Pramūan kotmāi phǣng læ phānit bap 1-6 chabap thansamai kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2551 ; Pramūan kotmāi ʻāyā chabap thansamai kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2551 / Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt.

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ; ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  (Text) (Text)

Thailand. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt.
ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: KPT494.32551.ก52 2557Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557 [2014]Description: 594, 180 หน้าNotes: พร้อมด้วยคำอวยพรท้ายเล่ม.; จัดทำขึ้นเพื่อเป็นของขวัญต้อนรับแก่นักศึกษานิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557.Other title: Pramūan kotmāi chabap Mahāwitthayālai Thammasāt Other title: ประมวลกฎหมายฉบับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [Cover title]Uniform titles: Laws, statutes, ect. Subject(s): กฎหมายแพ่ง -- ไทยกฎหมายพาณิชย์ -- ไทยกฎหมายอาญา -- ไทยLOC classification: KPT494.32551.ก52 | 2557
Contents:บรรพ 1 หลักทั่วไป -- ข้อความเบื้องต้น -- ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- ลักษณะ 2 บุคคล -- ลักษณะ 3 ทรัพย์ -- ลักษณะ 4 นิติกรรม -- ลักษณะ 5 ระยะเวลา -- ลักษณะ 6 อายุความ -- บรรพ 2 หนี้ -- ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- ลักษณะ 2 สัญญา -- ลักษณะ 3 จัดการงานนอกสั่ง -- ลักษณะ 4 ลาภมิควรได้ -- ลักษณะ 5 ละเมิด -- บรรพ 3 เอกเทศสัญญา -- ลักษณะ 1 ซื้อขาย -- ลักษณะ 2 แลกเปลี่ยน -- ลักษณะ 3 ให้ -- ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์ -- ลักษณะ 5 เช่าซื้อ -- ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน -- ลักษณะ 7 จ้างทำของ -- ลักษณะ 8 รับขน -- ลักษณะ 9 ยืม -- ลักษณะ 10 ฝากทรัพย์ -- ลักษณะ 11 ค้ำประกัน -- ลักษณะ 12 จำนอง -- ลักษณะ 13 จำนำ -- ลักษณะ 14 เก็บของในคลังสินค้า -- ลักษณะ 15 ตัวแทน -- ลักษณะ 16 นายหน้า -- ลักษณะ 17 ประนีประนอมยอมความ -- ลักษณะ 18 การพนัน และขันต่อ -- ลักษณะ 19 บัญชีเดินสะพัด -- ลักษณะ 20 ประกันภัย -- ลักษณะ 21 ตั๋วเงิน -- ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท -- ลักษณะ 23 สมาคม -- บรรพ 4 ทรัพย์สิน -- ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- ลักษณะ 2 กรรมสิทธิ์ -- ลักษณะ 3 ครอบครอง -- ลักษณะ 4 ภาระจำยอม -- ลักษณะ 5 อาศัย -- ลักษณะ 6 สิทธิเหนือพื้นดิน -- ลักษณะ 7 สิทธิเก็บกิน -- ลักษณะ 8 ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ -- บรรพ 5 ครอบครัว -- ลักษณะ 1 การสมรส -- ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร -- ลักษณะ 3 ค่าอุปการะเลี้ยงดู -- บรรพ 6 มรดก -- ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- ลักษณะ 2 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก -- ลักษณะ 3 พินัยกรรม -- ลักษณะ 4 วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก -- ลักษณะ 5 มรดกที่ไม่มีผู้รับ -- ลักษณะ 6 อายุความประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 -- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 -- ประมวลกฎหมายอาญา -- ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป -- ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป -- ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ -- ภาค 2 ความผิด -- ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร -- ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย -- ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง -- ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม -- ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา -- ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน -- ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน -- ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง -- ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า -- ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ -- ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย -- ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง -- ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ -- ภาค 3 ลหุโทษ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT494.32551.ก52 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014485925
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT494.32551.ก52 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014485933
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT494.32551.ก52 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014705744
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2014 634327 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014485909
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2014 634327 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014485917
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2014 634327 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014485891
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2014 634327 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014485883
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
LAW KPT 2014 634311 ปัญหาเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร / LAW KPT 2014 634315 ปัญหาภาระการพิสูจน์ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 / LAW KPT 2014 634327 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ; ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 / LAW KPT 2014 634327 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ; ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 / LAW KPT 2014 634329 หน้าที่ของผู้ว่าจ้างในการชำระสินจ้าง / LAW KPT 2014 634345 Balancing of the protection of public health and the development of Thai chemical industry under Hazardous Substance Act B.E. 2535 / LAW KPT 2014 634356 Legal development approach of private shooting range /

