กฎหมายพาณิชยนาวี. ตอน 2 = Maritime law / ไผทชิต เอกจริยกร.  (Text) (Text)

ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-
Call no.: KPT970 .ผ927 2556 ล. 2Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 431 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162692413; 6162692418Other title: Maritime law [Parallel title]Subject(s): กฎหมายพาณิชยนาวี -- ไทยLOC classification: KPT970 | .ผ927 2556 ล. 2
Contents:บทที่ 5 ความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือเดินทะเล (Liability and limitation of shipowners' liability) -- 1. บททั่วไป -- 1.1 ความรับผิดของเจ้าของเรือเดินทะเล -- 1.2 การจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือเดินทะเล -- 2. อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือเดินทะเล -- 2.1 เรือเดินทะเลธรรมดาที่บรรทุกสินค้าธรรมดา -- 2.2 เรือเดินทะเลที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงธรรมดา -- 2.3 เรือเดินทะเลที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ -- 2.4 เรือเดินทะเลธรรมดาที่บรรทุกน้ำมันเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน -- 2.5 เรือเดินทะเลธรรมดาที่บรรทุกวัตถุนิวเคลียร์ -- 2.6 เรือเดินทะเลธรรมดาที่บรรทุกสารมีพิษและอันตราย -- 3. กฎหมายไทยว่าด้วยความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือเดินทะเล -- 3.1 หลักทั่วไปในระบบกฎหมายไทยเกี่ยวกับความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือ -- 3.2 ความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือเดินทะเลธรรมดาที่บรรทุกสินค้าธรรมดา -- 3.3 ความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือเดินทะเลธรรมดาที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงธรรมดา -- 3.4 ความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือเดินทะเลที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ -- 3.5 ความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือเดินทะเลธรรมดาที่ขนส่งวัตถุนิวเคลียร์ -- 3.6 ความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือเดินทะเลธรรมดาที่บรรทุกน้ำมันเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน -- 3.7 ความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือเดินทะเลธรรมดาที่บรรทุกสารมีพิษและอันตรายทางทะเล --บทที่ 6 การกักเรือเดินทะเล (Arrest of seagoing ships) -- 1. บททั่วไป -- 1.1 การกักเรือคืออะไร -- 1.2 การกักเรือมีขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ใด --1.3 สิทธิเรียกร้องใดที่เจ้าหนี้สามารถนำมาขอให้กักเรือได้ -- 1.4 การกักเรือจะทำได้โดยวิธีการใด -- 2. อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการกักเรือ -- 2.1 อนุสัญญาว่าด้วยการกักเรือเดินทะเล -- 2.2 อนุสัญญาการกักเรือ ค.ศ. 1999 -- 3. กฎหมายกักเรือของประเทศไทย -- 3.1 การกักเรือและปัญหาที่ผ่านมา -- 3.2 พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534 -- 4. ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการกักเรือ -- บทที่ 7 การชาเตอร์เรือ (charter-party) -- 7.1 บททั่วไป -- 7.2 กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับการชาเตอร์เรือ -- บทที่ 8 การรับขนของทางทะเล (Carriage of goods by sea) -- 8.1 บททั่วไป -- 8.2 กฎหมายไทยว่าด้วยการขนส่งของทางทะเล -- 8.3 เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับขนของทางทะเล -- 8.4 ความหมายหรือคำศัพท์ที่สำคัญที่เกี่ยวกับการรับขนของทางทะเลที่ปรากฏในคำพิพากษาศาลฎีกา -- บทที่ 9 การขนส่งผู้โดยสารทางทะเล (Carriage of passengers by sea) -- 9.1 อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการขนส่งผู้โดยสารและเครื่องเดินทาง -- 9.2 กฎหมายไทยว่าด้วยการขนส่งผู้โดยสารทางทะเล.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT970 .ผ927 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012349834
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT970 .ผ927 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014266069
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT970 .ผ927 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014266077
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT970 .ผ927 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014266085
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT970 .ผ927 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014266093
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT970 .ผ927 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014266101
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT970 .ผ927 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014266028
