Kotmāi mahāchon bư̄angton / Bunsī Mīwongʻukhōt.

กฎหมายมหาชนเบื้องต้น / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.  (Text) (Text)

Bunsī Mīwongʻukhōt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt.
บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: K3150 .บ725 2557Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Edition: Phim khrang thī 2, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 354 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789744667304; 9744667303Subject(s): กฎหมายมหาชนLOC classification: K3150 | .บ725 2557
Contents:บททั่วไป แนวทางการศึกษากฎหมายมหาชนเบื้องต้น -- 1. รัฐในฐานะที่เป็นวัตถุแห่งการศึกษาที่สำคัญของวิชานี้ -- 2. แนวทางการศึกษา -- 3. วิธีการในการศึกษาวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้น -- 4. ความสัมพันธ์กับสาขาวิชาอื่น ๆ -- ส่วนที่ 1. กฎหมายมหาชนเบื้องต้น -- บทที่ 1. รัฐ -- 1. ความหมายของคำว่า 'รัฐ' -- 2. ประเด็นเกี่ยวกับ 'รัฐตามความเป็นจริง' -- 3. แนวความคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับรัฐ -- 4. ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดของรัฐ -- 5. องค์ประกอบความเป็นรัฐ -- 6. อำนาจอธิปไตยกับความชอบธรรม (Legitimacy) -- 7. ตำแหน่งหน้าที่ อำนาจ และกฎหมาย -- 8. การสูญสิ้นความเป็นรัฐ -- 9. การปฏิวัติและสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธี -- 10. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการก่อการร้าย (Terrorism) -- บทที่ 2. แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐ -- 1. รัฐในฐานะที่เป็นนิติบุคคลและภารกิจของรัฐ -- 2. องค์กรของรัฐบทที่ 3. ลักษณะพิเศษของกฎหมายมหาชน -- 1. ความหมายทั่ว ๆ ไปของคำว่า "กฎหมาย" -- 2. ลักษณะโดยทั่วไปของกฎหมาย -- 3. ความแตกต่างระหว่าง "กฎหมายเอกชน" และ "กฎหมายมหาชน" -- 4. ทฤษฎีการแบ่งกฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน -- บทที่ 4. หลักเกณฑ์พื้นฐานของรัฐสมัยใหม่ -- 1. ข้อความทั่วไป -- 2. หลักประชาธิปไตย -- 3. หลักนิติรัฐ -- 4. หลักความสมานฉันท์ -- ส่วนที่ 2. กฎหมายมหาชนแขนงต่าง ๆ -- บทที่ 5. กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- 1. รัฐและรัฐธรรมนูญ -- 2. สถานะพิเศษของรัฐธรรมนูญและการตีความรัฐธรรมนูญ -- 3. รัฐธรรมนูญกับสิทธิขั้นพื้นฐาน -- บทที่ 6. กฎหมายปกครอง -- 1. การปกครอง -- 2. ความหลากหลายของการปกครอง -- 3. ผลกระทบทางกฎหมายของมาตรการต่างๆ ทางปกครองที่มีต่อประชาชน -- 4. รูปแบบทางกฎหมายของการปกครอง5. ระดับของการผูกมัดตามกฎหมาย -- 6. คำสั่งทางปกครอง -- บทที่ 7. กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ -- 1. ความหมายและขอบเขตของปกครองในทางเศรษฐกิจ -- 2. แนวความคิดต่าง ๆ ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง -- 3. การแทรกแซงของรัฐในทางเศรษฐกิจ -- 4. ความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองในรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 8. กฎหมายการคลัง -- 1. ความหมายของคำว่า 'การคลัง' -- 2. ความหมายของคำว่า 'เงิน' -- 3. การกำหนดกรอบข้อความคิด -- 4. ภารกิจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของ 'เงิน'5. เงินในฐานะที่เป็นเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ -- 6. อำนาจการจัดทำ นำเงินออกใช้และค่าเงิน -- 7. การใช้อำนาจรัฐโดยอาศัยเงินเป็นเครื่องมือ -- 8. ระบบงบประมาณแผ่นดินของไทย -- 9. กระบวนการเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินเยอรมัน -- บทที่ 9. กฎหมายภาษี -- 1. ความเป็นมาของภาษีในยุโรป -- 2. รัฐสมัยใหม่กับภาษี -- 3. ความชอบธรรมของการเก็บภาษี -- 4. ความหมายของภาษีตามประมวลรัษฎากรเยอรมัน -- 5. หลักการพื้นฐานสำหรับกฎหมายภาษี -- 6. ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรไทย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .บ725 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014389424
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .บ725 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014389432
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .บ725 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014389440
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .บ725 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014389457
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .บ725 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014389465
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K3150 .บ725 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014389382
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter K3150 .บ725 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379014389408
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .บ725 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014389275
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .บ725 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014389283
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .บ725 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014389291
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .บ725 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014389309
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .บ725 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014389317
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .บ725 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014389325
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .บ725 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014389333
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .บ725 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014389341
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .บ725 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014389366
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .บ725 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014389358
รายการจองทั้งหมด: 0

