นวัตกรรมทางการบริหาร : การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2551) วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2551 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง / จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  (Text) (Text)

(ครั้งที่ 2 : การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 2 : 2551 : มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะรัฐศาสตร์
Call no.: JA35.5 .ก6412 2551Publication: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2551 [2008]Description: 435 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): การบริหารรัฐกิจ -- การประชุมการบริหารรัฐกิจ -- เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การประชุมการบริหารรัฐกิจ -- สาระสังเขปการบริหารรัฐกิจ -- เทคโนโลยีสารสนเทศ -- สาระสังเขปLOC classification: JA35.5 | .ก6412 2551
Contents:"การวิจัยการนำนโยบายไปปฏิบัติในประเทศไทย" / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ -- "E-Research เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในมิติใหม่" / ปิยะนุช เงินคล้าย -- "การพัฒนาระบบราชการของไทยในช่วง พ.ศ.2540 - พ.ศ.2548" / วรัชยา ศิริวัฒน์ -- "องค์การกับการจัดการเรียนรู้ : ศึกษาองค์การที่ประสบความสำเร็จในภาคธุรกิจ" / บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ -- "แบบจำลองความคิดการจัดการความขัดแย้งในสถานพยาบาลของรัฐระดับจังหวัด : กรณีศึกษาสถานพยาบาลของรัฐจังหวัดพิษณุโลก" / สุพัตรา จิตตเสถียร -- "นวัตกรรรมการบริหาร: การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในระบบราชการตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่" / อริยา อาจละสุทธิ์ -- "การแลกเปลี่ยนสินค้าโดยระบบหักบัญชี : นวัตกรรมการบริหารงานสหกรณ์" / ปิยะพงษ์ บุษบงก์ -- "การใช้นวัตกรรมทางการบริหารประเมินการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบโครงการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน" / ปนัดดา หลินเจริญ -- "การประยุกต์ใช้ระบบการประเมินบุคคลแบบ 360 องศา : แฟชั่นหรือนวัตกรรมการบริหารขององค์กรไทย" / วีระวัฒน์ ปันติตามัย -- "การจัดการศึกษากับความมั่นคงแห่งชาติ วิเคราะห์โรงเรียนชาวไทยภูเขา นพค.32 (ภาคเหนือ) กับโรงเรียนปอเนาะ" / บงกศ สุทัศน์ ณ อยุธยา -- "ความตั้งใจจะลาออกและการลาออกจากองค์กรของบุุคคล : การหาสาเหตุจากปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร" / ชาลี ไตรจันทร์ -- "บทบาทของพหุนิยมทางกฎหมายในฐานะเครื่องมือทางการบริหาร กรณีการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย" / วิชัย ปะดุกา"การกำหนดนโยบายสาธารณะในสังคมแบบทวิลักษณ์" / ปรีชญาณ์ นักฟ้อน -- "ประสิทธิผลของเรียนทางไกล : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเปิดของรัฐในไทย" / วิพร เกตุแก้ว -- "จริยธรรมในนโยบายสาธารณะ" / พลศักดิิ์ จิรไกรศิริ -- "การรับรู้ผลการปฏิบัติงานของภาครัฐในมุมมองของความเป็นพลเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร" / แสงรวี ไทยดำริ -- "กลยุทธ์การสื่อสารของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการของไทย" / ภัทรียา สุมะโน -- "การบริหารการปราบปรามการทุจริตระดับชาติของไทย : การศึกษาบทบาท ระบบและการบริหารของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ" / วรรณนภา วามานนท์ -- "การบริหารจัดการเมือง : ผลกระทบของปัจจัยโลกต่อบทบาทและหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร" / เกรียงพล พัฒนรัฐ -- "การนำนโยบายยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขไปปฏิบัติในจังหวัดนนทบุรี" / กมลพร กัลยาณมิตร -- "นโยบายการจัดที่อยู่อาศัยของรัฐให้ผู้มีรายได้น้อย" / ศรันย์ ฐิตารีย์ -- "ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทย" / อานันทิตา จ่างตระกูล -- "การนำนโยบายหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร" / เสกสรรค์ นิสัยกล้า.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JA35.5 .ก6412 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 09/08/2021 31379014398870
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA35.5 .ก6412 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014156096
รายการจองทั้งหมด: 0

