ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ; ประมวลกฎหมายอาญา / ผู้เขียน รัฐวิชญ์ อนันตวิทยานนท์.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
รัฐวิชญ์ อนันตวิทยานนท์
Call no.: KPT494 2557Publication: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2557 [2014]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 632 หน้าNotes: พร้อมด้วย: พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540.; พร้อมด้วย: พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544.ISBN: 9786162134593Other title: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 [Other title]Subject(s): กฎหมายแพ่ง -- ไทยกฎหมายพาณิชย์ -- ไทยกฎหมายอาญา -- ไทยค่าสินไหมทดแทน (กฎหมาย) -- ไทยการชดใช้ค่าเสียหาย -- ไทยLOC classification: KPT494 | 2557
Contents:ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 และ 2 ที่ได้ตรวจชำระใหม่ -- พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2535 -- ข้อความเบื้องต้น -- บรรพ 1 หลักทั่วไป -- ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- ลักษณะ 2 บุคคล -- หมวด 1 บุคคลธรรมดา -- ส่วนที่ 1 สภาพบุคคล -- ส่วนที่ 2 ความสามารถ -- ส่วนที่ 3 ภูมิลำเนา -- ส่วนที่ 4 สาบสูญ -- หมวด 2 นิติบุคคล -- ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- ส่วนที่ 2 สมาคม -- ส่วนที่ 3 มูลนิธิ -- ลักษณะ 3 ทรัพย์ -- ลักษณะ 4 นิติกรรม -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 การแสดงเจตนา -- หมวด 3 โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม -- หมวด 4 เงื่อนไขและเงื่อนเวลา -- ลักษณะ 5 ระยะเวลา -- ลักษณะ 6 อายุความ -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 กำหนดอายุความ -- บรรพ 2 หนี้ -- ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 1 วัตถุแห่งหนี้ -- หมวด 2 ผลแห่งหนี้ -- ส่วนที่ 1 การไม่ชำระหนี้ -- ส่วนที่ 2 รับช่วงสิทธิ -- ส่วนที่ 3 การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ -- ส่วนที่ 4 เพิกถอนการฉ้อฉล -- ส่วนที่ 5 สิทธิยึดหน่วง -- ส่วนที่ 6 บุริมสิทธิ์ -- หมวด 3 ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน -- หมวด 4 โอนสิทธิเรียกร้อง -- หมวด 5 ความระงับหนี้ -- ส่วนที่ 1 การชำระหนี้ -- ส่วนที่ 2 ปลดหนี้ -- ส่วนที่ 3 หักกลบลบหนี้ -- ส่วนที่ 4 แปลงหนี้ใหม่ -- ส่วนที่ 5 หนี้เกลื่อนกลืนกัน -- ลักษณะ 2 สัญญา -- หมวด 1 ก่อให้เกิดสัญญา -- หมวด 2 ผลแห่งสัญญา -- หมวด 3 มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับ -- หมวด 4 เลิกสัญญาลักษณะ 3 จัดการงานนอกสั่ง -- ลักษณะ 4 ลาภมิควรได้ -- ลักษณะ 5 ละเมิด -- หมวด 1 ความรับผิดเพื่อละเมิด -- หมวด 2 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด -- หมวด 3 นิรโทษกรรม -- บรรพ 3 เอกเทศสัญญา -- ลักษณะ 1 ซื้อขาย -- หมวด 1 สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย -- ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- ส่วนที่ 2 การโอนกรรมสิทธิ์ -- หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย -- ส่วนที่ 1 การส่งมอบ -- ส่วนที่ 2 ความรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่อง -- ส่วนที่ 3 ความรับผิดในการรอนสิทธิ -- ส่วนที่ 4 ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิด -- หมวด 3 หน้าที่ของผู้ซื้อ -- หมวด 4 การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง -- ส่วนที่ 1 ขายฝาก -- ส่วนที่ 2 ขายตามตัวอย่าง ขายตามพรรณนา ขายเผื่อชอบ -- ส่วนที่ 3 ขายทอดตลาด -- ลักษณะ 2 แลกเปลี่ยน -- ลักษณะ 3 ให้ -- ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์ -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า -- หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า -- หมวด 4 ความระงับแห่งสัญญาเช่า -- ลักษณะ 5 เช่าซื้อ -- ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน -- ลักษณะ 7 จ้างทำของ -- ลักษณะ 8 รับขน -- หมวด 1 รับขนของ -- หมวด 2 รับขนคนโดยสาร -- ลักษณะ 9 ยืม -- หมวด 1 ยืมใช้คงรูป -- หมวด 2 ยืมใช้สิ้นเปลือง -- ลักษณะ 10 ฝากทรัพย์ -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 วิธีเฉพาะการฝากเงิน -- หมวด 3 วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม -- ลักษณะ 11 ค้ำประกัน -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 ผลก่อนชำระหนี้ -- หมวด 3 ผลภายหลังชำระหนี้ -- หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกันลักษณะ 12 จำนอง -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด -- หมวด 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง -- หมวด 4 การบังคับจำนอง -- หมวด 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง -- หมวด 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง -- ลักษณะ 13 จำนำ -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ -- หมวด 