คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา (พร้อมทั้งระยะเวลาและอายุความ) ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม (ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540) และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544) / โดย ศักดิ์ สนองชาติ.  (Text) (Text)

ศักดิ์ สนองชาติ
Call no.: KPT504 .ศ62 2557Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2557 [2014]Edition: (แก้ไขเพิ่มเติม, พิมพ์ครั้งที่ 11)Description: 47, 783 หน้าISBN: 9789744474148Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยนิติกรรมสัญญา [Cover title] | คำอธิบายนิติกรรมสัญญา [Spine title]Subject(s): นิติกรรม -- ไทยสัญญา -- ไทยLOC classification: KPT504 | .ศ62 2557
Contents:ภาค 1 นิติกรรม -- หมวด 1 ลักษณะทั่วไป -- ส่วนที่ 1 นิติกรรมกับนิติเหตุ -- ส่วนที่ 2 การแบ่งประเภทนิติเหตุและนิติกรรม -- ส่วนที่ 3 การแบ่งส่วนนิติกรรม -- หมวด 2 การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย -- ส่วนที่ 1 การกระทำนิติกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย -- บทที่ 1 วัตถุประสงค์ของนิติกรรม -- บทที่ 2 การกระทำนิติกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย -- บทที่ 3 การกระทำนิติกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัย -- บทที่ 4 การกระทำนิติกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน -- ส่วนที่ 2 การกระทำนิติกรรมโดยแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมาย -- ส่วนที่ 3 การกระทำนิติกรรมโดยไม่ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้ -- บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของแบบของนิติกรรม -- บทที่ 2 ประเภทของแบบ -- บทที่ 3 การกระทำซึ่งไม่ใช่แบบของนิติกรรม -- บทที่ 4 แบบของนิติกรรมกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ -- ส่วนที่ 4 การกระทำนิติกรรมโดยบุคคลผู้หย่อนความสามารถ -- บทที่ 1 บุคคลกับความสามารถ -- บทที่ 2 ประเภทของบุคคลผู้หย่อนความสามารถ -- บทที่ 3 ผู้เยาว์ -- บทที่ 4 คนไร้ความสามารถ -- บทที่ 5 คนเสมือนไร้ความสามารถ -- หมวด 3 การแสดงเจตนาโดยไม่มุ่งจะผูกนิติสัมพันธ์ -- ส่วนที่ 1 การแสดงเจตนาซ่อนเร้น -- ส่วนที่ 2 การแสดงเจตนาลวงและการแสดงเจตนาอำพราง -- บทที่ 1 การแสดงเจตนาลวง -- บทที่ 2 การแสดงเจตนาอำพรางหมวด 4 การแสดงเจตนาโดยไม่สมัครใจ -- ส่วนที่ 1 ความสำคัญผิด -- บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของความสำคัญผิด -- บทที่ 2 ความสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรม -- บทที่ 3 ความสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สิน -- ส่วนที่ 2 กลฉ้อฉล -- บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลฉ้อฉล -- บทที่ 2 กลฉ้อฉลถึงขนาด -- บทที่ 3 กลฉ้อฉลเพื่อเหตุ -- บทที่ 4 การทำฉ้อฉลโดยการนิ่ง -- บทที่ 5 การทำกลฉ้อฉลโดยคู่กรณีทั้งสองฝ่าย -- ส่วนที่ 3 ข่มขู่ -- บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของการข่มขู่ -- บทที่ 2 การข่มขู่ที่ทำให้นิติกรรมเป็นโมฆียะ -- บทที่ 3 การกระทำซึ่งกฎหมายไม่ยอมให้ถือว่าเป็นการข่มขู่ -- บทที่ 4 การข่มขู่โดยบุคคลภายนอก -- ส่วนที่ 4 หลักในการวินิจฉัยกรณีเกี่ยวกับความสำคัญผิด กลฉ้อฉลและการข่มขู่ -- หมวด 5 ความมีผลของการแสดงเจตนา -- ส่วนที่ 1 การแสดงเจตนามีผลตามประเภทของนิติกรรม -- ส่วนที่ 2 การแสดงเจตนามีผลตามประเภทของการแสดงเจตนา -- ส่วนที่ 3 การแสดงเจตนาต่อผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ -- ส่วนที่ 4 การแสดงเจตนาที่ทำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ -- หมวด 6 การตีความการแสดงเจตนา -- ส่วนที่ 1 หลักทั่วไปในการตีความการแสดงเจตนา -- ส่วนที่ 2 หลักการตีความแสดงเจตนาซึ่งทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือเอกสาร -- หมวด 7 ความไม่มีผลของนิติกรรม -- ส่วนที่ 1 โมฆะกรรม -- บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของโมฆะกรรม -- บทที่ 2 โมฆะกรรมไม่อาจให้สัตยาบันได้บทที่ 3 การกล่าวอ้างความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรม -- บทที่ 4 โมฆะกรรมอาจแยกส่วนที่ไม่เป็นโมฆะออกได้ -- บทที่ 5 โมฆะกรรมอาจสมบูรณ์เป็นนิติกรรมอย่างอื่น -- บทที่ 6 โมฆะกรรมไม่มีบททั่วไปคุ้มครองสิทธิของบุคคลภายนอก -- บทที่ 7 การคืนทรัพย์สินอันเกิดจากโมฆะกรรม -- ส่วนที่ 2 โมฆียะกรรม -- บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของโมฆียะกรรม -- บทที่ 2 โมฆียะกรรมอาจถูกบอกล้างได้ -- บทที่ 3 โมฆียะกรรมอาจให้สัตยาบันได้ -- บทที่ 4 โมฆียะกรรมมีบททั่วไปคุ้มครองสิทธิของบุคคลภายนอก -- ส่วนที่ 3 ความแตกต่างระหว่างโมฆะกรรมกับโมฆียะกรรม -- ส่วนที่ 4 นิติกรรมที่ไม่มีผลตามกฎหมาย -- หมวด 8 เงื่อนไขและเงื่อนเวลา -- ส่วนที่ 1 เงื่อนไข -- บทที่ 1 ลักษณะของเงื่อนไข -- บทที่ 2 ประเภทของเงื่อนไข -- บทที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของคู่กรณีในระหว่างที่เงื่อนไขยังไม่สำเร็จ -- บทที่ 4 ความไม่สมบูรณ์แห่งเงื่อนไข -- บทที่ 5 ผลเมื่อเงื่อนไขสำเร็จ -- ส่วนที่ 2 เงื่อนเวลา -- บทที่ 1 ลักษณะของเงื่อนเวลา -- บทที่ 2 ประเภทของเงื่อนเวลา -- บทที่ 3 ประโยชน์แห่งเงื่อนเวลา -- บทที่ 4 กรณีที่ลูกหนี้ต้องห้ามมิให้ถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลา -- ส่วนที่ 3 ความแตกต่างระหว่างเงื่อนไขกับเงื่อนเวลา -- ภาค 2 สัญญา -- หมวด 1 ลักษณะทั่วไป -- ส่วนที่ 1 สัญญากับบ่อเกิดแห่งหนี้ -- ส่วนที่ 2 การแบ่งประเภทสัญญา -- ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของสัญญา -- หมวด 2 การก่อให้เกิดสัญญา -- ส่วนที่ 1 คำเสนอ -- บทที่ 1 ลักษณะของคำเสนอ -- บทที่ 2 ผลของคำเสนอ -- บทที่ 3 คำเสนอสิ้นความผูกพัน -- บทที่ 4 การถอนคำเสนอก่อนสิ้นความผูกพันส่วนที่ 2 คำสนอง -- บทที่ 1 ลักษณะของคำสนอง -- บทที่ 2 ผลของคำสนอง -- บทที่ 3 คำสนองกลายเป็นคำเสนอ -- ส่วนที่ 3 คำเสนอกับคำสนองถูกต้องตรงกัน -- บทที่ 1 สัญญาเกิดเมื่อคำเสนอกับคำสนองถูกต้องตรงกัน -- บทที่ 2 สัญญาไม่เกิดเพราะไม่ได้ตกลงกันหมดทุกข้อหรือไม่ได้ทำเป็นหนังสือ -- บทที่ 3 สัญญาเกิดแม้ไม่ได้ตกลงกันหมดทุกข้อ -- ส่วนที่ 4 การตีความสัญญา -- ส่วนที่ 5 สัญญาที่ทำคำเสนอหรือคำสนองเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ -- ส่วนที่ 6 คำมั่น -- บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของคำมั่น -- บทที่ 2 คำมั่นจะให้รางวัลแก่ผู้กระทำการอันใดอันหนึ่ง -- บทที่ 3 คำมั่นจะให้รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด -- หมวด 3 ผลแห่งสัญญา -- ส่วนที่ 1 สัญญาต่างตอบแทน -- บทที่ 1 การชำระหนี้ตอบแทนของสัญญาต่างตอบแทน -- บทที่ 2 การรับผลแห่งภัยพิบัติเมื่อการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย -- ส่วนที่ 2 ข้อสัญญายกเว้นความรับผิดของลูกหนี้ไว้ล่วงหน้า -- ส่วนที่ 3 สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก -- บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก -- บทที่ 2 คู่สัญญาไม่อาจเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธิของบุคคลภายนอก -- บทที่ 3 สิทธิของลูกหนี้ในการยกข้อต่อสู้บุคคลภายนอก -- หมวด 4 มัดจำและเบี้ยปรับ -- ส่วนที่ 1 มัดจำ -- บทที่ 1 ลักษณะของมัดจำ -- บทที่ 2 ผลของมัดจำ -- ส่วนที่ 2 เบี้ยปรับ -- บทที่ 1 ลักษณะของเบี้ยปรับ -- บทที่ 2 ผลของเบี้ยปรับที่กำหนดเป็นเงิน -- บทที่ 3 ผลของเบี้ยปรับที่กำหนดเป็นการชำระหนี้อย่างอื่นบทที่ 4 เบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน -- บทที่ 5 หน้าที่พิสูจน์เพื่อโต้แย้งการริบเบี้ยปรับ -- ส่วนที่ 3 ความแตกต่างระหว่างมัดจำกับเบี้ยปรับ -- หมวด 5 การเลิกสัญญา -- ส่วนที่ 1 สิทธิในการเลิกสัญญา -- บทที่ 1 สิทธิเลิกสัญญาโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย -- บทที่ 2 สิทธิเลิกสัญญาโดยข้อสัญญา -- ส่วนที่ 2 การใช้สิทธิเลิกสัญญา -- ส่วนที่ 3 ผลของการเลิกสัญญา -- บทที่ 1 การกลับคืนสู่ฐานะเดิมของคู่สัญญา -- บทที่ 2 สิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย -- บทที่ 3 การชำระหนี้ในการกลับคืนสู่ฐานะเดิม -- ส่วนที่ 4 สิทธิเลิกสัญญาระงับ -- ส่วนที่ 5 การเลิกสัญญาโดยความตกลงของคู่สัญญา -- ภาคผนวก ระยะเวลา อายุความและข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม -- หมวด 1 ระยะเวลา -- ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไป -- ส่วนที่ 2 การเริ่มต้นแห่งระยะเวลา -- ส่วนที่ 3 การสิ้นสุดแห่งระยะเวลา -- หมวด 2 อายุความ -- ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไป -- ส่วนที่ 2 กำหนดอายุความ -- บทที่ 1 กำหนดอายุความ 2 ปี -- บทที่ 2 กำหนดอายุความ 5 ปี -- บทที่ 3 กำหนดอายุความ 10 ปี -- บทที่ 4 กำหนดอายุความเก่าและใหม่แตกต่างกัน -- ส่วนที่ 3 การเริ่มนับอายุความ -- บทที่ 1 การเริ่มนับอายุความตั้งแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้และตั้งแต่เวลาแรกที่ฝ่าฝืนกระทำการ -- บทที่ 2 การเริ่มนับอายุความในกรณีที่จะต้องมีการทวงถาม -- บทที่ 3 การเริ่มนับอายุความในกรณีที่จะต้องมีการบอกล้าง -- ส่วนที่ 4 อายุความสะดุดหยุดลง -- บทที่ 1 อายุความสะดุดหยุดลงโดยการกระทำของลูกหนี้บทที่ 2 อายุความสะดุดหยุดลงโดยการกระทำของเจ้าหนี้ -- บทที่ 3 ผลของการที่อายุความสะดุดหยุดลง -- ส่วนที่ 5 การขยายหรือย่นอายุความ -- บทที่ 1 การขยายหรือย่นอายุความโดยบุคคล -- บทที่ 2 การขยายหรือย่นอายุความโดยกฎหมาย -- ส่วนที่ 6 อายุความครบกำหนด -- บทที่ 1 ผลของการที่อายุความครบกำหนด -- บทที่ 2 การสละประโยชน์แห่งอายุความ -- บทที่ 3 การยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ -- หมวด 3 ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 -- ส่วนที่ 1 ข้อความทั่วไป -- ส่วนที่ 2 ข้อสัญญาที่ถูกตรวจสอบความไม่เป็นธรรม -- บทที่ 1 ข้อสัญญาบางประเภทที่ถูกตรวจสอบความไม่เป็นธรรม -- บทที่ 2 ข้อตกลงในสัญญา 3 ประเภท -- บทที่ 3 