"การวิจัยการนำนโยบายไปปฏิบัติในประเทศไทย" / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ -- "E-Research เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในมิติใหม่" / ปิยะนุช เงินคล้าย -- "การพัฒนาระบบราชการของไทยในช่วง พ.ศ.2540 - พ.ศ.2548" / วรัชยา ศิริวัฒน์ -- "องค์การกับการจัดการเรียนรู้ : ศึกษาองค์การที่ประสบความสำเร็จในภาคธุรกิจ" / บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ -- "แบบจำลองความคิดการจัดการความขัดแย้งในสถานพยาบาลของรัฐระดับจังหวัด : กรณีศึกษาสถานพยาบาลของรัฐจังหวัดพิษณุโลก" / สุพัตรา จิตตเสถียร -- "นวัตกรรรมการบริหาร: การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในระบบราชการตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่" / อริยา อาจละสุทธิ์ -- "การแลกเปลี่ยนสินค้าโดยระบบหักบัญชี : นวัตกรรมการบริหารงานสหกรณ์" / ปิยะพงษ์ บุษบงก์ -- "การใช้นวัตกรรมทางการบริหารประเมินการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบโครงการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน" / ปนัดดา หลินเจริญ -- "การประยุกต์ใช้ระบบการประเมินบุคคลแบบ 360 องศา : แฟชั่นหรือนวัตกรรมการบริหารขององค์กรไทย" / วีระวัฒน์ ปันติตามัย -- "การจัดการศึกษากับความมั่นคงแห่งชาติ วิเคราะห์โรงเรียนชาวไทยภูเขา นพค.32 (ภาคเหนือ) กับโรงเรียนปอเนาะ" / บงกศ สุทัศน์ ณ อยุธยา -- "ความตั้งใจจะลาออกและการลาออกจากองค์กรของบุุคคล : การหาสาเหตุจากปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร" / ชาลี ไตรจันทร์ -- "บทบาทของพหุนิยมทางกฎหมายในฐานะเครื่องมือทางการบริหาร กรณีการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย" / วิชัย ปะดุกา

"การกำหนดนโยบายสาธารณะในสังคมแบบทวิลักษณ์" / ปรีชญาณ์ นักฟ้อน -- "ประสิทธิผลของเรียนทางไกล : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเปิดของรัฐในไทย" / วิพร เกตุแก้ว -- "จริยธรรมในนโยบายสาธารณะ" / พลศักดิิ์ จิรไกรศิริ -- "การรับรู้ผลการปฏิบัติงานของภาครัฐในมุมมองของความเป็นพลเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร" / แสงรวี ไทยดำริ -- "กลยุทธ์การสื่อสารของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการของไทย" / ภัทรียา สุมะโน -- "การบริหารการปราบปรามการทุจริตระดับชาติของไทย : การศึกษาบทบาท ระบบและการบริหารของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ" / วรรณนภา วามานนท์ -- "การบริหารจัดการเมือง : ผลกระทบของปัจจัยโลกต่อบทบาทและหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร" / เกรียงพล พัฒนรัฐ -- "การนำนโยบายยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขไปปฏิบัติในจังหวัดนนทบุรี" / กมลพร กัลยาณมิตร -- "นโยบายการจัดที่อยู่อาศัยของรัฐให้ผู้มีรายได้น้อย" / ศรันย์ ฐิตารีย์ -- "ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทย" / อานันทิตา จ่างตระกูล -- "การนำนโยบายหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร" / เสกสรรค์ นิสัยกล้า.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544