คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.  (Text) (Text)

ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-
Call no.: KPT2720 ช65 2556 Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 20Description: 368 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่Notes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 19, แก้ไขเพิ่มเติม 2555.ISBN: 9786162692369Subject(s): กฎหมายปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2720 | ช65 2556
Contents:ความเบื้องต้น : ความหมายและลักษณะของกฎหมาย -- ระบบกฎหมายที่สำคัญที่ใช้กันอยู่ในประเทศต่าง ๆ ซึ่งมีการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย -- การแบ่งประเภทกฎหมาย -- การแบ่งประเภทกฎหมายเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน -- การแยกสาขาย่อยในกฎหมายมหาชน -- ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง -- กฎหมายกับการพัฒนาประเทศ -- ภาค 1 หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายปกครอง : บทที่ 1 หลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย -- บทที่ 2 หลักนิติรัฐ -- บทที่ 3 ประโยชน์สาธารณะ -- ภาค 2 การจัดองค์กรรัฐ : บทที่ 1 การจัดองค์กรรัฐในต่างประเทศ -- บทที่ 2 ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐในประเทศไทย -- บทที่ 3 การจัดองค์กรรัฐโดยใช้หลักการรวมอำนาจ -- บทที่ 4 การจัดองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการกระจายอำนาจ -- ภาค 3 บุคลากรภาครัฐ : บทที่ 1 บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร -- บทที่ 2 บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ -- บทที่ 3 บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ -- บทที่ 4 บุคลากรขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 5 สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน -- ภาค 4 การกระทำทางปกครอง : บทที่ 1 ความหมายของการกระทำทางปกครอง -- บทที่ 2 ประเภทของการกระทำทางปกครอง -- บทที่ 3 ประเภทของ "นิติกรรมทางปกครอง" -- บทที่ 4 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- ภาค 5 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร : บทที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร -- บทที่ 2 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐภายในฝ่ายบริหาร -- บทที่ 3 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารภายหลังการดำเนินการโดยองค์กรภายนอก -- บทที่ 4 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 -- บทที่ 5 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารโดยองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ -- บทที่ 6 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 ช65 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/02/2021 31379014225768
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 ช65 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014225776
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 ช65 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014225784
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 19, แก้ไขเพิ่มเติม 2555.

ความเบื้องต้น : ความหมายและลักษณะของกฎหมาย -- ระบบกฎหมายที่สำคัญที่ใช้กันอยู่ในประเทศต่าง ๆ ซึ่งมีการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย -- การแบ่งประเภทกฎหมาย -- การแบ่งประเภทกฎหมายเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน -- การแยกสาขาย่อยในกฎหมายมหาชน -- ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง -- กฎหมายกับการพัฒนาประเทศ -- ภาค 1 หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายปกครอง : บทที่ 1 หลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย -- บทที่ 2 หลักนิติรัฐ -- บทที่ 3 ประโยชน์สาธารณะ -- ภาค 2 การจัดองค์กรรัฐ : บทที่ 1 การจัดองค์กรรัฐในต่างประเทศ -- บทที่ 2 ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐในประเทศไทย -- บทที่ 3 การจัดองค์กรรัฐโดยใช้หลักการรวมอำนาจ -- บทที่ 4 การจัดองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการกระจายอำนาจ -- ภาค 3 บุคลากรภาครัฐ : บทที่ 1 บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร -- บทที่ 2 บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ -- บทที่ 3 บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ -- บทที่ 4 บุคลากรขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 5 สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน -- ภาค 4 การกระทำทางปกครอง : บทที่ 1 ความหมายของการกระทำทางปกครอง -- บทที่ 2 ประเภทของการกระทำทางปกครอง -- บทที่ 3 ประเภทของ "นิติกรรมทางปกครอง" -- บทที่ 4 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- ภาค 5 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร : บทที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร -- บทที่ 2 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐภายในฝ่ายบริหาร -- บทที่ 3 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารภายหลังการดำเนินการโดยองค์กรภายนอก -- บทที่ 4 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 -- บทที่ 5 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารโดยองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ -- บทที่ 6 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544