Kānčhatkān Thurakit Kānphim = Printing business management. [lem 2], nūai thī 8-15 : ʻēkkasān kānsō̜n chut wichā / Khana Kammakān Klumphalit Chut Wichā Kānčhatkān Thurakit Kānphim, Sākhā Wichā Witthayāsāt læ Thēknōlōyī, Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt.

การจัดการธุรกิจการพิมพ์ = Printing business management. [เล่ม 2], หน่วยที่ 8-15 : เอกสารการสอนชุดวิชา / คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการจัดการธุรกิจการพิมพ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (Text) (Text)

Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Witthayāsāt læ Thēknōlōyī. Khana Kammakān Klumphalit Chut Wichā Kānčhatkān Thurakit Kānphim.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการจัดการธุรกิจการพิมพ์
Call no.: Z244.5 .ก644 2551 ล. 2Publication: [Nonthaburī] : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2551 [2008] Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 [2008]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบISBN: 9789740594840; 9740594840Other title: Printing business management [Parallel title]Subject(s): อุตสาหกรรมการพิมพ์ -- การจัดการLOC classification: Z244.5 | .ก644 2551 ล. 2
Contents:หน่วยที่ 8 การจัดการการผลิตและการควบคุมคุณภาพสิ่งพิมพ์ในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 8.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการผลิต -- ตอนที่ 8.2 กระบวนการวางแผนการผลิตสิ่งพิมพ์ -- ตอนที่ 8.3 การควบคุมการผลิต และการควบคุมคุณภาพสิ่งพิมพ์ -- หน่วยที่ 9 การจัดการพัสดุในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 9.1 แนวคิดการจัดการพัสดุ -- ตอนที่ 9.2 การกำหนดความต้องการพัสดุและการจัดซื้อ -- ตอนที่ 9.3 การจัดการพัสดุหลังการจัดซื้อ -- หน่วยที่ 10 การจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและพลังงานในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 10.1 การจัดการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 10.2 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 10.3 การจัดการพลังงานในธุรกิจการพิมพ์ -- หน่วยที่ 11 ต้นทุนทางการพิมพ์และการประเมินราคาในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 11.1 ต้นทุนทางการพิมพ์ -- ตอนที่ 11.2 การประเมินราคาสิ่งพิมพ์หน่วยที่ 12 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 12.1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 12.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 12.3 การจัดการสารสนเทศในธุรกิจการพิมพ์ -- หน่วยที่ 13 การจัดการโซ่อุปทาน โลจิสติกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 13.1 การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 13.2 การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 13.3 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจการพิมพ์ -- หน่วยที่ 14 กฎหมาย ระเบียบ ขัอบังคับของธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 14.1 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงพิมพ์ -- ตอนที่ 14.2 กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 14.3 กฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 14.4 กฎหมายลิขสิทธิ์เกี่ยวกับธุรกิจการพิมพ์ -- หน่วยที่ 15 การวิจัยและพัฒนาในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 15.1 ความรู้ทั่วไปทางด้านการวิจัยและพัฒนา -- ตอนที่ 15.2 การวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ -- ตอนที่ 15.3 การวิจัยและพัฒนาด้านตลาดทางการพิมพ์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks Z244.5 .ก644 2551 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014273503
รายการจองทั้งหมด: 0

หน่วยที่ 8 การจัดการการผลิตและการควบคุมคุณภาพสิ่งพิมพ์ในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 8.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการผลิต -- ตอนที่ 8.2 กระบวนการวางแผนการผลิตสิ่งพิมพ์ -- ตอนที่ 8.3 การควบคุมการผลิต และการควบคุมคุณภาพสิ่งพิมพ์ -- หน่วยที่ 9 การจัดการพัสดุในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 9.1 แนวคิดการจัดการพัสดุ -- ตอนที่ 9.2 การกำหนดความต้องการพัสดุและการจัดซื้อ -- ตอนที่ 9.3 การจัดการพัสดุหลังการจัดซื้อ -- หน่วยที่ 10 การจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและพลังงานในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 10.1 การจัดการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 10.2 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 10.3 การจัดการพลังงานในธุรกิจการพิมพ์ -- หน่วยที่ 11 ต้นทุนทางการพิมพ์และการประเมินราคาในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 11.1 ต้นทุนทางการพิมพ์ -- ตอนที่ 11.2 การประเมินราคาสิ่งพิมพ์

หน่วยที่ 12 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 12.1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 12.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 12.3 การจัดการสารสนเทศในธุรกิจการพิมพ์ -- หน่วยที่ 13 การจัดการโซ่อุปทาน โลจิสติกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 13.1 การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 13.2 การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 13.3 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจการพิมพ์ -- หน่วยที่ 14 กฎหมาย ระเบียบ ขัอบังคับของธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 14.1 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงพิมพ์ -- ตอนที่ 14.2 กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 14.3 กฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 14.4 กฎหมายลิขสิทธิ์เกี่ยวกับธุรกิจการพิมพ์ -- หน่วยที่ 15 การวิจัยและพัฒนาในธุรกิจการพิมพ์ -- ตอนที่ 15.1 ความรู้ทั่วไปทางด้านการวิจัยและพัฒนา -- ตอนที่ 15.2 การวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ -- ตอนที่ 15.3 การวิจัยและพัฒนาด้านตลาดทางการพิมพ์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544