ย่อหลักกฎหมายมรดก : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก มาตรา 1599-1755 / โดย สนิท สนั่นศิลป์.  (Text) (Text)

สนิท สนั่นศิลป์
Call no.: KPT770 .ส363 2556Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2556] [2013]Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 1]Description: 14, 314 หน้าNotes: มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.ISBN: 9786163250384Other title: คำอธิบายกฎหมายมรดก [Spine title]Subject(s): มรดกและการรับมรดก -- ไทยพินัยกรรม -- ไทยLOC classification: KPT770 | .ส363 2556
Contents:บทนำ มาตรา 1 ชื่อ พ.ร.บ. -- มาตรา 2 วันมีผลบังคับใช้ -- มาตรา 3 ให้เพิ่มบทบัญญัติบรรพ 6 -- มาตรา 4 บทบัญญัติไม่กระทบกระเทือนถึงกฎฯ สำหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง ร.ศ. 120 ในส่วนที่เกี่ยวด้วยมรดก -- ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป. หมวด 1 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก -- มาตรา1599 มรดกตกทอดแก่ทายาท เมื่อใด, การได้สิทธิและเสียสิทธิในมรดก -- มาตรา 1600 กองมรดกได้แก่อะไรบ้าง -- มาตรา 1601 ความรับผิดของทายาท -- มาตรา 1602 ความตายโดยสมมุติ -- มาตรา 1603 ประเภทของทายาท -- หมวด 2 การเป็นทายาท -- มาตรา 1604 สภาพของทายาทที่เป็นบุคคลธรรมดา -- มาตรา 1605 การถูกกำจัดมรดกของทายาท (ภายหลังเจ้ามรดกตาย) -- มาตรา 1606 การถูกกำจัดฐานเป็นผู้ไม่สมควร -- มาตรา 1607 การถูกกำจัดมิให้รับมรดกเป็นการเฉพาะตัว (ผู้สืบสันดานสืบมรดกต่อไปได้) ผู้ถูกกำจัดถูกห้าม (ไม่มีสิทธิ) จัดการหรือใช้ทรัพย์สินนั้น -- หมวด 3 การคัดมิให้รับมรดก -- มาตรา 1608 แบบและวิธีการตัดมรดก -- มาตรา 1609 แบบและวิธีการถอนการตัดมรดก -- หมวด 4 การสละมรดก -- มาตรา 1610 การคุ้มครองทายาทซึ่งหย่อนความสามารถ -- มาตรา 1611 ทายาทผู้หย่อนความสามารถถูกจำกัดสิทธิในการสละมรดกและรับมรดกฯ -- มาตรา 1612 แบบและวิธีการสละมรดก -- มาตรา 1613 ข้อจำกัดการสละมรดก -- มาตรา 1614 สิทธิของเจ้าหนี้กรณีทายาทสละมรดก -- มาตรา 1615 ผลของการสละมรดกและสิทธิของการสืบมรดก -- มาตรา 1616 การจัดการและใช้ทรัพย์ (มรดก) ที่ตนได้สละฯ -- มาตรา 1617 ผลของการสละมรดกของผู้รับพินัยกรรม -- มาตรา 1618 ทายาทโดยธรรมสละมรดกและไม่มีผู้สืบสันดานหรือผู้รับพินัยกรรมสละมรดก (การแบ่งปันมรดก) -- มาตรา 1619 ห้ามสละหรือจำหน่ายจ่ายโอนสิทธิรับมรดกในภายหน้า --ลักษณะ 2 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก. หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- มาตรา 1620 เจ้ามรดกตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมหรือพินัยกรรมไม่มีผล -- มาตรา 1621 สิทธิของผู้รับพินัยกรรมในฐานะทายาทโดยธรรม -- มาตรา 1622 สิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกของพระภิกษุ -- มาตรา 1623 พระภิกษุมรณภาพ (ทรัพย์สินจัดการอย่างไร) -- มาตรา 1624 