Thō̜ng tūabot čhamlak dai - mǣn dīkā pō̜. phǣng læ phānit. [Lēm 4], Bap 4 Supsin / The Success Group.

ท่องตัวบท จำหลักได้-แม่นฎีกา ป. แพ่งและพาณิชย์. [เล่ม 4], บรรพ 4 ทรัพย์สิน / The Success Group.  (Text) (Text)

Success Group.
ซัคเซส กรุ๊ป
Call no.: KPT640 .ท52 2555Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2555 [2012]Description: 329 หน้าISBN: 9786162600456; 6162600459Subject(s): ทรัพย์สิน -- ไทยLOC classification: KPT640 | .ท52 2555
Contents:ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป ลักษณะ 3 ทรัพย์ -- บทนิยาม ทรัพย์ มาตรา 137 -- บทนิยาม ทรัพย์สิน มาตรา 138 -- บทนิยาม อสังหาริมทรัพย์ มาตรา 139 -- บทนิยาม สังหาริมทรัพย์ มาตรา 140 -- บทนิยาม ทรัพย์แบ่งได้ มาตรา 141 -- บทนิยาม ทรัพย์แบ่งไม่ได้ มาตรา 142 -- บทนิยาม ทรัพย์นอกพาณิชย์ มาตรา 143 -- ส่วนควบ มาตรา 144 -- ส่วนควบกับที่ดิน มาตรา 145 -- กรณีไม่ถือว่าเป็นส่วนควบ มาตรา 146 -- อุปกรณ์ มาตรา 147 -- ดอกผลของทรัพย์ มาตรา 148 -- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ มาตรา 1299 -- สิทธิของบุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อน มาตรา 1300 -- การเรียกเอาอสังหาริมทรัพย์เดียวกัน มาตรา 1303 -- สาธารณสมบัติของแผ่นดิน มาตรา 1304สาธารณสมบัติของแผ่นดินจะโอนแก่กันมิได้ มาตรา 1305 -- ห้ามยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดิน มาตรา 1306 -- ห้ามยึดทรัพย์สินของแผ่นดิน มาตรา 1307 -- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิย์ ลักษณะ 2 กรรมสิทธิ์ -- ที่งอกริมตลิ่ง มาตรา 1308 -- สร้างโรงเรือนในที่ดินของบุคคลอื่นโดยสุจริต มาตรา 1310 -- สร้างโรงเรือนในที่ดินของบุคคลอื่นโดยไม่สุจริต มาตรา 1311 -- สร้างโรงเรือนรุกล้ำที่ดินผู้อื่นโดยสุจริต มาตรา 1312 -- ก่อสร้าง เพาะปลูกต้นไม้ในที่ดินผู้อื่น มาตรา 1314 -- สร้างโรงเรือนในที่ดินของตนด้วยสัมภาระผู้อื่น มาตรา 1315 -- สิทธิของบุคคลผู้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน มาตรา 1329 -- สิทธิของบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาด มาตรา 1330 -- สิทธิของบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินมาโดยสุจริตในการขายทอดตลาด มาตรา 1332 -- สิทธิในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ มาตรา 1336การใช้สิทธิซึ่งเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เสียหาย มาตรา 1337 -- ทางจำเป็น มาตรา 1349 -- ทางจำเป็นกรณีแบ่งแยกที่ดิน มาตรา 1350 -- ทรัพย์สินเป็นบุคคลหลายคนรวมกัน มาตรา 1356 -- ข้อสันนิษฐานเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม มาตรา 1357 -- เจ้าของรวมมีสิทธิจัดการทรัพย์สินรวมกัน มาตรา 1358 -- สิทธิของเจ้าของรวม มาตรา 1359 -- ข้อจำกัดการใช้สิทธิของเจ้าของรวม มาตรา 1360 -- การจำหน่ายทรัพย์สินของเจ้าของรวม มาตรา 1361 -- การเรียกให้แบ่งทรัพย์สินของเจ้าของรวม มาตรา 1363 -- การแบ่งทรัพย์สินระหว่างเจ้าของรวม มาตรา 1364 -- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 3 ครอบครอง -- การได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง มาตรา 1367 -- การได้สิทธิครอบครองโดยผู้อื่นยึดถือไว้ให้ มาตรา 1368 -- ข้อสันนิษฐานการยึดถือทรัพย์สิน มาตรา 1369ข้อสันนิษฐานผู้มีสิทธิครอบครอง มาตรา 1373 -- ผู้ครอบครองถูกรบกวนในการครอบครอง