คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ : เหมาะสำหรับสอบเนติบัณฑิต ผู้ช่วยผู้พิพากษา และอัยการผู้ช่วย / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.  (Text) (Text)

สุริยา ปานแป้น, 2520-
อนุวัฒน์ บุญนันท์
Call no.: KPT2070 .ส744 2557Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 384 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162692505Subject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2070 | .ส744 2557
Contents:บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- 1 ความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ -- 2 องค์กรที่ต้องผูกพันตามรัฐธรรมนูญ -- 3 หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ -- 4 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ -- 5 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ -- 6 หลักความเสมอภาค -- 7 การจำกัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ -- 8 คำถามท้ายบท -- บทที่ 2 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย -- 1 ระบบการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย --2 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ -- 3 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ -- 4 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชกำหนด -- 5 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี -- 6 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เสนอเรื่องโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน -- 7 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เสนอเรื่องโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ -- 8 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เสนอเรื่องโดยบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ -- 9 คำถามท้ายบท -- บทที่ 3 คดีพิเศษที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ -- 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น2 คดีเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ -- 3 คดีเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดความสมบูรณ์ในการดำรงตำแหน่งของสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี และกรรมการการเลือกตั้ง -- 4 คดีเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาความเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา -- 5 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายในวงงานของรัฐสภา -- 6 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง -- 7 คดีเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง -- 8 คำถามท้ายบท -- บทที่ 4 คดีพิเศษที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรม -- 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น -- 2 คดีเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน -- 3 คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง -- 4 คดีเกี่ยวกับการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน -- 5 คดีเกี่ยวกับกรรมการ ป.ป.ช. ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบ -- 6 คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง -- 7 คดีเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญ -- 8 คำถามท้ายบท.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ส744 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014267190
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ส744 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014267208
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2070 .ส744 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014898242
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ส744 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014267166
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2070 .ส744 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014267133
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2070 .ส744 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014267158
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2070 .ส744 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014267141
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- 1 ความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ -- 2 องค์กรที่ต้องผูกพันตามรัฐธรรมนูญ -- 3 หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ -- 4 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ -- 5 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ -- 6 หลักความเสมอภาค -- 7 การจำกัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ -- 8 คำถามท้ายบท -- บทที่ 2 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย -- 1 ระบบการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย --2 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ -- 3 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ -- 4 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชกำหนด -- 5 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี -- 6 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เสนอเรื่องโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน -- 7 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เสนอเรื่องโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ -- 8 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เสนอเรื่องโดยบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ -- 9 คำถามท้ายบท -- บทที่ 3 คดีพิเศษที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ -- 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น

2 คดีเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ -- 3 คดีเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดความสมบูรณ์ในการดำรงตำแหน่งของสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี และกรรมการการเลือกตั้ง -- 4 คดีเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาความเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา -- 5 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายในวงงานของรัฐสภา -- 6 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง -- 7 คดีเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง -- 8 คำถามท้ายบท -- บทที่ 4 คดีพิเศษที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรม -- 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น -- 2 คดีเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน -- 3 คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง -- 4 คดีเกี่ยวกับการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน -- 5 คดีเกี่ยวกับกรรมการ ป.ป.ช. ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบ -- 6 คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง -- 7 คดีเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญ -- 8 คำถามท้ายบท.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544