ทรัพย์สินของบุคคลก่อนอุปสมบท -- มาตรา 1625 การจัดการ (แบ่ง) ทรัพย์สินระหว่างผู้ตายกับคู่สมรส -- มาตรา 1626 การแบ่งมรดก (สุทธิ) ของเจ้ามรดกระหว่างทายาทโดยธรรม -- มาตรา 1627 ลำดับและสิทธิการรับมรดกของบุตรที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรม -- มาตรา 1628 สามีหรือภริยาที่ร้างกันหรือแยกกันอยู่โดยยังมิได้หย่าขาดฯ -- หมวด 2 การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรมในลำดับและชั้นต่างๆ -- มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมและลำดับในการมีสิทธิรับมรดก -- มาตรา1630 การจัดสิทธิรับมรดกตามลำดับทายาทในลำดับทายาทในลำดับสูงต ตัดทายาทในลำดับที่ต่ำกว่า ยกเว้นให้บิดามารดาได้ส่วนแบ่งเหมือนเป็นทายาทชั้นบุตร -- มาตรา 1631 สิทธิระหว่างผู้สืบสันดานต่างชั้นกัน ผู้สืบสันดานที่อยู่ในชั้นถัดลงไปไม่มีสิทธิรับมรดก -- หมวด 3 การแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมในลำดับและชั้นต่างๆ ส่วนที่ 1 ญาติ ส่วนที่ 2 คู่สมรส -- ส่วนที่ 1 ญาติ -- มาตรา 1632 การแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมในลำดับญาติให้เป็นไปตามส่วนที่ 1 แห่งหมวดนี้ (ภายใต้บังคับมาตรา 1629 วรรคท้าย) -- มาตรา 1633 ทายาทโดยธรรมในลำดับเดียวกันในลำดับหนึ่งๆ ตามมาตรา 1629 ได้ส่วนแบ่งเท่าๆ กัน -- มาตรา 1634 ระหว่างผู้สืบสันดานที่รับมรดกแทนที่กันในชั้นเดียวกันได้รับส่วนแบ่งเท่าๆ กัน (ตามลักษณะ 2 หมวด 4)--ส่วนที่ 2 คู่สมรส -- มาตรา 1635 ลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่และมีญาติที่เป็นทายาทโดยธรรมด้วย -- มาตรา 1636 กรณีเจ้ามรดกมีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนใช้ ป.พ.พ. บรรพ 5 หลายคน -- มาตรา 1637 คู่สมรสเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต -- มาตรา 1638 คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่จะต้องได้รับเงินปี -- หมวด 4 การรับมรดกแทนที่กัน -- มาตรา 1639 ผู้สืบสันดานที่มีสิทธิรับมรดกแทนที่ตามมาตรา 1629 ลำดับ (1) (3) (4) หรือ (6) ต่อๆ กันไปโดยไม่ขาดสาย -- มาตรา1640 กรณีทายาทตายโดยสาบสูญ ให้มีการรับมรดกแทนที่กันได้ -- มาตรา 1641 ผู้สืบสันดานของทายาทตามาตรา 1629 (2) หรือ (5) รับมรดกแทนที่กันต่อไปได้ -- มาตรา 1642 การรับมรดกแทนที่กันนั้นใช้บังคับเฉพาะในระหว่างทายาทโดยธรรม -- มาตรา 1643 สิทธิที่จะรับมรดกแทนที่กันนั้นได้เฉพาะผู้สืบสันดานโดยตรง ผู้บุพการีไม่มีสิทธิรับมรดกแทนที่ -- มาตรา 1644 ผู้สืบสันดานจะรับมรดกแทนที่ได้ต่อเมื่อมีสิทธิบริบูรณ์ในการรับมรดก -- มาตรา 1645 การสละมรดกของบุคคลใด ไม่ตัดสิทธิที่จะรับมรดกแทนที่บุคคลอีกคนหนึ่งที่จะสืบมรดกบุคคลอื่น -- ลักษณะ 3 พินัยกรรม. หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- มาตรา 1646 นิยามของพินัยกรรม (พินัยกรรม คืออะไร) -- มาตรา 1647 การแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตาย (วิธีการ) -- มาตรา 1648 