Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā ; Phrarātchabanyat čhattang sān khwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2556 / rūaprūam dōi Somchāi Phongphatthanāsin, Phaophan Chō̜pnamtān.

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ; พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.  (Text) (Text)

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. Phaophan Chō̜pnāmtān.
ไทย
สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ | เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
Call no.: KPT4604.32556.ก52 2556Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2556 [2013]Description: 228 หน้าISBN: 9786163357489; 6163357485Other title: Phrarātchabanyat čhattang sān khwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng Other title: พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง [Portion of title]Uniform titles: Laws, statutes, etc. Uniform titles: กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ. Subject(s): วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทยศาลแขวง -- ไทยLOC classification: KPT4604.32556.ก52 | 2556
Contents:พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 -- ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น -- ลักษณะ 1 หลักทั่วไป -- ลักษณะ 2 อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล -- หมวด 1 หลักทั่วไป -- หมวด 2 อำนาจสืบสวนและสอบสวน -- หมวด 3 อำนาจศาล -- ลักษณะ 3 การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- หมวด 1 การฟ้องคดีอาญา -- หมวด 2 การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- ลักษณะ 4 หมายเรียกและหมายอาญา -- หมวด 1 หมายเรียก -- หมวด 2 หมายอาญา -- ส่วนที่ 1 หลักทั่วไป -- ส่วนที่ 2 หมายจับ -- ส่วนที่ 3 หมายค้น -- ส่วนที่ 4 หมายขัง หมายจำคุก หมายปล่อย -- ลักษณะ 5 จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว -- หมวด 1 จับ ขัง จำคุก -- หมวด 2 ค้น -- หมวด 3 ปล่อยชั่วคราว -- ภาค 2 สอบสวน -- ลักษณะ 1 หลักทั่วไป -- ลักษณะ 2 การสอบสวน -- หมวด 1 การสอบสวนสามัญ -- หมวด 2 การชันสูตรพลิกศพภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- ลักษณะ 1 ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง -- ลักษณะ 2 การพิจารณา -- ลักษณะ 3 คำพิพากษาและคำสั่น -- ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา -- ลักษณะ 1 อุทธรณ์ -- หมวด 1 หลักทั่วไป -- หมวด 2 การพิจารณา คำพิพากษา และคำสั่งชั้นศาลอุทธรณ์ -- ลักษณะ 2 ฎีกา -- หมวด 1 หลักทั่วไป -- หมวด 2 การพิจารณา คำพิพากษา และคำสั่งชั้นฎีกา -- ภาค 5 พยานหลักฐาน -- หมวด 1 หลักทั่วไป -- หมวด 2 พยานบุคคล -- หมวด 3 พยานเอกสาร -- หมวด 4 พยานวัตถุ -- หมวด 5 ผู้เชี่ยวชาญ -- ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม -- หมวด 1 การบังคับตามคำพิพากษา -- หมวด 2 ค่าธรรมเนียม -- ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ -- บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และการแก้ไขเพิ่มเติมตามลำดับ -- กฎหมายลำดับรอง -- การสอบสวนความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยที่ได้กระทำลงนอกราชอาณาจักร -- กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 -- การออกหมายอาญา -- ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548 -- การปล่อยชั่วคราว -- ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548 -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 -- พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT4604.32556.ก52 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014350483
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT4604.32542.ก52 2544 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / KPT4604.32548.ก52 2549 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 พร้อมกฎกระทรวง, ข้อบังคับประธานศาลฎีกา และระเบียบกระทรวงยุติธรรม / KPT4604.32548.ก52 2551 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 พร้อมกฎกระทรวง, ข้อบังคับประธานศาลฎีกา และระเบียบกระทรวงยุติธรรม / KPT4604.32556.ก52 2556 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ; พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 / KPT4604 2561 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ; พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ; พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ; พ.ร.บ. ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด / KPT4604 2561 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ; พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ; พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ; พ.ร.บ. ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด / KPT4604 2558 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : แก้ไขล่าสุด พฤศจิกายน 2558 (ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว) จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง /

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 -- ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น -- ลักษณะ 1 หลักทั่วไป -- ลักษณะ 2 อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล -- หมวด 1 หลักทั่วไป -- หมวด 2 อำนาจสืบสวนและสอบสวน -- หมวด 3 อำนาจศาล -- ลักษณะ 3 การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- หมวด 1 การฟ้องคดีอาญา -- หมวด 2 การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- ลักษณะ 4 หมายเรียกและหมายอาญา -- หมวด 1 หมายเรียก -- หมวด 2 หมายอาญา -- ส่วนที่ 1 หลักทั่วไป -- ส่วนที่ 2 หมายจับ -- ส่วนที่ 3 หมายค้น -- ส่วนที่ 4 หมายขัง หมายจำคุก หมายปล่อย -- ลักษณะ 5 จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว -- หมวด 1 จับ ขัง จำคุก -- หมวด 2 ค้น -- หมวด 3 ปล่อยชั่วคราว -- ภาค 2 สอบสวน -- ลักษณะ 1 หลักทั่วไป -- ลักษณะ 2 การสอบสวน -- หมวด 1 การสอบสวนสามัญ -- หมวด 2 การชันสูตรพลิกศพ

ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- ลักษณะ 1 ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง -- ลักษณะ 2 การพิจารณา -- ลักษณะ 3 คำพิพากษาและคำสั่น -- ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา -- ลักษณะ 1 อุทธรณ์ -- หมวด 1 หลักทั่วไป -- หมวด 2 การพิจารณา คำพิพากษา และคำสั่งชั้นศาลอุทธรณ์ -- ลักษณะ 2 ฎีกา -- หมวด 1 หลักทั่วไป -- หมวด 2 การพิจารณา คำพิพากษา และคำสั่งชั้นฎีกา -- ภาค 5 พยานหลักฐาน -- หมวด 1 หลักทั่วไป -- หมวด 2 พยานบุคคล -- หมวด 3 พยานเอกสาร -- หมวด 4 พยานวัตถุ -- หมวด 5 ผู้เชี่ยวชาญ -- ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม -- หมวด 1 การบังคับตามคำพิพากษา -- หมวด 2 ค่าธรรมเนียม -- ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ -- บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และการแก้ไขเพิ่มเติมตามลำดับ -- กฎหมายลำดับรอง -- การสอบสวนความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยที่ได้กระทำลงนอกราชอาณาจักร -- กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 -- การออกหมายอาญา -- ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548 -- การปล่อยชั่วคราว -- ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548 -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 -- พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544