บทที่ 9 เสียงสะท้อนจากคนไทยต่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง -- บทที่ 10 การสร้างพลังพลเมืองเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย: แนวทางตามมติสมัชชาปฏิรูป.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1749.ก15 ถ5642 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014442058
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1749.ก15 ถ5642 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014277348
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
PLSC JQ 2011 598309 นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี / PLSC JQ 2012 262202 รายงานประจำปีงบประมาณ ... กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. PLSC JQ 2012 281014 รายงานประจำปี / PLSC JQ 2012 622009 เพิ่มพลังพลเมืองเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย / PLSC JQ 2012 623542 การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2550 จังหวัดบุรีรัมย์ : PLSC JQ 2012 623641 การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2550 จังหวัดชุมพร : PLSC JQ 2012 625030 โครงการวิจัยบทบาทสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตย : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข : รายงานฉบับสมบูรณ์ /

บทนำ -- ส่วนที่ 1: ประชาธิปไตยไทย ทำไมต้องปฏิรูป -- บทที่ 1 การปฏิรูปการเมืองผ่านการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 2 ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม -- ส่วนที่ 2: สถานการณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและปัญหาสำคัญของการมีส่วนร่วม -- บทที่ 3 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของคนไทย -- บทที่ 4 การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่บัญญัติไว้ในกฎหมายไทย -- บทที่ 5 ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วม -- ส่วนที่ 3: ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย -- บทที่ 6 ทางเลือกที่ 1 การเปิดกลไกภาครัฐเพื่อให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง -- บทที่ 7 ทางเลือกที่ 2 การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม -- บทที่ 8 ทางเลือกที่ 3 การปฏิรูปกฎหมายเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งและเป็นสุขในสังคม -- ส่วนที่ 4: เปลี่ยนทางเลือกเป็นแนวทางสู่การปฏิรูป -- บทที่ 9 เสียงสะท้อนจากคนไทยต่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง -- บทที่ 10 การสร้างพลังพลเมืองเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย: แนวทางตามมติสมัชชาปฏิรูป.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544