65 Pī Kīatkhačhō̜n : rūam botkhwām wichākān nư̄ang nai ʻōkāt 65 pī ʻāčhān Kīatkhačhǭn Watčhanasawat / Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ 65 pī ʻāčhān Kīatkhačhǭn Watčhanasawat Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt.

65 ปี เกียรติขจร : รวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาส 65 ปี อาจารย์เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ / คณะกรรมการจัดทำหนังสือ 65 ปีอาจารย์เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  (Text) (Text)

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: K5015.4 .ก613 2557Publication: [Krung Thēp... ] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557 [2014]Description: 275 หน้า : ภาพสีประกอบOther title: Hok sip hā pī Kīatkhačhō̜n Other title: หกสิบห้าปีเกียรติขจรSubject(s): เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์กฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความอาญาความผิด (กฎหมาย)LOC classification: K5015.4 | .ก613 2557
Contents:ปัญหาของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 81 / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ -- โครงสร้างความรับผิดทางอาญาของไทย: พิจารณาจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 62 / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล -- การอ้างความไม่รู้อายุของผู้เสียหายเพื่อให้พ้นจากความผิด / อรรถพล ใหญ่สว่าง -- การสำคัญผิดในกฎหมายอาญาฝรั่งเศส / ปกป้อง ศรีสนิท -- ความผิดอาญาเกี่ยวกับล้มละลาย / เอื้อน ขุนแก้ว -- การพิจารณาเจตนาย่อมเล็งเห็นผลโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงเชิงศีลธรรม (Moral Standpoint) ของตัวจำเลย / ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี -- ความยินยอมในกฎหมายอาญา: ข้อพิจารณาในส่วนของการกระทำที่ไม่ขัดต่อความสำนึกในศีลธรรมอันดี / สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ -- ลักทรัพย์โดยใช้อุบาย / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ -- การรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีเปรียบเทียบสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ / อำนาจ เนตยสุภาความผิดซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ -- ผลกระทบที่ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ...มีต่อสถานะทางกฎหมายของการนำบัญชีเงินฝากธนาคารมาใช้เป็นหลักประกันหนี้ต่อธนาคาร / พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล -- กฎหมาย Foreign Accont Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกากับการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของสถาบันการเงิน / ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ -- ความท้าทายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียน / เสรี นนทสูติ -- มาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำชี้ขาดในอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ / พิศุทธ์ อรรถกมล -- ความสัมพันธ์ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง / ภูมินทร์ บุตรอินทร์ -- สิทธิในความเป็นส่วนตัว (Right of Privacy) เรื่องใกล้ตัวที่ยังขาดการวิพากษ์จากสังคม / นัฐวิชญ์ ชอบอิสระ.
แสดงรายการนี้ใน: LP. New Book 2021-10 (Thai) Serveymonkey No.1
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5015.4 .ก613 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015876221
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5015.4 .ก613 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014476460
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5015.4 .ก613 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014476478
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5015.4 .ก613 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014476452
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5015.4 .ก613 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014476387
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5015.4 .ก613 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379014476403
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5015.4 .ก613 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379014476411
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5015.4 .ก613 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379014476429
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks LAW K 2014 633586 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379014476395
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
LAW K 2014 632951 คู่มือเตรียมสอบกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / LAW K 2014 633264 คำแนะนำนักศึกษากฎหมาย / LAW K 2014 633586 65 ปี เกียรติขจร : รวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาส 65 ปี อาจารย์เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ / LAW K 2014 633586 65 ปี เกียรติขจร : รวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาส 65 ปี อาจารย์เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ / LAW K 2014 634153 การคุ้มครองสิทธิของนักแสดงภายใต้สนธิสัญญาปักกิ่งว่าด้วยการแสดงด้านภาพและเสียง / LAW K 2014 634267 ความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารกับธนาคารตามสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต / LAW K 2014 634303 ความเป็นกลางทางอินเทอร์เน็ต :

ปัญหาของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 81 / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ -- โครงสร้างความรับผิดทางอาญาของไทย: พิจารณาจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 62 / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล -- การอ้างความไม่รู้อายุของผู้เสียหายเพื่อให้พ้นจากความผิด / อรรถพล ใหญ่สว่าง -- การสำคัญผิดในกฎหมายอาญาฝรั่งเศส / ปกป้อง ศรีสนิท -- ความผิดอาญาเกี่ยวกับล้มละลาย / เอื้อน ขุนแก้ว -- การพิจารณาเจตนาย่อมเล็งเห็นผลโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงเชิงศีลธรรม (Moral Standpoint) ของตัวจำเลย / ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี -- ความยินยอมในกฎหมายอาญา: ข้อพิจารณาในส่วนของการกระทำที่ไม่ขัดต่อความสำนึกในศีลธรรมอันดี / สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ -- ลักทรัพย์โดยใช้อุบาย / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ -- การรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีเปรียบเทียบสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ / อำนาจ เนตยสุภา

ความผิดซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ -- ผลกระทบที่ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ...มีต่อสถานะทางกฎหมายของการนำบัญชีเงินฝากธนาคารมาใช้เป็นหลักประกันหนี้ต่อธนาคาร / พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล -- กฎหมาย Foreign Accont Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกากับการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของสถาบันการเงิน / ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ -- ความท้าทายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียน / เสรี นนทสูติ -- มาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำชี้ขาดในอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ / พิศุทธ์ อรรถกมล -- ความสัมพันธ์ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง / ภูมินทร์ บุตรอินทร์ -- สิทธิในความเป็นส่วนตัว (Right of Privacy) เรื่องใกล้ตัวที่ยังขาดการวิพากษ์จากสังคม / นัฐวิชญ์ ชอบอิสระ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544