Kotmāi singwǣtlǭm / ʻAmnāt Wongbandit.

กฎหมายสิ่งแวดล้อม / อำนาจ วงศ์บัณฑิต.  (Text) (Text)

ʻAmnāt Wongbandit.
อำนาจ วงศ์บัณฑิต
Call no.: KPT3127 .อ63 2557Publication: Krung thēp... : Bǭrisat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2557 [2014]Edition: Phim khrang thī 3, kǣkhai phōemtōem. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 637 หน้าISBN: 9786162692604; 6162692604Subject(s): กฎหมายสิ่งแวดล้อม -- ไทยLOC classification: KPT3127 | .อ63 2557
Contents:บทที่ 1 ความทั่วไป -- 1. ปัญหาิสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย -- 2. สาเหตุสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม -- 3. ปรัชญาและเหตุผลในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม -- 4. ข้อจำกัดและความยุ่งยากในการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม -- 5. วิวัฒนาการและโครงสร้างของกฎหมายสิ่งแวดล้อม -- บทที่ 2 นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม -- ก. นโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ -- 1. แนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญ -- 2. นโยบายสิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -- 3. นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559 -- ข. แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม -- 1. หลักการ -- 2. วิสัยทัศน์ -- 3. วัตถุประสงค์ -- 4. เป้าประสงค์ -- 5. ยุทธศาสตร์แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-25596. ข้อเสนอโครงการเร่งด่วน (flagship project) -- ค. แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด -- 1. ความทั่วไป -- 2. ผู้มีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด -- 3. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด -- 4. ปัญหาในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด -- บทที่ 3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม -- 1. ความนำ -- 2. โครงการหรือกิจการที่จะต้องทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม -- 3. ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม -- 4. แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม -- 5. การเสนอและการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม -- 6. ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบทที่ 4 มลพิษทางน้ำ -- 1. ความทั่วไป -- 2. กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ -- 3. ข้อสังเกต -- บทที่ 5 มลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน -- 1. ความทั่วไป -- 2.กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน -- บทที่ 6 มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย -- ส่วนที่หนึ่ง : มูลฝอย -- 1. มูลฝอยทั่วไป -- 2. มูลฝอยติดเชื้อ -- ส่วนที่สอง : สิ่งปฏิกูล -- ส่วนที่สาม : ของเสียอันตราย -- 1. ความทั่วไป -- 2. หลักในการจัดการของเสียอันตราย -- 3. การดำเนินการจัดการของเสียอันตราย -- 4. กฎหมายเกี่ยวกับของเสียอันตราย -- บทที่ 7 วัตถุอันตราย -- 1. ความทั่วไป -- 2. ขอบเขตการบังคับใช้ -- 3. การควบคุมวัตถุอันตราย -- 4. อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ -- 5. หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง -- 6. การเปรียบเทียบปรับ -- 7. องค์กรบทที่ 8 มาตรการเสริมในการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม -- 1. สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร -- 2. กองทุนสิ่งแวดล้อม -- 3. มาตรการด้านภาษีอากร -- บทที่ 9 ความรับผิดทางแพ่ง -- 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- 2. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 -- 3. ปัญหาสำคัญในการฟ้องคดีสิ่งแวดล้อมที่ควรจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุง -- บทที่ 10 องค์กรและเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม -- ส่วนที่หนึ่ง : องค์กร -- ก. หน่วยงานราชการ -- 1. ราชการส่วนกลาง2. ราชการส่วนภูมิภาค -- 3. ราชการส่วนท้องถิ่น -- ข. องค์กรเอกชน -- 1. ความสำคัญขององค์กรเอกชน -- 2. การจดทะเบียนองค์กรเอกชน -- 3. การสนับสนุนช่วยเหลือองค์กรเอกชน -- ส่วนที่สอง : เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม -- 1. เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 -- 2. เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3127 .อ63 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012349800
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3127 .อ63 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014371851
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3127 .อ63 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014371869
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3127 .อ63 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014371877
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT3127 .อ63 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014371802
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT3127 .อ63 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014371810

UP 345 ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3127 .อ63 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014371828

พย. 241

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT3127 .อ63 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014371836
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT3127 .อ63 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014371844
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3127 .อ63 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014371745
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3127 .อ63 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/02/2021 31379014371752
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3127 .อ63 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014371760
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks LAW KPT 2014 629289 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/02/2021 31379014371778
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3127 .อ63 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014371786
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3127 .อ63 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014371794
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 ความทั่วไป -- 1. ปัญหาิสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย -- 2. สาเหตุสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม -- 3. ปรัชญาและเหตุผลในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม -- 4. ข้อจำกัดและความยุ่งยากในการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม -- 5. วิวัฒนาการและโครงสร้างของกฎหมายสิ่งแวดล้อม -- บทที่ 2 นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม -- ก. นโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ -- 1. แนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญ -- 2. นโยบายสิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -- 3. นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559 -- ข. แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม -- 1. หลักการ -- 2. วิสัยทัศน์ -- 3. วัตถุประสงค์ -- 4. เป้าประสงค์ -- 5. ยุทธศาสตร์แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559

6. ข้อเสนอโครงการเร่งด่วน (flagship project) -- ค. แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด -- 1. ความทั่วไป -- 2. ผู้มีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด -- 3. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด -- 4. ปัญหาในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด -- บทที่ 3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม -- 1. ความนำ -- 2. โครงการหรือกิจการที่จะต้องทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม -- 3. ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม -- 4. แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม -- 5. การเสนอและการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม -- 6. ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4 มลพิษทางน้ำ -- 1. ความทั่วไป -- 2. กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ -- 3. ข้อสังเกต -- บทที่ 5 มลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน -- 1. ความทั่วไป -- 2.กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน -- บทที่ 6 มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย -- ส่วนที่หนึ่ง : มูลฝอย -- 1. มูลฝอยทั่วไป -- 2. มูลฝอยติดเชื้อ -- ส่วนที่สอง : สิ่งปฏิกูล -- ส่วนที่สาม : ของเสียอันตราย -- 1. ความทั่วไป -- 2. หลักในการจัดการของเสียอันตราย -- 3. การดำเนินการจัดการของเสียอันตราย -- 4. กฎหมายเกี่ยวกับของเสียอันตราย -- บทที่ 7 วัตถุอันตราย -- 1. ความทั่วไป -- 2. ขอบเขตการบังคับใช้ -- 3. การควบคุมวัตถุอันตราย -- 4. อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ -- 5. หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง -- 6. การเปรียบเทียบปรับ -- 7. องค์กร

บทที่ 8 มาตรการเสริมในการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม -- 1. สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร -- 2. กองทุนสิ่งแวดล้อม -- 3. มาตรการด้านภาษีอากร -- บทที่ 9 ความรับผิดทางแพ่ง -- 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- 2. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 -- 3. ปัญหาสำคัญในการฟ้องคดีสิ่งแวดล้อมที่ควรจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุง -- บทที่ 10 องค์กรและเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม -- ส่วนที่หนึ่ง : องค์กร -- ก. หน่วยงานราชการ -- 1. ราชการส่วนกลาง

2. ราชการส่วนภูมิภาค -- 3. ราชการส่วนท้องถิ่น -- ข. องค์กรเอกชน -- 1. ความสำคัญขององค์กรเอกชน -- 2. การจดทะเบียนองค์กรเอกชน -- 3. การสนับสนุนช่วยเหลือองค์กรเอกชน -- ส่วนที่สอง : เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม -- 1. เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 -- 2. เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544