Lak kotmāi wādūai ʻongkō̜n ʻaiyakān læ phanakngānʻaikān / Suriya Pānpǣn, Anuwat Boonnan.

หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.  (Text) (Text)

Suriya Pānpǣn, Anuwat Boonnan,
สุริยา ปานแป้น, 2520-
อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-
Call no.: KPT1630 .ส736 2557Publication: Krung thēp... : Winyūchon, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014]Edition: Phim khrang thī 3, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 210 หน้าISBN: 9786162692833; 6162692833Subject(s): อัยการ -- ไทย -- คู่มือเตรียมสอบLOC classification: KPT1630 | .ส736 2557
Contents:บทที่ 1 องค์กรอัยการ -- 1 ความเป็นมาขององค์กรอัยการ -- 2 องค์ประกอบขององค์กรอัยการ -- 3 การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอัยการ -- บทที่ 2 พนักงานอัยการ -- 1 ข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับพนักงานอัยการ -- 2 ตำแหน่งของพนักงานอัยการ -- 3 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง -- 4 การทำการแทนของพนักงานอัยการ -- 5 อำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ -- 6 อำนาจดำเนินคดีในศาลของพนักงานอัยการ -- 7 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานอัยการ -- 8 การสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ -- บทที่ 3 สำนักงานอัยการสูงสุด -- 1 สถานะทางกฎหมายของสำนักงานอัยการสูงสุด -- 2 อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด -- 3 อำนาจและหน้าที่ของอัยการสูงสุดในฐานะผู้บังคับบัญชา -- 4 การได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีและไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย5 การเสนองบประมาณรายจ่ายของสำนักงานอัยการสูงสุด -- บทที่ 4 ตัวอย่างข้อสอบอัยการผู้ช่วยพร้อมธงคำตอบ -- 1 การทำการแทนของพนักงานอัยการ -- 2 อำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ -- 3 อำนาจดำเนินคดีในศาลของพนักงานอัยการ -- ภาคผนวก -- 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 255 -- 2 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 -- 3 ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยการรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทนและการรักษาการในตำแหน่งของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2554 -- 4 ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศ พ.ศ. 2554.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1630 .ส736 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012349941
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1630 .ส736 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014454525
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1630 .ส736 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014454533
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1630 .ส736 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014454541
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 องค์กรอัยการ -- 1 ความเป็นมาขององค์กรอัยการ -- 2 องค์ประกอบขององค์กรอัยการ -- 3 การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอัยการ -- บทที่ 2 พนักงานอัยการ -- 1 ข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับพนักงานอัยการ -- 2 ตำแหน่งของพนักงานอัยการ -- 3 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง -- 4 การทำการแทนของพนักงานอัยการ -- 5 อำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ -- 6 อำนาจดำเนินคดีในศาลของพนักงานอัยการ -- 7 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานอัยการ -- 8 การสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ -- บทที่ 3 สำนักงานอัยการสูงสุด -- 1 สถานะทางกฎหมายของสำนักงานอัยการสูงสุด -- 2 อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด -- 3 อำนาจและหน้าที่ของอัยการสูงสุดในฐานะผู้บังคับบัญชา -- 4 การได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีและไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

5 การเสนองบประมาณรายจ่ายของสำนักงานอัยการสูงสุด -- บทที่ 4 ตัวอย่างข้อสอบอัยการผู้ช่วยพร้อมธงคำตอบ -- 1 การทำการแทนของพนักงานอัยการ -- 2 อำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ -- 3 อำนาจดำเนินคดีในศาลของพนักงานอัยการ -- ภาคผนวก -- 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 255 -- 2 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 -- 3 ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยการรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทนและการรักษาการในตำแหน่งของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2554 -- 4 ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศ พ.ศ. 2554.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544