Rūam kotmāi rǣngngān / rūaprūam dōi Somchāi Phongphatthanāsin, Phaophan Chō̜pnamtān.

รวมกฎหมายแรงงาน / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.  (Text) (Text)

Somchāi Phongphatthanāsin. Phaophan Chō̜pnamtān.
สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ | เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
Call no.: LAW KPT 2014 632352Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2557 [2014]Description: 360 หน้าISBN: 9786163489104; 6163489101Other title: Rūam kotmāi rǣngngān (lem klāng) Other title: รวมกฎหมายแรงงาน (เล่มกลาง)Subject(s): กฎหมายแรงงาน -- ไทย
Contents:พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 -- หมวด 1 บททั่วไป -- หมวด 2 การใช้แรงงานทั่วไป -- หมวด 3 การใช้แรงงานหญิง -- หมวด 4 การใช้แรงงานเด็ก -- หมวด 5 ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด -- หมวด 6 คณะกรรมการค่าจ้าง -- หมวด 7 สวัสดิการ -- หมวด 8 (ยกเลิก) -- หมวด 9 การควบคุม -- หมวด 10 การพักงาน -- หมวด 11 ค่าชดเชย -- หมวด 12 การยื่นคำร้องและการพิจารณาคำร้อง -- หมวด 13 กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง -- หมวด 14 พนักงานตรวจแรงงาน -- หมวด 15 การส่งหนังสือ -- หมวด 16 บทกำหนดโทษ -- บทเฉพาะกาล -- อัตราค่าธรรมเนียม -- พระราชกฤษฎีกากำหนดงานที่ให้มีการคุ้มครองแรงงานแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 -- กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2547 -- กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2547 -- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 -- หมวด 1 บททั่วไป -- หมวด 2 เงินทดแทน -- หมวด 3 กองทุนเงินทดแทน -- หมวด 4 คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและคณะกรรมการการแพทย์ -- หมวด 5 เงินสมทบ -- หมวด 6 การยืนคำร้อง การพิจารณาคำร้อง และการอุทธรณ์ -- หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่ -- หมวด 8 การส่งหนังสือ -- หมวด 9 บทกำหนดโทษ -- บทเฉพาะกาล --พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 -- ลักษณะ 1 บททั่วไป -- หมวด 1 คณะกรรมการประกันสังคม -- หมวด 2 สำนักงานประกันสังคม -- หมวด 3 สำนักงานประกันสังคม -- หมวด 3 กองทุนประกันสังคม -- หมวด 4 การสำรวจการประกันสังคม -- ลักษณะ 2 การประกันสังคม -- หมวด 1 การเป็นผู้ประกันตน -- หมวด 2 เงินสมทบ -- ลักษณะ 3 ประโยชน์ทดแทน -- หมวด 1 บททั่วไป -- หมวด 2 ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย -- หมวด 3 ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร -- หมวด 4 ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ -- หมวด 5 ประโยชน์ทดแทนในกรณีตายหมวด 6 ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร -- หมวด 7 ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ -- หมวด 8 ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน -- ลักษณะ 4 พนักงานเจ้าหน้าที่และการตรวจตราและควบคุม -- ลักษณะ 5 การอุทธรณ์ -- ลักษณะ 6 บทกำหนดโทษ -- บทเฉพาะกาล -- อัตราค่าธรรมเนียม -- อัตราเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัติ -- พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 -- หมวด 1 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง -- หมวด 2 วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน -- หมวด 3 การปิดงานและการนัดหยุดงาน -- หมวด 4 คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ -- หมวด 5 คณะกรรมการลูกจ้าง -- หมวด 6 สมาคมนายจ้าง -- หมวด 7 สหภาพแรงงาน -- หมวด 8 สหพันธ์นายจ้างและสหพันธ์แรงงาน -- หมวด 9 การกระทำอันไม่เป็นธรรม -- หมวด 10 บทกำหนดโทษ -- บทเฉพาะกาล -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 -- หมวด 1 ศาลแรงงาน -- หมวด 2 ผู้พิพากษาในศาลแรงงาน -- หมวด 3 วิธีพิจารณาคดีแรงงาน -- ส่วนที่ 1 บททั่วไป -- ส่วนที่ 2 วิธีพิจารณาคดีแรงงานในศาลแรงงาน -- หมวด 4 อุทธรณ์ -- หมวด 5 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง -- บทเฉพาะกาล -- ข้อกำหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน พ.ศ. 2556 -- หมวด 1 บททั่วไป -- หมวด 2 การดำเนินกระบวนพิจารณา -- หมวด 3 แบบพิมพ์ -- หมวด 4 บทเฉพาะกาล.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2014 632352 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014816285
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Circulation Counter LAW KPT 2014 632352 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379014412051
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Circulation Counter LAW KPT 2014 632352 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379014412044
รายการจองทั้งหมด: 0

