Normal view MARC view ISBD view

39 pī kanpatirūp thīdin kasēttrakō̜n rak thin yūkin yāng yangyư̄n / Samnakngān Kanpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam, Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n.

39 ปี การปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรรักษ์ถิ่น อยู่กินอย่างยั่งยืน / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Thailand. Samnakngān Kanpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam.
Contributor(s): สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: HD1333.ท9 ก1313 2557Series: ʻĒkkasān wichākān, chabap thī 137 Series: เอกสารวิชาการ, ฉบับที่ 137.Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557 [2014]Description: 262 หน้า : ภาพสีประกอบ.Other title: Sām sip kao pī kanpatirūp thīdin kasēttrakō̜n rak thin yūkin yāng yangyư̄n Other title: สามสิบเก้าปี การปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรรักษ์ถิ่น อยู่กินอย่างยั่งยืน.Subject(s): การปฏิรูปที่ดิน -- ไทย | การใช้ที่ดิน -- ไทย | ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม -- ไทย
Contents:
ส่วนที่ 1 ทิศทางและนโยบายการขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดิน -- ทิศทางการปฏิรูปที่ดินในปีที่ 40 / วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ -- การพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินภายใต้นโยบาย Smart Farmer (เกษตรกรปราดเปรื่อง) / วราภรณ์ บัวเผื่อน -- "การตลาด" หัวใจสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรไทย / ศุภมิตร ศรีวัฒนชัย -- การสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน / พนาวัลย์ เสนีวงศ์ ณอยุธยา, วรรณนภา บุญสุข, พิมพ์พรรณ อนันตเสรี, อัจฉรา วัฒนะเจริญ -- ประสิทธิผลของโครงการสร้าง และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ / วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์, วรรณดี สุทธินรากร, สุวรรณ นาควิบูลย์วงศ์, สมเกียรติ สุทธินรากร, เกียรติยศ ทรงสง่า
บทบาทของ ส.ป.ก. ต่อความยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน / พรพรรณ ปะทาเส -- ส่วนที่ 2 การจัดที่ดิน และกฎหมายปฏิรูปที่ดิน -- การจัดระเบียบที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน / เยาวนิจ เพ็ชรน้ำเขียว -- หลักความเสมอภาคตามที่รัฐธรรมนูญรับรองกับการตีความกฎหมายปฏิรูปที่ดิน / กวี อุ้งเภา -- ส่วนที่ 3 ระบบสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่ และระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิรูปที่ดิน -- การพัฒนาระบบสำรวจรังวัด และทำแผนที่แปลงที่ดิน สู่มาตรฐานระวางแผนที่ และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ / ศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ -- สารบบแผนที่ของ ส.ป.ก. / วันชัย นันทสุรศักดิ์, ศักดิ์สิริ ธูปวงศ์
การปรับเปลี่ยนภาพถ่ายทางอากาศ (ภาพขาว-ดำ) แบบ Hard Copy เป็นภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข (Digital Aerial Photographs) เพื่อรองรับแผนที่ฐานเชิงเลข (Digital Base Maps) มาตราส่วน 1:4,000 / ธนพล จิตตะ -- ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในงานปฏิรูปที่ดิน / กนก โลหะปิยะพรรณ -- ส่วนที่ 4 การพัฒนาเกษตรกร และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน -- รูปแบบการบรรเทาความยากจนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี / ฐิติมา วัฒนจัง -- การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน: กลไกการขับเคลื่อนโดยศูนย์เรียนรู้ / อัญชลี เช่งตระกูล -- "ช้างใหญ่" ต้นแบบของการเรียนรู้สู่วิถีพอเพียง / เกยูร เม่าทอง, สุนทรี ศักดิ์ประชาวุฒิ, ธิติพันธ์ ศรีภมร
เห็ดฟางในโรงเรือน ทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินของเกษตรกรรุ่นใหม่ / ประเสริฐ กองสง -- โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น / นภาพร วงศ์คณิต, สุรัติวดี ภาคอุทัย -- ระบบการให้น้ำแบบน้ำหยดในแปลงมันสำปะหลัง / ธราวุฒิ ไก่แก้ว -- การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา / เยาวลักษณ์ แก้วยอด -- การผลิตพืชผักตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ / แพรรวี เคหะสุวรรณ, พนาวัลย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode Item holds
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books IND HD 2014 630019 (See Similar Items) Available 31379014437777
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD1333.ท9 ก1313 2557 (See Similar Items) Show map Available 31379014437769
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books IND HD 2014 630019 (See Similar Items) Show map Checked out 31/07/2020 31379014188412
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books IND HD 2014 630019 (See Similar Items) Show map Available 31379014188420
Total holds: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Shelves Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
IND HD 2014 624821 อสังหาริมทรัพย์ ฉบับเรียนง่าย รู้ไว. Real estate quick & easy. IND HD 2014 626668 เป็นผู้นำอย่างไรให้ยั่งยืน / IND HD 2014 629859 The political economy of energy and growth / IND HD 2014 630019 39 ปี การปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรรักษ์ถิ่น อยู่กินอย่างยั่งยืน / IND HD 2014 638753 กระบวนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีเครือข่ายนางพิมพ์ โถตันคำ / IND HD 2014 638845 การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้แก่คนรุ่นใหม่และแรงงานคืนถิ่น : กรณีศึกษาเครือข่ายอินแปง จังหวัดสกลนคร = Participation of community network in agricultural occupation development for young generation and laid-off labor : a case study in Inpang network, Sakonnakhon Province / IND HD 2014 640303 ชีวิตนางฟ้า /

