Theknik rōk phư̄t = Plant pathology techniques / Kēwalin Khunāsakdākun.

เทคนิคโรคพืช = Plant pathology techniques / เกวลิน คุณาศักดากุล.  (Text) (Text)

Kēwalin Khunāsakdākun.
เกวลิน คุณาศักดากุล
Call no.: SB601 .ก75 2556Publication: Chīang Mai : Samnakphim Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2556 [2013] Publication: เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 [2013]Edition: Phim khrang rǣk. Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 212 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789746728195; 9746728199Other title: Plant pathology techniques [Parallel title]Subject(s): โรคพืชLOC classification: SB601 | .ก75 2556
Contents:บทที่ 1 บทนำ -- 1.1 ความสำคัญของโรคพืช -- 1.2 การศึกษาวิจัยด้านโรคพืช -- บทที่ 2 การทำให้อุปกรณ์และอาหารเลี้ยงเชื้อปลอดจากเชื้อจุลินทรีย์ -- 2.1 การฆ่าเชื้อด้วยตู้อบลมร้อน -- 2.2 การฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งไอน้ำ -- 2.3 การฆ่าเชื้อด้วยรังสี -- 2.4 การทำให้ปลอดเชื้อโดยการกรอง -- 2.5 การฆ่าเชื้อด้วยการรมก๊าซ -- 2.6 การฆ่าเชื้อด้วยสารละลาย -- 2.7 ข้อควรระวังในการทำให้ปลอดเชื้อจากจุลินทรีย์ -- 2.8 ตู้ปลอดเชื้อ -- บทที่ 3 การแยกเชื้อสาเหตุโรคพืช -- 3.1 การแยกเชื้อสาเหตุโรคจากดิน -- 3.2 การแยกเชื้อจากชิ้นพืชที่เป็นโรค -- 3.3 การแยกเชื้อจากเมล็ดพืชที่เป็นโรค -- 3.4 การแยกเชื้อบริสุทธิ์ -- บทที่ 4 การเลี้ยงเชื้อหาสาเหตุโรคพืช -- 4.1 องค์ประกอบและการแบ่งกลุ่มอาหารเลี้ยงเชื้อ -- 4.2 เทคนิคการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ -- 4.3 อาหารที่ใช้แยกและเลี้ยงเชื้อราสาเหตุโรคพืช4.4 อาหารที่ใช้แยกและเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช -- 4.5 การเลี้ยงเชื้อราเพื่อการปลูกเชื้อ -- 4.6 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อรา -- บทที่ 5 การเตรียมตัวอย่างเพื่อตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ -- 5.1 การทำความสะอาดแผ่นกระจกสไลด์ -- 5.2 สารค้ำจุนตัวอย่าง -- 5.3 การเตรียมเนื้อเยื่อพืชเพื่อตรวจดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ -- 5.4 การย้อมสีตัวอย่างทางโรคพืช -- 5.5 การย้อมสีชิ้นพืชที่เป็นโรค -- 5.6 การย้อมสีเชื้อแบคทีเรีย -- 5.7 การย้อมสีเชื้อรา -- 5.8 การเลี้ยงเชื้อราบนแผ่นกระจกสไลด์ -- 5.9 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพืชอาศัยและเชื้อสาเหตุโรคพืช -- บทที่ 6 การปลูกเชื้อสาเหตุโรคพืช -- 6.1 ความบริสุทธิ์ของเชื้อสาเหตุโรคพืช -- 6.2 ปริมาณและความมีชีวิตของเชื้อสาเหตุโรคพืช -- 6.3 การคำนวณความเข้มข้นของ inoculums ด้วย haemacytometer6.4 ตัวอย่างการเตรียม inoculums ของเชื้อสาเหตุโรคพืช -- 6.5 เทคนิคการปลูกเชื้อสาเหตุโรคพืช -- 6.6 ข้อควรระวังในการปลูกเชื้อสาเหตุโรคพืช -- บทที่ 7 การเก็บรักษาเชื้อสาเหตุโรคพืช --7.1 ความสำคัญและประโยชน์ -- 7.2 การแบ่งกลุ่มการเก็บรักษาเชื้อ -- 7.3 การย้ายเชื้อเลี้ยงตามช่วงเวลา -- 7.4 การเก็บรักษาเชื้อใน mineral oil -- 7.5 การเก็บรักษาเชื้อในน้ำกลั่น -- 7.6 การเก็บรักษาเชื้อแบบแห้งบนกระดาษกรอง --7.7 การเก็บรักษาเชื้อในดิน -- 7.8 การเก็บรักษาเชื้อบน glass beads -- 7.9 การเก็บรักษาเชื้อปรสิตถาวร -- 7.10 การป้องกันไร -- บทที่ 8 การเก็บรักษาตัวอย่างพืชที่เป็นโรค -- 8.1 การเก็บตัวอย่างพืชที่เป็นโรค8.2 การเก็บรักษาตัวอย่างแบบแห้ง -- 8.3 การเก็บรักษาตัวอย่างด้วยการดอง -- 8.4 บทที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชด้านโรคพืช -- 9.1 การเลี้ยงเชื้อสาเหตุโรคพืชร่วมกับเนื้อเยื่อพืช -- 9.2 การผลิตพืชปลอดโรค -- 9.3 การชักนำให้พืชต้านทานโรค -- ดรรชนีชื่อวิทยาศาสตร์เชื้อสาเหตุโรคพืช -- อภิธานศัพท์เฉพาะทางโรคพืช.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks SB601 .ก75 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014287420
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks SB601 .ก75 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014287412
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 บทนำ -- 1.1 ความสำคัญของโรคพืช -- 1.2 การศึกษาวิจัยด้านโรคพืช -- บทที่ 2 การทำให้อุปกรณ์และอาหารเลี้ยงเชื้อปลอดจากเชื้อจุลินทรีย์ -- 2.1 การฆ่าเชื้อด้วยตู้อบลมร้อน -- 2.2 การฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งไอน้ำ -- 2.3 การฆ่าเชื้อด้วยรังสี -- 2.4 การทำให้ปลอดเชื้อโดยการกรอง -- 2.5 การฆ่าเชื้อด้วยการรมก๊าซ -- 2.6 การฆ่าเชื้อด้วยสารละลาย -- 2.7 ข้อควรระวังในการทำให้ปลอดเชื้อจากจุลินทรีย์ -- 2.8 ตู้ปลอดเชื้อ -- บทที่ 3 การแยกเชื้อสาเหตุโรคพืช -- 3.1 การแยกเชื้อสาเหตุโรคจากดิน -- 3.2 การแยกเชื้อจากชิ้นพืชที่เป็นโรค -- 3.3 การแยกเชื้อจากเมล็ดพืชที่เป็นโรค -- 3.4 การแยกเชื้อบริสุทธิ์ -- บทที่ 4 การเลี้ยงเชื้อหาสาเหตุโรคพืช -- 4.1 องค์ประกอบและการแบ่งกลุ่มอาหารเลี้ยงเชื้อ -- 4.2 เทคนิคการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ -- 4.3 อาหารที่ใช้แยกและเลี้ยงเชื้อราสาเหตุโรคพืช

