Phrarātchabanyat wāduai kānkratham khwāmphit kīeokap khǭmpiutœ̄ phǭ.sǭ. 2550 : rūam kot krasūang prakāt læ nǣo patibat thī kīeokhō̜ng = Computer Related Crime Act B.E. 2550.

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 : รวมกฎกระทรวง ประกาศ และ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง = Computer Related Crime Act B.E. 2550.  (Text) (Text)

Thailand.
ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
Call no.: KPT80.ค53 ท958 2550Publication: Krung thēp... : Bō̜risat Yūnaitet ʻInfō̜mēchan Haiwē Čhamkat, [2550?] [2007?] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด, [2550?] [2007?]Description: 78 หน้าOther title: Computer Related Crime Act B.E. 2550 [Parallel title]Uniform titles: Laws, statutes, etc. Uniform titles: กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ. Subject(s): คอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT80.ค53 | ท958 2550
Contents:1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 -- 2. Computer - Related Crime Act 2550 (2007) -- 3. (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ... -- 4. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 -- 5. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 -- 6. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 -- 7. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงระหว่าง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เรื่อง การประสานงานร่วมมือกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 -- 8. (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการประสานงานเพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT80.ค53 ท958 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014223920

วส 301 ภาคการศึกษาที่ 2

รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT80.ค53 ท94 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550. KPT80.ค53 ท95 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 / KPT80.ค53 ท954 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 = KPT80.ค53 ท958 2550 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 : KPT80.ค53 พ438 คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 / KPT80.ค53 พ438 คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 / KPT80.ค53 พ438 คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 /

1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 -- 2. Computer - Related Crime Act 2550 (2007) -- 3. (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ... -- 4. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 -- 5. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 -- 6. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 -- 7. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงระหว่าง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เรื่อง การประสานงานร่วมมือกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 -- 8. (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการประสานงานเพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544