ข้อตกลงจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานหรือการทำนิติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ -- บทที่ 4 ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ เพื่อความชำรุดบกพร่องหรือเพื่อการรอนสิทธิในทรัพย์สินที่ส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคตามสัญญา -- บทที่ 5 สัญญาที่มีการให้สิ่งใดไว้เป็นมัดจำ -- บทที่ 6 ข้อตกลง ประกาศหรือคำแจ้งความที่ได้ทำไว้ล่วงหน้า เพื่อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด -- บทที่ 7 ความตกลงหรือความยินยอมของผู้เสียหายในกรณีละเมิด -- ส่วนที่ 3 การวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับผลบังคับของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม -- สารบาญพิเศษ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ -- ภาค 1 นิติกรรม -- ภาค 2 สัญญา.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2014 626422 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014333521
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2014 626422 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014333539
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books LAW KPT 2014 626422 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 20/12/2020 31379014333547
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2014 626422 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 19/12/2020 31379014333497
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2014 626422 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014333505
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2014 626422 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014333513
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.น6 ศ6 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 09/12/2020 31379014333471
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT504 .ศ62 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 07/12/2020 31379014333489
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks LAW KPT 2014 626422 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 15/12/2020 31379014333463
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
LAW KPT 2014 625305 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ; ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / LAW KPT 2014 626328 รวมกฎหมายปกครอง / LAW KPT 2014 626328 รวมกฎหมายปกครอง / LAW KPT 2014 626422 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา (พร้อมทั้งระยะเวลาและอายุความ) ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม (ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540) และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544) / LAW KPT 2014 626785 กฎหมายคอมพิวเตอร์. LAW KPT 2014 626785 กฎหมายคอมพิวเตอร์. LAW KPT 2015 662577 การจดทะเบียนรับโอนที่ดินซึ่งมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทน : รายงานจิจัย /