พร้อมด้วยคำอวยพรท้ายเล่ม.

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นของขวัญต้อนรับแก่นักศึกษานิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557.

บรรพ 1 หลักทั่วไป -- ข้อความเบื้องต้น -- ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- ลักษณะ 2 บุคคล -- ลักษณะ 3 ทรัพย์ -- ลักษณะ 4 นิติกรรม -- ลักษณะ 5 ระยะเวลา -- ลักษณะ 6 อายุความ -- บรรพ 2 หนี้ -- ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- ลักษณะ 2 สัญญา -- ลักษณะ 3 จัดการงานนอกสั่ง -- ลักษณะ 4 ลาภมิควรได้ -- ลักษณะ 5 ละเมิด -- บรรพ 3 เอกเทศสัญญา -- ลักษณะ 1 ซื้อขาย -- ลักษณะ 2 แลกเปลี่ยน -- ลักษณะ 3 ให้ -- ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์ -- ลักษณะ 5 เช่าซื้อ -- ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน -- ลักษณะ 7 จ้างทำของ -- ลักษณะ 8 รับขน -- ลักษณะ 9 ยืม -- ลักษณะ 10 ฝากทรัพย์ -- ลักษณะ 11 ค้ำประกัน -- ลักษณะ 12 จำนอง -- ลักษณะ 13 จำนำ -- ลักษณะ 14 เก็บของในคลังสินค้า -- ลักษณะ 15 ตัวแทน -- ลักษณะ 16 นายหน้า -- ลักษณะ 17 ประนีประนอมยอมความ -- ลักษณะ 18 การพนัน และขันต่อ -- ลักษณะ 19 บัญชีเดินสะพัด -- ลักษณะ 20 ประกันภัย -- ลักษณะ 21 ตั๋วเงิน -- ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท -- ลักษณะ 23 สมาคม -- บรรพ 4 ทรัพย์สิน -- ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- ลักษณะ 2 กรรมสิทธิ์ -- ลักษณะ 3 ครอบครอง -- ลักษณะ 4 ภาระจำยอม -- ลักษณะ 5 อาศัย -- ลักษณะ 6 สิทธิเหนือพื้นดิน -- ลักษณะ 7 สิทธิเก็บกิน -- ลักษณะ 8 ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ -- บรรพ 5 ครอบครัว -- ลักษณะ 1 การสมรส -- ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร -- ลักษณะ 3 ค่าอุปการะเลี้ยงดู -- บรรพ 6 มรดก -- ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- ลักษณะ 2 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก -- ลักษณะ 3 พินัยกรรม -- ลักษณะ 4 วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก -- ลักษณะ 5 มรดกที่ไม่มีผู้รับ -- ลักษณะ 6 อายุความ

ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 -- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 -- ประมวลกฎหมายอาญา -- ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป -- ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป -- ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ -- ภาค 2 ความผิด -- ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร -- ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย -- ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง -- ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม -- ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา -- ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน -- ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน -- ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง -- ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า -- ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ -- ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย -- ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง -- ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ -- ภาค 3 ลหุโทษ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544