Kānwāng rabop banchī / Sukhum Phōthisawat.

การวางระบบบัญชี / สุขุม โพธิสวัสดิ์.

Sukhum Phōthisawat.
By: สุขุม โพธิสวัสดิ์.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: COMM HF 2013 628589Publication: Krung thēp... : Sāithān, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2556 [2013]Edition: Phim khrang thī 12. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Description: 329 หน้า : ภาพประกอบ.Notes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9 2551.; มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.ISBN: 9786162692376; 616269237X.Subject(s): การบัญชี
Contents:
บทที่ 1 ระบบสารสนเทศทางบัญชี -- บทนำ -- ทำไมจึงต้องศึกษาระบบสารสนเทศทางบัญชี -- บทบาทของระบบสารสนเทศทางบัญชี -- ผู้ใช้ระบบสารสนเทศทางบัญชี -- การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางบัญชี -- นิยามของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร -- นิยามของระบบสารสนเทศทางบัญชี -- การเตรียมข้อมูลทางการเงิน -- ระบบงานพื้นฐานทางธุรกิจ -- เอกสารที่ใช้ในทางธุรกิจ --ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ -- ตัวอย่างระบบสารสนเทศทางบัญชี -- สรุป -- บทที่ 2 เครื่องมือ และเทคนิคที่ใช้ในการออกแบบระบบบัญชี -- บทนำ -- การจัดทำผังทางเดินของระบบงาน -- เทคนิคการจัดทำผังทางเดินของระบบงาน -- แฟ้มข้อมูล -- ผังงานของระบบ -- ผังงานของเอกสาร -- ผังแสดงองค์ประกอบย่อยของเอกสาร --ตารางเวลา -- หลักเกณฑ์ในการออกแบบฟอร์มต่าง ๆ -- เทคนิคการลงรหัส -- ผังบัญชี -- รหัสภายในองค์กร -- สรุป -- บทที่ 3 สมุดแยกประเภทเฉพาะและสมุดรายวันเฉพาะ
แนวคิดและการใช้สมุดแยกประเภทเฉพาะ -- ความสัมพันธ์ระหว่างบัญชีแยกประเภทกับบัญชีแยกประเภทเฉพาะ -- วัตถุประสงค์ในการจัดทำสมุดรายวันเฉพาะแบบ -- ชนิดของสมุดรายวันเฉพาะ -- หลักในการออกแบบสมุดรายวันเฉพาะ -- สรุป -- บทที่ 4 การควบคุมภายในระบบบัญชี -- บทนำ -- องค์ประกอบของการควบคุมภายใน -- ลักษณะของการควบคุมภายในที่ใช้ในระบบงานบัญชี -- การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด -- การป้องกันและการค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบงาน -- การควบคุมภายในที่เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ -- สรุป -- บทที่ 5 การพัฒนาระบบ -- บทนำ -- ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ -- ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ระบบ -- ขั้นตอนที่ 2 ขอบเขตและวัตถุประสงค์ -- ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบระบบ -- ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนในการทดลองใช้ระบบ --ขั้นตอนที่ 7 การประเมินผลระบบ -- สรุป -- บทที่ 6 ระบบบัญชีขายและระบบบัญชีการรับเงิน -- บทนำ -- วัตถุประสงค์ของระบบงานขาย
แหล่งที่มาของข้อมูลทางการตลาด -- ระบบการประมวลผลการขาย -- ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบงานขายและการประมวลผล -- ผังงานระบบบัญชีขาย -- การควบคุมภายในสำหรับระบบบัญชีขาย -- ผังงานระบบบัญชีการรับเงิน -- ระบบการรับเงินค่าสินค้าจากลูกค้า -- สรุป -- บทที่ 7 ระบบบัญชีซื้อและระบบบัญชีการจ่ายเงิน -- บทนำ -- ฐานข้อมูลสำหรับระบบบัญชีซื้อ -- ระบบการประมวลผลการซื้อ -- ขั้นตอนการซื้อและการประมวลผล -- ผังงานระบบบัญชีซื้อ -- การควบคุมภายในระบบบัญชีซื้อ -- ระบบบัญชีการจ่ายเงิน -- ผังงานระบบบัญชีการซื้อเงินสด -- ระบบบัญชีการจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้า -- ระบบเงินสดย่อย -- ระบบบัญชีการยืมเงินทดรอง -- การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีการจ่ายเงิน -- บทที่ 8 ระบบบัญชีการผลิต -- บทนำ -- หน้าที่ต่าง ๆ ในระบบงานผลิต -- แหล่งข้อมูลที่เข้าสู่ระบบงานการผลิต -- การออกแบบรหัสวัตถุดิบ วัสดุโรงงาน และส่วนประกอบอื่น ๆ
การไหลเวียนของข้อมูลและการประมวลผลในระบบบัญชีการผลิต -- การรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งผลิต -- การวางแผนการผลิตและการจัดหาวัตถุดิบที่ต้องใช้ -- สรุป -- บทที่ 9 ระบบบัญชีแยกประเภทและการจัดทำรายงานทางการเงิน -- บทนำ -- วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีแยกประเภทและการจัดทำรายงานทางการเงิน -- ระบบการประมวลผลข้อมูลรายการค้าและระบบงานบัญชีที่เกี่ยวเนื่องกัน -- แหล่งของข้อมูลและข้อมูลนำเข้า -- การไหลเวียนของข้อมูลและการประมวลผล -- ฐานข้อมูล -- การควบคุมทางบัญชี -- รายงานทางการเงิน -- รายงานเพื่อใช้ปฏิบัติงานและการตัดสินใจ -- ชนิดของรายงาน -- รายงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน -- รายงานที่ช่วยในการวางแผน -- รายงานเพื่อช่วยในการควบคุม -- ตัวอย่างรายงานเพื่อผู้บริหาร -- สรุป.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books COMM HF 2013 628589 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014340583
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Circulation Counter
Accompanying Materials COMM HF 2013 628589 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014340591
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books COMM HF 2013 628589 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014271242
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Circulation Counter
Accompanying Materials COMM HF 2013 628589 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014271259
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books COMM HF 2013 628589 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014271267
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Circulation Counter
Accompanying Materials COMM HF 2013 628589 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014271275
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9 2551.