ส่วนที่ 1 ทิศทางและนโยบายการขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดิน -- ทิศทางการปฏิรูปที่ดินในปีที่ 40 / วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ -- การพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินภายใต้นโยบาย Smart Farmer (เกษตรกรปราดเปรื่อง) / วราภรณ์ บัวเผื่อน -- "การตลาด" หัวใจสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรไทย / ศุภมิตร ศรีวัฒนชัย -- การสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน / พนาวัลย์ เสนีวงศ์ ณอยุธยา, วรรณนภา บุญสุข, พิมพ์พรรณ อนันตเสรี, อัจฉรา วัฒนะเจริญ -- ประสิทธิผลของโครงการสร้าง และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ / วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์, วรรณดี สุทธินรากร, สุวรรณ นาควิบูลย์วงศ์, สมเกียรติ สุทธินรากร, เกียรติยศ ทรงสง่า

บทบาทของ ส.ป.ก. ต่อความยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน / พรพรรณ ปะทาเส -- ส่วนที่ 2 การจัดที่ดิน และกฎหมายปฏิรูปที่ดิน -- การจัดระเบียบที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน / เยาวนิจ เพ็ชรน้ำเขียว -- หลักความเสมอภาคตามที่รัฐธรรมนูญรับรองกับการตีความกฎหมายปฏิรูปที่ดิน / กวี อุ้งเภา -- ส่วนที่ 3 ระบบสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่ และระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิรูปที่ดิน -- การพัฒนาระบบสำรวจรังวัด และทำแผนที่แปลงที่ดิน สู่มาตรฐานระวางแผนที่ และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ / ศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ -- สารบบแผนที่ของ ส.ป.ก. / วันชัย นันทสุรศักดิ์, ศักดิ์สิริ ธูปวงศ์

การปรับเปลี่ยนภาพถ่ายทางอากาศ (ภาพขาว-ดำ) แบบ Hard Copy เป็นภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข (Digital Aerial Photographs) เพื่อรองรับแผนที่ฐานเชิงเลข (Digital Base Maps) มาตราส่วน 1:4,000 / ธนพล จิตตะ -- ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในงานปฏิรูปที่ดิน / กนก โลหะปิยะพรรณ -- ส่วนที่ 4 การพัฒนาเกษตรกร และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน -- รูปแบบการบรรเทาความยากจนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี / ฐิติมา วัฒนจัง -- การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน: กลไกการขับเคลื่อนโดยศูนย์เรียนรู้ / อัญชลี เช่งตระกูล -- "ช้างใหญ่" ต้นแบบของการเรียนรู้สู่วิถีพอเพียง / เกยูร เม่าทอง, สุนทรี ศักดิ์ประชาวุฒิ, ธิติพันธ์ ศรีภมร

เห็ดฟางในโรงเรือน ทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินของเกษตรกรรุ่นใหม่ / ประเสริฐ กองสง -- โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น / นภาพร วงศ์คณิต, สุรัติวดี ภาคอุทัย -- ระบบการให้น้ำแบบน้ำหยดในแปลงมันสำปะหลัง / ธราวุฒิ ไก่แก้ว -- การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา / เยาวลักษณ์ แก้วยอด -- การผลิตพืชผักตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ / แพรรวี เคหะสุวรรณ, พนาวัลย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา.

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)