Khamʻathibāi phayān lakthān khadī phǣng læ khadī ʻāyā / Thānī Singhanāt.

คำอธิบายพยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา / ธานี สิงหนาท.  (Text) (Text)

Thānī Singhanāt.
ธานี สิงหนาท
Call no.: KPT1672 .ธ625 2557Publication: [Krung thēp...] : Bǭrisat Krungsayām Phaplitching Čhamkatc, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2557 [2014]Edition: Phim khrang thī 12, (kǣkhai phōemtōem chabap lāsut). Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับล่าสุด)Description: 594 หน้าISBN: 9786163211385; 6163211383Subject(s): พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทยพยานหลักฐานในคดีอาญา -- ไทยLOC classification: KPT1672 | .ธ625 2557
Contents:พยานหลักฐานคดีแพ่ง -- บทที่ 1 บททั่วไป -- บทที่ 2 พยานหลักฐานในสำนวน ข้อยกเว้น -- 1. ข้อเท็จจริงซึ่งรู้กันอยู่ทั่วไป -- 2. ข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้ -- 3. ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับหรือถือว่ารับกันแล้วในศาล -- บทที่ 3 การกำหนดประเด็นข้อพิพาท -- บทที่ 4 ภาระการพิสูจน์ -- 1. คดีพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สิน -- 2. คดีผิดสัญญา -- 3. คดีละเมิด -- 4. คดีพิพาทกันในชั้นบังคับคดี -- บทที่ 5 การยื่นบัญชีระบุพยาน -- 1. หลักเกณฑ์ -- 2. สภาพบังคับ -- 3. ข้อยกเว้นของการยื่นบัญชีระบุพยาน -- 4. กรณีที่อยู่นอกขอบเขตของกฎเกณฑ์การยื่นบัญชีระบุพยาน -- บทที่ 6 วิธีการนำสืบพยานเอกสาร -- 1. การส่งสำเนาเอกสารล่วงหน้า -- 2. การนำสืบด้วยต้นฉบับเอกสาร -- 3. ปิดอากรแสตมป์ให้บริบูรณ์ -- บทที่ 7 การนำสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร -- 1. กรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง -- 2. ใช้บังคับเฉพาะในคดีที่ฟ้องร้องให้บังคับหรือ ไม่บังคับตามสิทธิหน้าที่ระหว่างคู่สัญญาโดยตรงเท่านั้น -- 3. ข้อห้ามการนำสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสารหรือเพื่อ เพิ่มเติมตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสาร -- 4. ข้อยกเว้น -- 5. การนำสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกกฎเกณฑ์ข้อห้ามของมาตรา 94ตัวอย่างข้อสอบพยานหลักฐานคดีแพ่ง -- พยานหลักฐานคดีอาญา -- บทที่ 1 ประเด็นข้อพิพาทและภาระการพิสูจน์ในคดีอาญา -- บทที่ 2 พยานหลักฐานในสำนวน ข้อยกเว้น -- 1. ข้อเท็จจริงซึ่งรู้กันอยู่ทั่วไป -- 2. ข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้ -- 3. ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับกันแล้วในศาล -- บทที่ 3 พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟังในคดีอาญา -- 1. คำรับสารภาพในชั้นจับกุมหรือในชั้นรับมอบตัวผู้ถูกจับว่าตนได้กระทำความผิด -- 2. พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยมิชอบ -- 3. พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดครั้งอื่น ๆ หรือ ความประพฤติในทางเสื่มเสียของจำเลย ต้องห้ามมิให้รับฟังเพื่อพิสูจน์ว่า จำเลยเป็นผู้กระทำความผิดในคดีที่ถูกฟ้อง -- 4. ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ห้ามมิให้จำเลยนำสืบด้วยพยานหลักฐานหรือถามค้านด้วยคำถามอันเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของผู้เสียหายกับบุคคลอื่นนอกจากจำเลย -- 5. ห้ามโจทก์อ้างจำเลยเป็นพยานในคดีอาญา -- บทที่ 4 การรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา -- 1. หลักทั่วไป -- 2. การรับฟังพยานบอกเล่า -- 3. พยานซัดทอด -- บทที่ 5 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานในคดีอาญา -- 1. การพิจารณาต้องกระทำในศาลโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย -- 2. การสืบพยานหลักฐานต้องกระทำโดยใช้ภาษาไทย -- 3. ต้องยื่นบัญชีระบุพยาน -- 4. การสืบพยานหลักฐานแต่ละประเภทในคดีอาญา -- 5. การสืบพยานเพิ่มเติม -- ตัวอย่างข้อสอบพยานหลักฐานคดีอาญา.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1672 .ธ625 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014454707
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1672 .ธ625 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014454657
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1672 .ธ625 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014454665
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1672 .ธ625 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/11/2021 31379014454673
รายการจองทั้งหมด: 0