มาตรา 1374 -- การแย่งการครอบครอง มาตรา 1375 -- การครอบครองสิ้นสุด มาตรา 1377 -- การโอนการครอบครอง มาตรา 1378 -- การโอนการครอบครองเมื่อผู้โอนยึดถือทรัพย์สินอยู่แล้ว มาตรา 1380 -- การเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือ มาตรา 1381 -- การครอบครองปรปักษ์ มาตรา 1382 -- การครอบครองปรปักษ์ทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำผิด มาตรา 1383 -- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 4 ภาระจำยอม -- ภาระจำยอม มาตรา 1387 -- เจ้าของสามยทรัพย์ไม่มีสิทธิจะทำการใดให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นแก่ภารยทรัพย์ มาตรา 1388 -- ความต้องการแห่งเจ้าของสามยทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป มาตรา 1389 -- ห้ามเจ้าของภารยทรัพย์ทำให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดหรือเสื่อมไป มาตรา 1390เจ้าของสามยทรัพย์มีสิทธิทำการทุกอย่างอันจำเป็นเพื่อรักษาและใช้ภาระจำยอม มาตรา 1391 -- การย้ายภาระจำยอม มาตรา 1392 -- ภาระจำยอมย่อมติดไปกับสามยทรัพย์ มาตรา 1393 -- ภารยทรัพย์มีการแบ่งแยก มาตรา 1394 -- การสิ้นไปของภาระจำยอมด้วยการสลายของภารยทรัพย์หรือสามยทรัพย์ มาตรา 1397 -- ภาระจำยอมสิ้นไปด้วยการไม่ใช้ มาตรา 1399 -- ภาระจำยอมหมดประโยชน์แก่สามยทรัพย์ มาตรา 1400 -- การได้มาซึ่งภาระจำยอมโดยอายุความ มาตรา 1401 -- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 5 อาศัย -- สิทธิอาศัย มาตรา 1402 -- กำหนดเวลาของสิทธิอาศัย มาตรา 1403 -- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 6 สิทธิเหนือพื้นดิน -- สิทธิเหนือพื้นดิน มาตรา 1410 -- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 7 สิทธิเก็บกิน -- สิทธิเก็บกิน มาตรา 1417 -- กำหนดเวลาสิทธิเก็บกิน มาตรา 1418.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT640 .ท52 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014347570
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT640 .ท52 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014347588
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2012 628644 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014347562
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT640 .ท52 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014347539
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT640 .ท52 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014347547
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT640 .ถ73 2539 สุรปวิชากฎหมายทรัพย์ / KPT640 .ถ73 2539 สุรปวิชากฎหมายทรัพย์ / KPT640 .ถ73 2539 สุรปวิชากฎหมายทรัพย์ / KPT640 .ท52 2555 ท่องตัวบท จำหลักได้-แม่นฎีกา ป. แพ่งและพาณิชย์. [เล่ม 4], บรรพ 4 ทรัพย์สิน / KPT640 .ท52 2555 ท่องตัวบท จำหลักได้-แม่นฎีกา ป. แพ่งและพาณิชย์. [เล่ม 4], บรรพ 4 ทรัพย์สิน / KPT640 .ธ657 2557 ล. 1 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน (Law of property). เล่ม 1, ว่าด้วยระบบทรัพย์สิน ประเภทของทรัพย์สิน และการเกี่ยวข้องระหว่างทรัพย์สิน / KPT640 .ธ657 2557 ล. 1 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน (Law of property). เล่ม 1, ว่าด้วยระบบทรัพย์สิน ประเภทของทรัพย์สิน และการเกี่ยวข้องระหว่างทรัพย์สิน /