ภาค 1 นิติกรรม -- หมวด 1 ลักษณะทั่วไป -- ส่วนที่ 1 นิติกรรมกับนิติเหตุ -- ส่วนที่ 2 การแบ่งประเภทนิติเหตุและนิติกรรม -- ส่วนที่ 3 การแบ่งส่วนนิติกรรม -- หมวด 2 การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย -- ส่วนที่ 1 การกระทำนิติกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย -- บทที่ 1 วัตถุประสงค์ของนิติกรรม -- บทที่ 2 การกระทำนิติกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย -- บทที่ 3 การกระทำนิติกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัย -- บทที่ 4 การกระทำนิติกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน -- ส่วนที่ 2 การกระทำนิติกรรมโดยแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมาย -- ส่วนที่ 3 การกระทำนิติกรรมโดยไม่ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้ -- บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของแบบของนิติกรรม -- บทที่ 2 ประเภทของแบบ -- บทที่ 3 การกระทำซึ่งไม่ใช่แบบของนิติกรรม -- บทที่ 4 แบบของนิติกรรมกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ -- ส่วนที่ 4 การกระทำนิติกรรมโดยบุคคลผู้หย่อนความสามารถ -- บทที่ 1 บุคคลกับความสามารถ -- บทที่ 2 ประเภทของบุคคลผู้หย่อนความสามารถ -- บทที่ 3 ผู้เยาว์ -- บทที่ 4 คนไร้ความสามารถ -- บทที่ 5 คนเสมือนไร้ความสามารถ -- หมวด 3 การแสดงเจตนาโดยไม่มุ่งจะผูกนิติสัมพันธ์ -- ส่วนที่ 1 การแสดงเจตนาซ่อนเร้น -- ส่วนที่ 2 การแสดงเจตนาลวงและการแสดงเจตนาอำพราง -- บทที่ 1 การแสดงเจตนาลวง -- บทที่ 2 การแสดงเจตนาอำพราง

หมวด 4 การแสดงเจตนาโดยไม่สมัครใจ -- ส่วนที่ 1 ความสำคัญผิด -- บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของความสำคัญผิด -- บทที่ 2 ความสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรม -- บทที่ 3 ความสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สิน -- ส่วนที่ 2 กลฉ้อฉล -- บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลฉ้อฉล -- บทที่ 2 กลฉ้อฉลถึงขนาด -- บทที่ 3 กลฉ้อฉลเพื่อเหตุ -- บทที่ 4 การทำฉ้อฉลโดยการนิ่ง -- บทที่ 5 การทำกลฉ้อฉลโดยคู่กรณีทั้งสองฝ่าย -- ส่วนที่ 3 ข่มขู่ -- บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของการข่มขู่ -- บทที่ 2 การข่มขู่ที่ทำให้นิติกรรมเป็นโมฆียะ -- บทที่ 3 การกระทำซึ่งกฎหมายไม่ยอมให้ถือว่าเป็นการข่มขู่ -- บทที่ 4 การข่มขู่โดยบุคคลภายนอก -- ส่วนที่ 4 หลักในการวินิจฉัยกรณีเกี่ยวกับความสำคัญผิด กลฉ้อฉลและการข่มขู่ -- หมวด 5 ความมีผลของการแสดงเจตนา -- ส่วนที่ 1 การแสดงเจตนามีผลตามประเภทของนิติกรรม -- ส่วนที่ 2 การแสดงเจตนามีผลตามประเภทของการแสดงเจตนา -- ส่วนที่ 3 การแสดงเจตนาต่อผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ -- ส่วนที่ 4 การแสดงเจตนาที่ทำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ -- หมวด 6 การตีความการแสดงเจตนา -- ส่วนที่ 1 หลักทั่วไปในการตีความการแสดงเจตนา -- ส่วนที่ 2 หลักการตีความแสดงเจตนาซึ่งทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือเอกสาร -- หมวด 7 ความไม่มีผลของนิติกรรม -- ส่วนที่ 1 โมฆะกรรม -- บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของโมฆะกรรม -- บทที่ 2 โมฆะกรรมไม่อาจให้สัตยาบันได้

