Thō̜ng tūabot čhamlak dai - mǣn dīkā pō̜. phǣng læ phānit. [Lēm 3], Bap 3 ʻēkkathēt sanyā / The Success Group.

ท่องตัวบท จำหลักได้-แม่นฎีกา ป. แพ่งและพาณิชย์. [เล่ม 3], บรรพ 3 เอกเทศสัญญา / The Success Group.  (Text) (Text)

Success Group.
ซัคเซส กรุ๊ป
Call no.: KPT920 .ท58 2555Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2555 [2012]Description: 346 หน้าISBN: 9786162600449; 6162600440Other title: Thō̜ng tūabot čhamlak dai - mǣn dīkā pō̜. phǣng læ phānit, bap 3 tūathǣn prakanphai tūa ngœ̄n hunsūan læ bō̜risat Other title: ท่องตัวบท จำหลักได้-แม่นฎีกา ป. แพ่งและพาณิชย์, บรรพ 3 ตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท [Cover title]Subject(s): เอกเทศสัญญา -- ไทยLOC classification: KPT920 | .ท58 2555
Contents:ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 15 ตัวแทน -- ลักษณะของสัญญาตัวแทน มาตรา 797 -- กิจการที่ต้องทำเป็นหนังสือการตั้งตัวแทนก็ต้องทำเป็นหนังสือ มาตรา 798 -- ตัวแทนเฉพาะการ มาตรา 800 -- ตัวแทนทั่วไป มาตรา 801 -- ตัวแทนไม่เปิดเผยชื่อ มาตรา 806 -- ตัวแทนมีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์ให้แก่ตัวการ มาตรา 810 -- ความรับผิดของตัวแทน มาตรา 812 -- มาตรา 820 -- ตัวแทนเชิด มาตรา 821 -- ตัวแทนกระทำการเกินอำนาจ มาตรา 822 -- ตัวการให้สัตยาบัน มาตรา 823 -- ความรับผิดของตัวแทนกรณีตัวการอยู่ต่างประเทศ มาตรา 824 -- สัญญาตัวแทนระงับด้วยการถอนตัวแทน มาตรา 826 -- สัญญาตัวแทนระงับเพราะตัวการตาย มาตรา 828 -- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 17 ประนีประนอมยอมความ -- ลักษณะของสัญญาประนีประนอมยอมความ มาตรา 850สัญญาประนีประนอมยอมความต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ มาตรา 851 -- ผลของการทำสัญญาประนีประนอมยอมความมาตรา 852 -- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ประกันภัย -- ลักษณะของสัญญาประกันภัย มาตรา 861 -- ผู้เอาประกันต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยไว้ มาตรา 863 -- สัญญาประกันชีวิต มาตรา 865 -- แบบสัญญาประกันภัย มาตรา 867 -- ประกันวินาศภัย มาตรา 879 -- การรับช่วงสิทธิของผู้รับประกันภัย มาตรา 880 -- อายุความเรียกค่าสินไหมทดแทนวินาศภัย มาตรา 882 -- ประกันภัยค้ำจุน มาตรา 887 -- สัญญาประกันชีวิต มาตรา 889 -- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 21 ตั๋วเงิน -- ข้อความอันไม่เป็นผลแก่ตั๋วเงิน มาตรา 899 -- ผู้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน มาตรา 900 -- การลงลายมือชื่อในฐานะตัวแทน มาตรา 901 -- ตั๋วเงินมีลายมือชื่อของบุคคลซึ่งไม่ต้องรับผิด มาตรา 902ผู้ทรงตั๋วเงิน มาตรา 904 -- ผู้ทรงตั๋วเงินด้วยการสลักหลังไม่ขาดสาย มาตรา 905 -- ผลของตราสารที่มีรายการขาดตกบกพร่อง มาตรา 910 -- ดอกเบี้ยในตั๋วเงิน มาตรา 911 -- ความรับผิดของผู้สั่งจ่ายหรือสลักหลัง มาตรา 914 -- ข้อห้ามต่อสู้ในตั๋วเงิน มาตรา 916 -- การโอนตั๋วแลกเงิน มาตรา 917 -- การสลักหลังตั๋วผู้ถือ มาตรา 921 -- การอาวัล มาตรา 939 -- ความรับผิดของผู้อาวัล มาตรา 940 -- ความรับผิดของลูกหนี้ในตั๋วเงิน มาตรา 967 -- นำบทบัญญัติแลกเงินมาใช้เท่าที่ไม่ขัดกับสภาพแห่งตราสาร มาตรา 985 -- เช็ค มาตรา 987 -- นำบทบัญญัติเรื่องตั๋วแลกเงินมาใช้บังคับในเรื่องเช็ค มาตรา 989 -- การยื่นเช็คเพื่อให้ใช้เงิน มาตรา 990 -- อำนาจหน้าที่ของธนาคารในการจ่ายเงินตามเช็ค มาตรา 991 -- ธนาคารสิ้นอำนาจหน้าที่ใช้เงินตามเช็ค มาตรา 992 -- อายุความฟ้องผู้รับรองตั๋วแลกเงินและผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน มาตรา 