Khamʻathibāi kotmāi phǣng lǣ phānit laksana lamœ̄t čhatkān ngān nō̜k sang lāp mikhwan dai / dōi Wārī Nāsakun.

คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ / โดย วารี นาสกุล.  (Text) (Text)

Wārī Nāsakun,
วารี นาสกุล, 2474-
Call no.: KPT834 .ว64 2557Publication: [Krung thēp...] : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching Čhamkat, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2557 [2014]Edition: Phim khrang thī 3, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 413 หน้าISBN: 9789744474179; 9744474173Other title: Lamœ̄t čhatkān ngān nō̜k sang lāp mikhwan dai Other title: ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ [Spine title]Subject(s): ละเมิด -- ไทยจัดการงานนอกสั่ง -- ไทยLOC classification: KPT834 | .ว64 2557
Contents:ละเมิด (TORTS) -- ลักษณะ 1 ข้อความทั่วไป -- ลักษณะ 2 ความรับผิดทางละเมิด (Tortious Liability) -- หมวด 1 : ความรับผิดอันเกิดจากการกระทำผิดของตน -- บทที่ 1 การกระทำที่เป็นละเมิด : หลักทั่วไป -- บทที่ 2 ความรับผิดโดยการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง -- บทที่ 3 การทำละเมิดร่วม -- หมวด 2 : ความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) -- บทที่ 1 ความเสียหายเกิดจากสัตว์ -- บทที่ 2 ความเสียหายเกิดจากโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้ -- บทที่ 3 ความเสียหายเกิดจากของตกจากโรงเรือน -- บทที่ 4 ความเสียหายเกิดจากยานพาหนะอันเดินด้วยเครื่องจักรกลหรือทรัพย์อันตราย -- หมวด 3 : ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของบุคคลอื่น -- บทที่ 1 นายจ้างร่วมรับผิดกับลูกจ้าง -- บทที่ 2 ตัวการร่วมรับผิดกับตัวแทน -- บทที่ 3 ผู้ว่าจ้างรับผิดในละเมิดของผู้รับจ้าง เฉพาะในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีส่วนผิด -- บทที่ 4 บิดามารดาหรือผู้อนุบาลร่วมรับผิดในละเมิดของผู้เยาว์หรือวิกลจริตบทที่ 5 ครูอาจารย์ นายจ้างร่วมรับผิดในละเมิดของผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแล -- บทที่ 6 นิติบุคคลต้องรับผิดในละเมิดที่เกิดจากการกระทำตามหน้าที่ ของผู้แทนหรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลนั้น -- บทที่ 7 หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดในละเมิดที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด -- ลักษณะ 3 เหตุยกเว้นและลดหย่อนความรับผิด ข้อแก้ตัวสำหรับผู้ที่ถูกฟ้องให้รับผิดในทางละเมิด -- บทที่ 1 นิรโทษกรรม -- บทที่ 2 เหตุยกเว้นความรับผิดตามกฎหมายอื่น -- บทที่ 3 ผู้เสียหายมีส่วนผิดด้วย -- ลักษณะ 4 ค่าสินไหมทดแทน -- บทที่ 1 บททั่วไป -- บทที่ 2 ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดต่อทรัพย์ -- บทที่ 3 ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดต่อชีวิตและร่างกาย -- บทที่ 4 ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดต่อชื่อเสียง -- ลักษณะ 5 อายุความ -- บทที่ 1 บททั่วไป -- บทที่ 2 อายุความเรียกค่าเสียหายในกรณีทั่วไป -- บทที่ 3 อายุความเรียกค่าเสียหายในกรณีมีมูลความผิดอาญาบทที่ 4 อายุความเรียกคืนทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์สินที่ผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด และการฟ้องให้จำเลยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ รวมทั้งการฟ้องเรียกคาเสียหายตามกฎหมายเฉพาะเรื่อง -- จัดการงานนอกสั่ง (MANAGEMENT OF AFFAIRS WITHOUT MANDATE) -- บทที่ 1 บททั่วไป -- บทที่ 2 ลักษณะของการจัดการงานนอกสั่ง -- บทที่ 3 หน้าที่ผู้จัดการ -- บทที่ 4 ความรับผิดของผู้จัดการ -- บทที่ 5 สิทธิของตัวการ -- บทที่ 6 หน้าที่ของตัวการ -- ลาภมิควรได้ (UNDUE ENRICHMENT) -- บทที่ 1 บททั่วไป -- บทที่ 2 ลักษณะของลาภมิควรได้ิ -- บทที่ 3 หน้าที่ของผู้ได้ลาภมิควรได้ -- บทที่ 4 วิธีการคืนลาภมิควรได้ิ -- บทที่ 5 หน้าที่ของผู้รับคืนทรัพย์ -- บทที่ 6 อายุความ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT834 .ว64 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014454616
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books KPT834 .ว64 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 28/05/2022 31379014454582
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT834 .ว64 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014454590
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT834 .ว64 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014454608
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT834 .ล647 ละเมิด ลาภมิควรได้ จัดการงานนอกสั่ง และ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / KPT834 .ล647 ละเมิด ลาภมิควรได้ จัดการงานนอกสั่ง และ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / KPT834 .ว64 2557 คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ / KPT834 .ว64 2557 คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ / KPT834 .ว64 2557 คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ / KPT834 .ว64 2559 คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ / KPT834 .ส43 คำอธิบายกฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิด : ความรับผิดเพื่อละเมิด ค่าสินไหมทดแทน นิรโทษกรรม จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 ลักษณะ 5 มาตรา 420-452 /

