Kotmāi Thai = Thai law. Lem 30, Wichāchīp ʻāhān læ yā / [phūčhattham Sūn Khō̜mūn Kotmāi Klāng] Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā ; bannāthikān Thanāwat Sangthong.

กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 30, วิชาชีพ อาหารและยา / [ผู้จัดทำ ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง] สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ ธนาวัฒน์ สังข์ทอง.  (Text) (Text)

Thanāwat Sangthong. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Sūn Khō̜mūn Kotmāi Klāng.
ธนาวัฒน์ สังข์ทอง | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง
Call no.: LAW KPT 2011 631297Publication: Krung Thēp... : Samnakngān , 2554 [ 2011] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554 [2011]Description: ก-ฉ, 707 หน้าISBN: 9789748013565; 9748013561Other title: Wichāchīp ʻāhān læ yā Other title: Thai law [Parallel title] | วิชาชีพ อาหารและยา [Portion of title]Subject(s): กฎหมายการแพทย์ -- ไทยบุคลากรทางการแพทย์ -- ไทยเภสัชกรรม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยกฎหมายอาหาร -- ไทย
Contents:(ต่อจากเล่ม 29) -- (3) วิชาชีพ (ต่อ) -- พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 -- ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2538 -- ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2538 -- ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2540 -- ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. 2546 -- พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 -- ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546ประกาศคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ที่ 7/2546 ว่าด้วยการกำหนดขนาด ชนิด และจำนวนสัตว์ของการเลี้ยงสัตว์เพื่อการพาณิชย์ตามมาตรา 29 (1) -- ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา พ.ศ. 2545 -- ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการกำหนดโรคต้องห้ามการเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา พ.ศ. 2545 -- ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 -- ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546 -- ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546 -- ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546 -- ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546 -- ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาต หรือการเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546 -- ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการใช้คำหรือข้อความหรือใช้อักษรย่อของคำดังกล่าวประกอบกับชื่อตัวหรือชื่อสกุลของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2550 -- ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษา พ.ศ. 2552 -- ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2553 -- (4) อาหารและยา -- คำอธิบาย -- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522-- กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร -- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 303) พ.ศ. 2550 เรื่อง อาหารที่มียาสัตว์ตกค้าง -- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 311) พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย -- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำเกลือปรุงอาหาร -- พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 -- พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 -- กฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ พ.ศ . 2549 -- กฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ พ.ศ. 2553 -- กฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนการแก้ไขรายการทะเบียน และการออกใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ พ.ศ. 2553 -- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะของอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ พ.ศ. 2537ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขให้ผู้ได้รับการยกเว้นมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2546 -- พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 -- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2546กฎกระทรวงกำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรปฏิบัติเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ พ.ศ. 2547 -- กฎกระทรวงว่าด้วยการรับรองรุ่นการผลิตยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาชีววัตถุ พ.ศ. 2553 -- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2546 -- ประกาศกระทรวงสาธาณสุข เรื่อง ระบุตำรายา พ.ศ. 2549 -- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดด่านนำเข้า (ฉบับที่ 5) -- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน สำหรับยาชีววัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2549 -- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน -- คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1923/2553 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา -- พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2517กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 -- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม พ.ศ. 2553 -- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของเครื่องสำอางที่มีการควบคุมฉลาก -- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 เรื่อง การนำเข้าเครื่องสำอางควบคุมพิเศษเพื่อจำหน่ายในร้านค้าปลอดอากร -- ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2550 เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางย้อมผิวให้เป็นสีแทนประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2550 เรื่อง การระบุข้อความอันจำเป็นที่ฉลากของเครื่องสำอาง -- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2550 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดด -- ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอาง -- ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง -- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเครื่องสำอางควบคุม -- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกการกำหนดเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ -- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง -- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2011 631297 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014443247
รายการจองทั้งหมด: 0

(ต่อจากเล่ม 29) -- (3) วิชาชีพ (ต่อ) -- พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 -- ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2538 -- ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2538 -- ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2540 -- ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. 2546 -- พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 -- ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546

ประกาศคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ที่ 7/2546 ว่าด้วยการกำหนดขนาด ชนิด และจำนวนสัตว์ของการเลี้ยงสัตว์เพื่อการพาณิชย์ตามมาตรา 29 (1) -- ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา พ.ศ. 2545 -- ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการกำหนดโรคต้องห้ามการเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา พ.ศ. 2545 -- ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 -- ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546 -- ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546 -- ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546 -- ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546 -- ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาต หรือการเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546 -- ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการใช้คำหรือข้อความหรือใช้อักษรย่อของคำดังกล่าวประกอบกับชื่อตัวหรือชื่อสกุลของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2550 -- ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษา พ.ศ. 2552 -- ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2553 -- (4) อาหารและยา -- คำอธิบาย -- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522-- กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร -- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 303) พ.ศ. 2550 เรื่อง อาหารที่มียาสัตว์ตกค้าง -- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 311) พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย -- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำเกลือปรุงอาหาร -- พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 -- พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 -- กฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ พ.ศ . 2549 -- กฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ พ.ศ. 2553 -- กฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนการแก้ไขรายการทะเบียน และการออกใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ พ.ศ. 2553 -- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะของอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ พ.ศ. 2537

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขให้ผู้ได้รับการยกเว้นมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2546 -- พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 -- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2546

กฎกระทรวงกำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรปฏิบัติเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ พ.ศ. 2547 -- กฎกระทรวงว่าด้วยการรับรองรุ่นการผลิตยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาชีววัตถุ พ.ศ. 2553 -- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2546 -- ประกาศกระทรวงสาธาณสุข เรื่อง ระบุตำรายา พ.ศ. 2549 -- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดด่านนำเข้า (ฉบับที่ 5) -- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน สำหรับยาชีววัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2549 -- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน -- คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1923/2553 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา -- พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2517

กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 -- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม พ.ศ. 2553 -- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของเครื่องสำอางที่มีการควบคุมฉลาก -- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 เรื่อง การนำเข้าเครื่องสำอางควบคุมพิเศษเพื่อจำหน่ายในร้านค้าปลอดอากร -- ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2550 เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางย้อมผิวให้เป็นสีแทน

ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2550 เรื่อง การระบุข้อความอันจำเป็นที่ฉลากของเครื่องสำอาง -- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2550 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดด -- ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอาง -- ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง -- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเครื่องสำอางควบคุม -- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกการกำหนดเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ -- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง -- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544