พยานหลักฐานคดีแพ่ง -- บทที่ 1 บททั่วไป -- บทที่ 2 พยานหลักฐานในสำนวน ข้อยกเว้น -- 1. ข้อเท็จจริงซึ่งรู้กันอยู่ทั่วไป -- 2. ข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้ -- 3. ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับหรือถือว่ารับกันแล้วในศาล -- บทที่ 3 การกำหนดประเด็นข้อพิพาท -- บทที่ 4 ภาระการพิสูจน์ -- 1. คดีพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สิน -- 2. คดีผิดสัญญา -- 3. คดีละเมิด -- 4. คดีพิพาทกันในชั้นบังคับคดี -- บทที่ 5 การยื่นบัญชีระบุพยาน -- 1. หลักเกณฑ์ -- 2. สภาพบังคับ -- 3. ข้อยกเว้นของการยื่นบัญชีระบุพยาน -- 4. กรณีที่อยู่นอกขอบเขตของกฎเกณฑ์การยื่นบัญชีระบุพยาน -- บทที่ 6 วิธีการนำสืบพยานเอกสาร -- 1. การส่งสำเนาเอกสารล่วงหน้า -- 2. การนำสืบด้วยต้นฉบับเอกสาร -- 3. ปิดอากรแสตมป์ให้บริบูรณ์ -- บทที่ 7 การนำสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร -- 1. กรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง -- 2. ใช้บังคับเฉพาะในคดีที่ฟ้องร้องให้บังคับหรือ ไม่บังคับตามสิทธิหน้าที่ระหว่างคู่สัญญาโดยตรงเท่านั้น -- 3. ข้อห้ามการนำสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสารหรือเพื่อ เพิ่มเติมตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสาร -- 4. ข้อยกเว้น -- 5. การนำสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกกฎเกณฑ์ข้อห้ามของมาตรา 94

ตัวอย่างข้อสอบพยานหลักฐานคดีแพ่ง -- พยานหลักฐานคดีอาญา -- บทที่ 1 ประเด็นข้อพิพาทและภาระการพิสูจน์ในคดีอาญา -- บทที่ 2 พยานหลักฐานในสำนวน ข้อยกเว้น -- 1. ข้อเท็จจริงซึ่งรู้กันอยู่ทั่วไป -- 2. ข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้ -- 3. ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับกันแล้วในศาล -- บทที่ 3 พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟังในคดีอาญา -- 1. คำรับสารภาพในชั้นจับกุมหรือในชั้นรับมอบตัวผู้ถูกจับว่าตนได้กระทำความผิด -- 2. พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยมิชอบ -- 3. พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดครั้งอื่น ๆ หรือ ความประพฤติในทางเสื่มเสียของจำเลย ต้องห้ามมิให้รับฟังเพื่อพิสูจน์ว่า จำเลยเป็นผู้กระทำความผิดในคดีที่ถูกฟ้อง -- 4. ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ห้ามมิให้จำเลยนำสืบด้วยพยานหลักฐานหรือถามค้านด้วยคำถามอันเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของผู้เสียหายกับบุคคลอื่นนอกจากจำเลย -- 5. ห้ามโจทก์อ้างจำเลยเป็นพยานในคดีอาญา -- บทที่ 4 การรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา -- 1. หลักทั่วไป -- 2. การรับฟังพยานบอกเล่า -- 3. พยานซัดทอด -- บทที่ 5 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานในคดีอาญา -- 1. การพิจารณาต้องกระทำในศาลโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย -- 2. การสืบพยานหลักฐานต้องกระทำโดยใช้ภาษาไทย -- 3. ต้องยื่นบัญชีระบุพยาน -- 4. การสืบพยานหลักฐานแต่ละประเภทในคดีอาญา -- 5. การสืบพยานเพิ่มเติม -- ตัวอย่างข้อสอบพยานหลักฐานคดีอาญา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544