ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ; ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / ผู้เขียน รัฐวิชญ์ อนันตวิทยานนท์.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
รัฐวิชญ์ อนันตวิทยานนท์
Call no.: KPT1704 2557Publication: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2557 [2014]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 408 หน้าNotes: พร้อมด้วย: พระธรรมนูญศาลยุติธรรม.; พร้อมด้วย: พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499.; พร้อมด้วย: พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520.ISBN: 9786162134586Subject(s): วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทยวิธีพิจารณาความอาญา -- ไทยLOC classification: KPT1704 | 2557
Contents:ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ. 2477 -- ภาค 1 บททั่วไป -- ลักษณะ 1 บทวิเคราะห์ศัพท์ -- ลักษณะ 2 ศาล -- หมวด 1 เขตอำนาจศาล -- หมวด 2 การคัดค้านผู้พิพากษา -- หมวด 3 อำนาจและหน้าที่ของศาล -- หมวด 4 การนั่งพิจารณา -- หมวด 5 รายงานและสำนวนความ -- ลักษณะ 3 คู่ความ -- ลักษณะ 4 การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร -- ลักษณะ 5 พยานหลักฐาน -- หมวด 1 หลักทั่วไป -- หมวด 2 ว่าด้วยการมาศาลของพยานและการซักถามพยาน -- หมวด 3 การนำพยานเอกสารมาสืบ -- หมวด 4 การตรวจและการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโดยศาล -- ลักษณะ 6 คำพิพากษาและคำสั่ง -- หมวด 1 หลักทั่วไปว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดี -- หมวด 2 ข้อความและผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่ง -- หมวด 3 ค่าฤชาธรรมเนียม -- ส่วนที่ 1 การกำหนด การชำระค่าฤชาธรรมเนียม และการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม -- ส่วนที่ 2 ความรับผิดชั้นที่สุดในค่าฤชาธรรมเนียม -- ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น -- ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น -- หมวด 1 วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ -- หมวด 2 การพิจารณาโดยขาดนัด -- ส่วนที่ 1 การขาดนัดยื่นคำให้การ -- ส่วนที่ 2 การขาดนัดพิจารณา -- หมวด 3 อนุญาโตตุลาการ -- ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา -- ลักษณะ 1 อุทธรณ์ -- ลักษณะ 2 ฎีกา -- ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง -- ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา -- หมวด 1 หลักทั่วไป -- หมวด 2 คำขอในเหตุฉุกเฉินลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง -- หมวด 1 หลักทั่วไป -- หมวด 2 วิธียึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ และการจ่ายเงิน -- ตาราง กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง -- ตาราง 1 ค่าธรรมเนียมศาล (ค่าขึ้นศาล) -- ตาราง 2 ค่าธรรมเนียมศาล (ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ) -- ตาราง 3 ค่าสืบพยานหลักฐานนอกศาล -- ตาราง 4 ค่าป่วยการ ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักของพยานกับค่ารังวัดทำแผนที่ -- ตาราง 5 ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี -- ตาราง 6 ค่าทนายความ -- ตาราง 7 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2496) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2502) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2502) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2535) -- หมายเหตุท้ายประมวลประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 -- ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น -- ลักษณะ 1 หลักทั่วไป -- ลักษณะ 2 อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล -- หมวด 1 หลักทั่วไป -- หมวด 2 อำนาจสืบสวนและสอบถาม -- หมวด 3 อำนาจศาล -- ลักษณะ 3 การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- หมวด 1 การฟ้องคดีอาญา -- หมวด 2 การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- ลักษณะ 4 หมายเรียกและหมายอาญา -- หมวด 1 หมายเรียก -- หมวด 2 หมายอาญา -- ส่วนที่ 1 หลักทั่วไป -- ส่วนที่ 2 หมายจับ -- ส่วนที่ 3 หมายค้น -- ส่วนที่ 4 หมายขัง หมายจำคุก หมายปล่อย -- ลักษณะ 5 จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว -- หมวด 1 จับ ขัง จำคุก -- หมวด 2 ค้น -- หมวด 3 ปล่อยชั่วคราว -- ภาค 2 สอบสวน -- ลักษณะ 1 หลักทั่วไป -- ลักษณะ 2 การสอบสวน -- หมวด 1 การสอบสวนสามัญ -- หมวด 2 การชันสูตรพลิกศพ -- ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- ลักษณะ 1 ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง -- ลักษณะ 2 การพิจารณา -- ลักษณะ 3 คำพิพากษาและคำสั่ง -- ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา -- ลักษณะ 1 อุทธรณ์ -- หมวด 1 หลักทั่วไป -- หมวด 2 การพิจารณา คำพิพากษา และคำสั่งชั้นศาลอุทธรณ์ -- ลักษณะ 2 ฎีกา -- หมวด 1 หลักทั่วไป -- หมวด 2 การพิจารณา คำพิพากษา และคำสั่งชั้นฎีกา -- ภาค 5 พยานหลักฐาน -- หมวด 1 หลักทั่วไป -- หมวด 2 พยานบุคคล -- หมวด 3 พยานเอกสาร -- หมวด 4 พยานวัตถุ -- หมวด 5 ผู้เชี่ยวชาญภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม -- หมวด 1 การบังคับตามคำพิพากษา -- หมวด 2 ค่าธรรมเนียม -- ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ -- บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- กฎกระทรวงมหาดไทย -- หมายเหตุท้ายประมวล -- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม -- พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 -- หมวด 1 บททั่วไป -- หมวด 2 เขตอำนาจศาล -- หมวด 3 องค์คณะผู้พิพากษา -- หมวด 4 การจ่าย การโอน และการเรียกคืนสำนวนคดี -- หมายเหตุ -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 -- หมายเหตุ -- พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2530 -- หมายเหตุ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT1704 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014305172
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT1704 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014305164
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
LAW KPT 2013 626295 ท่องตัวบทจำหลักได้-แม่นฎีกา ป.แพ่งและพาณิชย์. เล่ม 1 / LAW KPT 2013 626320 ท่องตัวบท จำหลักได้ - แม่นฎีกา กฎหมายปกครอง / LAW KPT 2014 625290 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ; ประมวลกฎหมายอาญา / LAW KPT 2014 625305 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ; ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / LAW KPT 2014 626328 รวมกฎหมายปกครอง / LAW KPT 2014 626422 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา (พร้อมทั้งระยะเวลาและอายุความ) ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม (ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540) และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544) / LAW KPT 2014 626785 กฎหมายคอมพิวเตอร์.

