นโยบายสาธารณะไทย : กำเนิด พัฒนาการและสถานภาพของศาสตร์ / ศุภชัย ยาวะประภาษ, ปิยากร หวังมหาพร.  (Text) (Text)

ศุภชัย ยาวะประภาษ
ปิยากร หวังมหาพร, 2508-
Call no.: JQ1745.ก55น4 ศ74 2555Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท จุดทอง จำกัด, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 355 หน้า : ภาพประกอบNotes: มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด; มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.Subject(s): นโยบายของรัฐ -- ไทยการบริหารรัฐกิจ -- ไทยLOC classification: JQ1745.ก55น4 | ศ74 2555
Contents:บทที่ 1 พัฒนาการการศึกษานโยบายสาธารณะ -- 1. ก่อนปี พ.ศ. 2500 : การก่อตัวของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย -- 2. ปี พ.ศ. 2500-2510 : กำเนิดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -- 3. ปี พ.ศ. 2511-2520 : รัฐประศาสนศาสตร์แตกหน่อและเริ่มเติบโต -- 4. ปี พ.ศ. 2521-2530 : หน่อใหม่ของรัฐประศาสนศาสตร์ : ปริญญาโทนอกเวลาราชการ -- 5. ปี พ.ศ. 2531-2540 : รัฐประศาสนศาสตร์งอกงามและเบ่งบาน -- 6. ปี พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) : รัฐประศาสนศาสตร์บานสะพรั่งและนโยบายสาธารณะเติบโต -- 7. สรุป -- บทที่ 2 ความหมายนโยบายสาธารณะ -- 1. ความหมายของนโยบายสาธารณะตามทัศนะของนักวิชาการต่างประเทศ -- 2. ความหมายของนโยบายสาธารณะตามทัศนะของนักวิชาการไทย -- 3. นโยบายสาธารณะหมายถึงการตัดสินใจของรัฐ กรอบหรือแนวทางการดำเนินกิจกรรม การกระทำหรือกิจกรรมที่รัฐจัดขึ้น -- 4. สรุป -- บทที่ 3 นโยบายสาธารณะในฐานะที่เป็นทางเลือกของรัฐที่จะไม่ดำเนินการ -- 1. บ่อนการพนันถูกกฎหมาย -- 2. โสเภณีถูกกฎหมาย -- 3. ภาษีมรดก -- 4. สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา -- 5. สรุป -- บทที่ 4 ความเป็นสาธารณะและความเป็นเอกชน -- 1. ความแตกต่างระหว่าง "สาธารณะ" และ "เอกชน" -- 2. สรุปบทที่ 5 ระดับนโยบายสาธารณะไทย -- 1. ระดับนโยบายสาธารณะไทย -- 2. สรุป -- บทที่ 6 ประเภทและเครื่องมือนโยบายสาธารณะไทย -- 1. การจำแนกประเภทนโยบายสาธารณะของนักวิชาการไทย -- 2. ประเภทของนโยบายสาธารณะไทย -- 3. เครื่องมือนโยบายสาธารณะไทย -- 4. สรุป -- บทที่ 7 สภาพแวดล้อมและตัวแสดงในนโยบายสาธารณไทย -- 1. สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ -- 2. ตัวแสดงทางนโยบายสาธารณะ -- 3. ความสัมพ้นธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมกับตัวแสดงในนโยบายสาธารณะไทย -- 4. งานวิจัยที่ศึกษาเรื่องตัวแสดงในนโยบายสาธารณะ -- 5. สรุป -- บทที่ 8 วงจรนโยบายสาธารณะไทย -- 1. วงจรนโยบายสาธารณะของนักวิชาการต่างประเทศ -- 2. วงจรนโยบายสาธารณะของนักวิชาการไทย 3. สรุป -- บทที่ 9 แนวการศึกษานโยบายสาธารณะไทย -- 1. แนวการศึกษานโยบายสาธารณะของนักวิชาการต่างประเทศ -- 2. แนวการศึกษานโยบายสาธารณะของนักวิชาการไทย -- 3. แนวการศึกษานโยบายสาธารณะไทย -- 4. สรุป -- บทที่ 10 ทิศทางการศึกษานโยบายสาธารณะไทย -- 1. การศึกษาวิจัยทิศทางการศึกษา "รัฐประศาสนศาสตร์" ไทย -- 2. การศึกษาวิจัยทิศทางการศึกษา "นโยบายสาธารณะ" ไทย -- 3. ทิศทางการศึกษานโยบายสาธารณะไทย -- 4. สรุป.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Accompanying Materials Circulation Counter PLSC JQ 2012 622825 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2022 31379014217591
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ศ74 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014217559
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ศ74 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014925011
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ศ74 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014356639