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT970 .ผ927 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014266010
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT970 .ผ927 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014266036
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT970 .ผ927 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014265962
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT970 .ผ927 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014265954
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT970 .ผ927 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014265947
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT970 .ผ927 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379014265939
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT970 .ผ927 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014265970
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT970 .ผ927 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014265996
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT970 .ผ927 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014265921
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT970 .ผ927 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014265988
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 5 ความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือเดินทะเล (Liability and limitation of shipowners' liability) -- 1. บททั่วไป -- 1.1 ความรับผิดของเจ้าของเรือเดินทะเล -- 1.2 การจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือเดินทะเล -- 2. อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือเดินทะเล -- 2.1 เรือเดินทะเลธรรมดาที่บรรทุกสินค้าธรรมดา -- 2.2 เรือเดินทะเลที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงธรรมดา -- 2.3 เรือเดินทะเลที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ -- 2.4 เรือเดินทะเลธรรมดาที่บรรทุกน้ำมันเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน -- 2.5 เรือเดินทะเลธรรมดาที่บรรทุกวัตถุนิวเคลียร์ -- 2.6 เรือเดินทะเลธรรมดาที่บรรทุกสารมีพิษและอันตราย -- 3. กฎหมายไทยว่าด้วยความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือเดินทะเล -- 3.1 หลักทั่วไปในระบบกฎหมายไทยเกี่ยวกับความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือ -- 3.2 ความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือเดินทะเลธรรมดาที่บรรทุกสินค้าธรรมดา -- 3.3 ความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือเดินทะเลธรรมดาที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงธรรมดา -- 3.4 ความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือเดินทะเลที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ -- 3.5 ความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือเดินทะเลธรรมดาที่ขนส่งวัตถุนิวเคลียร์ -- 3.6 ความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือเดินทะเลธรรมดาที่บรรทุกน้ำมันเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน -- 3.7 ความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือเดินทะเลธรรมดาที่บรรทุกสารมีพิษและอันตรายทางทะเล --

บทที่ 6 การกักเรือเดินทะเล (Arrest of seagoing ships) -- 1. บททั่วไป -- 1.1 การกักเรือคืออะไร -- 1.2 การกักเรือมีขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ใด --1.3 สิทธิเรียกร้องใดที่เจ้าหนี้สามารถนำมาขอให้กักเรือได้ -- 1.4 การกักเรือจะทำได้โดยวิธีการใด -- 2. อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการกักเรือ -- 2.1 อนุสัญญาว่าด้วยการกักเรือเดินทะเล -- 2.2 อนุสัญญาการกักเรือ ค.ศ. 1999 -- 3. กฎหมายกักเรือของประเทศไทย -- 3.1 การกักเรือและปัญหาที่ผ่านมา -- 3.2 พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534 -- 4. ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการกักเรือ -- บทที่ 7 การชาเตอร์เรือ (charter-party) -- 7.1 บททั่วไป -- 7.2 กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับการชาเตอร์เรือ -- บทที่ 8 การรับขนของทางทะเล (Carriage of goods by sea) -- 8.1 บททั่วไป -- 8.2 กฎหมายไทยว่าด้วยการขนส่งของทางทะเล -- 8.3 เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับขนของทางทะเล -- 8.4 ความหมายหรือคำศัพท์ที่สำคัญที่เกี่ยวกับการรับขนของทางทะเลที่ปรากฏในคำพิพากษาศาลฎีกา -- บทที่ 9 การขนส่งผู้โดยสารทางทะเล (Carriage of passengers by sea) -- 9.1 อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการขนส่งผู้โดยสารและเครื่องเดินทาง -- 9.2 กฎหมายไทยว่าด้วยการขนส่งผู้โดยสารทางทะเล.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544