พร้อมด้วย: พระธรรมนูญศาลยุติธรรม.

พร้อมด้วย: พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499.

พร้อมด้วย: พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520.

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ. 2477 -- ภาค 1 บททั่วไป -- ลักษณะ 1 บทวิเคราะห์ศัพท์ -- ลักษณะ 2 ศาล -- หมวด 1 เขตอำนาจศาล -- หมวด 2 การคัดค้านผู้พิพากษา -- หมวด 3 อำนาจและหน้าที่ของศาล -- หมวด 4 การนั่งพิจารณา -- หมวด 5 รายงานและสำนวนความ -- ลักษณะ 3 คู่ความ -- ลักษณะ 4 การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร -- ลักษณะ 5 พยานหลักฐาน -- หมวด 1 หลักทั่วไป -- หมวด 2 ว่าด้วยการมาศาลของพยานและการซักถามพยาน -- หมวด 3 การนำพยานเอกสารมาสืบ -- หมวด 4 การตรวจและการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโดยศาล -- ลักษณะ 6 คำพิพากษาและคำสั่ง -- หมวด 1 หลักทั่วไปว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดี -- หมวด 2 ข้อความและผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่ง -- หมวด 3 ค่าฤชาธรรมเนียม -- ส่วนที่ 1 การกำหนด การชำระค่าฤชาธรรมเนียม และการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม -- ส่วนที่ 2 ความรับผิดชั้นที่สุดในค่าฤชาธรรมเนียม -- ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น -- ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น -- หมวด 1 วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ -- หมวด 2 การพิจารณาโดยขาดนัด -- ส่วนที่ 1 การขาดนัดยื่นคำให้การ -- ส่วนที่ 2 การขาดนัดพิจารณา -- หมวด 3 อนุญาโตตุลาการ -- ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา -- ลักษณะ 1 อุทธรณ์ -- ลักษณะ 2 ฎีกา -- ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง -- ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา -- หมวด 1 หลักทั่วไป -- หมวด 2 คำขอในเหตุฉุกเฉิน

ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง -- หมวด 1 หลักทั่วไป -- หมวด 2 วิธียึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ และการจ่ายเงิน -- ตาราง กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง -- ตาราง 1 ค่าธรรมเนียมศาล (ค่าขึ้นศาล) -- ตาราง 2 ค่าธรรมเนียมศาล (ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ) -- ตาราง 3 ค่าสืบพยานหลักฐานนอกศาล -- ตาราง 4 ค่าป่วยการ ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักของพยานกับค่ารังวัดทำแผนที่ -- ตาราง 5 ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี -- ตาราง 6 ค่าทนายความ -- ตาราง 7 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2496) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2502) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2502) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2535) -- หมายเหตุท้ายประมวล

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 -- ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น -- ลักษณะ 1 หลักทั่วไป -- ลักษณะ 2 อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล -- หมวด 1 หลักทั่วไป -- หมวด 2 อำนาจสืบสวนและสอบถาม -- หมวด 3 อำนาจศาล -- ลักษณะ 3 การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- หมวด 1 การฟ้องคดีอาญา -- หมวด 2 การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- ลักษณะ 4 หมายเรียกและหมายอาญา -- หมวด 1 หมายเรียก -- หมวด 2 หมายอาญา -- ส่วนที่ 1 หลักทั่วไป -- ส่วนที่ 2 หมายจับ -- ส่วนที่ 3 หมายค้น -- ส่วนที่ 4 หมายขัง หมายจำคุก หมายปล่อย -- ลักษณะ 5 จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว -- หมวด 1 จับ ขัง จำคุก -- หมวด 2 ค้น -- หมวด 3 ปล่อยชั่วคราว -- ภาค 2 สอบสวน -- ลักษณะ 1 หลักทั่วไป -- ลักษณะ 2 การสอบสวน -- หมวด 1 การสอบสวนสามัญ -- หมวด 2 การชันสูตรพลิกศพ -- ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- ลักษณะ 1 ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง -- ลักษณะ 2 การพิจารณา -- ลักษณะ 3 คำพิพากษาและคำสั่ง -- ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา -- ลักษณะ 1 อุทธรณ์ -- หมวด 1 หลักทั่วไป -- หมวด 2 การพิจารณา คำพิพากษา และคำสั่งชั้นศาลอุทธรณ์ -- ลักษณะ 2 ฎีกา -- หมวด 1 หลักทั่วไป -- หมวด 2 การพิจารณา คำพิพากษา และคำสั่งชั้นฎีกา -- ภาค 5 พยานหลักฐาน -- หมวด 1 หลักทั่วไป -- หมวด 2 พยานบุคคล -- หมวด 3 พยานเอกสาร -- หมวด 4 พยานวัตถุ -- หมวด 5 ผู้เชี่ยวชาญ

ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม -- หมวด 1 การบังคับตามคำพิพากษา -- หมวด 2 ค่าธรรมเนียม -- ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ -- บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- กฎกระทรวงมหาดไทย -- หมายเหตุท้ายประมวล -- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม -- พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 -- หมวด 1 บททั่วไป -- หมวด 2 เขตอำนาจศาล -- หมวด 3 องค์คณะผู้พิพากษา -- หมวด 4 การจ่าย การโอน และการเรียกคืนสำนวนคดี -- หมายเหตุ -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 -- หมายเหตุ -- พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2530 -- หมายเหตุ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544