คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.  (Text) (Text)

ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
Call no.: KPT480 .ป46 2556Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 29, 350 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786163140654Subject(s): การขัดกันแห่งกฎหมายการขัดกันแห่งกฎหมาย -- ไทยสัญชาติสัญชาติ -- ไทยLOC classification: KPT480 | .ป46 2556
Contents:ภาค 1 หลักกฎหมายสัญชาติไทย (Principles of Law on Thai Nationality) -- บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยสัญชาติ -- บทที่ 2 การได้มาซึ่งสัญชาติไทย -- บทที่ 3 การเสียสัญชาติไทย -- บทที่ 4 การกลับคืนสู่สัญชาติไทย -- บทที่ 5 สัญชาตินิติบุคคล -- ภาค 2 นิติฐานะของคนต่างด้าวในประเทศไทย (The Legal Status of Aliens in Thailand) -- บทที่ 1 การเข้าเมืองของคนต่างด้าวในประเทศไทย -- บทที่ 2 การทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทย -- บทที่ 3 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว -- บทที่ 4 การถือครองที่ดิน -- บทที่ 5 การถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุด -- บทที่ 6 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบางประเภท -- บทที่ 7 การดำรงตำแหน่งทางการเมืองและตำแหน่งอื่น ๆ -- บทที่ 8 เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว -- ภาค 3 การขัดกันแห่งเขตอำนาจศาล (Conflict of Jurisdictions) -- บทที่ 1 เขตอำนาจศาล -- ภาค 4 กฎหมายขัดกัน (Conflict of Laws) -- ส่วนที่หนึ่ง กฎหมายขัดกันภาคทั่วไป : บทนำทางทฤษฎี -- บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล -- บทที่ 2 ประวัติศาสตร์กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล -- บทที่ 3 บทวิเคราะห์คำศัพท์ -- บทที่ 4 บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล -- บทที่ 5 ลักษณะบทบัญญัติของกฎหมายขัดกันของประเทศไทย -- บทที่ 6 จุดเกาะเกี่ยวในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล -- บทที่ 7 การให้ปัญหาข้อกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงบทที่ 8 การย้อนส่ง -- บทที่ 9 การวินิจฉัยปัญหาล่วงหน้า -- บทที่ 10 การเลี่ยงกฎหมาย -- บทที่ 11 การใช้กฎหมายต่างประเทศในศาล -- ส่วนที่สอง ภาคเฉพาะของกฎหมายขัดกัน (The Particular Parts of Conflict of Laws) -- บทที่ 1 กฎหมายขัดกันว่าด้วยบุคคล -- บทที่ 2 กฎหมายขัดกันว่าด้วยสัญญา -- บทที่ 3 กฎหมายขัดกันว่าด้วยละเมิด -- บทที่ 4 กฎหมายขัดกันว่าด้วยทรัพย์ -- บทที่ 5 กฎหมายขัดกันว่าด้วยครอบครัว -- บทที่ 6 กฎหมายขัดกันว่าด้วยมรดก -- ภาค 5 การรับรองและการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ (Recognition & Enforcement of Foreign Judgments) -- บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยการรับรองและการบังคับตามคำพิพากษาของศาล -- บทที่ 2 หลักเกณฑ์การยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศตามระบบคอมมอนลอร์และซีวิลลอร์ -- บทที่ 3 หลักเกณฑ์การยอมรับและบังคับคำพิพากษาของศาลตามอนุสัญญา Brussels/Lugano -- บทที่ 4 หลักเกณฑ์การยอมรับและบังคับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศในประเทศไทย -- ภาค 6 สถาบันทางวิชาการที่มีคุณูปการต่อกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและกฎหมายเปรียบเทียบ (The Contribution of Learned Institutions to Private International Law) -- บทที่ 1 บทบาทของสถาบันระหว่างประเทศต่อกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล -- บทที่ 2 บทบาทของสถาบันภายในประเทศที่มีต่อกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT480 .ป46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379012347853
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT480 .ป46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014336227
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT480 .ป46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014336219
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room KPT480 .ป46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379015848295
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT480 .ป46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379014311865
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT480 .ป46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379014311873
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT480 .ป46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก มีรอยคราบน้ำเก่า 31/05/2022 31379014184569
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT480 .ป46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379014184601
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT480 .ป46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก หนังสือมีรอยยับในเล่ม 25 มิย.63 31/05/2022 31379014184585
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT480 .ป46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 15/06/2022 31379014184551
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT480 .ป46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก ส่งแก้เลขหมู่ 4 พ.ย. 62 31/05/2022 31379014225834
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT480 .ป46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก ส่งแก้เลขหมู่ 4 พ.ย. 62 31/05/2022 31379014225826
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT480 .ป46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014225800
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT480 .ป46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014225818
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT480 .ป46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/06/2022 31379014225842
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2013 622950 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014353560
รายการจองทั้งหมด: 0