พินัยกรรมต้องทำตามแบบที่กฎหมายระบุไว้ในลักษณะ 3 หมวด 1 (บรรพ 6) -- มาตรา 1649 ผู้มีอำนาจจัดการทำศพ -- มาตรา 1650 ค่าใช้จ่ายในการทำศพ เป็นหนี้บุริมสิทธิฯ และการขอกันเงินค่าใช้จ่าย ฯลฯ -- มาตรา 1651 ประเภทของผู้รับพินัยกรรม -- มาตรา 1652 ข้อจำกัดบุคคลผู้อยู่ในความปกครองทำพินัยกรรมยกทรัพย์ของตนให้แก่ผู้ปกครอง ฯลฯ -- มาตรา 1653 บุคคลที่ต้องห้ามเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรม -- มาตรา 1654 ความสามารถของผู้ทำพินัยกรรม และความสามารถของผู้รับพินัยกรรม --หมวด 2 แบบพินัยกรรม -- มาตรา 1655 แบบ (ต่างๆ) ของพินัยกรรม (ที่กฎหมายรับรองบังคับให้) -- มาตรา 1656 พินัยกรรมแบบธรรมดา (มีพยานลุกนั่ง ฯ) -- มาตรา 1657 พินัยกรรมแบบ (ผู้ทำพินัยกรรม) เขียนเองทั้งฉบับ -- มาตรา 1658 พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง -- มาตรา 1659 สถานที่ที่ทำพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมือง -- มาตรา 1660 พินัยกรรมแบบเอกสารลับ -- มาตรา 1661 ผู้ทำพินัยกรรมเป็นทั้งคนใบ้และหูหนวก หรือพูดไม่ได้ ประสงค์จะทำพินัยกรรมแบบเอกสารลับ -- มาตรา 1662 ห้ามกรมการอำเภอเปิดเผยพินัยกรรม -- มาตรา 1663 พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา -- มาตรา 1664 ความสมบูรณ์ของพินัยกรรมด้วยวาจา -- มาตรา 1665 การลงลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมบางแบบ -- มาตรา 1666 ข้อห้ามนำมาตรา 9 มาใช้กับการลงลายมือชื่อในพินัยกรรมบางแบบ -- มาตรา 1667 คนไทยทำพินัยกรรมในต่างประเทศ (แบบ) -- มาตรา 1668 การเปิดเผยข้อความในพินัยกรรมต่อพยาน -- มาตรา 1669 การทำพินัยกรรมในภาวะการรบหรือสงคราม -- มาตรา 1670 บุคคลที่ต้องห้ามเป็นพยานในพินัยกรรม -- มาตรา 1671 ผู้เขียน - พยาน -- มาตรา 1672 ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวง-ค่าฤชาธรรมเนียม -- หมวด 3 ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม -- มาตรา 1673 สิทธิเรียกร้องตามพินัยกรรมมีผลบังคับตั้งแต่ผู้ทำพินัยกรรมตาย -- มาตรา 1674 ผลบังคับของพินัยกรรมที่มีเงื่อนไข -- มาตรา 1675 การขอตั้งผู้จัดการทรัพย์สินของพินัยกรรมที่มีเงื่อนไขบังคับก่อน -- มาตรา 1676 พินัยกรรมให้ก่อตั้งมูลนิธิ -- มาตรา 1677 หน้าที่ของทายาทหรือผู้จัดการมรดกร้องขอจัดตั้งมูลนิธิ -- มาตรา 1678 ทรัพย์สินที่จัดสรรตกเป็นของมูลนิธิ เมือใด -- มาตรา 1679 กรณีจัดตั้งมูลนิธิไม่ได้ ทรัพย์สินตกทอดอย่างไร -- มาตรา 1680 การคุ้มครองเจ้าหนี้ กรณีเจ้ามรดกทำพินัยกรรมจัดตั้งมูลนิธิ -- มาตรา 1681 ช่วงทรัพย์ กรณีทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งพินัยกรรมสูญหายฯ แล้วได้ทรัพย์สินอื่นมาแทน หรือได้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน -- มาตรา 1682 พินัยกรรมปลดหนี้หรือโอนสิทธิเรียกร้อง -- มาตรา 1683 ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ -- มาตรา 1684 การตีความพินัยกรรม -- มาตรา 1685 