4.4 อาหารที่ใช้แยกและเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช -- 4.5 การเลี้ยงเชื้อราเพื่อการปลูกเชื้อ -- 4.6 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อรา -- บทที่ 5 การเตรียมตัวอย่างเพื่อตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ -- 5.1 การทำความสะอาดแผ่นกระจกสไลด์ -- 5.2 สารค้ำจุนตัวอย่าง -- 5.3 การเตรียมเนื้อเยื่อพืชเพื่อตรวจดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ -- 5.4 การย้อมสีตัวอย่างทางโรคพืช -- 5.5 การย้อมสีชิ้นพืชที่เป็นโรค -- 5.6 การย้อมสีเชื้อแบคทีเรีย -- 5.7 การย้อมสีเชื้อรา -- 5.8 การเลี้ยงเชื้อราบนแผ่นกระจกสไลด์ -- 5.9 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพืชอาศัยและเชื้อสาเหตุโรคพืช -- บทที่ 6 การปลูกเชื้อสาเหตุโรคพืช -- 6.1 ความบริสุทธิ์ของเชื้อสาเหตุโรคพืช -- 6.2 ปริมาณและความมีชีวิตของเชื้อสาเหตุโรคพืช -- 6.3 การคำนวณความเข้มข้นของ inoculums ด้วย haemacytometer

6.4 ตัวอย่างการเตรียม inoculums ของเชื้อสาเหตุโรคพืช -- 6.5 เทคนิคการปลูกเชื้อสาเหตุโรคพืช -- 6.6 ข้อควรระวังในการปลูกเชื้อสาเหตุโรคพืช -- บทที่ 7 การเก็บรักษาเชื้อสาเหตุโรคพืช --7.1 ความสำคัญและประโยชน์ -- 7.2 การแบ่งกลุ่มการเก็บรักษาเชื้อ -- 7.3 การย้ายเชื้อเลี้ยงตามช่วงเวลา -- 7.4 การเก็บรักษาเชื้อใน mineral oil -- 7.5 การเก็บรักษาเชื้อในน้ำกลั่น -- 7.6 การเก็บรักษาเชื้อแบบแห้งบนกระดาษกรอง --7.7 การเก็บรักษาเชื้อในดิน -- 7.8 การเก็บรักษาเชื้อบน glass beads -- 7.9 การเก็บรักษาเชื้อปรสิตถาวร -- 7.10 การป้องกันไร -- บทที่ 8 การเก็บรักษาตัวอย่างพืชที่เป็นโรค -- 8.1 การเก็บตัวอย่างพืชที่เป็นโรค

8.2 การเก็บรักษาตัวอย่างแบบแห้ง -- 8.3 การเก็บรักษาตัวอย่างด้วยการดอง -- 8.4 บทที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชด้านโรคพืช -- 9.1 การเลี้ยงเชื้อสาเหตุโรคพืชร่วมกับเนื้อเยื่อพืช -- 9.2 การผลิตพืชปลอดโรค -- 9.3 การชักนำให้พืชต้านทานโรค -- ดรรชนีชื่อวิทยาศาสตร์เชื้อสาเหตุโรคพืช -- อภิธานศัพท์เฉพาะทางโรคพืช.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544