คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.  (Text) (Text)

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-
Call no.: KPT3878 .ท567 2557Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 428 หน้าISBN: 9786162692482Subject(s): ความผิด (กฎหมาย) -- ไทยความผิดลหุโทษ -- ไทยLOC classification: KPT3878 | .ท567 2557
Contents:ข้อความเบื้องต้น -- เค้าโครงการอธิบายกฎหมายอาญาภาค 2 ความผิด และภาค 3 ลหุโทษ -- ภาค 2 ความผิด -- ตอนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับรัฐและความสงบสุขของสาธารณะ -- ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร -- บทที่ 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์และสถาบันประมุข -- บทที่ 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร -- บทที่ 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร -- บทที่ 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรี -- บทที่ 5 การก่อการร้าย -- ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง -- บทที่ 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน -- บทที่ 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ -- บทที่ 3 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม -- บทที่ 4 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม -- ส่วนที่ 3 ความผิดต่อการอยู่ร่วมกัน -- บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา -- บทที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน -- บทที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับการก่อภยันตรายต่อประชาชน -- ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง -- บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและแปลงเงินตรา -- บทที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว -- บทที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร -- บทที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ -- บทที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง -- บทที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับการค้า -- บทที่ 7 ความผิดเกี่ยวกับเพศตอนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง และทร้พย์สิน -- ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย -- บทที่ 1 ความผิดต่อชีวิต -- บทที่ 2 ความผิดต่อร่างกาย -- บทที่ 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก -- บทที่ 4 ความผิดฐานทอดทิ้งผู้ที่พึ่งตนเองไม่ได้ -- ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง -- บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ -- บทที่ 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ -- บทที่ 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท -- ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ -- บทที่ 1 ความผิดที่มีพื้นฐานจากการลักทรัพย์ -- บทที่ 2 ความผิดฐานกรรโชกและรีดเอาทรัพย์ -- บทที่ 3 ความผิดฐานฉ้อโกง -- บทที่ 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ -- บทที่ 5 ความผิดฐานยักยอก -- บทที่ 6 ความผิดฐานรับของโจร -- บทที่ 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ -- บทที่ 8 ความผิดฐานบุกรุก -- ภาค 3 ลหุโทษ -- บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน -- บทที่ 2 ความผิดอันเกี่ยวกับสาธารณะ -- บทที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ ชื่อเสียงและทรัพย์สิน -- บทที่ 4 ความผิดอันเกี่ยวแก่ศีลธรรมอันดี.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3878 .ท567 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012349826
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3878 .ท567 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014265913
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3878 .ท567 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014265871
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3878 .ท567 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014265889
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3878 .ท567 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014265897
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3878 .ท567 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014265905
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT3878 .ท567 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014265822
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3878 .ท567 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014265848
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3878 .ท567 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014265806
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3878 .ท567 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014265798
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3878 .ท567 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014265756
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3878 .ท567 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014265764
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3878 .ท567 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014265772
รายการจองทั้งหมด: 0

ข้อความเบื้องต้น -- เค้าโครงการอธิบายกฎหมายอาญาภาค 2 ความผิด และภาค 3 ลหุโทษ -- ภาค 2 ความผิด -- ตอนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับรัฐและความสงบสุขของสาธารณะ -- ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร -- บทที่ 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์และสถาบันประมุข -- บทที่ 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร -- บทที่ 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร -- บทที่ 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรี -- บทที่ 5 การก่อการร้าย -- ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง -- บทที่ 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน -- บทที่ 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ -- บทที่ 3 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม -- บทที่ 4 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม -- ส่วนที่ 3 ความผิดต่อการอยู่ร่วมกัน -- บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา -- บทที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน -- บทที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับการก่อภยันตรายต่อประชาชน -- ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง -- บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและแปลงเงินตรา -- บทที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว -- บทที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร -- บทที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ -- บทที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง -- บทที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับการค้า -- บทที่ 7 ความผิดเกี่ยวกับเพศ

ตอนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง และทร้พย์สิน -- ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย -- บทที่ 1 ความผิดต่อชีวิต -- บทที่ 2 ความผิดต่อร่างกาย -- บทที่ 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก -- บทที่ 4 ความผิดฐานทอดทิ้งผู้ที่พึ่งตนเองไม่ได้ -- ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง -- บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ -- บทที่ 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ -- บทที่ 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท -- ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ -- บทที่ 1 ความผิดที่มีพื้นฐานจากการลักทรัพย์ -- บทที่ 2 ความผิดฐานกรรโชกและรีดเอาทรัพย์ -- บทที่ 3 ความผิดฐานฉ้อโกง -- บทที่ 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ -- บทที่ 5 ความผิดฐานยักยอก -- บทที่ 6 ความผิดฐานรับของโจร -- บทที่ 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ -- บทที่ 8 ความผิดฐานบุกรุก -- ภาค 3 ลหุโทษ -- บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน -- บทที่ 2 ความผิดอันเกี่ยวกับสาธารณะ -- บทที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ ชื่อเสียงและทรัพย์สิน -- บทที่ 4 ความผิดอันเกี่ยวแก่ศีลธรรมอันดี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544