สิทธิของบุคคลหลายคนมีคุณสมบัติตามพินัยกรรมหมวด 4 พินัยกรรมที่ตั้งผู้ปกครองทรัพย์ -- มาตรา 1686 ห้ามก่อตั้งทรัสต์ (โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรม) -- มาตรา 1687 พินัยกรรมตั้งผู้ปกครองทรัพย์ -- มาตรา 1688 การตั้งผู้ปกครองทรัพย์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษตามาตรา 456 -- มาตรา 1689 นิติบุคคลธรรมดาที่มีความสามารถและไม้ต้องห้ามฯ เป็นผุ้ปกครองทรัพย์ได้ -- มาตรา 1690 ผู้มีอำนาจตั้งผู้ปกครองทรัพย์ -- มาตรา 1691 ผู้ปกครองทรัพย์ทำพินัยกรรมตั้งบุคคลอื่นทำการสืบแทนตน -- มาตรา 1692 สิทธิและหน้าที่ของผู้ปกครองทรัพย์ -- หมวด 5 การเพิกถอนและการตกไปแห่งพินิยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม -- หมวด 6 ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม --ลักษณะ 4 วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก. หมวด 1 ผู้จัดการมรดก -- หมวด 2 การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงินและการชำระหนี้กับแบ่งปันทรัพย์มรดก -- หมวด 3 การแบ่งมรดก -- ลักษณะ 5 มรดกที่ไม่มีผู้รับ -- ลักษระ 6 อายุความ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT770 .ส363 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014183553
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT770 .ส363 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014183587
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT770 .พ949 2564 หลักกฎหมายมรดก / KPT770 .ส45 2557 มรดก : ภาคทฤษฎี ปฏิบัติ / KPT770 .ส363 2556 ย่อหลักกฎหมายมรดก : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก มาตรา 1599-1755 / KPT770 .ส363 2556 ย่อหลักกฎหมายมรดก : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก มาตรา 1599-1755 / KPT770 .อ64 2541 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมรดกพร้อมด้วยตัวอย่าง พินัยกรรมสำเร็จรูปแบบต่างๆ / KPT770 .อ64 2541 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมรดกพร้อมด้วยตัวอย่าง พินัยกรรมสำเร็จรูปแบบต่างๆ / KPT785 .ก36 2563 กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 วัดบึง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา /

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

บทนำ มาตรา 1 ชื่อ พ.ร.บ. -- มาตรา 2 วันมีผลบังคับใช้ -- มาตรา 3 ให้เพิ่มบทบัญญัติบรรพ 6 -- มาตรา 4 บทบัญญัติไม่กระทบกระเทือนถึงกฎฯ สำหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง ร.