Khrōngkān sưksā phư̄a trīam khwāmphrō̜m nai kānplīansaphāp ʻongkānsurā hai pen ratwisāhakit thī mī sathāna pen nitibukkhon : rāingān wičhai chabap somboon / Khana Nitisāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai ; [hūanā khrōngkān Samrīang Mēkkrīangkrai ; phūwičhai Wīraphong Bunyōphāt, Suphatrā Phǣnwichit, Niphon Panyālœ̄tkitti].

โครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนสภาพองค์การสุราให้เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; [หัวหน้าโครงการ สำเรียง เมฆเกรียงไกร ; ผู้วิจัย วีระพงษ์ บุญโญภาส, สุพัตรา แผนวิชิต, นิพนธ์ ปัญญาเลิศกิตติ].  (Text) (Text)

Samrīang Mēkkrīangkrai. Wīraphong Bunyōphāt. Suphatrā Phǣnwichit. Niphon Panyālœ̄tkitti. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Nitisāt.
สำเรียง เมฆเกรียงไกร
วีระพงษ์ บุญโญภาส | สุพัตรา แผนวิชิต | นิพนธ์ ปัญญาเลิศกิตติ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
Call no.: KPT3217 .ส648 2553Publication: [Krung Thēp...] : Khana, 2553 [2010] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2553 [2010]Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบOther title: Kānsưksā phư̄a trīam khwāmphrō̜m nai kānplīansaphāp ʻongkānsurā hai pen ratwisāhakit thī mī sathāna pen nitibukkhon : rāingān wičhai chabap somboon Other title: การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนสภาพองค์การสุราให้เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ [Parallel title]Subject(s): กรมสรรพสามิต. องค์การสุรารัฐวิสาหกิจ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยนิติบุคคล -- ไทยงานวิจัย / ResearchLOC classification: KPT3217 | .ส648 2553
Contents:ส่วนที่ 1: บทนำ -- 1. ความเป็นมา -- 2. วัตถุประสงค์ -- 3. ขอบเขตการศึกษาของโครงการ -- 4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ -- 5. รายละเอียดแผนการดำเนินงาน -- ส่วนที่ 2: การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนสภาพองค์การสุราให้เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล -- 1. ข้อมูลด้านองค์กร -- 2. ข้อมูลด้านทรัพย์สิน -- 3. ข้อมูลด้านบุคลากร -- 4. การปรับองค์การสุราเป็นนิติบุคคล -- 5. แนวทางการจัดทำร่างพระกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสุรา พ.ศ. ... ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 -- 6. แนวทางการจัดการทรัพย์สินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนสภาพองค์การสุราให้เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล -- 7. แนวทางการปรับโครงสร้างองค์กร -- 8. การดำเนินงานเพื่อปรับองค์กรให้เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลส่วนที่ 3: ภาคผนวก -- ระเบียบจัดตั้งองค์การสุรา กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2506 -- ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องวิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2543 -- พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 -- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 -- ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3217 .ส648 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014307558
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3217 .ส74 2561ก ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเหนือท่อส่งปิโตรเลียมของปตท. : พิจารณาตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.35/2550 / KPT3217 .ส74 2561ก ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเหนือท่อส่งปิโตรเลียมของปตท. : พิจารณาตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.35/2550 / KPT3217 .ส622 2555 ปัญหาทางกฎหมายของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ / KPT3217 .ส648 2553 โครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนสภาพองค์การสุราให้เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / KPT3217 .อ374 ปัญหาภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์ และหนี้สินในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ / KPT3217 .พ25 2559 ศาลที่มีเขตอำนาจในคดีพิพาทเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ / KPT3219.ท95 ภ746 อำนาจสิทธิประโยชน์ตกทอดจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชนจำกัด :

ส่วนที่ 1: บทนำ -- 1. ความเป็นมา -- 2. วัตถุประสงค์ -- 3. ขอบเขตการศึกษาของโครงการ -- 4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ -- 5. รายละเอียดแผนการดำเนินงาน -- ส่วนที่ 2: การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนสภาพองค์การสุราให้เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล -- 1. ข้อมูลด้านองค์กร -- 2. ข้อมูลด้านทรัพย์สิน -- 3. ข้อมูลด้านบุคลากร -- 4. การปรับองค์การสุราเป็นนิติบุคคล -- 5. แนวทางการจัดทำร่างพระกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสุรา พ.ศ. ... ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 -- 6. แนวทางการจัดการทรัพย์สินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนสภาพองค์การสุราให้เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล -- 7. แนวทางการปรับโครงสร้างองค์กร -- 8. การดำเนินงานเพื่อปรับองค์กรให้เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

ส่วนที่ 3: ภาคผนวก -- ระเบียบจัดตั้งองค์การสุรา กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2506 -- ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องวิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2543 -- พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 -- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 -- ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544