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 -- หมวด 1 บททั่วไป -- หมวด 2 การใช้แรงงานทั่วไป -- หมวด 3 การใช้แรงงานหญิง -- หมวด 4 การใช้แรงงานเด็ก -- หมวด 5 ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด -- หมวด 6 คณะกรรมการค่าจ้าง -- หมวด 7 สวัสดิการ -- หมวด 8 (ยกเลิก) -- หมวด 9 การควบคุม -- หมวด 10 การพักงาน -- หมวด 11 ค่าชดเชย -- หมวด 12 การยื่นคำร้องและการพิจารณาคำร้อง -- หมวด 13 กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง -- หมวด 14 พนักงานตรวจแรงงาน -- หมวด 15 การส่งหนังสือ -- หมวด 16 บทกำหนดโทษ -- บทเฉพาะกาล -- อัตราค่าธรรมเนียม -- พระราชกฤษฎีกากำหนดงานที่ให้มีการคุ้มครองแรงงานแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 -- กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2547 -- กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2547 -- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 -- หมวด 1 บททั่วไป -- หมวด 2 เงินทดแทน -- หมวด 3 กองทุนเงินทดแทน -- หมวด 4 คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและคณะกรรมการการแพทย์ -- หมวด 5 เงินสมทบ -- หมวด 6 การยืนคำร้อง การพิจารณาคำร้อง และการอุทธรณ์ -- หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่ -- หมวด 8 การส่งหนังสือ -- หมวด 9 บทกำหนดโทษ -- บทเฉพาะกาล --พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 -- ลักษณะ 1 บททั่วไป -- หมวด 1 คณะกรรมการประกันสังคม -- หมวด 2 สำนักงานประกันสังคม -- หมวด 3 สำนักงานประกันสังคม -- หมวด 3 กองทุนประกันสังคม -- หมวด 4 การสำรวจการประกันสังคม -- ลักษณะ 2 การประกันสังคม -- หมวด 1 การเป็นผู้ประกันตน -- หมวด 2 เงินสมทบ -- ลักษณะ 3 ประโยชน์ทดแทน -- หมวด 1 บททั่วไป -- หมวด 2 ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย -- หมวด 3 ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร -- หมวด 4 ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ -- หมวด 5 ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย

หมวด 6 ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร -- หมวด 7 ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ -- หมวด 8 ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน -- ลักษณะ 4 พนักงานเจ้าหน้าที่และการตรวจตราและควบคุม -- ลักษณะ 5 การอุทธรณ์ -- ลักษณะ 6 บทกำหนดโทษ -- บทเฉพาะกาล -- อัตราค่าธรรมเนียม -- อัตราเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัติ -- พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 -- หมวด 1 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง -- หมวด 2 วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน -- หมวด 3 การปิดงานและการนัดหยุดงาน -- หมวด 4 คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ -- หมวด 5 คณะกรรมการลูกจ้าง -- หมวด 6 สมาคมนายจ้าง -- หมวด 7 สหภาพแรงงาน -- หมวด 8 สหพันธ์นายจ้างและสหพันธ์แรงงาน -- หมวด 9 การกระทำอันไม่เป็นธรรม -- หมวด 10 บทกำหนดโทษ -- บทเฉพาะกาล -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 -- หมวด 1 ศาลแรงงาน -- หมวด 2 ผู้พิพากษาในศาลแรงงาน -- หมวด 3 วิธีพิจารณาคดีแรงงาน -- ส่วนที่ 1 บททั่วไป -- ส่วนที่ 2 วิธีพิจารณาคดีแรงงานในศาลแรงงาน -- หมวด 4 อุทธรณ์ -- หมวด 5 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง -- บทเฉพาะกาล -- ข้อกำหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน พ.ศ. 2556 -- หมวด 1 บททั่วไป -- หมวด 2 การดำเนินกระบวนพิจารณา -- หมวด 3 แบบพิมพ์ -- หมวด 4 บทเฉพาะกาล.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544