ศ. 120 ในส่วนที่เกี่ยวด้วยมรดก -- ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป. หมวด 1 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก -- มาตรา1599 มรดกตกทอดแก่ทายาท เมื่อใด, การได้สิทธิและเสียสิทธิในมรดก -- มาตรา 1600 กองมรดกได้แก่อะไรบ้าง -- มาตรา 1601 ความรับผิดของทายาท -- มาตรา 1602 ความตายโดยสมมุติ -- มาตรา 1603 ประเภทของทายาท -- หมวด 2 การเป็นทายาท -- มาตรา 1604 สภาพของทายาทที่เป็นบุคคลธรรมดา -- มาตรา 1605 การถูกกำจัดมรดกของทายาท (ภายหลังเจ้ามรดกตาย) -- มาตรา 1606 การถูกกำจัดฐานเป็นผู้ไม่สมควร -- มาตรา 1607 การถูกกำจัดมิให้รับมรดกเป็นการเฉพาะตัว (ผู้สืบสันดานสืบมรดกต่อไปได้) ผู้ถูกกำจัดถูกห้าม (ไม่มีสิทธิ) จัดการหรือใช้ทรัพย์สินนั้น -- หมวด 3 การคัดมิให้รับมรดก -- มาตรา 1608 แบบและวิธีการตัดมรดก -- มาตรา 1609 แบบและวิธีการถอนการตัดมรดก -- หมวด 4 การสละมรดก -- มาตรา 1610 การคุ้มครองทายาทซึ่งหย่อนความสามารถ -- มาตรา 1611 ทายาทผู้หย่อนความสามารถถูกจำกัดสิทธิในการสละมรดกและรับมรดกฯ -- มาตรา 1612 แบบและวิธีการสละมรดก -- มาตรา 1613 ข้อจำกัดการสละมรดก -- มาตรา 1614 สิทธิของเจ้าหนี้กรณีทายาทสละมรดก -- มาตรา 1615 ผลของการสละมรดกและสิทธิของการสืบมรดก -- มาตรา 1616 การจัดการและใช้ทรัพย์ (มรดก) ที่ตนได้สละฯ -- มาตรา 1617 ผลของการสละมรดกของผู้รับพินัยกรรม -- มาตรา 1618 ทายาทโดยธรรมสละมรดกและไม่มีผู้สืบสันดานหรือผู้รับพินัยกรรมสละมรดก (การแบ่งปันมรดก) -- มาตรา 1619 ห้ามสละหรือจำหน่ายจ่ายโอนสิทธิรับมรดกในภายหน้า --

ลักษณะ 2 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก. หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- มาตรา 1620 เจ้ามรดกตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมหรือพินัยกรรมไม่มีผล -- มาตรา 1621 สิทธิของผู้รับพินัยกรรมในฐานะทายาทโดยธรรม -- มาตรา 1622 สิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกของพระภิกษุ -- มาตรา 1623 พระภิกษุมรณภาพ (ทรัพย์สินจัดการอย่างไร) -- มาตรา 1624 ทรัพย์สินของบุคคลก่อนอุปสมบท -- มาตรา 1625 การจัดการ (แบ่ง) ทรัพย์สินระหว่างผู้ตายกับคู่สมรส -- มาตรา 1626 การแบ่งมรดก (สุทธิ) ของเจ้ามรดกระหว่างทายาทโดยธรรม -- มาตรา 1627 ลำดับและสิทธิการรับมรดกของบุตรที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรม -- มาตรา 1628 สามีหรือภริยาที่ร้างกันหรือแยกกันอยู่โดยยังมิได้หย่าขาดฯ -- หมวด 2 การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรมในลำดับและชั้นต่างๆ -- มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมและลำดับในการมีสิทธิรับมรดก -- มาตรา1630 การจัดสิทธิรับมรดกตามลำดับทายาทในลำดับทายาทในลำดับสูงต ตัดทายาทในลำดับที่ต่ำกว่า ยกเว้นให้บิดามารดาได้ส่วนแบ่งเหมือนเป็นทายาทชั้นบุตร -- มาตรา 1631 สิทธิระหว่างผู้สืบสันดานต่างชั้นกัน ผู้สืบสันดานที่อยู่ในชั้นถัดลงไปไม่มีสิทธิรับมรดก -- หมวด 3 การแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมในลำดับและชั้นต่างๆ ส่วนที่ 1 ญาติ ส่วนที่ 2 คู่สมรส -- ส่วนที่ 1 ญาติ -- มาตรา 1632 การแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมในลำดับญาติให้เป็นไปตามส่วนที่ 1 แห่งหมวดนี้ (ภายใต้บังคับมาตรา 1629 วรรคท้าย) -- มาตรา 1633 ทายาทโดยธรรมในลำดับเดียวกันในลำดับหนึ่งๆ ตามมาตรา 1629 ได้ส่วนแบ่งเท่าๆ กัน -- มาตรา 1634 ระหว่างผู้สืบสันดานที่รับมรดกแทนที่กันในชั้นเดียวกันได้รับส่วนแบ่งเท่าๆ กัน (ตามลักษณะ 2 หมวด 4)--