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป ลักษณะ 3 ทรัพย์ -- บทนิยาม ทรัพย์ มาตรา 137 -- บทนิยาม ทรัพย์สิน มาตรา 138 -- บทนิยาม อสังหาริมทรัพย์ มาตรา 139 -- บทนิยาม สังหาริมทรัพย์ มาตรา 140 -- บทนิยาม ทรัพย์แบ่งได้ มาตรา 141 -- บทนิยาม ทรัพย์แบ่งไม่ได้ มาตรา 142 -- บทนิยาม ทรัพย์นอกพาณิชย์ มาตรา 143 -- ส่วนควบ มาตรา 144 -- ส่วนควบกับที่ดิน มาตรา 145 -- กรณีไม่ถือว่าเป็นส่วนควบ มาตรา 146 -- อุปกรณ์ มาตรา 147 -- ดอกผลของทรัพย์ มาตรา 148 -- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ มาตรา 1299 -- สิทธิของบุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อน มาตรา 1300 -- การเรียกเอาอสังหาริมทรัพย์เดียวกัน มาตรา 1303 -- สาธารณสมบัติของแผ่นดิน มาตรา 1304

สาธารณสมบัติของแผ่นดินจะโอนแก่กันมิได้ มาตรา 1305 -- ห้ามยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดิน มาตรา 1306 -- ห้ามยึดทรัพย์สินของแผ่นดิน มาตรา 1307 -- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิย์ ลักษณะ 2 กรรมสิทธิ์ -- ที่งอกริมตลิ่ง มาตรา 1308 -- สร้างโรงเรือนในที่ดินของบุคคลอื่นโดยสุจริต มาตรา 1310 -- สร้างโรงเรือนในที่ดินของบุคคลอื่นโดยไม่สุจริต มาตรา 1311 -- สร้างโรงเรือนรุกล้ำที่ดินผู้อื่นโดยสุจริต มาตรา 1312 -- ก่อสร้าง เพาะปลูกต้นไม้ในที่ดินผู้อื่น มาตรา 1314 -- สร้างโรงเรือนในที่ดินของตนด้วยสัมภาระผู้อื่น มาตรา 1315 -- สิทธิของบุคคลผู้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน มาตรา 1329 -- สิทธิของบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาด มาตรา 1330 -- สิทธิของบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินมาโดยสุจริตในการขายทอดตลาด มาตรา 1332 -- สิทธิในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ มาตรา 1336

การใช้สิทธิซึ่งเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เสียหาย มาตรา 1337 -- ทางจำเป็น มาตรา 1349 -- ทางจำเป็นกรณีแบ่งแยกที่ดิน มาตรา 1350 -- ทรัพย์สินเป็นบุคคลหลายคนรวมกัน มาตรา 1356 -- ข้อสันนิษฐานเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม มาตรา 1357 -- เจ้าของรวมมีสิทธิจัดการทรัพย์สินรวมกัน มาตรา 1358 -- สิทธิของเจ้าของรวม มาตรา 1359 -- ข้อจำกัดการใช้สิทธิของเจ้าของรวม มาตรา 1360 -- การจำหน่ายทรัพย์สินของเจ้าของรวม มาตรา 1361 -- การเรียกให้แบ่งทรัพย์สินของเจ้าของรวม มาตรา 1363 -- การแบ่งทรัพย์สินระหว่างเจ้าของรวม มาตรา 1364 -- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 3 ครอบครอง -- การได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง มาตรา 1367 -- การได้สิทธิครอบครองโดยผู้อื่นยึดถือไว้ให้ มาตรา 1368 -- ข้อสันนิษฐานการยึดถือทรัพย์สิน มาตรา 1369

ข้อสันนิษฐานผู้มีสิทธิครอบครอง มาตรา 1373 -- ผู้ครอบครองถูกรบกวนในการครอบครอง มาตรา 1374 -- การแย่งการครอบครอง มาตรา 1375 -- การครอบครองสิ้นสุด มาตรา 1377 -- การโอนการครอบครอง มาตรา 1378 -- การโอนการครอบครองเมื่อผู้โอนยึดถือทรัพย์สินอยู่แล้ว มาตรา 1380 -- การเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือ มาตรา 1381 -- การครอบครองปรปักษ์ มาตรา 1382 -- การครอบครองปรปักษ์ทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำผิด มาตรา 1383 -- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 4 ภาระจำยอม -- ภาระจำยอม มาตรา 1387 -- เจ้าของสามยทรัพย์ไม่มีสิทธิจะทำการใดให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นแก่ภารยทรัพย์ มาตรา 1388 -- ความต้องการแห่งเจ้าของสามยทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป มาตรา 1389 -- ห้ามเจ้าของภารยทรัพย์ทำให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดหรือเสื่อมไป มาตรา 1390

เจ้าของสามยทรัพย์มีสิทธิทำการทุกอย่างอันจำเป็นเพื่อรักษาและใช้ภาระจำยอม มาตรา 1391 -- การย้ายภาระจำยอม มาตรา 1392 -- ภาระจำยอมย่อมติดไปกับสามยทรัพย์ มาตรา 1393 -- ภารยทรัพย์มีการแบ่งแยก มาตรา 1394 -- การสิ้นไปของภาระจำยอมด้วยการสลายของภารยทรัพย์หรือสามยทรัพย์ มาตรา 1397 -- ภาระจำยอมสิ้นไปด้วยการไม่ใช้ มาตรา 1399 -- ภาระจำยอมหมดประโยชน์แก่สามยทรัพย์ มาตรา 1400 -- การได้มาซึ่งภาระจำยอมโดยอายุความ มาตรา 1401 -- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 5 อาศัย -- สิทธิอาศัย มาตรา 1402 -- กำหนดเวลาของสิทธิอาศัย มาตรา 1403 -- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 6 สิทธิเหนือพื้นดิน -- สิทธิเหนือพื้นดิน มาตรา 1410 -- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 7 สิทธิเก็บกิน -- สิทธิเก็บกิน มาตรา 1417 -- กำหนดเวลาสิทธิเก็บกิน มาตรา 1418.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544