ครูผู้ "วิริยะ" : หนังสือรวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาส 60 ปี ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ / คณะกรรมการจัดทำหนังสือครบรอบการเกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ | คณะกรรมการจัดทำหนังสือครบรอบการเกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: KPT110.ว63 ค47 2556Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 408 หน้า : ภาพสีประกอบOther title: 60 ปี ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ [Running title]Subject(s): วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495-ครูกฎหมาย -- ไทย -- ชีวประวัติกฎหมายแพ่ง -- ไทยทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทยภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยคนพิการ -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทยLOC classification: KPT110.ว63 | ค47 2556
Contents:ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ -- ประวัติและผลงาน -- รายชื่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เป็นที่อาจารย์ปรึกษา -- รูปถ่าย -- ทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง (Make the Right Real) / วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ -- ส่วนที่ 2 บทสัมภาษณ์และคำระลึกถึง ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ -- กฎหมายแรงงานกับคนพิการ / ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล -- ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ แบบอย่างของบุคคลผู้สู้ชีวิต เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส / แสวง บุญเฉลิมวิภาส -- สายตาของวิริยะ / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ -- แสงสีของศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ / สุเมธ ศิริคุณโชติ -- แด่ ... ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ / ประภาศ คงเอียด -- ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ครูผู้เป็นแรงบันดาลใจ / มุนินทร์ พงศาปาน -- ส่วนที่ 3 บทความทางวิชาการ -- อำนาจหน้าที่ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ -- ลอเรนซ์ ฟอน ชไตน์ Lorenz von Stein (1815-1890) / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ -- ปัญหาการโอนความเสี่ยงในสัญญาซื้อขาย : พิจารณาหลักกฎหมายไทยในบริบททางกฎหมายเปรียบเทียบ / กิตติศักดิ์ ปรกติ -- สิทธิของผู้ซื้อทรัพย์สินมาโดยสุจริตจากตลาดเปิดเผยตามมาตรา 1332 / ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิชการพิจารณาแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 733 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2478 / วีรวัฒน์ จันทโชติ -- การจำนำสิทธิ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ -- การขจัดภาษีซ้อนระหว่างประเทศฝ่ายเดียวโดยวิธีการให้เครดิตภาษีต่างประเทศ / สรายุทธิ์ วุฒยาภรณ์ -- ภาระรับผิดชอบ (Accountability) และความเป็นธรรม (Fairness) ในการบริหารจัดการภาษีอากร / อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ -- มาตรการทางภาษีทรัพย์สินและการคลังเพื่อพัฒนาการใช้ที่ดินเกษตรกรรม / กีระเกียรติ พระทัย -- การคุ้มครองแรงงานสตรีตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม -- ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท: กรรมการที่เป็นเพศหญิง (Board Diversity: Women on Board) / นิลุบล เลิศนุวัฒน์ -- การคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายของคนพิการในประเทศไทย / ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี และสาลินี ลิขิตพัฒนะกุล -- การคุ้มครองสิทธิคนพิการในสถานการณ์ฉุกเฉินทางมนุษยธรรม (Protection for the Rights of Persons with Disabilities in the Situations of Humanitarian Emergency) / อานนท์ ศรีบุญโรจน์ -- การคุ้มครองคนพิการตามประมวลกฎหมายอาญา / ภาคภูมิ โลหวริตานนท์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT110.ว63 ค47 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014224829
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT110.ว63 ค47 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014224811
รายการจองทั้งหมด: 0

ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ -- ประวัติและผลงาน -- รายชื่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เป็นที่อาจารย์ปรึกษา -- รูปถ่าย -- ทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง (Make the Right Real) / วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ -- ส่วนที่ 2 บทสัมภาษณ์และคำระลึกถึง ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ -- กฎหมายแรงงานกับคนพิการ / ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล -- ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ แบบอย่างของบุคคลผู้สู้ชีวิต เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส / แสวง บุญเฉลิมวิภาส -- สายตาของวิริยะ / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ -- แสงสีของศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ / สุเมธ ศิริคุณโชติ -- แด่ ... ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ / ประภาศ คงเอียด -- ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ครูผู้เป็นแรงบันดาลใจ / มุนินทร์ พงศาปาน -- ส่วนที่ 3 บทความทางวิชาการ -- อำนาจหน้าที่ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ -- ลอเรนซ์ ฟอน ชไตน์ Lorenz von Stein (1815-1890) / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ -- ปัญหาการโอนความเสี่ยงในสัญญาซื้อขาย : พิจารณาหลักกฎหมายไทยในบริบททางกฎหมายเปรียบเทียบ / กิตติศักดิ์ ปรกติ -- สิทธิของผู้ซื้อทรัพย์สินมาโดยสุจริตจากตลาดเปิดเผยตามมาตรา 1332 / ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช

การพิจารณาแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 733 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2478 / วีรวัฒน์ จันทโชติ -- การจำนำสิทธิ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ -- การขจัดภาษีซ้อนระหว่างประเทศฝ่ายเดียวโดยวิธีการให้เครดิตภาษีต่างประเทศ / สรายุทธิ์ วุฒยาภรณ์ -- ภาระรับผิดชอบ (Accountability) และความเป็นธรรม (Fairness) ในการบริหารจัดการภาษีอากร / อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ -- มาตรการทางภาษีทรัพย์สินและการคลังเพื่อพัฒนาการใช้ที่ดินเกษตรกรรม / กีระเกียรติ พระทัย -- การคุ้มครองแรงงานสตรีตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม -- ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท: กรรมการที่เป็นเพศหญิง (Board Diversity: Women on Board) / นิลุบล เลิศนุวัฒน์ -- การคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายของคนพิการในประเทศไทย / ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี และสาลินี ลิขิตพัฒนะกุล -- การคุ้มครองสิทธิคนพิการในสถานการณ์ฉุกเฉินทางมนุษยธรรม (Protection for the Rights of Persons with Disabilities in the Situations of Humanitarian Emergency) / อานนท์ ศรีบุญโรจน์ -- การคุ้มครองคนพิการตามประมวลกฎหมายอาญา / ภาคภูมิ โลหวริตานนท์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544