ยุทธศาสตร์การวิจัยและติดตามประเมินผลกรมการปกครอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2556-2559) / คณะผู้จัดทำ สมคิด จันทมฤก ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

สมคิด จันทมฤก | กรมการปกครอง. กองวิชาการและแผนงาน
Call no.: JS7153.3.ก2 ย733 2556Publication: กรุงเทพฯ : กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง, 2556 [2013]Description: ก-ญ, 87 หน้าSubject(s): กรมการปกครองการปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- วิจัยLOC classification: JS7153.3.ก2 | ย733 2556
Contents:ส่วนที่ 1 บทนำ -- บทที่ 1 การประเมินสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการวิจัย ความเป็นมา และกรอบแนวคิดการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยและติดตามประเมินผลกรมการปกครอง -- ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการวิจัยและติดตามประเมินผล กรมการปกครอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2556-2559) -- บทที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการวิจัยและติดตามประเมินผลกรมการปกครอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2556-2559) -- ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การวิจัยและติดตามประเมินผลกรมการปกครอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2556-2559) -- บทที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรของกรมการปกครองให้มีศักยภาพและความสามารถด้านการวิจัยและการติดตามประเมินผล -- บทที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานการวิจัยของกรมการปกครองให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณะมากยิ่งขึ้นได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม -- บทที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทั้งทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรระหว่างหน่วยงานภายในกรมการปกครอง และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อเป็นฐานข้อมูลการวิจัยของกรมการปกครองแรงขับเคลื่อนพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธภาพ และประสิทธิผล -- บทที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การติดตามประเมินความก้าวหน้าของแผนงาน / โครงการตามภารกิจของกรมการปกครอง เพื่อประเมินความก้าวหน้าของแผนงาน / โครงการว่ามีการใช้ทรัพยากร / เครื่องมือต่าง ๆ อย่างไรเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่ -- ส่วนที่ 4 การบริหารจัดการยุทธศาสตร์การวิจัยและติดตามประเมินผลกรมการปกครอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2556-2559) สู่การปฏิบัติ -- บทที่ 7 ตัวอย่างการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การวิจัยและติดตามประเมินผลกรมการปกครอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2556-2559).
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 ย733 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014213707
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
PLSC JQ 2013 623572 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2555 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2546-2555 / PLSC JQ 2013 624116 ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย = Re-examining the political landscape of Thailand / PLSC JQ 2013 624464 การนำนโยบายประชานิยมมาใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2554 : PLSC JQ 2013 625078 ยุทธศาสตร์การวิจัยและติดตามประเมินผลกรมการปกครอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2556-2559) / PLSC JQ 2013 625858 สมุดพก ส.ส. 2555-2556. [เล่มที่ 3] / PLSC JQ 2013 626255 บทความเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน / PLSC JQ 2014 622675 การปฏิวัตินกหวีด สุดท้ายของระบอบทักษิณ /

ส่วนที่ 1 บทนำ -- บทที่ 1 การประเมินสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการวิจัย ความเป็นมา และกรอบแนวคิดการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยและติดตามประเมินผลกรมการปกครอง -- ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการวิจัยและติดตามประเมินผล กรมการปกครอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2556-2559) -- บทที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการวิจัยและติดตามประเมินผลกรมการปกครอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2556-2559) -- ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การวิจัยและติดตามประเมินผลกรมการปกครอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2556-2559) -- บทที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรของกรมการปกครองให้มีศักยภาพและความสามารถด้านการวิจัยและการติดตามประเมินผล -- บทที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานการวิจัยของกรมการปกครองให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณะมากยิ่งขึ้นได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม -- บทที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทั้งทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรระหว่างหน่วยงานภายในกรมการปกครอง และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อเป็นฐานข้อมูลการวิจัยของกรมการปกครองแรงขับเคลื่อนพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธภาพ และประสิทธิผล -- บทที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การติดตามประเมินความก้าวหน้าของแผนงาน / โครงการตามภารกิจของกรมการปกครอง เพื่อประเมินความก้าวหน้าของแผนงาน / โครงการว่ามีการใช้ทรัพยากร / เครื่องมือต่าง ๆ อย่างไรเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่ -- ส่วนที่ 4 การบริหารจัดการยุทธศาสตร์การวิจัยและติดตามประเมินผลกรมการปกครอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2556-2559) สู่การปฏิบัติ -- บทที่ 7 ตัวอย่างการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การวิจัยและติดตามประเมินผลกรมการปกครอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2556-2559).

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544