ละเมิด (TORTS) -- ลักษณะ 1 ข้อความทั่วไป -- ลักษณะ 2 ความรับผิดทางละเมิด (Tortious Liability) -- หมวด 1 : ความรับผิดอันเกิดจากการกระทำผิดของตน -- บทที่ 1 การกระทำที่เป็นละเมิด : หลักทั่วไป -- บทที่ 2 ความรับผิดโดยการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง -- บทที่ 3 การทำละเมิดร่วม -- หมวด 2 : ความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) -- บทที่ 1 ความเสียหายเกิดจากสัตว์ -- บทที่ 2 ความเสียหายเกิดจากโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้ -- บทที่ 3 ความเสียหายเกิดจากของตกจากโรงเรือน -- บทที่ 4 ความเสียหายเกิดจากยานพาหนะอันเดินด้วยเครื่องจักรกลหรือทรัพย์อันตราย -- หมวด 3 : ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของบุคคลอื่น -- บทที่ 1 นายจ้างร่วมรับผิดกับลูกจ้าง -- บทที่ 2 ตัวการร่วมรับผิดกับตัวแทน -- บทที่ 3 ผู้ว่าจ้างรับผิดในละเมิดของผู้รับจ้าง เฉพาะในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีส่วนผิด -- บทที่ 4 บิดามารดาหรือผู้อนุบาลร่วมรับผิดในละเมิดของผู้เยาว์หรือวิกลจริต

บทที่ 5 ครูอาจารย์ นายจ้างร่วมรับผิดในละเมิดของผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแล -- บทที่ 6 นิติบุคคลต้องรับผิดในละเมิดที่เกิดจากการกระทำตามหน้าที่ ของผู้แทนหรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลนั้น -- บทที่ 7 หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดในละเมิดที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด -- ลักษณะ 3 เหตุยกเว้นและลดหย่อนความรับผิด ข้อแก้ตัวสำหรับผู้ที่ถูกฟ้องให้รับผิดในทางละเมิด -- บทที่ 1 นิรโทษกรรม -- บทที่ 2 เหตุยกเว้นความรับผิดตามกฎหมายอื่น -- บทที่ 3 ผู้เสียหายมีส่วนผิดด้วย -- ลักษณะ 4 ค่าสินไหมทดแทน -- บทที่ 1 บททั่วไป -- บทที่ 2 ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดต่อทรัพย์ -- บทที่ 3 ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดต่อชีวิตและร่างกาย -- บทที่ 4 ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดต่อชื่อเสียง -- ลักษณะ 5 อายุความ -- บทที่ 1 บททั่วไป -- บทที่ 2 อายุความเรียกค่าเสียหายในกรณีทั่วไป -- บทที่ 3 อายุความเรียกค่าเสียหายในกรณีมีมูลความผิดอาญา

บทที่ 4 อายุความเรียกคืนทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์สินที่ผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด และการฟ้องให้จำเลยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ รวมทั้งการฟ้องเรียกคาเสียหายตามกฎหมายเฉพาะเรื่อง -- จัดการงานนอกสั่ง (MANAGEMENT OF AFFAIRS WITHOUT MANDATE) -- บทที่ 1 บททั่วไป -- บทที่ 2 ลักษณะของการจัดการงานนอกสั่ง -- บทที่ 3 หน้าที่ผู้จัดการ -- บทที่ 4 ความรับผิดของผู้จัดการ -- บทที่ 5 สิทธิของตัวการ -- บทที่ 6 หน้าที่ของตัวการ -- ลาภมิควรได้ (UNDUE ENRICHMENT) -- บทที่ 1 บททั่วไป -- บทที่ 2 ลักษณะของลาภมิควรได้ิ -- บทที่ 3 หน้าที่ของผู้ได้ลาภมิควรได้ -- บทที่ 4 วิธีการคืนลาภมิควรได้ิ -- บทที่ 5 หน้าที่ของผู้รับคืนทรัพย์ -- บทที่ 6 อายุความ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544