1001อายุความฟ้องผู้สั่งจ่ายและผู้สลักหลัง มาตรา 1002 -- อายุความฟ้องผู้สลักหลังฟ้องไล่เบี้ยกันเองและผู้สั่งจ่าย มาตรา 1003 -- การลงลายมือชื่อปลอมไม่กระทบกระทั่งถึงความสมบูรณ์แห่งลายมือชื่ออื่น ๆ ในตั๋วเงินนั้น มาตรา 1006 -- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนสำคัญขัอความในตั๋วเงิน มาตรา 1007 -- ตั๋วเงินปลอม มาตรา 1008 -- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท -- ห้างหุ้นส่วน มาตรา 1012 -- กรณีจะถือเอาประโยชน์แก่บุคคลภายนอกไม่ได้จนกว่าจะได้จดทะเบียนแล้ว มาตรา 1023 -- ห้างหุ้นส่วนสามัญ มาตรา 1025 -- การลงหุ้น มาตรา 1026 -- ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับห้าง มาตรา 1030 -- ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงข้อสัญญาเดิมแห่งห้างหุ้นส่วน มาตรา 1032 -- อำนาจของหุ้นส่วนกรณีไม่ได้ตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการ มาตรา 1033 -- กรณีที่มีการตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการหลายคน มาตรา 1035 -- ห้ามชักนำผู้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนใหม่ มาตรา 1040ความเกี่ยวพันระหว่างหุ้นส่วนผู้จัดการกับผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลาย มาตรา 1042 -- การเรียกร้องสิทธิในกิจการค้าที่ไม่ปรากฎชื่อของตน มาตรา 1049 -- ความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนต่อบุคคลภายนอก มาตรา 1050 -- ผู้เป็นหุ้นส่วนยังต้องรับผิดในหนี้ซึ่งห้างฯ ก่อขึ้นก่อนที่ตนออกจากหุ้นส่วน มาตรา 1051 -- ความรับผิดของบุคคลที่แสดงตนว่าเป็นหุ้นส่วน มาตรา 1054 -- การเลิกห้างโดยข้อสัญญา มาตรา 1055 -- การเลิกห้างหุ้นส่วนโดยผลของกฎหมาย มาตรา 1056 -- การเลิกห้างหุ้นส่วนโดยคำสั่งศาล มาตรา 1057 -- การชำระบัญชี มาตรา 1061 -- ความรับผิดของหุ้นส่วนที่ออกจากห้าง มาตรา 1068 -- ลักษณะของห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรา 1077 -- การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรา 1074 -- นำบทบัญญัติว่าด้วยห้างหุ้นส่วนสามัญหามาใช้บังคับ มาตรา 1080 -- หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดให้ใช้ชื่อตนระคนเป็นชื่อห้าง มาตรา 1082หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้นเป็นผู้จัดการ มาตรา 1087 -- ความรับผิดของหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดเมื่อสอดเข้าไปจัดกิจการของห้าง มาตรา 1088 -- การโอนหุ้นของหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด มาตรา 1091 -- ห้างหุ้นส่วนยังไม่เลิกกัน ห้ามเจ้าหนี้ฟ้องหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด มาตรา 1095 -- ลักษณะของบริษัทจำกัด มาตรา 1096 -- ความรับผิดของผู้เริ่มก่อการ มาตรา 1113 -- การเรียกให้ชำระค่าหุ้น มาตรา 1120 -- การโอนหุ้นชนิดระบุชื่อ มาตรา 1129 -- การได้หุ้นมาด้วยเหตุบางอย่าง มาตรา 1132 -- ความรับผิดของผู้โอนหุ้น มาตรา 1133 -- ความเกี่ยวพันระหว่างกรรมการและบริษัทและบุุคลภายนอก มาตรา 1167 -- กรรมการก่อความเสียหายแก่บริษัท มาตรา 1169.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT920 .ท58 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014346903
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT920 .ท58 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014346911
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT920 .ท58 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014346879
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT920 .ท58 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014346861
รายการจองทั้งหมด: 0

