คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.  (Text) (Text)

ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
Call no.: KPT480 .ป46 2556Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 29, 350 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786163140654Subject(s): การขัดกันแห่งกฎหมายการขัดกันแห่งกฎหมาย -- ไทยสัญชาติสัญชาติ -- ไทยLOC classification: KPT480 | .ป46 2556
Contents:ภาค 1 หลักกฎหมายสัญชาติไทย (Principles of Law on Thai Nationality) -- บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยสัญชาติ -- บทที่ 2 การได้มาซึ่งสัญชาติไทย -- บทที่ 3 การเสียสัญชาติไทย -- บทที่ 4 การกลับคืนสู่สัญชาติไทย -- บทที่ 5 สัญชาตินิติบุคคล -- ภาค 2 นิติฐานะของคนต่างด้าวในประเทศไทย (The Legal Status of Aliens in Thailand) -- บทที่ 1 การเข้าเมืองของคนต่างด้าวในประเทศไทย -- บทที่ 2 การทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทย -- บทที่ 3 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว -- บทที่ 4 การถือครองที่ดิน -- บทที่ 5 การถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุด -- บทที่ 6 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบางประเภท -- บทที่ 7 การดำรงตำแหน่งทางการเมืองและตำแหน่งอื่น ๆ -- บทที่ 8 เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว -- ภาค 3 การขัดกันแห่งเขตอำนาจศาล (Conflict of Jurisdictions) -- บทที่ 1 เขตอำนาจศาล -- ภาค 4 กฎหมายขัดกัน (Conflict of Laws) -- ส่วนที่หนึ่ง กฎหมายขัดกันภาคทั่วไป : บทนำทางทฤษฎี -- บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล -- บทที่ 2 ประวัติศาสตร์กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล -- บทที่ 3 บทวิเคราะห์คำศัพท์ -- บทที่ 4 บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล -- บทที่ 5 ลักษณะบทบัญญัติของกฎหมายขัดกันของประเทศไทย -- บทที่ 6 จุดเกาะเกี่ยวในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล -- บทที่ 7 การให้ปัญหาข้อกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงบทที่ 8 การย้อนส่ง -- บทที่ 9 การวินิจฉัยปัญหาล่วงหน้า -- บทที่ 10 การเลี่ยงกฎหมาย -- บทที่ 11 การใช้กฎหมายต่างประเทศในศาล -- ส่วนที่สอง ภาคเฉพาะของกฎหมายขัดกัน (The Particular Parts of Conflict of Laws) -- บทที่ 1 กฎหมายขัดกันว่าด้วยบุคคล -- บทที่ 2 กฎหมายขัดกันว่าด้วยสัญญา -- บทที่ 3 กฎหมายขัดกันว่าด้วยละเมิด -- บทที่ 4 กฎหมายขัดกันว่าด้วยทรัพย์ -- บทที่ 5 กฎหมายขัดกันว่าด้วยครอบครัว -- บทที่ 6 กฎหมายขัดกันว่าด้วยมรดก -- ภาค 5 การรับรองและการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ (Recognition & Enforcement of Foreign Judgments) -- บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยการรับรองและการบังคับตามคำพิพากษาของศาล -- บทที่ 2 หลักเกณฑ์การยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศตามระบบคอมมอนลอร์และซีวิลลอร์ -- บทที่ 3 หลักเกณฑ์การยอมรับและบังคับคำพิพากษาของศาลตามอนุสัญญา Brussels/Lugano -- บทที่ 4 หลักเกณฑ์การยอมรับและบังคับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศในประเทศไทย -- ภาค 6 สถาบันทางวิชาการที่มีคุณูปการต่อกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและกฎหมายเปรียบเทียบ (The Contribution of Learned Institutions to Private International Law) -- บทที่ 1 บทบาทของสถาบันระหว่างประเทศต่อกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล -- บทที่ 2 บทบาทของสถาบันภายในประเทศที่มีต่อกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT480 .ป46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012347853
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT480 .ป46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 09/12/2021 31379014336227
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT480 .ป46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014336219
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room KPT480 .ป46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 15/12/2021 31379015848295
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT480 .ป46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014311865
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT480 .ป46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 17/12/2021 31379014311873
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT480 .ป46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก มีรอยคราบน้ำเก่า 24/12/2021 31379014184569
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT480 .ป46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014184601
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT480 .ป46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก หนังสือมีรอยยับในเล่ม 25 มิย.63 17/12/2021 31379014184585
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT480 .ป46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 19/12/2021 31379014184551
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT480 .ป46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก ส่งแก้เลขหมู่ 4 พ.ย. 62 23/12/2021 31379014225834
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT480 .ป46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
ส่งแก้เลขหมู่ 4 พ.ย. 62 31379014225826
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT480 .ป46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014225800
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT480 .ป46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014225818
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT480 .ป46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014225842
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2013 622950 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014353560
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT4798.ก352545ก4 2545 ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2545 / KPT4798 .จ633 การปล่อยชั่วคราวโดยกำหนดเงื่อนไข : KPT480 .ช74 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / KPT480 .ป46 2556 คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / KPT480 .พ23 2560 คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 (โดยย่อ) / KPT480 .พ23 2560 คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 (โดยย่อ) / KPT480 .พ632 2562 ข้อกฎหมายและข้อนโยบายด้านกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ผ่านกรณีศึกษาจากเรื่องจริงของมนุษย์ ที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับรัฐไทยและรัฐต่างประเทศพร้อมกัน : "คนหลายรัฐ คนหลายทะเบียนราษฎร คนหลายสัญชาติ" /