ภาค 1 หลักกฎหมายสัญชาติไทย (Principles of Law on Thai Nationality) -- บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยสัญชาติ -- บทที่ 2 การได้มาซึ่งสัญชาติไทย -- บทที่ 3 การเสียสัญชาติไทย -- บทที่ 4 การกลับคืนสู่สัญชาติไทย -- บทที่ 5 สัญชาตินิติบุคคล -- ภาค 2 นิติฐานะของคนต่างด้าวในประเทศไทย (The Legal Status of Aliens in Thailand) -- บทที่ 1 การเข้าเมืองของคนต่างด้าวในประเทศไทย -- บทที่ 2 การทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทย -- บทที่ 3 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว -- บทที่ 4 การถือครองที่ดิน -- บทที่ 5 การถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุด -- บทที่ 6 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบางประเภท -- บทที่ 7 การดำรงตำแหน่งทางการเมืองและตำแหน่งอื่น ๆ -- บทที่ 8 เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว -- ภาค 3 การขัดกันแห่งเขตอำนาจศาล (Conflict of Jurisdictions) -- บทที่ 1 เขตอำนาจศาล -- ภาค 4 กฎหมายขัดกัน (Conflict of Laws) -- ส่วนที่หนึ่ง กฎหมายขัดกันภาคทั่วไป : บทนำทางทฤษฎี -- บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล -- บทที่ 2 ประวัติศาสตร์กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล -- บทที่ 3 บทวิเคราะห์คำศัพท์ -- บทที่ 4 บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล -- บทที่ 5 ลักษณะบทบัญญัติของกฎหมายขัดกันของประเทศไทย -- บทที่ 6 จุดเกาะเกี่ยวในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล -- บทที่ 7 การให้ปัญหาข้อกฎหมายแก่ข้อเท็จจริง

บทที่ 8 การย้อนส่ง -- บทที่ 9 การวินิจฉัยปัญหาล่วงหน้า -- บทที่ 10 การเลี่ยงกฎหมาย -- บทที่ 11 การใช้กฎหมายต่างประเทศในศาล -- ส่วนที่สอง ภาคเฉพาะของกฎหมายขัดกัน (The Particular Parts of Conflict of Laws) -- บทที่ 1 กฎหมายขัดกันว่าด้วยบุคคล -- บทที่ 2 กฎหมายขัดกันว่าด้วยสัญญา -- บทที่ 3 กฎหมายขัดกันว่าด้วยละเมิด -- บทที่ 4 กฎหมายขัดกันว่าด้วยทรัพย์ -- บทที่ 5 กฎหมายขัดกันว่าด้วยครอบครัว -- บทที่ 6 กฎหมายขัดกันว่าด้วยมรดก -- ภาค 5 การรับรองและการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ (Recognition & Enforcement of Foreign Judgments) -- บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยการรับรองและการบังคับตามคำพิพากษาของศาล -- บทที่ 2 หลักเกณฑ์การยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศตามระบบคอมมอนลอร์และซีวิลลอร์ -- บทที่ 3 หลักเกณฑ์การยอมรับและบังคับคำพิพากษาของศาลตามอนุสัญญา Brussels/Lugano -- บทที่ 4 หลักเกณฑ์การยอมรับและบังคับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศในประเทศไทย -- ภาค 6 สถาบันทางวิชาการที่มีคุณูปการต่อกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและกฎหมายเปรียบเทียบ (The Contribution of Learned Institutions to Private International Law) -- บทที่ 1 บทบาทของสถาบันระหว่างประเทศต่อกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล -- บทที่ 2 บทบาทของสถาบันภายในประเทศที่มีต่อกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544