Khūmư̄sō̜p čhaonāthī pokkhrō̜ng patibatngān (Kromkānpokkhrō̜ng) /c [rūaprūam læ rīaprīang dōi Fāiwichākān Sathāban The Best Center].

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน (กรมการปกครอง) / [รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center].  (Text) (Text)

Sathāban The Best Center.
สถาบันเดอะเบสท์ เซ็นเตอร์
Call no.: JQ1746.ฮ13ส53 ค754 2557Publication: Krung Thēp... : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?] Publication: กรุงเทพฯ : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?]Description: 294 หน้าISBN: 9786162462245; 6162462242Other title: Khūmư̄+khō̜sō̜p čhaonāthī pokkhrō̜ng patibatngān Kromkānpokkhrō̜ng Other title: คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง [Cover title]Subject(s): กรมการปกครอง -- การสอบ -- คู่มือเตรียมสอบราชการพลเรือน -- ไทย -- การสอบ -- คู่มือเตรียมสอบกฎหมายปกครอง -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลยLOC classification: JQ1746.ฮ13ส53 | ค754 2557
Contents:วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง ของกรมการปกครอง -- ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง -- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 -- การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน -- พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 -- พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 -- การอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง -- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 -- กองอาสารักษาดินแดน -- พระราชบัญญัติ กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 -- ทะเบียนพินัยกรรม -- ทะเบียนมูลนิธิ -- ทะเบียนสมาคม -- พระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 -- ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 -- พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทะเบียนครอบครัว -- ทะเบียนชื่อบุคคล (ตาม พรบ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 และที่แก้ไข) -- พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493 -- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข -- แนวข้อสอบทะเบียนครอบครัว -- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 และที่แก้ไข -- แนวข้อสอบทะเบียนพินัยกรรม -- แนวข้อสอบ ทะเบียนมูลนิธิ -- แนวข้อสอบ ทะเบียนสมาคม -- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข -- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 -- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข -- แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13ส53 ค754 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014350210
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1746.ฮ13ส5 น646 แนวทางการพัฒนาการบริหารกองทุนสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา = JQ1746.ฮ13ส5 น794 การรณรงค์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมบัญชีกลางลงทะเบียนในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล = JQ1746.ฮ13ส5 ป46 การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ : JQ1746.ฮ13ส53 ค754 2557 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน (กรมการปกครอง) / JQ1746.ฮ13ส53 ค74 คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 / JQ1746.ฮ13ส53 ค724 2557 คู่มือ+ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป (กรมบัญชีกลาง) / JQ1746.ฮ13ส53 ค742 2552 คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง /

วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง ของกรมการปกครอง -- ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง -- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 -- การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน -- พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 -- พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 -- การอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง -- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 -- กองอาสารักษาดินแดน -- พระราชบัญญัติ กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 -- ทะเบียนพินัยกรรม -- ทะเบียนมูลนิธิ -- ทะเบียนสมาคม -- พระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 -- ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 -- พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทะเบียนครอบครัว -- ทะเบียนชื่อบุคคล (ตาม พรบ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 และที่แก้ไข) -- พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493 -- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข -- แนวข้อสอบทะเบียนครอบครัว -- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 และที่แก้ไข -- แนวข้อสอบทะเบียนพินัยกรรม -- แนวข้อสอบ ทะเบียนมูลนิธิ -- แนวข้อสอบ ทะเบียนสมาคม -- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข -- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 -- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข -- แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544