รบ.652 ภาคการศึกษาที่ 2

Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Professor Direk Jayanama Library
Accompanying Materials Circulation Counter PLSC JQ 2012 622825 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014356654
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JQ1745.ก55น4 ศ74 นโยบายสาธารณะไทย : กำเนิด พัฒนาการและสถานภาพของศาสตร์ / JQ1745.ก55น4 ศ74 นโยบายสาธารณะไทย : กำเนิด พัฒนาการและสถานภาพของศาสตร์ / JQ1745.ก55น4 ศ74 นโยบายสาธารณะไทย : กำเนิด พัฒนาการและสถานภาพของศาสตร์ / JQ1745.ก55น4 ศ74 2555 นโยบายสาธารณะไทย : กำเนิด พัฒนาการและสถานภาพของศาสตร์ / JQ1745.ก55น4 ศ75 2549 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นจากการวิจัยบูรณาการ การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทุนและเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม / JQ1745.ก55น4 ศ743 2555 นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นไทย / JQ1745.ก55น4 ส36 2560 นโยบายสาธารณะของประชาชน = People public policy /

มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

บทที่ 1 พัฒนาการการศึกษานโยบายสาธารณะ -- 1. ก่อนปี พ.ศ. 2500 : การก่อตัวของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย -- 2. ปี พ.ศ. 2500-2510 : กำเนิดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -- 3. ปี พ.ศ. 2511-2520 : รัฐประศาสนศาสตร์แตกหน่อและเริ่มเติบโต -- 4. ปี พ.ศ. 2521-2530 : หน่อใหม่ของรัฐประศาสนศาสตร์ : ปริญญาโทนอกเวลาราชการ -- 5. ปี พ.ศ. 2531-2540 : รัฐประศาสนศาสตร์งอกงามและเบ่งบาน -- 6. ปี พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) : รัฐประศาสนศาสตร์บานสะพรั่งและนโยบายสาธารณะเติบโต -- 7. สรุป -- บทที่ 2 ความหมายนโยบายสาธารณะ -- 1. ความหมายของนโยบายสาธารณะตามทัศนะของนักวิชาการต่างประเทศ -- 2. ความหมายของนโยบายสาธารณะตามทัศนะของนักวิชาการไทย -- 3. นโยบายสาธารณะหมายถึงการตัดสินใจของรัฐ กรอบหรือแนวทางการดำเนินกิจกรรม การกระทำหรือกิจกรรมที่รัฐจัดขึ้น -- 4. สรุป -- บทที่ 3 นโยบายสาธารณะในฐานะที่เป็นทางเลือกของรัฐที่จะไม่ดำเนินการ -- 1. บ่อนการพนันถูกกฎหมาย -- 2. โสเภณีถูกกฎหมาย -- 3. ภาษีมรดก -- 4. สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา -- 5. สรุป -- บทที่ 4 ความเป็นสาธารณะและความเป็นเอกชน -- 1. ความแตกต่างระหว่าง "สาธารณะ" และ "เอกชน" -- 2. สรุป

บทที่ 5 ระดับนโยบายสาธารณะไทย -- 1. ระดับนโยบายสาธารณะไทย -- 2. สรุป -- บทที่ 6 ประเภทและเครื่องมือนโยบายสาธารณะไทย -- 1. การจำแนกประเภทนโยบายสาธารณะของนักวิชาการไทย -- 2. ประเภทของนโยบายสาธารณะไทย -- 3. เครื่องมือนโยบายสาธารณะไทย -- 4. สรุป -- บทที่ 7 สภาพแวดล้อมและตัวแสดงในนโยบายสาธารณไทย -- 1. สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ -- 2. ตัวแสดงทางนโยบายสาธารณะ -- 3. ความสัมพ้นธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมกับตัวแสดงในนโยบายสาธารณะไทย -- 4. งานวิจัยที่ศึกษาเรื่องตัวแสดงในนโยบายสาธารณะ -- 5. สรุป -- บทที่ 8 วงจรนโยบายสาธารณะไทย -- 1. วงจรนโยบายสาธารณะของนักวิชาการต่างประเทศ -- 2. วงจรนโยบายสาธารณะของนักวิชาการไทย 3. สรุป -- บทที่ 9 แนวการศึกษานโยบายสาธารณะไทย -- 1. แนวการศึกษานโยบายสาธารณะของนักวิชาการต่างประเทศ -- 2. แนวการศึกษานโยบายสาธารณะของนักวิชาการไทย -- 3. แนวการศึกษานโยบายสาธารณะไทย -- 4. สรุป -- บทที่ 10 ทิศทางการศึกษานโยบายสาธารณะไทย -- 1. การศึกษาวิจัยทิศทางการศึกษา "รัฐประศาสนศาสตร์" ไทย -- 2. การศึกษาวิจัยทิศทางการศึกษา "นโยบายสาธารณะ" ไทย -- 3. ทิศทางการศึกษานโยบายสาธารณะไทย -- 4. สรุป.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544