บททั่วไป แนวทางการศึกษากฎหมายมหาชนเบื้องต้น -- 1. รัฐในฐานะที่เป็นวัตถุแห่งการศึกษาที่สำคัญของวิชานี้ -- 2. แนวทางการศึกษา -- 3. วิธีการในการศึกษาวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้น -- 4. ความสัมพันธ์กับสาขาวิชาอื่น ๆ -- ส่วนที่ 1. กฎหมายมหาชนเบื้องต้น -- บทที่ 1. รัฐ -- 1. ความหมายของคำว่า 'รัฐ' -- 2. ประเด็นเกี่ยวกับ 'รัฐตามความเป็นจริง' -- 3. แนวความคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับรัฐ -- 4. ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดของรัฐ -- 5. องค์ประกอบความเป็นรัฐ -- 6. อำนาจอธิปไตยกับความชอบธรรม (Legitimacy) -- 7. ตำแหน่งหน้าที่ อำนาจ และกฎหมาย -- 8. การสูญสิ้นความเป็นรัฐ -- 9. การปฏิวัติและสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธี -- 10. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการก่อการร้าย (Terrorism) -- บทที่ 2. แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐ -- 1. รัฐในฐานะที่เป็นนิติบุคคลและภารกิจของรัฐ -- 2. องค์กรของรัฐ

บทที่ 3. ลักษณะพิเศษของกฎหมายมหาชน -- 1. ความหมายทั่ว ๆ ไปของคำว่า "กฎหมาย" -- 2. ลักษณะโดยทั่วไปของกฎหมาย -- 3. ความแตกต่างระหว่าง "กฎหมายเอกชน" และ "กฎหมายมหาชน" -- 4. ทฤษฎีการแบ่งกฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน -- บทที่ 4. หลักเกณฑ์พื้นฐานของรัฐสมัยใหม่ -- 1. ข้อความทั่วไป -- 2. หลักประชาธิปไตย -- 3. หลักนิติรัฐ -- 4. หลักความสมานฉันท์ -- ส่วนที่ 2. กฎหมายมหาชนแขนงต่าง ๆ -- บทที่ 5. กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- 1. รัฐและรัฐธรรมนูญ -- 2. สถานะพิเศษของรัฐธรรมนูญและการตีความรัฐธรรมนูญ -- 3. รัฐธรรมนูญกับสิทธิขั้นพื้นฐาน -- บทที่ 6. กฎหมายปกครอง -- 1. การปกครอง -- 2. ความหลากหลายของการปกครอง -- 3. ผลกระทบทางกฎหมายของมาตรการต่างๆ ทางปกครองที่มีต่อประชาชน -- 4. รูปแบบทางกฎหมายของการปกครอง

5. ระดับของการผูกมัดตามกฎหมาย -- 6. คำสั่งทางปกครอง -- บทที่ 7. กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ -- 1. ความหมายและขอบเขตของปกครองในทางเศรษฐกิจ -- 2. แนวความคิดต่าง ๆ ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง -- 3. การแทรกแซงของรัฐในทางเศรษฐกิจ -- 4. ความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองในรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 8. กฎหมายการคลัง -- 1. ความหมายของคำว่า 'การคลัง' -- 2. ความหมายของคำว่า 'เงิน' -- 3. การกำหนดกรอบข้อความคิด -- 4. ภารกิจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของ 'เงิน'

5. เงินในฐานะที่เป็นเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ -- 6. อำนาจการจัดทำ นำเงินออกใช้และค่าเงิน -- 7. การใช้อำนาจรัฐโดยอาศัยเงินเป็นเครื่องมือ -- 8. ระบบงบประมาณแผ่นดินของไทย -- 9. กระบวนการเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินเยอรมัน -- บทที่ 9. กฎหมายภาษี -- 1. ความเป็นมาของภาษีในยุโรป -- 2. รัฐสมัยใหม่กับภาษี -- 3. ความชอบธรรมของการเก็บภาษี -- 4. ความหมายของภาษีตามประมวลรัษฎากรเยอรมัน -- 5. หลักการพื้นฐานสำหรับกฎหมายภาษี -- 6. ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรไทย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544