3 การบังคับจำนำ -- หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ -- ลักษณะ 14 เก็บของในคลังสินค้า -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 ใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า -- ลักษณะ 15 ตัวแทน -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ -- หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดของตัวการต่อตัวแทน -- หมวด 4 ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอก -- หมวด 5 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน -- หมวด 6 ตัวแทนค้าต่าง -- ลักษณะ 16 นายหน้า -- ลักษณะ 17 ประนีประนอมยอมความ -- ลักษณะ 18 การพนันและขันต่อ -- ลักษณะ 19 บัญชีเดินสะพัด -- ลักษณะ 20 ประกันภัย -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 ประกันวินาศภัย -- ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- ส่วนที่ 2 วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน -- ส่วนที่ 3 ประกันภัยค้ำจุน -- หมวด 3 ประกันชีวิต -- ลักษณะ 21 ตั๋วเงิน -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 ตั๋วแลกเงิน -- ส่วนที่ 1 การออกและสลักหลังตั๋วแลกเงิน -- ส่วนที่ 2 การรับรอง -- ส่วนที่ 3 อาวัล -- ส่วนที่ 4 การใช้เงิน -- ส่วนที่ 5 การสอดเข้าแก้หน้า -- ส่วนที่ 6 สิทธิไล่เบี้ยเพราะเขาไม่รับรองหรือไม่ใช้เงิน -- ส่วนที่ 7 ตั๋วแลกเงินเป็นสำรับหมวด 3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน -- หมวด 4 เช็ค -- หมวด 5 อายุความ -- หมวด 6 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก และตั๋วเงินหาย -- ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ -- ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์ -- ส่วนที่ 2 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง -- ส่วนที่ 3 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก -- ส่วนที่ 4 การเลิกและชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ -- ส่วนที่ 5 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ -- ส่วนที่ 6 การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียบเข้ากัน -- หมวด 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด -- หมวด 4 บริษัทจำกัด -- ส่วนที่ 1 สภาพและการตั้งบริษัทจำกัด -- ส่วนที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น -- ส่วนที่ 3 วิธีจัดการบริษัทจำกัด -- ส่วนที่ 4 การสอบบัญชี -- ส่วนที่ 5 การตรวจ -- ส่วนที่ 6 การเพิ่มทุนและการลดทุน -- ส่วนที่ 7 หุ้นกู้ -- ส่วนที่ 8 เลิกบริษัทจำกัด -- ส่วนที่ 9 การควบบริษัทจำกัดเข้ากัน -- ส่วนที่ 10 หนังสือบอกกล่าว -- ส่วนที่ 11 การถอนทะเบียนบริษัทร้าง -- ส่วนที่ 12 การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด -- หมวด 5 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจะทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด -- หมวด 6 การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจะทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดร้าง -- ลักษณะ 23 สมาคม -- บรรพ 4 ทรัพย์สิน -- ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- ลักษณะ 2 กรรมสิทธิ์ -- หมวด 1 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ -- หมวด 2 แดนแห่งกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์ -- หมวด 3 กรรมสิทธิ์รวม -- ลักษณะ 3 ครอบครอง -- ลักษณะ 4 ภาระจำยอม -- ลักษณะ 5 อาศัย -- ลักษณะ 6 สิทธิเหนือพื้นดิน -- ลักษณะ 7 สิทธิเก็บกิน -- ลักษณะ 8 ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์บรรพ 5 ครอบครัว -- ลักษณะ 1 การสมรส -- หมวด 1 การหมั้น -- หมวด 2 เงื่อนไขแห่งการสมรส -- หมวด 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีกริยา -- หมวด 4 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา -- หมวด 5 ความเป็นโมฆะของการสมรส -- หมวด 6 การสิ้นสุดแห่งการสมรส -- ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร -- หมวด 1 บิดามารดา -- หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร -- หมวด 3 ความปกครอง -- หมวด 4 บุตรบุญธรรม -- ลักษณะ 3 ค่าอุปการะเลี้ยงดู -- บรรพ 6 มรดก -- ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 1 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก -- หมวด 2 การเป็นทายาท -- หมวด 3 การตัดมิให้รับมรดก -- หมวด 4 การสละมรดกและอื่น ๆ -- ลักษณะ 2 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรมในลำดับและชั้นต่าง ๆ -- หมวด 3 การแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมในลำดับชั้นต่าง ๆ -- ส่วนที่ 1 ญาติ -- ส่วนที่ 2 คู่สมรส -- หมวด 4 การรับมรดกแทนที่กัน -- ลักษณะ 3 พินัยกรรม -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 แบบพินัยกรรม -- หมวด 3 ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม -- หมวด 4 พินัยกรรมที่ตั้งผู้ปกครองทรัพย์ -- หมวด 5 การเพิกถอนและการตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม -- หมวด 6 ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม -- ลักษณะ 4 วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก -- หมวด 1 ผู้จัดการมรดก -- หมวด 2 การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงินและการชำระหนี้กับแบ่งปันทรัพย์มรดก -- หมวด 3 การแบ่งมรดก -- ลักษณะ 5 มรดกที่ไม่มีผู้รับ -- ลักษณะ 6 อายุความ -- หมายเหตุท้ายประมวลประมวลกฎหมายอาญา -- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 -- ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป -- ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป -- หมวด 1 บทนิยาม -- หมวด 2 การใช้กฎหมายอาญา -- หมวด 3 โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย -- ส่วนที่ 1 โทษ -- ส่วนที่ 2 วิธีการเพื่อความปลอดภัย -- ส่วนที่ 3 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ -- หมวด 4 ความรับผิดในทางอาญา -- หมวด 5 การพยายามกระทำความผิด -- หมวด 6 ตัวการและผู้สนับสนุน -- หมวด 7 การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง -- หมวด 8 การกระทำความผิดอีก -- หมวด 9 อายุความ -- ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ -- ภาค 2 ความผิด -- ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร -- หมวด 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ -- หมวด 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร -- หมวด 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร -- หมวด 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ -- ลักษณะ 1/1 ความคิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย -- ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง -- หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน -- หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ -- ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม -- หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม -- หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม -- ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา -- ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน -- ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง -- หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา -- หมวด 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว -- หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร -- หมวด 4 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ -- หมวด 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง -- ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า -- ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ -- ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย -- หมวด 1 ความผิดต่อชีวิต -- หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย -- หมวด 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก -- หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา -- ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง -- หมวด 1 ความผิดต่อเสรีภาพ -- หมวด 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ -- หมวด 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท -- ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ -- หมวด 1 ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ -- หมวด 2 ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ -- หมวด 3 ความผิดฐานฉ้อโกง -- หมวด 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ -- หมวด 5 ความผิดฐานยักยอก -- หมวด 6 ความผิดฐานรับของโจร -- หมวด 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ -- หมวด 8 ความผิดฐานบุกรุก -- ภาค 3 ลหุโทษ -- ลหุโทษ -- หมายเหตุท้ายประมวล -- พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 -- พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 -- ชื่อพระราชบัญญัติ -- วันที่ใช้บังคับ -- บทนิยาม -- รักษาการตามพระราชบัญญัติหมวด 1 บททั่วไป -- หมวด 2 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา -- หมวด 3 สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา -- หมวด 4 การจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา -- หมวด 5 การจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา -- หมวด 6 การยื่นคำขอ การพิจารณาคำขอ และการอุทธรณ์ -- หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่ -- หมวด 8 บทกำหนดโทษ -- บทเฉพาะกาล -- รายการท้ายพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT494 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014305107
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT494 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014305099

