Rūam khō̜bangkhap læ kānprachum saphā læ khō̜bangkhap wādūai pramūan čhariyatham / čhattham dōi Klum Ngānphatthanā Kotmāi Samnak Kotmāi Samnakngān Lēkhāthikān Wuthisaphā ; khana phūčhattham Nat Phāsuk ... [læ khon ư̄n ư̄n].

รวมข้อบังคับและการประชุมสภาและข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม / จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; คณะผู้จัดทำ นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

Nat Phāsuk. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Klum Ngānphatthanā Kotmāi.
นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
Call no.: KPT2516 .ร54 2556Publication: Krung thēp ... : Klum Ngānphim Samnak Kāmphim Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2556 [2013]Edition: Phim khrang thī 2. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Description: 188 หน้าSubject(s): กฎและระเบียบปฏิบัติทางการนิติบัญญัติ -- ไทยLOC classification: KPT2516 | .ร54 2556
Contents:ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 -- หมวด 1 การเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา -- หมวด 2 อำนาจและหน้าที่ของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา และเลขาธิการวุฒิสภา -- หมวด 3 การประชุมวุฒิสภา -- ส่วนที่ 1 วิธีการประชุม -- ส่วนที่ 2 การเสนอญัตติ -- ส่วนที่ 3 การอภิปราย -- ส่วนที่ 4 การลงมติ -- หมวด 4 กรรมาธิการ -- หมวด 5 การพิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามมาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญ -- หมวด 6 การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ -- หมวด 7 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติ และพระราชกำหนด -- ส่วนที่ 1 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ -- ส่วนที่ 2 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ -- ส่วนที่ 3 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไปตามมาตรา 153 ของรัฐธรรมนูญส่วนที่ 4 การพิจารณาพระราชกำหนด -- หมวด 8 การตั้งกระทู้ถาม -- หมวด 9 การเปิดอภิปรายทั่วไป -- หมวด 10 การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย -- หมวด 11 บทสุดท้าย -- บทเฉพาะกาล -- ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. 2553 -- หมวด 1 จริยธรรม -- ส่วนที่ 1 อุดมคติของสมาชิกและกรรมาธิการ -- ส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ -- ส่วนที่ 3 จริยธรรมต่อประชาชน -- ส่วนที่ 4 จริยธรรมเกี่ยวกับการดำรงตน -- หมวด 2 การควบคุมให้เป็นไปตามจริยธรรม -- ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ปรับปรุงความในข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. 2553 ให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมวุฒิสภา ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 -- ระเบียบว่าด้วยการยื่นและรับคำร้อง วิธีพิจารณา การสอบข้อเท็จจริงและวิธีพิจารณาสอบสวน พ.ศ. 2554หมวด 1 การยื่นและถอนคำร้อง -- หมวด 2 การพิจารณาคำร้องและวิธีพิจารณา การสอบข้อเท็จจริง -- หมวด 3 การสอบสวนและวิธีพิจารณาสอบสวน -- ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 -- หมวด 1 การเลือกประธานสภาและรองประธานสภา -- หมวด 2 อำนาจและหน้าที่ของประธานสภา รองประธานสภา และหน้าที่ของเลขาธิการ -- หมวด 3 การประชุม -- ส่วนที่ 1 วิธีการประชุม -- ส่วนที่ 2 การเสนอญัตติ -- ส่วนที่ 3 การอภิปราย -- ส่วนที่ 4 การลงมติ -- หมวด 4 กรรมาธิการ -- หมวด 5 การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ -- หมวด 6 การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ -- หมวด 7 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไป -- หมวด 8 กระทู้ถามส่วนที่ 1 บททั่วไป -- ส่วนที่ 2 กระทู้ถามสด -- ส่วนที่ 3 กระทู้ถามทั่วไป -- หมวด 9 การพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี -- หมวด 10 การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ -- หมวด 11 การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย -- หมวด 12 บทสุดท้าย -- บทเฉพาะกาล -- ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2553 -- หมวด 1 -- ส่วนที่ 1 อุดมคติของการเป็นสมาชิกและกรรมาธิการ -- ส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นสมาชิกและกรรมาธิการ -- ส่วนที่ 3 จริยธรรมเกี่ยวกับการดำรงตน ครอบครัว และผู้อื่น -- หมวด 2 การควบคุมให้เป็นไปตามจริยธรรม -- ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2553 -- หมวด 1 อำนาจและหน้าที่ของประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา และหน้าที่ของเลขาธิการรัฐสภาและรองเลขาธิการรัฐสภาหมวด 2 การประชุมรัฐสภา -- ส่วนที่ 1 วิธีการประชุม -- ส่วนที่ 2 การเสนอญัตติ -- ส่วนที่ 3 การอภิปราย -- ส่วนที่ 4 การลงมติ -- หมวด 3 กรรมาธิการ -- หมวด 4 การให้ความเห็นชอบตามมาตรา 145 ของรัฐธรรมนูญ -- หมวด 5 การให้ความเห็นชอบตามมาตรา 153 ของรัฐธรรมนูญ -- หมวด 6 การรับฟังคำชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ -- หมวด 7 การเสนอและการพิจารณาร่างรับธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม -- หมวด 8 การแถลงนโยบาย -- หมวด 9 การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภา -- หมวด 10 การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย -- หมวด 11 บทสุดท้าย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2516 .ร54 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014472873
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2516 .ร54 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014472832
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2516 .ร54 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014472824
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT2516 .น636 นิติรัฐกับอำนาจในการตราพระราชกำหนด : KPT2516 .บ63 2556 บันทึกประวัติศาสตร์ราชดำเนินมหาประชาชนปฏิวัติ : KPT2516 .บ63 2556 บันทึกประวัติศาสตร์ราชดำเนินมหาประชาชนปฏิวัติ : KPT2516 .ร54 2556 รวมข้อบังคับและการประชุมสภาและข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม / KPT2516 .ร54 2556 รวมข้อบังคับและการประชุมสภาและข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม / KPT2516 .ว622 สถานะของข้อบังคับการประชุมสภาและการควบคุมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 = KPT2520 .ค74 2551 คู่มือแบบการร่างกฎหมาย = Legislative drafting manual /

ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 -- หมวด 1 การเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา -- หมวด 2 อำนาจและหน้าที่ของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา และเลขาธิการวุฒิสภา -- หมวด 3 การประชุมวุฒิสภา -- ส่วนที่ 1 วิธีการประชุม -- ส่วนที่ 2 การเสนอญัตติ -- ส่วนที่ 3 การอภิปราย -- ส่วนที่ 4 การลงมติ -- หมวด 4 กรรมาธิการ -- หมวด 5 การพิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามมาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญ -- หมวด 6 การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ -- หมวด 7 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติ และพระราชกำหนด -- ส่วนที่ 1 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ -- ส่วนที่ 2 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ -- ส่วนที่ 3 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไปตามมาตรา 153 ของรัฐธรรมนูญ

ส่วนที่ 4 การพิจารณาพระราชกำหนด -- หมวด 8 การตั้งกระทู้ถาม -- หมวด 9 การเปิดอภิปรายทั่วไป -- หมวด 10 การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย -- หมวด 11 บทสุดท้าย -- บทเฉพาะกาล -- ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. 2553 -- หมวด 1 จริยธรรม -- ส่วนที่ 1 อุดมคติของสมาชิกและกรรมาธิการ -- ส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ -- ส่วนที่ 3 จริยธรรมต่อประชาชน -- ส่วนที่ 4 จริยธรรมเกี่ยวกับการดำรงตน -- หมวด 2 การควบคุมให้เป็นไปตามจริยธรรม -- ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ปรับปรุงความในข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. 2553 ให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมวุฒิสภา ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 -- ระเบียบว่าด้วยการยื่นและรับคำร้อง วิธีพิจารณา การสอบข้อเท็จจริงและวิธีพิจารณาสอบสวน พ.ศ. 2554

หมวด 1 การยื่นและถอนคำร้อง -- หมวด 2 การพิจารณาคำร้องและวิธีพิจารณา การสอบข้อเท็จจริง -- หมวด 3 การสอบสวนและวิธีพิจารณาสอบสวน -- ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 -- หมวด 1 การเลือกประธานสภาและรองประธานสภา -- หมวด 2 อำนาจและหน้าที่ของประธานสภา รองประธานสภา และหน้าที่ของเลขาธิการ -- หมวด 3 การประชุม -- ส่วนที่ 1 วิธีการประชุม -- ส่วนที่ 2 การเสนอญัตติ -- ส่วนที่ 3 การอภิปราย -- ส่วนที่ 4 การลงมติ -- หมวด 4 กรรมาธิการ -- หมวด 5 การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ -- หมวด 6 การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ -- หมวด 7 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไป -- หมวด 8 กระทู้ถาม

ส่วนที่ 1 บททั่วไป -- ส่วนที่ 2 กระทู้ถามสด -- ส่วนที่ 3 กระทู้ถามทั่วไป -- หมวด 9 การพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี -- หมวด 10 การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ -- หมวด 11 การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย -- หมวด 12 บทสุดท้าย -- บทเฉพาะกาล -- ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2553 -- หมวด 1 -- ส่วนที่ 1 อุดมคติของการเป็นสมาชิกและกรรมาธิการ -- ส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นสมาชิกและกรรมาธิการ -- ส่วนที่ 3 จริยธรรมเกี่ยวกับการดำรงตน ครอบครัว และผู้อื่น -- หมวด 2 การควบคุมให้เป็นไปตามจริยธรรม -- ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2553 -- หมวด 1 อำนาจและหน้าที่ของประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา และหน้าที่ของเลขาธิการรัฐสภาและรองเลขาธิการรัฐสภา

หมวด 2 การประชุมรัฐสภา -- ส่วนที่ 1 วิธีการประชุม -- ส่วนที่ 2 การเสนอญัตติ -- ส่วนที่ 3 การอภิปราย -- ส่วนที่ 4 การลงมติ -- หมวด 3 กรรมาธิการ -- หมวด 4 การให้ความเห็นชอบตามมาตรา 145 ของรัฐธรรมนูญ -- หมวด 5 การให้ความเห็นชอบตามมาตรา 153 ของรัฐธรรมนูญ -- หมวด 6 การรับฟังคำชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ -- หมวด 7 การเสนอและการพิจารณาร่างรับธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม -- หมวด 8 การแถลงนโยบาย -- หมวด 9 การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภา -- หมวด 10 การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย -- หมวด 11 บทสุดท้าย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544