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

บทที่ 1 ระบบสารสนเทศทางบัญชี -- บทนำ -- ทำไมจึงต้องศึกษาระบบสารสนเทศทางบัญชี -- บทบาทของระบบสารสนเทศทางบัญชี -- ผู้ใช้ระบบสารสนเทศทางบัญชี -- การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางบัญชี -- นิยามของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร -- นิยามของระบบสารสนเทศทางบัญชี -- การเตรียมข้อมูลทางการเงิน -- ระบบงานพื้นฐานทางธุรกิจ -- เอกสารที่ใช้ในทางธุรกิจ --ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ -- ตัวอย่างระบบสารสนเทศทางบัญชี -- สรุป -- บทที่ 2 เครื่องมือ และเทคนิคที่ใช้ในการออกแบบระบบบัญชี -- บทนำ -- การจัดทำผังทางเดินของระบบงาน -- เทคนิคการจัดทำผังทางเดินของระบบงาน -- แฟ้มข้อมูล -- ผังงานของระบบ -- ผังงานของเอกสาร -- ผังแสดงองค์ประกอบย่อยของเอกสาร --ตารางเวลา -- หลักเกณฑ์ในการออกแบบฟอร์มต่าง ๆ -- เทคนิคการลงรหัส -- ผังบัญชี -- รหัสภายในองค์กร -- สรุป -- บทที่ 3 สมุดแยกประเภทเฉพาะและสมุดรายวันเฉพาะ