บทที่ 3 การกล่าวอ้างความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรม -- บทที่ 4 โมฆะกรรมอาจแยกส่วนที่ไม่เป็นโมฆะออกได้ -- บทที่ 5 โมฆะกรรมอาจสมบูรณ์เป็นนิติกรรมอย่างอื่น -- บทที่ 6 โมฆะกรรมไม่มีบททั่วไปคุ้มครองสิทธิของบุคคลภายนอก -- บทที่ 7 การคืนทรัพย์สินอันเกิดจากโมฆะกรรม -- ส่วนที่ 2 โมฆียะกรรม -- บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของโมฆียะกรรม -- บทที่ 2 โมฆียะกรรมอาจถูกบอกล้างได้ -- บทที่ 3 โมฆียะกรรมอาจให้สัตยาบันได้ -- บทที่ 4 โมฆียะกรรมมีบททั่วไปคุ้มครองสิทธิของบุคคลภายนอก -- ส่วนที่ 3 ความแตกต่างระหว่างโมฆะกรรมกับโมฆียะกรรม -- ส่วนที่ 4 นิติกรรมที่ไม่มีผลตามกฎหมาย -- หมวด 8 เงื่อนไขและเงื่อนเวลา -- ส่วนที่ 1 เงื่อนไข -- บทที่ 1 ลักษณะของเงื่อนไข -- บทที่ 2 ประเภทของเงื่อนไข -- บทที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของคู่กรณีในระหว่างที่เงื่อนไขยังไม่สำเร็จ -- บทที่ 4 ความไม่สมบูรณ์แห่งเงื่อนไข -- บทที่ 5 ผลเมื่อเงื่อนไขสำเร็จ -- ส่วนที่ 2 เงื่อนเวลา -- บทที่ 1 ลักษณะของเงื่อนเวลา -- บทที่ 2 ประเภทของเงื่อนเวลา -- บทที่ 3 ประโยชน์แห่งเงื่อนเวลา -- บทที่ 4 กรณีที่ลูกหนี้ต้องห้ามมิให้ถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลา -- ส่วนที่ 3 ความแตกต่างระหว่างเงื่อนไขกับเงื่อนเวลา -- ภาค 2 สัญญา -- หมวด 1 ลักษณะทั่วไป -- ส่วนที่ 1 สัญญากับบ่อเกิดแห่งหนี้ -- ส่วนที่ 2 การแบ่งประเภทสัญญา -- ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของสัญญา -- หมวด 2 การก่อให้เกิดสัญญา -- ส่วนที่ 1 คำเสนอ -- บทที่ 1 ลักษณะของคำเสนอ -- บทที่ 2 ผลของคำเสนอ -- บทที่ 3 คำเสนอสิ้นความผูกพัน -- บทที่ 4 การถอนคำเสนอก่อนสิ้นความผูกพัน

ส่วนที่ 2 คำสนอง -- บทที่ 1 ลักษณะของคำสนอง -- บทที่ 2 ผลของคำสนอง -- บทที่ 3 คำสนองกลายเป็นคำเสนอ -- ส่วนที่ 3 คำเสนอกับคำสนองถูกต้องตรงกัน -- บทที่ 1 สัญญาเกิดเมื่อคำเสนอกับคำสนองถูกต้องตรงกัน -- บทที่ 2 สัญญาไม่เกิดเพราะไม่ได้ตกลงกันหมดทุกข้อหรือไม่ได้ทำเป็นหนังสือ -- บทที่ 3 สัญญาเกิดแม้ไม่ได้ตกลงกันหมดทุกข้อ -- ส่วนที่ 4 การตีความสัญญา -- ส่วนที่ 5 สัญญาที่ทำคำเสนอหรือคำสนองเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ -- ส่วนที่ 6 คำมั่น -- บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของคำมั่น -- บทที่ 2 คำมั่นจะให้รางวัลแก่ผู้กระทำการอันใดอันหนึ่ง -- บทที่ 3 คำมั่นจะให้รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด -- หมวด 3 ผลแห่งสัญญา -- ส่วนที่ 1 สัญญาต่างตอบแทน -- บทที่ 1 การชำระหนี้ตอบแทนของสัญญาต่างตอบแทน -- บทที่ 2 การรับผลแห่งภัยพิบัติเมื่อการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย -- ส่วนที่ 2 ข้อสัญญายกเว้นความรับผิดของลูกหนี้ไว้ล่วงหน้า -- ส่วนที่ 3 สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก -- บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก -- บทที่ 2 คู่สัญญาไม่อาจเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธิของบุคคลภายนอก -- บทที่ 3 สิทธิของลูกหนี้ในการยกข้อต่อสู้บุคคลภายนอก -- หมวด 4 มัดจำและเบี้ยปรับ -- ส่วนที่ 1 มัดจำ -- บทที่ 1 ลักษณะของมัดจำ -- บทที่ 2 ผลของมัดจำ -- ส่วนที่ 2 เบี้ยปรับ -- บทที่ 1 ลักษณะของเบี้ยปรับ -- บทที่ 2 ผลของเบี้ยปรับที่กำหนดเป็นเงิน -- บทที่ 3 ผลของเบี้ยปรับที่กำหนดเป็นการชำระหนี้อย่างอื่น