ภาค 1 หลักกฎหมายสัญชาติไทย (Principles of Law on Thai Nationality) -- บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยสัญชาติ -- บทที่ 2 การได้มาซึ่งสัญชาติไทย -- บทที่ 3 การเสียสัญชาติไทย -- บทที่ 4 การกลับคืนสู่สัญชาติไทย -- บทที่ 5 สัญชาตินิติบุคคล -- ภาค 2 นิติฐานะของคนต่างด้าวในประเทศไทย (The Legal Status of Aliens in Thailand) -- บทที่ 1 การเข้าเมืองของคนต่างด้าวในประเทศไทย -- บทที่ 2 การทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทย -- บทที่ 3 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว -- บทที่ 4 การถือครองที่ดิน -- บทที่ 5 การถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุด -- บทที่ 6 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบางประเภท -- บทที่ 7 การดำรงตำแหน่งทางการเมืองและตำแหน่งอื่น ๆ -- บทที่ 8 เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว -- ภาค 3 การขัดกันแห่งเขตอำนาจศาล (Conflict of Jurisdictions) -- บทที่ 1 เขตอำนาจศาล -- ภาค 4 กฎหมายขัดกัน (Conflict of Laws) -- ส่วนที่หนึ่ง กฎหมายขัดกันภาคทั่วไป : บทนำทางทฤษฎี -- บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล -- บทที่ 2 ประวัติศาสตร์กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล -- บทที่ 3 บทวิเคราะห์คำศัพท์ -- บทที่ 4 บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล -- บทที่ 5 ลักษณะบทบัญญัติของกฎหมายขัดกันของประเทศไทย -- บทที่ 6 จุดเกาะเกี่ยวในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล -- บทที่ 7 การให้ปัญหาข้อกฎหมายแก่ข้อเท็จจริง

บทที่ 8 การย้อนส่ง -- บทที่ 9 การวินิจฉัยปัญหาล่วงหน้า -- บทที่ 10 การเลี่ยงกฎหมาย -- บทที่ 11 การใช้กฎหมายต่างประเทศในศาล -- ส่วนที่สอง ภาคเฉพาะของกฎหมายขัดกัน (The Particular Parts of Conflict of Laws) -- บทที่ 1 กฎหมายขัดกันว่าด้วยบุคคล -- บทที่ 2 กฎหมายขัดกันว่าด้วยสัญญา -- บทที่ 3 กฎหมายขัดกันว่าด้วยละเมิด -- บทที่ 4 กฎหมายขัดกันว่าด้วยทรัพย์ -- บทที่ 5 กฎหมายขัดกันว่าด้วยครอบครัว -- บทที่ 6 กฎหมายขัดกันว่าด้วยมรดก -- ภาค 5 การรับรองและการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ (Recognition & Enforcement of Foreign Judgments) -- บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยการรับรองและการบังคับตามคำพิพากษาของศาล -- บทที่ 2 หลักเกณฑ์การยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศตามระบบคอมมอนลอร์และซีวิลลอร์ -- บทที่ 3 หลักเกณฑ์การยอมรับและบังคับคำพิพากษาของศาลตามอนุสัญญา Brussels/Lugano -- บทที่ 4 หลักเกณฑ์การยอมรับและบังคับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศในประเทศไทย -- ภาค 6 สถาบันทางวิชาการที่มีคุณูปการต่อกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและกฎหมายเปรียบเทียบ (The Contribution of Learned Institutions to Private International Law) -- บทที่ 1 บทบาทของสถาบันระหว่างประเทศต่อกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล -- บทที่ 2 บทบาทของสถาบันภายในประเทศที่มีต่อกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544