วส 301 ภาคการศึกษาที่ 2

รายการจองทั้งหมด: 0

พร้อมด้วย: พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540.

พร้อมด้วย: พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544.

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 และ 2 ที่ได้ตรวจชำระใหม่ -- พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2535 -- ข้อความเบื้องต้น -- บรรพ 1 หลักทั่วไป -- ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- ลักษณะ 2 บุคคล -- หมวด 1 บุคคลธรรมดา -- ส่วนที่ 1 สภาพบุคคล -- ส่วนที่ 2 ความสามารถ -- ส่วนที่ 3 ภูมิลำเนา -- ส่วนที่ 4 สาบสูญ -- หมวด 2 นิติบุคคล -- ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- ส่วนที่ 2 สมาคม -- ส่วนที่ 3 มูลนิธิ -- ลักษณะ 3 ทรัพย์ -- ลักษณะ 4 นิติกรรม -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 การแสดงเจตนา -- หมวด 3 โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม -- หมวด 4 เงื่อนไขและเงื่อนเวลา -- ลักษณะ 5 ระยะเวลา -- ลักษณะ 6 อายุความ -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 กำหนดอายุความ -- บรรพ 2 หนี้ -- ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 1 วัตถุแห่งหนี้ -- หมวด 2 ผลแห่งหนี้ -- ส่วนที่ 1 การไม่ชำระหนี้ -- ส่วนที่ 2 รับช่วงสิทธิ -- ส่วนที่ 3 การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ -- ส่วนที่ 4 เพิกถอนการฉ้อฉล -- ส่วนที่ 5 สิทธิยึดหน่วง -- ส่วนที่ 6 บุริมสิทธิ์ -- หมวด 3 ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน -- หมวด 4 โอนสิทธิเรียกร้อง -- หมวด 5 ความระงับหนี้ -- ส่วนที่ 1 การชำระหนี้ -- ส่วนที่ 2 ปลดหนี้ -- ส่วนที่ 3 หักกลบลบหนี้ -- ส่วนที่ 4 แปลงหนี้ใหม่ -- ส่วนที่ 5 หนี้เกลื่อนกลืนกัน -- ลักษณะ 2 สัญญา -- หมวด 1 ก่อให้เกิดสัญญา -- หมวด 2 ผลแห่งสัญญา -- หมวด 3 มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับ -- หมวด 4 เลิกสัญญา

ลักษณะ 3 จัดการงานนอกสั่ง -- ลักษณะ 4 ลาภมิควรได้ -- ลักษณะ 5 ละเมิด -- หมวด 1 ความรับผิดเพื่อละเมิด -- หมวด 2 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด -- หมวด 3 นิรโทษกรรม -- บรรพ 3 เอกเทศสัญญา -- ลักษณะ 1 ซื้อขาย -- หมวด 1 สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย -- ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- ส่วนที่ 2 การโอนกรรมสิทธิ์ -- หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย -- ส่วนที่ 1 การส่งมอบ -- ส่วนที่ 2 ความรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่อง -- ส่วนที่ 3 ความรับผิดในการรอนสิทธิ -- ส่วนที่ 4 ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิด -- หมวด 3 หน้าที่ของผู้ซื้อ -- หมวด 4 การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง -- ส่วนที่ 1 ขายฝาก -- ส่วนที่ 2 ขายตามตัวอย่าง ขายตามพรรณนา ขายเผื่อชอบ -- ส่วนที่ 3 ขายทอดตลาด -- ลักษณะ 2 แลกเปลี่ยน -- ลักษณะ 3 ให้ -- ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์ -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า -- หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า -- หมวด 4 ความระงับแห่งสัญญาเช่า -- ลักษณะ 5 เช่าซื้อ -- ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน -- ลักษณะ 7 จ้างทำของ -- ลักษณะ 8 รับขน -- หมวด 1 รับขนของ -- หมวด 2 รับขนคนโดยสาร -- ลักษณะ 9 ยืม -- หมวด 1 ยืมใช้คงรูป -- หมวด 2 ยืมใช้สิ้นเปลือง -- ลักษณะ 10 ฝากทรัพย์ -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 วิธีเฉพาะการฝากเงิน -- หมวด 3 วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม -- ลักษณะ 11 ค้ำประกัน -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 ผลก่อนชำระหนี้ -- หมวด 3 ผลภายหลังชำระหนี้ -- หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน

ลักษณะ 12 จำนอง -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด -- หมวด 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง -- หมวด 4 การบังคับจำนอง -- หมวด 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง -- หมวด 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง -- ลักษณะ 13 จำนำ -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ -- หมวด 3 การบังคับจำนำ -- หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ -- ลักษณะ 14 เก็บของในคลังสินค้า -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 ใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า -- ลักษณะ 15 ตัวแทน -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ -- หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดของตัวการต่อตัวแทน -- หมวด 4 ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอก -- หมวด 5 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน -- หมวด 6 ตัวแทนค้าต่าง -- ลักษณะ 16 นายหน้า -- ลักษณะ 17 ประนีประนอมยอมความ -- ลักษณะ 18 การพนันและขันต่อ -- ลักษณะ 19 บัญชีเดินสะพัด -- ลักษณะ 20 ประกันภัย -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 ประกันวินาศภัย -- ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- ส่วนที่ 2 วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน -- ส่วนที่ 3 ประกันภัยค้ำจุน -- หมวด 3 ประกันชีวิต -- ลักษณะ 21 ตั๋วเงิน -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 ตั๋วแลกเงิน -- ส่วนที่ 1 การออกและสลักหลังตั๋วแลกเงิน -- ส่วนที่ 2 การรับรอง -- ส่วนที่ 3 อาวัล -- ส่วนที่ 4 การใช้เงิน -- ส่วนที่ 5 การสอดเข้าแก้หน้า -- ส่วนที่ 6 สิทธิไล่เบี้ยเพราะเขาไม่รับรองหรือไม่ใช้เงิน -- ส่วนที่ 7 ตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ

หมวด 3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน -- หมวด 4 เช็ค -- หมวด 5 อายุความ -- หมวด 6 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก และตั๋วเงินหาย -- ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ -- ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์ -- ส่วนที่ 2 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง -- ส่วนที่ 3 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก -- ส่วนที่ 4 การเลิกและชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ -- ส่วนที่ 5 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ -- ส่วนที่ 6 การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียบเข้ากัน -- หมวด 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด -- หมวด 4 บริษัทจำกัด -- ส่วนที่ 1 สภาพและการตั้งบริษัทจำกัด -- ส่วนที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น -- ส่วนที่ 3 วิธีจัดการบริษัทจำกัด -- ส่วนที่ 4 การสอบบัญชี -- ส่วนที่ 5 การตรวจ -- ส่วนที่ 6 การเพิ่มทุนและการลดทุน -- ส่วนที่ 7 หุ้นกู้ -- ส่วนที่ 8 เลิกบริษัทจำกัด -- ส่วนที่ 9 การควบบริษัทจำกัดเข้ากัน -- ส่วนที่ 10 หนังสือบอกกล่าว -- ส่วนที่ 11 การถอนทะเบียนบริษัทร้าง -- ส่วนที่ 12 การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด -- หมวด 5 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจะทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด -- หมวด 6 การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจะทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดร้าง -- ลักษณะ 23 สมาคม -- บรรพ 4 ทรัพย์สิน -- ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- ลักษณะ 2 กรรมสิทธิ์ -- หมวด 1 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ -- หมวด 2 แดนแห่งกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์ -- หมวด 3 กรรมสิทธิ์รวม -- ลักษณะ 3 ครอบครอง -- ลักษณะ 4 ภาระจำยอม -- ลักษณะ 5 อาศัย -- ลักษณะ 6 สิทธิเหนือพื้นดิน -- ลักษณะ 7 สิทธิเก็บกิน -- ลักษณะ 8 ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์

