กฎหมายคอมพิวเตอร์. 2 / ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล.  (Text) (Text)

สูตรไพศาล
Call no.: KPT80.ค53 ก245 2557 ล. 2Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2557 [2014]Description: 196 หน้าNotes: มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.ISBN: 9786163250490Subject(s): คอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT80.ค53 | ก245 2557 ล. 2
Contents:1. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ -- หมวด 1 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ -- หมวด 2 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ -- หมวด3 ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ -- หมวด 4 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ -- หมวด 5 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ -- หมวด 6 บทกำหนดโทษ -- 2. ฐานความผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์ -- 3. พระราชกฤษฏีกา -- 3.1 ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ -- 3.2 จัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ -- 3.3 กำหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ยกเว้นมิให้นำกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ -- 3.4 วิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ -- 3.5 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรม -- 4. กฎกระทรวง -- 5. มาตรฐานคอมพิวเตอร์ "รายละเอียดลงลึกใน CD" --6. ประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง -- 6.1 ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ -- 6.2 คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ -- 6.3 จัดทำหรือแปลงเอกสาร-ข้อความ -- 6.4 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ -- 6.5 แนวทางการจัดทำแนวนโยบายฯ ของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ -- 6.6 แนวนโยบายฯ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ -- 6.7 แนวนโยบายฯ รักษาความมั่นคงของ/รัฐ -- 6.8 แนวนโยบายฯ รักษาความมั่นคงของ/รัฐ 2 -- 6.9 แนวนโยบายฯ บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ -- 6.10 ในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินฯ -- 6.11 ประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ -- 6.12 มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ -- 6.13 รับรองสิ่งพิมพ์ออก -- 6.14 หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก -- 6.15 ลงโทษปรับทางปกครอง -- 6.16 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Accompanying Materials Circulation Counter KPT80.ค53 ก245 2557 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014333430
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Accompanying Materials Circulation Counter KPT80.ค53 ก245 2557 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014333455
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT80.ค53 ก245 2557 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014333422
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT80.ค53 ก245 2557 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014333448
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Sanya Dharmasakti Library
Accompanying Materials Circulation Counter LAW KPT 2014 626785 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014333356
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Sanya Dharmasakti Library
Accompanying Materials Circulation Counter LAW KPT 2014 626785 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014333372
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT80.ค53 ก245 2557 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014333349
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT80.ค53 ก245 2557 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014333364
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
LAW KPT 2014 626328 รวมกฎหมายปกครอง / LAW KPT 2014 626422 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา (พร้อมทั้งระยะเวลาและอายุความ) ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม (ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540) และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544) / LAW KPT 2014 626785 กฎหมายคอมพิวเตอร์. LAW KPT 2014 626785 กฎหมายคอมพิวเตอร์. LAW KPT 2015 662577 การจดทะเบียนรับโอนที่ดินซึ่งมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทน : รายงานจิจัย / LAW KZ 2012 626733 Non-state actors, soft law and protective regimes : LAW KZ 2013 614209 ปฏิบัติการและกองกำลังรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ /

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

1. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ -- หมวด 1 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ -- หมวด 2 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ -- หมวด3 ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ -- หมวด 4 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ -- หมวด 5 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ -- หมวด 6 บทกำหนดโทษ -- 2. ฐานความผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์ -- 3. พระราชกฤษฏีกา -- 3.1 ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ -- 3.2 จัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ -- 3.3 กำหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ยกเว้นมิให้นำกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ -- 3.4 วิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ -- 3.5 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรม -- 4. กฎกระทรวง -- 5. มาตรฐานคอมพิวเตอร์ "รายละเอียดลงลึกใน CD" --6. ประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง -- 6.1 ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ -- 6.2 คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ -- 6.3 จัดทำหรือแปลงเอกสาร-ข้อความ -- 6.4 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ -- 6.5 แนวทางการจัดทำแนวนโยบายฯ ของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ -- 6.6 แนวนโยบายฯ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ -- 6.7 แนวนโยบายฯ รักษาความมั่นคงของ/รัฐ -- 6.8 แนวนโยบายฯ รักษาความมั่นคงของ/รัฐ 2 -- 6.9 แนวนโยบายฯ บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ -- 6.10 ในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินฯ -- 6.11 ประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ -- 6.12 มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ -- 6.13 รับรองสิ่งพิมพ์ออก -- 6.14 หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก -- 6.15 ลงโทษปรับทางปกครอง -- 6.16 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544