บทที่ 4 เบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน -- บทที่ 5 หน้าที่พิสูจน์เพื่อโต้แย้งการริบเบี้ยปรับ -- ส่วนที่ 3 ความแตกต่างระหว่างมัดจำกับเบี้ยปรับ -- หมวด 5 การเลิกสัญญา -- ส่วนที่ 1 สิทธิในการเลิกสัญญา -- บทที่ 1 สิทธิเลิกสัญญาโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย -- บทที่ 2 สิทธิเลิกสัญญาโดยข้อสัญญา -- ส่วนที่ 2 การใช้สิทธิเลิกสัญญา -- ส่วนที่ 3 ผลของการเลิกสัญญา -- บทที่ 1 การกลับคืนสู่ฐานะเดิมของคู่สัญญา -- บทที่ 2 สิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย -- บทที่ 3 การชำระหนี้ในการกลับคืนสู่ฐานะเดิม -- ส่วนที่ 4 สิทธิเลิกสัญญาระงับ -- ส่วนที่ 5 การเลิกสัญญาโดยความตกลงของคู่สัญญา -- ภาคผนวก ระยะเวลา อายุความและข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม -- หมวด 1 ระยะเวลา -- ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไป -- ส่วนที่ 2 การเริ่มต้นแห่งระยะเวลา -- ส่วนที่ 3 การสิ้นสุดแห่งระยะเวลา -- หมวด 2 อายุความ -- ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไป -- ส่วนที่ 2 กำหนดอายุความ -- บทที่ 1 กำหนดอายุความ 2 ปี -- บทที่ 2 กำหนดอายุความ 5 ปี -- บทที่ 3 กำหนดอายุความ 10 ปี -- บทที่ 4 กำหนดอายุความเก่าและใหม่แตกต่างกัน -- ส่วนที่ 3 การเริ่มนับอายุความ -- บทที่ 1 การเริ่มนับอายุความตั้งแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้และตั้งแต่เวลาแรกที่ฝ่าฝืนกระทำการ -- บทที่ 2 การเริ่มนับอายุความในกรณีที่จะต้องมีการทวงถาม -- บทที่ 3 การเริ่มนับอายุความในกรณีที่จะต้องมีการบอกล้าง -- ส่วนที่ 4 อายุความสะดุดหยุดลง -- บทที่ 1 อายุความสะดุดหยุดลงโดยการกระทำของลูกหนี้

บทที่ 2 อายุความสะดุดหยุดลงโดยการกระทำของเจ้าหนี้ -- บทที่ 3 ผลของการที่อายุความสะดุดหยุดลง -- ส่วนที่ 5 การขยายหรือย่นอายุความ -- บทที่ 1 การขยายหรือย่นอายุความโดยบุคคล -- บทที่ 2 การขยายหรือย่นอายุความโดยกฎหมาย -- ส่วนที่ 6 อายุความครบกำหนด -- บทที่ 1 ผลของการที่อายุความครบกำหนด -- บทที่ 2 การสละประโยชน์แห่งอายุความ -- บทที่ 3 การยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ -- หมวด 3 ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 -- ส่วนที่ 1 ข้อความทั่วไป -- ส่วนที่ 2 ข้อสัญญาที่ถูกตรวจสอบความไม่เป็นธรรม -- บทที่ 1 ข้อสัญญาบางประเภทที่ถูกตรวจสอบความไม่เป็นธรรม -- บทที่ 2 ข้อตกลงในสัญญา 3 ประเภท -- บทที่ 3 ข้อตกลงจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานหรือการทำนิติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ -- บทที่ 4 ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ เพื่อความชำรุดบกพร่องหรือเพื่อการรอนสิทธิในทรัพย์สินที่ส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคตามสัญญา -- บทที่ 5 สัญญาที่มีการให้สิ่งใดไว้เป็นมัดจำ -- บทที่ 6 ข้อตกลง ประกาศหรือคำแจ้งความที่ได้ทำไว้ล่วงหน้า เพื่อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด -- บทที่ 7 ความตกลงหรือความยินยอมของผู้เสียหายในกรณีละเมิด -- ส่วนที่ 3 การวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับผลบังคับของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม -- สารบาญพิเศษ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ -- ภาค 1 นิติกรรม -- ภาค 2 สัญญา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544