แนวคิดและการใช้สมุดแยกประเภทเฉพาะ -- ความสัมพันธ์ระหว่างบัญชีแยกประเภทกับบัญชีแยกประเภทเฉพาะ -- วัตถุประสงค์ในการจัดทำสมุดรายวันเฉพาะแบบ -- ชนิดของสมุดรายวันเฉพาะ -- หลักในการออกแบบสมุดรายวันเฉพาะ -- สรุป -- บทที่ 4 การควบคุมภายในระบบบัญชี -- บทนำ -- องค์ประกอบของการควบคุมภายใน -- ลักษณะของการควบคุมภายในที่ใช้ในระบบงานบัญชี -- การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด -- การป้องกันและการค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบงาน -- การควบคุมภายในที่เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ -- สรุป -- บทที่ 5 การพัฒนาระบบ -- บทนำ -- ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ -- ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ระบบ -- ขั้นตอนที่ 2 ขอบเขตและวัตถุประสงค์ -- ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบระบบ -- ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนในการทดลองใช้ระบบ --ขั้นตอนที่ 7 การประเมินผลระบบ -- สรุป -- บทที่ 6 ระบบบัญชีขายและระบบบัญชีการรับเงิน -- บทนำ -- วัตถุประสงค์ของระบบงานขาย

แหล่งที่มาของข้อมูลทางการตลาด -- ระบบการประมวลผลการขาย -- ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบงานขายและการประมวลผล -- ผังงานระบบบัญชีขาย -- การควบคุมภายในสำหรับระบบบัญชีขาย -- ผังงานระบบบัญชีการรับเงิน -- ระบบการรับเงินค่าสินค้าจากลูกค้า -- สรุป -- บทที่ 7 ระบบบัญชีซื้อและระบบบัญชีการจ่ายเงิน -- บทนำ -- ฐานข้อมูลสำหรับระบบบัญชีซื้อ -- ระบบการประมวลผลการซื้อ -- ขั้นตอนการซื้อและการประมวลผล -- ผังงานระบบบัญชีซื้อ -- การควบคุมภายในระบบบัญชีซื้อ -- ระบบบัญชีการจ่ายเงิน -- ผังงานระบบบัญชีการซื้อเงินสด -- ระบบบัญชีการจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้า -- ระบบเงินสดย่อย -- ระบบบัญชีการยืมเงินทดรอง -- การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีการจ่ายเงิน -- บทที่ 8 ระบบบัญชีการผลิต -- บทนำ -- หน้าที่ต่าง ๆ ในระบบงานผลิต -- แหล่งข้อมูลที่เข้าสู่ระบบงานการผลิต -- การออกแบบรหัสวัตถุดิบ วัสดุโรงงาน และส่วนประกอบอื่น ๆ

การไหลเวียนของข้อมูลและการประมวลผลในระบบบัญชีการผลิต -- การรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งผลิต -- การวางแผนการผลิตและการจัดหาวัตถุดิบที่ต้องใช้ -- สรุป -- บทที่ 9 ระบบบัญชีแยกประเภทและการจัดทำรายงานทางการเงิน -- บทนำ -- วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีแยกประเภทและการจัดทำรายงานทางการเงิน -- ระบบการประมวลผลข้อมูลรายการค้าและระบบงานบัญชีที่เกี่ยวเนื่องกัน -- แหล่งของข้อมูลและข้อมูลนำเข้า -- การไหลเวียนของข้อมูลและการประมวลผล -- ฐานข้อมูล -- การควบคุมทางบัญชี -- รายงานทางการเงิน -- รายงานเพื่อใช้ปฏิบัติงานและการตัดสินใจ -- ชนิดของรายงาน -- รายงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน -- รายงานที่ช่วยในการวางแผน -- รายงานเพื่อช่วยในการควบคุม -- ตัวอย่างรายงานเพื่อผู้บริหาร -- สรุป.

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455