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 15 ตัวแทน -- ลักษณะของสัญญาตัวแทน มาตรา 797 -- กิจการที่ต้องทำเป็นหนังสือการตั้งตัวแทนก็ต้องทำเป็นหนังสือ มาตรา 798 -- ตัวแทนเฉพาะการ มาตรา 800 -- ตัวแทนทั่วไป มาตรา 801 -- ตัวแทนไม่เปิดเผยชื่อ มาตรา 806 -- ตัวแทนมีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์ให้แก่ตัวการ มาตรา 810 -- ความรับผิดของตัวแทน มาตรา 812 -- มาตรา 820 -- ตัวแทนเชิด มาตรา 821 -- ตัวแทนกระทำการเกินอำนาจ มาตรา 822 -- ตัวการให้สัตยาบัน มาตรา 823 -- ความรับผิดของตัวแทนกรณีตัวการอยู่ต่างประเทศ มาตรา 824 -- สัญญาตัวแทนระงับด้วยการถอนตัวแทน มาตรา 826 -- สัญญาตัวแทนระงับเพราะตัวการตาย มาตรา 828 -- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 17 ประนีประนอมยอมความ -- ลักษณะของสัญญาประนีประนอมยอมความ มาตรา 850

สัญญาประนีประนอมยอมความต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ มาตรา 851 -- ผลของการทำสัญญาประนีประนอมยอมความมาตรา 852 -- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ประกันภัย -- ลักษณะของสัญญาประกันภัย มาตรา 861 -- ผู้เอาประกันต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยไว้ มาตรา 863 -- สัญญาประกันชีวิต มาตรา 865 -- แบบสัญญาประกันภัย มาตรา 867 -- ประกันวินาศภัย มาตรา 879 -- การรับช่วงสิทธิของผู้รับประกันภัย มาตรา 880 -- อายุความเรียกค่าสินไหมทดแทนวินาศภัย มาตรา 882 -- ประกันภัยค้ำจุน มาตรา 887 -- สัญญาประกันชีวิต มาตรา 889 -- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 21 ตั๋วเงิน -- ข้อความอันไม่เป็นผลแก่ตั๋วเงิน มาตรา 899 -- ผู้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน มาตรา 900 -- การลงลายมือชื่อในฐานะตัวแทน มาตรา 901 -- ตั๋วเงินมีลายมือชื่อของบุคคลซึ่งไม่ต้องรับผิด มาตรา 902

ผู้ทรงตั๋วเงิน มาตรา 904 -- ผู้ทรงตั๋วเงินด้วยการสลักหลังไม่ขาดสาย มาตรา 905 -- ผลของตราสารที่มีรายการขาดตกบกพร่อง มาตรา 910 -- ดอกเบี้ยในตั๋วเงิน มาตรา 911 -- ความรับผิดของผู้สั่งจ่ายหรือสลักหลัง มาตรา 914 -- ข้อห้ามต่อสู้ในตั๋วเงิน มาตรา 916 -- การโอนตั๋วแลกเงิน มาตรา 917 -- การสลักหลังตั๋วผู้ถือ มาตรา 921 -- การอาวัล มาตรา 939 -- ความรับผิดของผู้อาวัล มาตรา 940 -- ความรับผิดของลูกหนี้ในตั๋วเงิน มาตรา 967 -- นำบทบัญญัติแลกเงินมาใช้เท่าที่ไม่ขัดกับสภาพแห่งตราสาร มาตรา 985 -- เช็ค มาตรา 987 -- นำบทบัญญัติเรื่องตั๋วแลกเงินมาใช้บังคับในเรื่องเช็ค มาตรา 989 -- การยื่นเช็คเพื่อให้ใช้เงิน มาตรา 990 -- อำนาจหน้าที่ของธนาคารในการจ่ายเงินตามเช็ค มาตรา 991 -- ธนาคารสิ้นอำนาจหน้าที่ใช้เงินตามเช็ค มาตรา 992 -- อายุความฟ้องผู้รับรองตั๋วแลกเงินและผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน มาตรา 1001

