การสร้างระบบความพร้อมรับผิดในระบบราชการ = Accountability system in Thai public service : รายงานวิจัย / สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; พัชรี สิโรรส, หัวหน้าคณะผู้วิจัย ; คณะผู้วิจัย, วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

พัชรี สิโรรส
วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์ | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Call no.: KPT2840 .พ62 2545Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2545 [2002]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: ก-ฎ, [8], [519] หน้าISBN: 9747285959Other title: Accountability system in Thai public service [Parallel title]Subject(s): ความรับผิดของราชการ -- ไทยงานวิจัย / ResearchLOC classification: KPT2840 | .พ62 2545
Contents:ส่วนที่ 1 แนวคิดและยุทธวิธีการสร้างระบบความพร้อมรับผิด (Accountability) ในระบบราชการ -- บทที่ 1. ความเป็นมาของการศึกษาวิจัย -- บทที่ 2. แนวคิด ความหมายและรูปแบบของระบบความพร้อมรับผิด (Accountability) -- บทที่ 3. ระบบความพร้อมรับผิดของต่างประเทศ: ศึกษาเฉพาะกลไกการควบคุมตรวจสอบ -- บทที่ 4. การควบคุมตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐของประเทศไทยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 -- บทที่ 5. การรับรู้ ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับระบบความพร้อมรับผิด วิธีการวิจัยและเครื่องมือการวิจัย -- บทที่ 6. การรับรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติเกี่ยวกับระบบความพร้อมรับผิดของประชาชน ข้าราชการพลเรือนและผู้นำทางความคิด -- บทที่ 7. วัฒนธรรมไทยกับการสร้างระบบความพร้อมรับผิด -- บทที่ 8. กลยุทธ์การสร้างระบบความพร้อมรับผิดในหน่วยงานภาครัฐและการสร้างตัวชี้วัด -- บทที่ 9. วิธีการสร้างและปลูกฝังระบบความพร้อมรับผิดในองค์การและข้าราชการของไทย -- ส่วนที่ 2 รายการการประชุมเชิงปฏิบัติการ -- บทที่ 10. รายงานผลการสัมมนาระดมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงทั่วประเทศ -- บทที่ 11. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง การสร้างระบบความพร้อมรับผิดในหน่วยงานภาครัฐ -- ส่วนที่ 3 คู่มือการสร้างระบบความพร้อมรับผิด (Accountability) ในระบบราชการ -- บทที่ 12. คู่มือสร้างระบบความพร้อมรับผิด (Accountability) ในระบบราชการ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840 .พ62 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014156146
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2840 .พ62 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014156104
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks LAW KPT 2002 622585 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014156138
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2840 .ช65 2563 คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ / KPT2840 .ช65 2563 คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ / KPT2840 .ช72 2555 คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / KPT2840 .พ62 2545 การสร้างระบบความพร้อมรับผิดในระบบราชการ = KPT2840 .พ72 2545 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง / KPT2840 .พ72 2545 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง / KPT2840 .พ72 2545 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง /

ส่วนที่ 1 แนวคิดและยุทธวิธีการสร้างระบบความพร้อมรับผิด (Accountability) ในระบบราชการ -- บทที่ 1. ความเป็นมาของการศึกษาวิจัย -- บทที่ 2. แนวคิด ความหมายและรูปแบบของระบบความพร้อมรับผิด (Accountability) -- บทที่ 3. ระบบความพร้อมรับผิดของต่างประเทศ: ศึกษาเฉพาะกลไกการควบคุมตรวจสอบ -- บทที่ 4. การควบคุมตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐของประเทศไทยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 -- บทที่ 5. การรับรู้ ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับระบบความพร้อมรับผิด วิธีการวิจัยและเครื่องมือการวิจัย -- บทที่ 6. การรับรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติเกี่ยวกับระบบความพร้อมรับผิดของประชาชน ข้าราชการพลเรือนและผู้นำทางความคิด -- บทที่ 7. วัฒนธรรมไทยกับการสร้างระบบความพร้อมรับผิด -- บทที่ 8. กลยุทธ์การสร้างระบบความพร้อมรับผิดในหน่วยงานภาครัฐและการสร้างตัวชี้วัด -- บทที่ 9. วิธีการสร้างและปลูกฝังระบบความพร้อมรับผิดในองค์การและข้าราชการของไทย -- ส่วนที่ 2 รายการการประชุมเชิงปฏิบัติการ -- บทที่ 10. รายงานผลการสัมมนาระดมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงทั่วประเทศ -- บทที่ 11. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง การสร้างระบบความพร้อมรับผิดในหน่วยงานภาครัฐ -- ส่วนที่ 3 คู่มือการสร้างระบบความพร้อมรับผิด (Accountability) ในระบบราชการ -- บทที่ 12. คู่มือสร้างระบบความพร้อมรับผิด (Accountability) ในระบบราชการ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544