ส่วนที่ 2 คู่สมรส -- มาตรา 1635 ลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่และมีญาติที่เป็นทายาทโดยธรรมด้วย -- มาตรา 1636 กรณีเจ้ามรดกมีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนใช้ ป.พ.พ. บรรพ 5 หลายคน -- มาตรา 1637 คู่สมรสเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต -- มาตรา 1638 คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่จะต้องได้รับเงินปี -- หมวด 4 การรับมรดกแทนที่กัน -- มาตรา 1639 ผู้สืบสันดานที่มีสิทธิรับมรดกแทนที่ตามมาตรา 1629 ลำดับ (1) (3) (4) หรือ (6) ต่อๆ กันไปโดยไม่ขาดสาย -- มาตรา1640 กรณีทายาทตายโดยสาบสูญ ให้มีการรับมรดกแทนที่กันได้ -- มาตรา 1641 ผู้สืบสันดานของทายาทตามาตรา 1629 (2) หรือ (5) รับมรดกแทนที่กันต่อไปได้ -- มาตรา 1642 การรับมรดกแทนที่กันนั้นใช้บังคับเฉพาะในระหว่างทายาทโดยธรรม -- มาตรา 1643 สิทธิที่จะรับมรดกแทนที่กันนั้นได้เฉพาะผู้สืบสันดานโดยตรง ผู้บุพการีไม่มีสิทธิรับมรดกแทนที่ -- มาตรา 1644 ผู้สืบสันดานจะรับมรดกแทนที่ได้ต่อเมื่อมีสิทธิบริบูรณ์ในการรับมรดก -- มาตรา 1645 การสละมรดกของบุคคลใด ไม่ตัดสิทธิที่จะรับมรดกแทนที่บุคคลอีกคนหนึ่งที่จะสืบมรดกบุคคลอื่น -- ลักษณะ 3 พินัยกรรม. หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- มาตรา 1646 นิยามของพินัยกรรม (พินัยกรรม คืออะไร) -- มาตรา 1647 การแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตาย (วิธีการ) -- มาตรา 1648 พินัยกรรมต้องทำตามแบบที่กฎหมายระบุไว้ในลักษณะ 3 หมวด 1 (บรรพ 6) -- มาตรา 1649 ผู้มีอำนาจจัดการทำศพ -- มาตรา 1650 ค่าใช้จ่ายในการทำศพ เป็นหนี้บุริมสิทธิฯ และการขอกันเงินค่าใช้จ่าย ฯลฯ -- มาตรา 1651 ประเภทของผู้รับพินัยกรรม -- มาตรา 1652 ข้อจำกัดบุคคลผู้อยู่ในความปกครองทำพินัยกรรมยกทรัพย์ของตนให้แก่ผู้ปกครอง ฯลฯ -- มาตรา 1653 บุคคลที่ต้องห้ามเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรม -- มาตรา 1654 ความสามารถของผู้ทำพินัยกรรม และความสามารถของผู้รับพินัยกรรม --

หมวด 2 แบบพินัยกรรม -- มาตรา 1655 แบบ (ต่างๆ) ของพินัยกรรม (ที่กฎหมายรับรองบังคับให้) -- มาตรา 1656 พินัยกรรมแบบธรรมดา (มีพยานลุกนั่ง ฯ) -- มาตรา 1657 พินัยกรรมแบบ (ผู้ทำพินัยกรรม) เขียนเองทั้งฉบับ -- มาตรา 1658 พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง -- มาตรา 1659 สถานที่ที่ทำพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมือง -- มาตรา 1660 พินัยกรรมแบบเอกสารลับ -- มาตรา 1661 ผู้ทำพินัยกรรมเป็นทั้งคนใบ้และหูหนวก หรือพูดไม่ได้ ประสงค์จะทำพินัยกรรมแบบเอกสารลับ -- มาตรา 1662 ห้ามกรมการอำเภอเปิดเผยพินัยกรรม -- มาตรา 1663 พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา -- มาตรา 1664 ความสมบูรณ์ของพินัยกรรมด้วยวาจา -- มาตรา 1665 การลงลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมบางแบบ -- มาตรา 1666 ข้อห้ามนำมาตรา 9 มาใช้กับการลงลายมือชื่อในพินัยกรรมบางแบบ -- มาตรา 1667 คนไทยทำพินัยกรรมในต่างประเทศ (แบบ) -- มาตรา 1668 การเปิดเผยข้อความในพินัยกรรมต่อพยาน -- มาตรา 1669 การทำพินัยกรรมในภาวะการรบหรือสงคราม -- มาตรา 1670 บุคคลที่ต้องห้ามเป็นพยานในพินัยกรรม -- มาตรา 1671 ผู้เขียน - พยาน -- มาตรา 1672 ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวง-ค่าฤชาธรรมเนียม -- หมวด 3 ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม -- มาตรา 1673 สิทธิเรียกร้องตามพินัยกรรมมีผลบังคับตั้งแต่ผู้ทำพินัยกรรมตาย -- มาตรา 1674 ผลบังคับของพินัยกรรมที่มีเงื่อนไข -- มาตรา 1675 การขอตั้งผู้จัดการทรัพย์สินของพินัยกรรมที่มีเงื่อนไขบังคับก่อน -- มาตรา 1676 พินัยกรรมให้ก่อตั้งมูลนิธิ -- มาตรา 1677 หน้าที่ของทายาทหรือผู้จัดการมรดกร้องขอจัดตั้งมูลนิธิ -- มาตรา 1678 ทรัพย์สินที่จัดสรรตกเป็นของมูลนิธิ เมือใด -- มาตรา 1679 กรณีจัดตั้งมูลนิธิไม่ได้ ทรัพย์สินตกทอดอย่างไร -- มาตรา 1680 การคุ้มครองเจ้าหนี้ กรณีเจ้ามรดกทำพินัยกรรมจัดตั้งมูลนิธิ -- มาตรา 1681 ช่วงทรัพย์ กรณีทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งพินัยกรรมสูญหายฯ แล้วได้ทรัพย์สินอื่นมาแทน หรือได้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน -- มาตรา 1682 พินัยกรรมปลดหนี้หรือโอนสิทธิเรียกร้อง -- มาตรา 1683 ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ -- มาตรา 1684 การตีความพินัยกรรม -- มาตรา 1685 สิทธิของบุคคลหลายคนมีคุณสมบัติตามพินัยกรรม

หมวด 4 พินัยกรรมที่ตั้งผู้ปกครองทรัพย์ -- มาตรา 1686 ห้ามก่อตั้งทรัสต์ (โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรม) -- มาตรา 1687 พินัยกรรมตั้งผู้ปกครองทรัพย์ -- มาตรา 1688 การตั้งผู้ปกครองทรัพย์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษตามาตรา 456 -- มาตรา 1689 นิติบุคคลธรรมดาที่มีความสามารถและไม้ต้องห้ามฯ เป็นผุ้ปกครองทรัพย์ได้ -- มาตรา 1690 ผู้มีอำนาจตั้งผู้ปกครองทรัพย์ -- มาตรา 1691 ผู้ปกครองทรัพย์ทำพินัยกรรมตั้งบุคคลอื่นทำการสืบแทนตน -- มาตรา 1692 สิทธิและหน้าที่ของผู้ปกครองทรัพย์ -- หมวด 5 การเพิกถอนและการตกไปแห่งพินิยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม -- หมวด 6 ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม --ลักษณะ 4 วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก. หมวด 1 ผู้จัดการมรดก -- หมวด 2 การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงินและการชำระหนี้กับแบ่งปันทรัพย์มรดก -- หมวด 3 การแบ่งมรดก -- ลักษณะ 5 มรดกที่ไม่มีผู้รับ -- ลักษระ 6 อายุความ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544