บรรพ 5 ครอบครัว -- ลักษณะ 1 การสมรส -- หมวด 1 การหมั้น -- หมวด 2 เงื่อนไขแห่งการสมรส -- หมวด 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีกริยา -- หมวด 4 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา -- หมวด 5 ความเป็นโมฆะของการสมรส -- หมวด 6 การสิ้นสุดแห่งการสมรส -- ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร -- หมวด 1 บิดามารดา -- หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร -- หมวด 3 ความปกครอง -- หมวด 4 บุตรบุญธรรม -- ลักษณะ 3 ค่าอุปการะเลี้ยงดู -- บรรพ 6 มรดก -- ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 1 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก -- หมวด 2 การเป็นทายาท -- หมวด 3 การตัดมิให้รับมรดก -- หมวด 4 การสละมรดกและอื่น ๆ -- ลักษณะ 2 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรมในลำดับและชั้นต่าง ๆ -- หมวด 3 การแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมในลำดับชั้นต่าง ๆ -- ส่วนที่ 1 ญาติ -- ส่วนที่ 2 คู่สมรส -- หมวด 4 การรับมรดกแทนที่กัน -- ลักษณะ 3 พินัยกรรม -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 แบบพินัยกรรม -- หมวด 3 ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม -- หมวด 4 พินัยกรรมที่ตั้งผู้ปกครองทรัพย์ -- หมวด 5 การเพิกถอนและการตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม -- หมวด 6 ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม -- ลักษณะ 4 วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก -- หมวด 1 ผู้จัดการมรดก -- หมวด 2 การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงินและการชำระหนี้กับแบ่งปันทรัพย์มรดก -- หมวด 3 การแบ่งมรดก -- ลักษณะ 5 มรดกที่ไม่มีผู้รับ -- ลักษณะ 6 อายุความ -- หมายเหตุท้ายประมวล

ประมวลกฎหมายอาญา -- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 -- ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป -- ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป -- หมวด 1 บทนิยาม -- หมวด 2 การใช้กฎหมายอาญา -- หมวด 3 โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย -- ส่วนที่ 1 โทษ -- ส่วนที่ 2 วิธีการเพื่อความปลอดภัย -- ส่วนที่ 3 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ -- หมวด 4 ความรับผิดในทางอาญา -- หมวด 5 การพยายามกระทำความผิด -- หมวด 6 ตัวการและผู้สนับสนุน -- หมวด 7 การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง -- หมวด 8 การกระทำความผิดอีก -- หมวด 9 อายุความ -- ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ -- ภาค 2 ความผิด -- ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร -- หมวด 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ -- หมวด 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร -- หมวด 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร -- หมวด 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ -- ลักษณะ 1/1 ความคิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย -- ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง -- หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน -- หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ -- ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม -- หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม -- หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม -- ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา -- ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน

ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน -- ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง -- หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา -- หมวด 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว -- หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร -- หมวด 4 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ -- หมวด 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง -- ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า -- ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ -- ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย -- หมวด 1 ความผิดต่อชีวิต -- หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย -- หมวด 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก -- หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา -- ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง -- หมวด 1 ความผิดต่อเสรีภาพ -- หมวด 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ -- หมวด 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท -- ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ -- หมวด 1 ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ -- หมวด 2 ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ -- หมวด 3 ความผิดฐานฉ้อโกง -- หมวด 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ -- หมวด 5 ความผิดฐานยักยอก -- หมวด 6 ความผิดฐานรับของโจร -- หมวด 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ -- หมวด 8 ความผิดฐานบุกรุก -- ภาค 3 ลหุโทษ -- ลหุโทษ -- หมายเหตุท้ายประมวล -- พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 -- พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 -- ชื่อพระราชบัญญัติ -- วันที่ใช้บังคับ -- บทนิยาม -- รักษาการตามพระราชบัญญัติ

หมวด 1 บททั่วไป -- หมวด 2 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา -- หมวด 3 สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา -- หมวด 4 การจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา -- หมวด 5 การจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา -- หมวด 6 การยื่นคำขอ การพิจารณาคำขอ และการอุทธรณ์ -- หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่ -- หมวด 8 บทกำหนดโทษ -- บทเฉพาะกาล -- รายการท้ายพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544