อายุความฟ้องผู้สั่งจ่ายและผู้สลักหลัง มาตรา 1002 -- อายุความฟ้องผู้สลักหลังฟ้องไล่เบี้ยกันเองและผู้สั่งจ่าย มาตรา 1003 -- การลงลายมือชื่อปลอมไม่กระทบกระทั่งถึงความสมบูรณ์แห่งลายมือชื่ออื่น ๆ ในตั๋วเงินนั้น มาตรา 1006 -- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนสำคัญขัอความในตั๋วเงิน มาตรา 1007 -- ตั๋วเงินปลอม มาตรา 1008 -- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท -- ห้างหุ้นส่วน มาตรา 1012 -- กรณีจะถือเอาประโยชน์แก่บุคคลภายนอกไม่ได้จนกว่าจะได้จดทะเบียนแล้ว มาตรา 1023 -- ห้างหุ้นส่วนสามัญ มาตรา 1025 -- การลงหุ้น มาตรา 1026 -- ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับห้าง มาตรา 1030 -- ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงข้อสัญญาเดิมแห่งห้างหุ้นส่วน มาตรา 1032 -- อำนาจของหุ้นส่วนกรณีไม่ได้ตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการ มาตรา 1033 -- กรณีที่มีการตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการหลายคน มาตรา 1035 -- ห้ามชักนำผู้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนใหม่ มาตรา 1040

ความเกี่ยวพันระหว่างหุ้นส่วนผู้จัดการกับผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลาย มาตรา 1042 -- การเรียกร้องสิทธิในกิจการค้าที่ไม่ปรากฎชื่อของตน มาตรา 1049 -- ความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนต่อบุคคลภายนอก มาตรา 1050 -- ผู้เป็นหุ้นส่วนยังต้องรับผิดในหนี้ซึ่งห้างฯ ก่อขึ้นก่อนที่ตนออกจากหุ้นส่วน มาตรา 1051 -- ความรับผิดของบุคคลที่แสดงตนว่าเป็นหุ้นส่วน มาตรา 1054 -- การเลิกห้างโดยข้อสัญญา มาตรา 1055 -- การเลิกห้างหุ้นส่วนโดยผลของกฎหมาย มาตรา 1056 -- การเลิกห้างหุ้นส่วนโดยคำสั่งศาล มาตรา 1057 -- การชำระบัญชี มาตรา 1061 -- ความรับผิดของหุ้นส่วนที่ออกจากห้าง มาตรา 1068 -- ลักษณะของห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรา 1077 -- การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรา 1074 -- นำบทบัญญัติว่าด้วยห้างหุ้นส่วนสามัญหามาใช้บังคับ มาตรา 1080 -- หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดให้ใช้ชื่อตนระคนเป็นชื่อห้าง มาตรา 1082

หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้นเป็นผู้จัดการ มาตรา 1087 -- ความรับผิดของหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดเมื่อสอดเข้าไปจัดกิจการของห้าง มาตรา 1088 -- การโอนหุ้นของหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด มาตรา 1091 -- ห้างหุ้นส่วนยังไม่เลิกกัน ห้ามเจ้าหนี้ฟ้องหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด มาตรา 1095 -- ลักษณะของบริษัทจำกัด มาตรา 1096 -- ความรับผิดของผู้เริ่มก่อการ มาตรา 1113 -- การเรียกให้ชำระค่าหุ้น มาตรา 1120 -- การโอนหุ้นชนิดระบุชื่อ มาตรา 1129 -- การได้หุ้นมาด้วยเหตุบางอย่าง มาตรา 1132 -- ความรับผิดของผู้โอนหุ้น มาตรา 1133 -- ความเกี่ยวพันระหว่างกรรมการและบริษัทและบุุคลภายนอก มาตรา 1167 -- กรรมการก่อความเสียหายแก่บริษัท มาตรา 1169.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544