Rabīap Samnak Nāyok Ratthamontrī wādūai Ngān Sāraban, Phō̜. Sō̜. 2526 (chabap prapprung 2554) / Bālān (Tiutœ̄ Mū) læ Phongkēt Tœ̄mkitthanasān.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) / บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู) และ พงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร.  (Text) (Text)

Phongkēt Tœ̄mkitthanasān. Bālān (Tiutœ̄ Mū)
พงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร | บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
Call no.: JQ1745.ก55ส57 พ25 2555Publication: Krung thēp... : Bǭrisat Thī.Khē. phrinting Čhamkat, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ที.เค. พริ้นติ้ง จำกัด, 2555 [2012]Edition: Phim khrang thī 2. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Description: 399 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2554.; ฉบับพิมพ์ 2549 ใช้ชื่อ: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ฉบับเตรียมสอบ) พร้อมปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการฉบับล่าสุด.ISBN: 9786169031994; 6169031999Subject(s): งานสารบรรณ -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลยงานหนังสือราชการ -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลยLOC classification: JQ1745.ก55ส57 | พ25 2555
Contents:ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) -- คำนิยาม -- หมวด 1 ชนิดของหนังสือ -- ส่วนที่ 1 หนังสือภายนอก -- ส่วนที่ 2 หนังสือภายใน -- ส่วนที่ 3 หนังสือประทับตรา -- ส่วนที่ 4 หนังสือสั่งการ -- ส่วนที่ 5 หนังสือประชาสัมพันธ์ -- ส่วนที่ 6 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ -- ส่วนที่ 7 บทเบ็ดเตล็ด -- หมวด 2 การรับและส่งหนังสือ -- ส่วนที่ 1 การรับหนังสือ -- ส่วนที่ 2 การส่งหนังสือ -- ส่วนที่ 3 บทเบ็ดเตล็ด -- หมวด 3 การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ -- ส่วนที่ 1 การเก็บรักษา -- ส่วนที่ 2 การยืม -- ส่วนที่ 3 การทำลาย -- หมวด 4 มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง -- บทเฉพาะกาล -- แบบต่าง ๆ ที่ใช้่ในงานสารบรรณภาคผนวก 1 การกำหนดเลขที่หนังสือออก -- ภาคผนวก 2 คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย ในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง -- ภาคผนวก 3 การลงชื่อและตำแหน่ง -- ภาคผนวก 4 หนังสือราชการภาษาอังกฤษ -- ภาคผนวก 5 การกำหนดเลขที่หนังสือออกและการออกหนังสือราชการของส่วนราชการที่ประจำในต่างประเทศ -- สรุปการวินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบฯ -- หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง -- คำอธิบายแบบสรุป -- สรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ -- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55ส57 พ25 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014350525
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2554.

ฉบับพิมพ์ 2549 ใช้ชื่อ: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ฉบับเตรียมสอบ) พร้อมปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการฉบับล่าสุด.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) -- คำนิยาม -- หมวด 1 ชนิดของหนังสือ -- ส่วนที่ 1 หนังสือภายนอก -- ส่วนที่ 2 หนังสือภายใน -- ส่วนที่ 3 หนังสือประทับตรา -- ส่วนที่ 4 หนังสือสั่งการ -- ส่วนที่ 5 หนังสือประชาสัมพันธ์ -- ส่วนที่ 6 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ -- ส่วนที่ 7 บทเบ็ดเตล็ด -- หมวด 2 การรับและส่งหนังสือ -- ส่วนที่ 1 การรับหนังสือ -- ส่วนที่ 2 การส่งหนังสือ -- ส่วนที่ 3 บทเบ็ดเตล็ด -- หมวด 3 การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ -- ส่วนที่ 1 การเก็บรักษา -- ส่วนที่ 2 การยืม -- ส่วนที่ 3 การทำลาย -- หมวด 4 มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง -- บทเฉพาะกาล -- แบบต่าง ๆ ที่ใช้่ในงานสารบรรณ

ภาคผนวก 1 การกำหนดเลขที่หนังสือออก -- ภาคผนวก 2 คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย ในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง -- ภาคผนวก 3 การลงชื่อและตำแหน่ง -- ภาคผนวก 4 หนังสือราชการภาษาอังกฤษ -- ภาคผนวก 5 การกำหนดเลขที่หนังสือออกและการออกหนังสือราชการของส่วนราชการที่ประจำในต่างประเทศ -- สรุปการวินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบฯ -- หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง -- คำอธิบายแบบสรุป -- สรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ -- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544