Khamʻathibāi kotmāi wādūai ʻongkō̜n ʻaiyakān læ phanakngānʻaikān : Phrarātchabanyat ʻOngkō̜n ʻAiyakān læ Phanakngānʻaikān Phō̜.Sō̜. 2553 phrō̜m chabap plǣ phāsā ʻAngkrit, Phrarātchabanyat Rabīap Khārātchakān Fāi ʻAiyakān Phō̜.Sō̜. 2553 kotmāi ʻư̄n ʻư̄n læ rūam khō̜sō̜p kao / ʻAmnāt Nēttayasuphā, Rawin Chīpčhampen, Thīrat Limpayāraya.

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ : พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ, พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 กฎหมายอื่น ๆ และรวมข้อสอบเก่า / อำนาจ เนตยสุภา, รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี, ธีรัช ลิมปยารยะ.  (Text) (Text)

ʻAmnāt Nēttayasuphā. Rawin Chaiphiwatphakdī. Thīrat Limpayāraya.
อำนาจ เนตยสุภา
รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี | ธีรัช ลิมปยารยะ
Call no.: KPT1630 .อ673 2557Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014]Edition: Phim khrang thī 5, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 275 หน้า : ภาพประกอบNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.ISBN: 9786162692734; 6162692736Other title: Kotmāi wādūai ʻongkō̜n ʻaiyakān læ phanakngānʻaikān : Phrarātchabanyat ʻOngkō̜n ʻAiyakān læ Phanakngānʻaikān Phō̜.Sō̜. 2553 phrō̜m chabap plǣ phāsā ʻAngkrit, Phrarātchabanyat Rabīap Khārātchakān Fāi ʻAiyakān Phō̜.Sō̜. 2553 kotmāi ʻư̄n ʻư̄n læ rūam khō̜sō̜p kao Other title: กฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ : พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ, พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 กฎหมายอื่น ๆ และรวมข้อสอบเก่า [Portion of title]Subject(s): อัยการ -- ไทยพนักงานอัยการ -- ไทยอัยการ -- ไทย -- คู่มือเตรียมสอบLOC classification: KPT1630 | .อ673 2557
Contents:1 ความเป็นมาขององค์กรอัยการและพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 -- 2 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ -- 3 บทนิยามและผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 -- 4 องค์กรอัยการ -- 5 พนักงานอัยการ -- 6 สำนักงานอัยการสูงสุด -- แผนภาพเกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ -- สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ -- คำถามและคำตอบข้อกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ -- ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกและทดสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยที่เกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกและทดสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ -- ภาคผนวก 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ = Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007) -- 2 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 = Public prosecution organization and public prosecutors act B.E. 2553 (A.D. 2010) -- 3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 -- 4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 -- 5 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 25536 พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2554 -- 7 ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติหรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศ พ.ศ. 2554 -- 8 ข้อกำหนดคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดลำดับอาวุโสของข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2554.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1630 .อ673 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013920013
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1630 .อ673 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014371083
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1630 .อ673 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014371091
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT1630 .อ673 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014187828
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT1630 .อ673 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014371059
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT1630 .อ673 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014371067
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT1630 .อ673 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014371075
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1630 .อ673 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014371026
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1630 .อ673 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014371034
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1630 .อ673 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014371042
รายการจองทั้งหมด: 0

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

1 ความเป็นมาขององค์กรอัยการและพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 -- 2 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ -- 3 บทนิยามและผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 -- 4 องค์กรอัยการ -- 5 พนักงานอัยการ -- 6 สำนักงานอัยการสูงสุด -- แผนภาพเกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ -- สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ -- คำถามและคำตอบข้อกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ -- ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกและทดสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยที่เกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ

ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกและทดสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ -- ภาคผนวก 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ = Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007) -- 2 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 = Public prosecution organization and public prosecutors act B.E. 2553 (A.D. 2010) -- 3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 -- 4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 -- 5 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553

6 พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2554 -- 7 ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติหรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศ พ.ศ. 2554 -- 8 ข้อกำหนดคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดลำดับอาวุโสของข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2554.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544